+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Desimal Dosya Anahtarı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  Desimal Dosya Anahtarı
  000.0 GENEL
  000.1 Yanlış Evrakın İadesi.
  000.2 Başka Bakanlık veya müesseselerden gelen ve ana konularımızı ilgilendirmeyen genel
  mahiyetteki genelgeler.
  010. İSTATİSTİKLER
  010. Genel.
  011. Memurlarla ilgili istatistikler.
  012- Öğretmenlerle ilgili istatistikler.
  013. Öğrencilerle ilgili istatistikler.
  014. Eğitim ve sınavlarla ilgili istatistikler.
  0.15. Kütüphane,İzcilik ve yayın ile ilgili istatistikler.
  0.16. Sağlık işleri ile ilgili istatistikler.
  0.17. Malzeme ile ilgili istatistikler.
  0.18. Genel nüfus ile ilgili istatistikler.
  0.19. Yukarıdaki kademeler dışında kalan istatistikler.
  0.20. UMUMİ MAHİYETTEKİ YAZIŞMALAR
  0.21. Umumi mahiyetteki anketler.
  022. Yerli ve yabancı teşkilat veya şahıslar tarafından Bakanlığımıza ait işler hakkında
  bilgi istenmesi konusunda yazışmalar.
  0.30. KANUN TASARILARI
  0.30. Genel.
  0.31. Bakanlıkça hazırlanan kanun tasarıları.
  0.32. Mütalaa alınmak üzere diğer Bakanlıklardan gelen kanun tasarıları.
  0.40. TÖRENLER (Tören adlarına göre dosya gömlekleri açılır)
  0.50. TATİL GÜNLERİ,MÜSAMERELER,MÜSABAKALAR,MÜKAFATLAR
  0.50. Genel
  0.51. Yönetmelik konusu dışında resmi,mahalli veya olağanüstü tatiller.
  0.52. Müsamereler.
  0.53. Müsabakalar.
  0.54. Mükafatlar.
  0.60. UMUMİ MAHİYETTEKİ GEZİLER VE ZİYARETLER
  0.60. Genel.
  0.61. Yurt içinde yapılan geziler ve ziyaretler.
  0.62. Yurt dışında yapılan geziler ve ziyaretler.
  0.63. Yabancıların yurdumuzda yapacakları tetkik seyahatleri.
  0.70. DERNEKLERLE YAZIŞMALAR (Her çeşit öğretmen veya öğrenci teşekküleri,okul-aile
  birlikleri,yardım sandıkları,işçi sigortaları,dernek ve kurumlar gibi müesseselerle umumi
  mahiyette yazışmalar.Teşekküllerin adlarına göre ayrı ayrı gömlekler açılarak alfabetik tasnif
  yapılır.)
  0.71. Yabancı memleketlerin Türkiye’deki kültür dernekleri.
  100 MUHASEBE
  100. Genel.
  110. BÜTÇE İLE İLGİLİ MUAMELELER.
  111. Bütçenin hazırlanması ile ilgili muameleler.
  112. Bütçe tasdik edildikten sonra yapılan muameleler.
  112.1 Bölüm ve maddeler arası aktarma işleri.
  112.2 Bütçe gelir-gider kayıt edilmesiyle ilgili işler.
  112.21 Yabancı memleketlerde okuyan öğrenciler için diğer Bakanlık
  müessese bütçelerinden Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine devre
  dilen ödenek gelir ve gider kayıt işleri.
  112.23 Mahalli idare bütçelerinden Milli Eğitim Bakanlığına devredilen
  ödeneklerle ilgili muameleler.
  112.231. Belediye bütçelerinden.
  112.232. İl ve özel idare bütçelerinden.

  112.3. Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden İl ve Özel idare bütçelerine yapılan yardım.
  113. Şahısların veya kurumların Bakanlığa veya müesseselere yaptıkları para yardımları. 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  120. ÖDENEK,KADRO GÖNDERME VE İSTEME,KADRO VE ÖDENEĞİN TENKİS VE
  TAHSİS İŞLERİ.
  120. Genel.
  121. Şahıslarla ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi
  121.1 Şahısların kadro ile ilgili ödeneklerinin gönderme ve istenmesi (aylıklar,ücret
  ler,emekli keseneği ek görev ödenekleri.)
  121.2 Şahısların kadro ile ilgili olmayan ödeneklerinin gönderme ve istenmesi
  (temsil ödenekleri,ders ücretleri,harcırahlar,çocuk zamları,tedavi ücretleri,
  konferans ücretleri,kursa iştirak eden öğretmenlere verilecek ödenekler,buna
  benzer kadro dışı ödenekler.)
