+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Ön muhasebe staj defteri örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Ön muhasebe staj defteri örneği
  Staj Defteri Ön muhasebe staj defteri örneği  Vergi: Vergi, kamu giderlerini karşılamak üzere, devletin, vergileme yetkisine dayanarak ve tek
  taraflı olarak , kişilerin gelir ve servetlerinden, cebren aldığı ekonomik değerlerdir.

  Matrah: Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktardır.

  Gelir Vergisi: Günümüzde belli başlı vergi kaynaklarından biri, gelirlerdir. Vergileme
  sistemimizde, gerçek kişilerin elde ettikleri gelirler, gelir vergisine; tüzel kişilerin elde ettikleri
  gelirler ise, kurumlar vergisine tabi kılınmıştır. Ülkemizde, gelir üzerinden alınan vergiler, toplam
  vergi gelirleri içinde % 50’ye yakın bir paya sahiptir.

  Mükellef (Yükümlü): Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel
  kişilere verilen addır.

  Vergi Sorumlusu: Vergi sorumlusu, vergi kanunlarına göre mükellef olmamakla birlikte,
  verginin, alacaklı vergi dairesine ödenmesinden sorumlu olan kişidir. Sorumluluk uygulaması,
  verginin tahsilinin güvenliğini sağlamaya yönelik bir uygulamadır.

  Vergi Ehliyeti:Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için yasal ehliyet şart değildir. Vergiyi doğuran
  olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz.

  Vergiyi Doğuran Olay:Vergi alacağı vergi yasalarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya
  hukuki durumun oluşumu ile doğar. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu oluşturur.

  İstisna:Verginin konusuna girmekle birlikte, bazı işlemlerin ve gelir unsurlarının, çeşitli
  ekonomik, sosyal ve siyasal sebeplerle, kısmen veya tamamen vergi dışı bırakılmasıdır.

  Muafiyet:Vergi kanunlarına göre mükellef sayılan bir gerçek veya tüzel kişinin, çeşitli ekonomik,
  sosyal ve siyasal sebeplerle, vergi dışı bırakılmasıdır.

  Beyan:Mükellef ya da vergi sorumlusunun, vergi kanunlarına göre hesaplayıp tespit ettiği vergi
  matrahını, bağlı bulunduğu vergi dairesine, bir beyanname ile bildirmesidir.

  Tarh: Verginin tutarının, ilgili kanunlarda gösterilen matrah ve nisbetler üzerinden, vergi dairesi
  tarafından hesaplanarak tespit edildiği, idari bir işlemdir.

  Tebliğ: Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların, yetkili makamlar tarafından
  mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir.

  Tahakkuk: Tarh ve tebliğ edilen bir verginin, ödenmesi gereken aşamaya gelmesidir.

  Tahsil:Verginin tahsili kanununa uygun surette ödenmesidir. 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Katma Değer Vergisi - KDV Tanımı: Katma Değer Vergisi yani KDV, yapılan mal ve hizmet teslimlerinde, mal veya hizmeti teslim alanın, teslim edene ödediği vergi türüdür. Katma değer vergisi dolaylı bir vergidir. "KDV" de Katma değer vergisinin kısa adıdır.

  KDV Kullanım Amacı: Mal ve hizmet teslimi yapan tacirler teslim sırasında fatura vb. belgeler düzenlerler. Belge üzerinde görünen mal ve hizmet bedeli ie KDV tutarını, teslim ettikleri kişilerden tahsil ederler. Bu KDV'ye hesaplanan KDV denir. Kendileri mal ve hizmet aldıklarında ise karşı tarafa mal ve hizmet bedeli ile KDV tutarını öderler. Bu KDV ise ödeme yapan için indirilecek KDV kapsamındadır. Her dönem için hesaplanan KDV tutarları ve matrahları ve indirilecek KDV tutarları toplanır.