  122. Genel gider ödenekleri gönderme ve istenmesi.(her derecedeki okullar,yetiştirme
  yurtları,rasathane,kamp giderleri,törenlere katılacak sporcu ve izcilerin her türlü
  giderleri üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrenci bursları,yayın giderleri,
  fuar ve sergi giderleri,kurs giderleri,prevantoryum-sanatoryum giderleri,Halk eğitim
  ile ilgili giderler,bunlara benziyen diğer ödenekler.)
  123. Genel giderler dışındaki yönetim giderleriyle ilgili ödeneklerin gönderme ve istenmesi
  (büro giderleri,basılı kağıt ve defter giderleri,posta ve telgraf-telefon giderleri,kira be-
  deli-taşıt giderleri,mahkeme masraf ve harçlar) bunlara benzer giderler.
  124. Genel gider ödenekleri dışında olan istimlak,bina ve arsa satın alma onarım ve inşaat
  ve tesisat ödenekleri gönderilmesi ve istenmesi ile ilgili yazışmalar.Maliye ve Bayın-
  dırlık Bakanlıkları bütçelerinden yapılan yardımlar.
  125. Yardımlar (Devlet hesabına okutulan öğrencilerin masrafları ile prevantoryum-sanator
  yuma,özel okullara,kurumlara,gençlik teşkilatına,UNESKO Milli Komisyonuna, yardım)
  126. Sermaye tahsisleriyle ilgili yazışmalar (sanat okulları,yetiştirme yurtları,Devlet kitap-
  ları döner sermayeleri gibi sermaye tahsisleri ve istenmesi,sermaye olarak temin edilen
  ödeneğin veya ayniyatın mütedavil sermayeye verilmesine ait işlemler.)
  130. ÖDENEKLERİN SARFI İLE İLGİLİ İŞLEMLER
  130. Genel
  131. Şahıslarla ilgili ödeneklerin sarfiyatına ait işlemler.
  131.1 Şahısların kadro ile ilgili ödeneklerin sarfiyatına ait işlemler.(aylıklar,ücret-
  ler,emekli keseneği,ek görev ücretleri,bordrolar)
  131.2 Şahısların kadro ile ilgili olmayan ödeneklerinin sarfiyatına ait işlemler
  (temsil ödenekleri,ders ücretleri,harcırahlar,çocuk zamları,tedavi ücretleri
  konferans ücretleri,kursa iştirak eden öğretmenlere verilecek ödenekler,
  bunlara benzer kadro dışı ödenekler sarfiyatı.)
  132. Genel gider ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler.(her derecede okullar,yetiştirme yurt-
  ları,rasathane,kamp giderleri törenlere katılacak sporcu ve izcilerin her türlü giderleri,
  üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrenciler bursları,yayın giderleri,fuar ve ser-
  gi giderleri,kurs giderleri,prevantoryum-sanatoryum giderleri,Halk eğitim ile ilgili gi-
  derler,bunlara benzer giderlerin sarfiyat işlemleri.)
  133. Genel gider ödenekleri dışındaki yönetim ödeneklerinin sarfiyatı ile ilgili işlemler. (bü
  ro giderleri,basılı kağıt ve defter giderleri,posta-telgraf ve telefon giderleri,kira bedel
  leri,taşıt giderleri,kira bedelleri,taşıt giderleri,mahkum masraf ve harçları,bunlara ben-
  zer giderler sarfiyatı ile ilgili işlemler.)
  134. Genel gider dışında kalan istimlak ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler (bina ve arazi
  satın alma,onarım,inşaat,tesisat ödenekleri,Maliye ve Bayındırlık Bakanlığının yardım
  ödenekleri sarfiyat işlemleri.)
  135. Yardım ödeneklerinin sarfı ile ilgili işlemler.(Devlet hesabına okutulan öğrencilerin
  masraflarıyla,prevantoryum-sanatoryuma,özel okullara,gençlik teşkilatına,kurumlara,
  UNESKO Milli Komisyonunu,Halk dershanelerine,yardım tahsisatının sarfiyatı ile
  ilgili işlemler.)
  136. Sermaye tahsislerinin sarfiyatı ile ilgili yazışmalar,(sanat okulları,yetiştirme yurtları,
  Devlet kitaplığı döner sermayeleri ve verilen ödeneklerin bu sermayelere intikali için
  yapılan işlemler.)
  137. Ödeneğin dövize tahvil işlemleri.
  138. Korunmaya muhtaç çocuklara ait yetiştirme yurtlarının mensup oldukları mahallerden
  tahsil olunacak iştirak hisseleri hakkında çeşitli yazışmalar.)
  140. PANSİYON,BAŞKA MÜESSESE VE TEŞKİLATLA İLGİLİ HESAPLAR.(TAKSİT
  ARTIKLARI,AKTARMALAR,CETVELLER VESAİRE.)
  150. DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ.
 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  183. Zaman idare hesapları.
  200. PERSONEL İŞLERİ
  200. Genel
  201. Şahıs ismi belirtilmeyen büyük Bakanlık personelini ilgilendiren her çeşit yazışmalar.
  202. Yabancı uzmanlar hakkında,angajmanlarına kadar,yapılan işlemler.
  203. Bilgi ve görgüyü arttırmak için yabancı memleketlere giden veya gidecek olanların
  personel işleri.
  203.0. Genel dosya.
  203.1. Şahıs dosyası.Yurt dışında görevli öğretmen ve eğitim müşavirleri.
  203.2 Yurt dışındaki kültür merkezleri.
  203.3 Kıbrıs’ta görevli öğretmenler.
  203.4 Londra’da görevli öğretmenler.
  203.5. Batı Trakya’da görevli öğretmenler.
  204. Yabancı dil imtihan işleri.
  204.0. Genel.
  204.1. Yabancı dil imtihan komisyonlarıyla ilgili yazışmalar.
  204.2 İmtihana girenlerin belgeleri,bu belgeler üzerine yapılan muameleler.
  204.3. İmtihana gireceklerin isimlerini ve imtihan sonuçlarını gösteren cetveller.
  205. Memurların ehliyet imtihanları.
  206. Bakanlığa mensup olmayan kimselerin şahsi işlerine ait müracaatları.
  206.1. Vatandaşlarımızın müracaatları.
  206.2 Yabancı şahısların müracaatları.
  207. Başka İllerden gelen öğretmen,memur ve ücretlilerin sıhhî muayene ve mezuniyet gibi
  işleri.
  208. Tazminat kavuşturmaları. (Öğrenci veya öğretmen iken veyahut okuldan mezun olup
  da verilen vazifeyi kabul etmeyerek yüklenmesini bozanlar için yapılan işlemler.)
  209. Merkez teşkilatı personeli şahıs işleri.
  209.0. Genel dosya.
  209.1 Şahıs dosyası.
  210. HER ÇEŞİT EMEKLİ İŞLERİ.
  211. 325,788,3028 sayılı Kanunlara göre 31.12.1949 tarihine kadar bağlanan emekli maaş
  larına tazminat ve 4222 sayılı Kanun uyarınca yapılmış devir işleri.(1.1.1950) den
  önce emekli durumuna düşüp de bu tarihten sonra müracaat edenler dahil)
  212. 325,788,1683,3028 sayılı Kanunlara göre 31.12.1949 tarihine kadar ve yetimlere bağla
  nan maaşlarla tazminat işleri.(1.1.1950 den evvel yapılmış işler dahil)
  213. İlkokul öğretmenleriyle sicilleri İllerde tutulan memurların 5434 sayılı kanun hükümle
  rine göre yapılan devir ve her türlü emekli işleri (4222 sayılı Kanunun 18.maddesine
  göre yapılan aktarmalar dahil.)
  214. Bakanlık merkez teşkilatı memurlarıyla sicilleri Bakanlıkta tutulan-ilkokul öğretmen
  leri hariç-bilumum öğretmen ve memurların emekli işleri (4222 sayılı kanuna göre ya
  pılan aktarmalar dahil.)
  215. Emekli işlemine girişilmeden önce emekliliği ilgilendiren şahıslarla Dairelerinden ge
  len dilekçeler ve tahrirat hakkında yapılan işlemler.
  220. RESMİ VEYA ÖZEL YÜKSEK OKULLAR (MESLEKİ DAHİL) ÖĞRETMEN,MEMUR VE
  HİZMETLİLER PERSONEL İŞLERİ
  220. Genel
  221. Resmi yüksekokullar personel işleri.
  221.0. Genel dosya.
  221.1 Şahıs dosyası.
  230. ORTA DERECELİ RESMİ VEYA ÖZEL,AZINLIK VE YABANCI OKULLAR
  ÖĞRETMEN MEMUR VE HİZMETLİLER PERSONEL İŞLERİ.
  230. Genel.
  231. Resmi Liseler.
  231.0. Genel dosya.
  231.1 Şahıs dosyası.
  232. Resmi ortaokullar ve muhtelif gayeli ortaokullar.
  232.0 Genel dosya.
  232.1 Şahıs dosyası.
  233. İlkokullara öğretmen yetiştiren okullar.
  233.0. Genel dosya.
 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  233.1 Şahıs dosyası.
  234. İmam Hatip Liseleri personel işleri.
  234.0 Genel dosya.
  234.1 Şahıs dosyası.
  235. Özel lise,kolej ve ortaokullar personel işleri.
  235.0 Genel dosya.
  235.1 Şahıs dosyası.