  Hesaplanan KDV: Mal ve hizmet teslimlerinde alıcıdan tahsil edilir.
  İndirilecek KDV: Mal ve hizmet alımlarında satıcıya ödenir.
  Tek düzen muhasebe planında:
  Hesaplanan KDV: 391
  İndirilecek KDV: 191
  Ödenecek Vergi ve Fonlar: 360
  Devreden KDV: 190
  Bir dönemde toplam hesaplanan KDV fazla ise:
  Hesaplanan KDV - İndirilecek KDV = Ödenecek KDV (Vergi dairesine ödenir)
  391 Hesaplanan KDV - 191 İndirilecek KDV = 360 Ödenecek vergi ve fonlar
  Bir dönemde toplam indirilecek KDV fazla ise:
  İndirilecek KDV - Hesaplanan KDV = Devreden KDV (Ertesi döneme indirilmek üzere devreder)
  191 İndirilecek KDV - 391 Hesaplanan KDV = 190 Devreden KDV
  Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile: hesaplanan KDV'ye ilişkin matrah, KDV oran ve tutarları ile indirilecek KDV toplamları, vergi dairesine beyan edilir. Hesaplanan KDV, matrahları ile beyan edildiğinden vergi dairesi kişi ve kurumların o dönemki gelir takibini de yapmış olur.
  1.2. Katma Değer Vergisinin Mükellefleri: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu md.8’e göre:

  - Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar,
  - İthalatta mal ve hizmet ithal edenler,
  - Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar,
  - PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları,
  - Spor-Toto, piyango (Milli Piyango dahil) ve benzeri oyunlarda oyunların teşkilat müdürlükleri,
  - At yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunlarında bunları tertipleyenler,
  - GVK (Gelir Vergisi Kanunu) 70. maddesinde yer alan mal ve hakları kiraya verenler
  1.3. Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 maddesine göre:

  - Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
  hizmetler,
  - Her türlü mal ve hizmet ithalatı,  - Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler:
  1. Posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetleri,
  2. Spor-Toto oynanması, piyango tertiplenmesi (Millî Piyango dahil), at yarışları ve diğer müşterek bahis ve talih oyunları tertiplenmesi, oynanması,
  3. Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler ile profesyonel sporcuların katıldığı sportif faaliyetler, maçlar, yarışlar ve yarışmalar tertiplenmesi, gösterilmesi,
  4. (5228 sayılı Kanunun 59/2-a maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 1.8.2004) Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar,
  5. Boru hattı ile ham petrol, gaz ve bunların ürünlerinin taşınmaları,
  6. Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri,
  7. Genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî nitelikteki teslim ve hizmetleri,
  8. Rekabet eşitsizliğini gidermek maksadıyla isteğe bağlı mükellefiyetler suretiyle vergilendirilecek teslim ve hizmetler. Ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edilir. Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez. İthalatın kamu sektörü, özel sektör veya herhangi bir gerçek veya tüzelkişi tarafından yapılması veya herhangi bir şekil ve surette gerçekleştirilmesi, özellik taşıması vergilendirmeye tesir etmez.
  2. KDV Beyannamesi Beyan Şekli Ve Zamanı: 3065 sayılı KDV Kanunu md. 39’a göre Vergilendirme Dönemi:
  - Katma Değer Vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dönemleridir. Ancak, Maliye ve Gümrük Bakanlığı mükelleflerin yıllık gayri safi hâsılatlarına göre üç aylık vergilendirme dönemi yerine birer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir.

  - Aşağıdaki hallerde vergilendirme dönemi:
  a) Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılı,
  b) Vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar için bir ay,
  c) İthalat, transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki taşımacılık işlerinde gümrük bölgesine girildiği veya gümrük bölgesinden çıkıldığı andır.

  - Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mükellefleri gruplar içinde toplamaya ve gruplar için vergilendirme dönemlerinin başlangıç aylarını tespit etmeye yetkilidir. Bu takdirde üçer aylık dönemlerin aynı takvim yılı içinde olması şartı aranmaz.

  3. KDV Beyannamesi Verme Süresi: 3065 sayılı KDV Kanunu madde 41’e göre:
  - Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler (VUK 17/04/2007 371 sıra nu.lu tebliğ).
  - Katma Değer Vergisi beyanının gümrük giriş beyannamesi veya özel beyanname ile yapılması gerektiği hallerde bu beyannameler vergi mükellefiyetinin başladığı anda ilgili gümrük idaresine verilir.
  -İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar verilir.
  - E-Beyanname uygulamasından yararlanabilenler ise eloktronik ortamda, beyannamenin kanuni olarak teslim etme süresinin bittiği iş günü saat 24:00’ a kadar gönderebilirler.
+ Yorum Gönder


ön muhasebe staj defteri örneği,  ön muhasebe örnekleri,  ön muhasebe staj defteri,  ön muhasebe staj dosyası,  staj dosyası,  ön muhasebe staj defteri örneği 2010