  236. Azınlık lise ve ortaokulları personel işleri.
  236.0. Genel dosya.
  236.1 Şahıs dosyası.
  237. Yabancı lise,kolej ve ortaokulları personel işleri.
  237.0. Genel dosya.
  237.1 Şahıs dosyası.
  240. MİLLİ EĞİTİM İDARESİYLE İLKOKULLAR ÖĞRETMEN,MEMUR VE HİZMETLİLERİ
  PERSONEL İŞLERİ.
  241. Milli Eğitim idareleri müdür,memur ve hizmetlileri personel işleri.
  241.0 Genel dosya.
  241.1 Şahıs dosyası.
  242. İlköğretim müfettişleri personel işleri.
  242.0 Genel dosya.
  242.1 Şahıs dosyası.
  243. İlkokul müdürleri ve öğretmenleri personel işleri.
  243.0. Genel dosya.
  243.1 Şahıs dosyası.
  244. Eğitmenler personel işleri.
  244.0. Genel dosya.
  244.1 Şahıs dosyası.
  245. Özel ilkokullar personel işleri.
  245.0 Genel dosya.
  245.1 Şahıs dosyası.
  246. Azınlık ilkokulları personel işleri.
  246.0. Genel dosya.
  246.1 Şahıs dosyası.
  247. Yabancı ilkokullar personel işleri.
  247.0 Genel dosya.
  247.1 Şahıs dosyası.
  250. ORTA DERECELİ MESLEK VE TEKNİK OKULLAR ÖĞRETMEN,MEMUR VE
  HİZMETLİLERİ PERSONEL İŞLERİ.
  250. Genel.
  251. Erkek Teknik Öğretim okul ve kursları personel işleri.
  251.1 Teknik Liseler.
  251.10. Genel dosya.
  251.11 Şahıs dosyası.
  251.2. Makine motor okulları ve benzerleri.
  251.20. Genel dosya.
  251.21 Şahıs dosyası.
  251.3. Endüstri Meslek Liseleri.
  251.30. Genel dosya.
  251.31 Şahıs dosyası.
  251.5. Akşam Erkek Sanat Okulları personel işleri.
  251.50. Genel dosya.
  251.51 Şahıs dosyası.
  251.6. Sabit ve gezici erkek meslek kursları personel işleri.
  251.60. Genel dosya.
  251.61 Şahıs dosyası.
  251.9. Yukarıdaki erkek teknik okulları dışında kalan veya açılacak başka çeşit
  okullar personel işleri.(şimdilik adlarına göre dosyalanır.)
  252. Kız teknik öğretim okul ve kursları personel işleri.
  252. Olgunlaşma enstitüsü.
  252.30. Genel dosya.

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  252.11 Şahıs dosyası.
  252.2. Kız Meslek Liseleri ve Kız Sanat Ortaokulları.
  252.20. Genel dosya.
  252.21 Şahıs dosyası.
  252.3. Akşam Sanat Okulları personel işleri.
  252.30. Genel dosya.
  252.31 Şahıs dosyası.
  252.4. Sabit veya gezici kadın meslek kursları personel işleri.
  252.40. Genel dosya.
  252.41 Şahıs dosyası.
  252.9. Yukarıdaki kız teknik teknik okullar dışında kalan veya açılacak başka çeşit
  okullar personel işleri.(şimdilik adlarına göre dosyalanır.)
  253. Ticaret öğretim okul ve kursları personel işleri.
  253.1. Ticaret Lise ve Ortaokulları.
  253.10. Genel dosya.
  253.11 Şahıs dosyası.
  253.2 Akşam Ticaret Lisesi.
  253.20. Genel dosya.
  253.21 Şahıs dosyası.
  253.3. Ticaret kursları personel işleri.
  253.30. Genel dosya.
  253.31 Şahıs dosyası.
  253.9. Yukarıdaki ticaret öğretim okullarından başka çeşitleri olduğu takdirde,adla
  rı üzerine,bu dosya ile numaralanır.
  260. MÜESSESELERİN VE TEŞKİLATIN PERSONEL İŞLERİ.
  260. Genel.
  262. Kütüphaneler ve kütüphanelerle ilgili teşekküller personeli.
  262.0. Genel dosya.
  262.1. Şahıs dosyası.
  263. Milli Eğitim Basımevi ve Yayınevleri personel işleri.
  263.0. Genel dosya.
  263.1. Şahıs dosyası.
  265. Bakanlığa bağlı diğer teşekkül ve müesseseler personel işleri.(Sağlık Müesse
  seleri,Flarmonik Orkestra,Rasathane vs.gibi)
  265.0. Genel dosya.
  265.1. Şahıs dosyası.
  266. Üniversiteler öğrenim üyeleriyle memurların Bakanlıktan geçen zatiişler
  266.1.
  266.2.
  266.3.
  266.4.
  267. Yabancı memleketlerdeki öğrenci müfettişleri,memur ve hizmetlileri personel
  işleri.
  267.0. Genel dosya.
  267.1. Şahıs dosyası.
  268. Pansiyon memur veya hizmetlileri personel işleri.
  268.0. Genel dosya.
  268.1 Şahıs dosyası.
  270 ÖZEL EĞİTİM MÜESSESELERİ PERSONEL iŞLERİ.
  270. Genel.
  271. Kız ve Erkek,Yetiştirme Yurtları personel işleri.
  271.0. Genel dosya.
  271.1 Şahıs dosyası.
  272. Körler ve Sağırlar okulları personel işleri.
  272.0. Genel dosya.
  272.1 Şahıs dosyası.

 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  280. HALK EĞİTİM TEŞKİLATI,OKUL,KURS VE DERSHANELERİ PERSONEL İŞLERİ.
  280. Genel.
  281. Yaygın eğitim merkezleri personel işleri. 281.0. Genel dosya.
  281.1 Şahıs dosyası.
  282. Yaygın eğitim okulları personel işleri.
  282.0. Genel dosya.
  282.1 Şahıs dosyası.
  283. Yaygın eğitim kursları personel işleri.
  283.0. Genel dosya.
  283.1 Şahıs dosyası.
  284. Okuma-yazma personel işleri.
  284.0. Genel dosya.
  284.1 Şahıs dosyası.
  285. Öğretici film müesseseleri personel işleri.
  285.0. Genel dosya.
  285.1 Şahıs dosyası.
  300. ÖĞRETİM VE EĞİTİM
  310. Genel
  311. Çeşitli öğretim ve eğitim meseleleri hakkındaki çalışmalar,incelemeler,rapor
  lar,mütalaalar(şimdilik her özel konu,ayrı bir dosyada 311.numarası yanında
  konu adı yazılarak alfabe arasına göre tasnif edilir. Meselâ: Rehberlik,test usul
  leri,yeni bir okul tipi deneme konusu vs.gibi)
  312. Öğretim ve eğitim faaliyetlerinin gidişi hakkında raporlar.
  313. Milli Eğitim Şurası çalışmaları ve kararları.
  314. Talim ve Terbiye Dairesi kararları.
  315. İl ve İlçelerde öğretim ve eğitim ile ilgili kurul,komisyon ve meclis kararları.
  316. Okul ve müesseselerdeki kurullar kararları.
  NOT: (314,315,316) da söz konusu komisyon ve kurul kararlarının asılları bu numara
  lar altında,karar sırasına göre,dosyalanır.Bu kararların,komisyon ve kurullarda kala
  cak ikinci nüshaları ile ilgili Dairelere gönderilen nüshalar ve bunlara ait yazışmalar,
  kararların konularına göre,bu bölümde mevcut olan konu dosya numaraları ile yapılır.
  Gerekirse mütekabil referanstan faydalanmalıdır.
  320. ÖĞRETİM VE EĞİTİM FAALİYETİNİ TANZİM EDEN YÖNETMELİKLER,PROGRAM-
  LAR VE BUNLAR HAKKINDA YAZIŞMALAR.
  320. Genel.
  321. Okul öncesi ile ilgili olanlar.
  321.0 Genel.
  321.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
  321.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
  321.20. Programlar ve öğretim metotları hakkında çalışmalara dair
  yazışmalar.
  321.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
  322. İlk Öğretim ile ilgili olanlar.
  322.0. Genel.
  322.10. Yönetmelikler hakkındaki incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
  322.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
  322.20. Programlar ve öğretim metotları hakkında çalışmalara dair
  yazışmalar.
  322.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
  323. Orta öğretim ile ilgili olanlar.
  323.0. Genel.
  323.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
  323.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
  323.20. Programlar ve öğretim metotları hakkında çalışmalara dair
  yazışmalar.
  323.21. Yürürlüğe giren raporlar ve kararları.
  324. Mesleki ve teknik öğretimle ilgili olanlar.
  324.0. Genel.
  324.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
  324.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
  324.20. Programlar ve öğretim metotları hakkında çalışmalara dair
  yazışmalar.

 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  324.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
  325. Öğretmen yetiştiren müesseselerle ilgili olanlar.
  325.0. Genel.
  325.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
  325.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
  325.20. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
  yazışmalar.
  325.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
  326. Özel eğitimle ilgili olanlar (körler okulu gibi)
  326.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
  326.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
  326.20. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
  yazışmalar.
  326.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararlar.
  327. Güzel Sanatlarla ilgili olanlar.
  327.0. Genel.
  327.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
  327.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararlar.
  327.20. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
  yazışmalar.
  327.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
  328. Yaygın eğitim ile ilgili olanlar (spor,izcilik,sağlık eğitim,öğretici film vs.)
  328.0 Genel.
  328.10. Yönetmelikler hakkında incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
  328.20. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
  yazışmalar.
  328.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
  329. Yüksek dereceli okullarla ilgili olanlar.
  329.0. Genel.
  329.10. Yönetmelikler hakkındaki incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
  329.11. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
  329.20. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
  yazışmalar.
  329.21. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
  330. ÜNİVERSİTELERLE BUNLARA BAĞLI OLAN OKULLAR FAALİYETİNİ TANZİM
  EDEN YÖNETMELİKLER VE PROGRAMLARI.
  330. genel.
  331.0. Yönetmelikler hakkındaki incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
  331.1. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
  332.0. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
  yazışmalar.
  332.1 Yürürlüğe giren programlar ve kararları
  340. DİĞER BAKANLIKLAR VE MÜESSESELER ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİK
  VE PROGRAMLARI.
  340. Genel.
  341.0. Yönetmelikler hakkındaki incelemeler,tetkikler,raporlar vs.
  341.1. Yürürlüğe giren yönetmelikler ve kararları.
  342.0. Programlar ve öğretim metodları hakkında çalışmalara dair
  yazışmalar.
  342.1. Yürürlüğe giren programlar ve kararları.
  350. ÖĞRETİM KURUMLARININ ÖĞRENİM SÜRELERİ,DERECELERİ VE BU KURUMLA
  RIN VERDİKLERİ ÖĞRETİM DİPLOMA VE BELGELERİNİN DERECELERİ.
  350. Genel.
  351. Türkiye’deki bilumum öğrenim müesseselerinin öğrenim dereceleri
  sınıf teşkilatı öğrenim süresi ve diplomalarının verdikleri haklar hakkındaki
  yazışmalar.
  351.0. Genel.
  351.1. Her müesseseye ait dosyalar.(Müesseselerin adlarına göre dosya)
  351.2. Bu Konuda şahsi müracaatlar.(Alfabetik sıraya göre tasnif)
  352. Mülga okullar,medreseler vs.öğrenim dereceleri hakkında yazışmalar.(Okul isimlerine göre dosya)
  353. Mülga okullar,medreseler vs.öğrenim dereceleri konusunda şahsi müracaatlar.
  (Ad üzerine alfabetik sıraya göre)
  354. .. .
  355. 3458 ve 6369 sayılı kanunlara göre verilen mühendislik,kimyagerlik ve kimya
  mühendisliği ruhsatnameleri ve bu ruhsatnameleri ve bu ruhsatnameler hak
  kındaki yazışmalar.
  355.0. Genel.
  355.1. Yüksek mühendis,yüksek mimar ruhsatnameleri şahıs dosyaları.
  355.2. Mühendis ve mimar ruhsatnameleri şahıs dosyaları.
  355.3. Şahısların ruhsatnameleri hakkında diğer Bakanlık veya müesse
  selerle yazışmalar ve mütalaalar.
  355.4. Kimyagerlik ruhsatnameleri şahıs dosyaları.
  355.5 Kimya mühendisliği ruhsatnameleri şahıs dosyaları.
  356. Öğrenim durumlarının öğretmenlik salahiyetleri bakımından incelemeler.
  356.0. Genel.
  356.1. Şahıs dosyaları.(Alfabetik)
  357. 3457 sayılı kanun dışında her çeşit mesleki ünvanlar,yetkililer,mesuliyetler
  konusunda yazışmalar.

 8. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  357.0. Genel.
  357.1 Şahıs müracaatları (Alfabetik tasnif.)
  358. Yabancı memleketlerdeki Milli Eğitim Sistemleri ve teşkilatı,bilumum yaban
  cı memleketler müesseselerinin öğrenim dereceleri,sınıf teşkilatı öğrenim süre
  si ve diplomalarının verdiği haklar.
  358.1. Her müesseseye ait dosyalar (memleket ve memleket içindeki mües
  sese adlarına göre alfabetik tasnif)
  358.2. Bu konuda şahısların müracaatı.(memleket içinde alfabetik)
  NOT: Milli Eğitim sistemleri ve teşkilatı konusundaki muhaberat (358.0) genelde,
  memleketler adlarına göre alfabetik tasnif edilir.
  359. Kongreler,konferanslar ve benzeri toplantılar hakkındaki yazışmalarla bunla
  ra iştirak edecek temsilciler hakkında yazışmalar.
  360. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI,DİĞER MİLLETLERARASI TEŞKİLAT,
  YABANCI MEMLEKETLERLE HER SAHADA (EĞİTİM,ÖĞRETİM,SPOR,İZCİLİK,SAĞLIK,ELEMAN VE ÖĞRENCİ MÜBADELESİ VS.GİBİ) KÜLTÜR MÜNASEBETLERİ VE KÜLTÜR ANLAŞMALARI (HER KONUYA GÖRE ADLARI İLE DOSYALAR AÇILIR.)
  370. ÖĞRETİM VE EĞİTİMLE İLGİLİ DİĞER ÇEŞİTLİ İŞLER.
  370.0. Genel.
  371. Sergi,galeri,heykel ve anıt gibi işler.
  372. Senaryo kontrol işleri.
  373. Her türlü kazalardan koruma işleri.(trafik,yangın,su,,vs.)
  374. Öğretici film işleri.
  379. Anahtarda yeri olmayan fakat öğrenim ve eğitimi ilgilendiren diğer muayyen
  ve münferit konular.(şimdilik konu adı ile dosyalanmalı.)
  400.YÖNETİM
  400. Genel.
  401. Memleketimiz umumi idari işleri hakkındaki yazışma.
  402. Milli Eğitim Bakanlığının umumi idari işleri hakkındaki yazışmalar.
  403. Yabancı memleketler idari işleri hakkındaki yazışma ve dökümanlar.
  404. Bakanlık disiplin kurulu kararları.
  405. Müdürler komisyonu kararları.
  406. İl ve İlçelerde idari işlerle ilgili kurul,komisyon ve meclis kararları.
  407. Üniversiteler arası kurul kararları.
  NOT: Yukarıdaki kademelerde söz konusu komisyon ve kurul kararlarının asılları bu
  numaralar altında,karar sırasına göre dosyalanır.Bu kararların komisyon ve ku
  rullarda kalacak ikinci nüshalar ve bunlara ait yazışmalar,kararların konularına
  göre,bu bölümde mevcut olan konu dosya numaralarıyla yapılır.Gerekirse müte
  kabil referanstan faydalanmalıdır.
  410. TEFTİŞ VE TAHKİKAT İŞLERİYLE UMUMİ MAHİYETTE İLGİLİ YAZIŞMALAR.
  420. HER TÜRLÜ ÖĞRETİM MÜESSESELERİNİN KURULUŞLARI,GELİŞMELERİ

 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  TEFTİŞLERİ,FAALİYETLERİ,TARİHÇELERİ VE HER TÜRLÜ İDARİ İŞLERİ
  HAKKINDAKİ YAZIŞMALAR,RAPORLAR,BELGELER.
  421. Okul öncesi eğitim idari işleriyle ilgili olanlar.
  421.0. Genel.
  421.1. Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmalar.
  421.2. Okulların kendi iç hizmetleri işleri.
  422. İlköğretim müesseseleri idari işleri.
  422.0. Genel.
  422.1. Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
  422.2. Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
  423. Ortaöğretim müesseseleri idari işleri.
  423.0. Genel.
  423.1 Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
  423.2. Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
  424. Mesleki ve teknik öğretim müesseseleri idari işleri.
  424.0. Genel.
  424.1. Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
  424.2. Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
  425. Öğretmen yetiştiren müesseselerin idari işleri.
  425.0. Genel.
  425.1. Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
  425.2. Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
  426. Özel eğitim müesseseleri idari işleri.
  426.0. Genel.
  426.1. Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
  426.2. Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
  427. Güzel sanatlar müesseseleri idari işleri.
  427.0. Genel.
  427.1. Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
  427.2. Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
  428. Halk Eğitim müesseseleri idari işleri (dershaneler,kurslar,izcilik,sağlık vs.)
  428.0. Genel.
  428.1. Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
  428.2. Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
  429. Yüksek öğrenim müesseseleri idari işleri.
  429.0. Genel.
  429.1. Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
  429.2. Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
  NOT: Özel Türk,azınlık ve yabancı okullar,idari işlerde,resmi okullar idari işlerine
  tahsis edilen dosya numaralarını kullanırlar.
  430. ÜNİVERSİTELERLE BUNLARA BAĞLI OKULLARIN İDARİ İŞLERİ.
  430.0. Genel.
  431. Okulların üst makamlarla idari konudaki yazışmaları.
  432. Okulların kendi iç hizmetleri işlemleri.
  440. DİĞER BAKANLIKLAR VE MÜESSESELERE BAĞLI OKULLARIN İDARİ İŞLERİ
  KONUSUNDA YAZIŞMALAR.
  450. BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATIYLA TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ İŞLERİ,ÖĞRETİM
  MÜESSESELERİ DIŞINDAKALAN MÜESSESELER İDARİ İŞLERİ.
  450. Genel.
  451. Merkez idari işleri hakkında yazışmalar.
  452. Milli Eğitim idareleri idari işleri hakkında yazışmalar.
  454. Kütüphaneler,Milli Eğitim basımevi,yayınevleri,rasathane,Bakanlığımıza bağlı müesse
  seler idari işleri.
  460. iDARİ YÖNETMELİKLER,İDARİ YÖNETMELİK MAHİYETİNDEKİ KARARLAR.
  (ÖRNEK: KÜTÜPHANELER YÖNETMELİĞİ,DOSYA SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ GİBİ.)
  460. Genel.
  461. Merkez teşkilatı idari işleriyle ilgili yönetmelikler.
  462. Milli Eğitim idareleri ile ilgili yönetmelikler.
  463. Devlet tiyatrosu ile ilgili yönetmelikler.
  464. Kütüphaneler,Milli Eğitim basımevi,yayın evleri,rasathane,yurtlar gibi Bakanlığımıza
  bağlı müesseselerin idari işleri.

 10. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  470. TÖREN VE ARŞİV İŞLERİ.
  470. Genel.
  471.
  472.
  473. Tören yerleri konusunda yazışmalar.
  474.
  475. Tören yerleriyle ilgili çalışmalar ve raporlar.
  476. Arşiv işleri.
  477.
  480. iDARİ İŞLERLE İLGİLİ BAŞKA KONULAR.
  481. Çeşitli idari konularda komisyon çalışmaları.
  481.1. Bakanlığımızı ilgilendiren işler için toplanan komisyon çalışmaları ve
  temsilcileri (kitap inceleme komisyonu gibi.)
  481.2. Başka Bakanlık ve müesseselerdeki inceleme komisyonlar çalışmaları ve
  temsilcileri.
  481.9. Bu ana sınıfta gösterilen idari konular dışında idari başka konular çıkarsa bu
  dosya numarası ile,dosya gömleğine konunun adı da yazılmak suretiyle dosya
  layınız.)
  MİLLİ SEFERBERLİK İŞLERİ.

  500.ÖĞRENCİ İŞLERİ
  500. Genel
  501. Öğrencilerin yönetmelikle ilgili olup tefrise veya mütalaaya lüzum gösteren durumları
  hakkında yazışmalar.
  502. Çeşitli öğrenim belgeleriyle (diploma,tasdikname,karne gibi.)girebilecekleri okul veya
  sınıfın tayinini isteyenlerin müracaatı.Ad üzerine alfabetik.)
  503. Öğrencilerle ilgili genel mahiyette tamimler,cetveller vs.
  510. ÖĞRENCİ KAYIT VE KABUL,NAKİL İŞLERİ,PARALI-PARASIZ YATILI KABUL VE
  NAKİL İŞLERİ VE BUNLAR HAKKINDA YAZIŞMALAR.
  520. ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ.
  530. ÖĞRENCİ İMTİHAN VE SINIF GEÇME İŞLERİ.
  530. Genel.
  531. Öğrenci imtihan ve sınıf geçme işleri.
  532. Okul dışından imtihana girme işleri.
  533. İmtihan evrakının tetkik işleri.
  540. ÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ (PREVANTORYUM-SANATORYUM TEDAVİSİ,BAŞKA
  İLLERDEN GELEN ÖĞRENCİLERİN SIHHİ MUAYENE İÇİN MÜRACAATLARI BU
  MEYANDADIR.
  550. ÖĞRENCİ BURS VE YARDIM İŞLERİ.
  550. Genel.
  551. Türk öğrenciler yardım işleri.
  552. Mülteci öğrenciler yardım işleri.
  553. Türk öğrenciler burs işleri.
  554. Yabancı öğrenciler burs işleri.
  560. KAMP VE SPOR İŞLERİ,ÖĞRENCİ KOLLARI.
  560. Genel.
  561. Kamp işleri.
  562 Spor işleri.
  563. Çeşitli öğrenci kolları ve teşekkülleri.

  570. MEZUN OLMUŞ ÖĞRENCİLERİN ÇEŞİTLİ İŞLERİ (DİPLOMALARININ TASDİKİ VE
  TEVZİİ, MEZUNLARIN TAYİNİ İLE İLGİLİ İŞLER,BİR GÖREVE TAYİNİNDEN EVVEL MECBURİ HİZMETİNİN DEVRİ VEYA TECİLİ GİBİ İŞLER.)
  580. ÖĞRENCİLERİN DİĞER İŞLERİ (YURT ÖĞRENCİLERİNİN İŞLERİ,ASKERLİK İŞLERİ,
  DİNLEYİCİ OLARAK DEVAM İŞLERİ,MECBURİ ÖĞRENİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR
  KONUSUNDA İŞLER.VS.)
  590. YABANCI MEMLEKETLERDE ÖĞRENİM İŞLERİ.
  591. Resmi Daire ve müessese hesabına olanlar.
  592. Kendileri hesabına olanlar.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu