+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Öğrenci odası Forumunda Türk Eğitim Sistemi Tarihsel Gelişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Eğitim Sistemi Tarihsel Gelişimi
  Türk eğitim sisteminin tarihsel gelişim süreci hakkında kısa bilgi. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk Eğitim Sistemi Tarihsel Gelişimi Uzun Bilgi


  Osmanlılarda 19. yüzyıl ortalarına kadar eğitim, dini kurumların etkisi ve çatısı altında gerçekleştirilmiştir.
  Osmanlı İmparatorluğu’nda toplumun büyük bir kısmı örgün eğitim kapsamı dışında kalmıştır. Örgün eğitim çok az ve toplumun belli bir kesimine yönelik olarak yapılmaktaydı.
  Osmanlı İmparatorluğu’nda Müslüman çocuklar iki tür okulda eğitim görmekteydiler. Bunlar medreseler ve sıbyan okullarıdır.
  Osmanlı imparatorluğu farklı kültür ve etnik gruplardan oluştuğu için günümüzde olduğu gibi tek bir örgün eğitim sistemi yoktur.
  Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim parasızdı, eğitim masrafları vakıf tarafından karşılanıyordu.
  Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sıbyan mektepleri günümüzdeki ilköğretim okullarına denk düşmekteydi.
  Sıbyan mekteplerinde programın önemli bir kısmını temel din bilgileri oluşturmaktaydı.
  Osmanlı İmparatorluğu'nda bir diğer eğitim kurumları da medreselerdir.
  Medreselere sadece erkek ve Müslüman öğrenciler alınmaktaydı. Medreselerde ülkedeki bürokrat, doktor, hakim gibi aydın grup yetiştiriliyordu.
  Osmanlı İmparatorluğu'nda sıbyan mektepleri ve medreselerin dışında eğitim veren başka bir kurum da Fatih Sultan Mehmet döneminde açılan Enderun mektepleridir (Saray okulları).
  Enderun mekteplerine Müslüman öğrencilerin dışında Hristiyan kökenli devşirme öğrenciler de alınmaktaydı. Bu okulların amacı üst düzey yö*netici ve devlet adamı yetiştirmekti. Bu okullar 18. yüzyıldan itibaren önemini yitirmiştir.  Tanzimat Dönemi ve Eğitim (Abdülmecit Dönemi)


  Örgün eğitim önemsenmeye başlanmış ve okul sayısında belirgin bir artış gözlenmiştir.
  Programlar yaşama dönük olarak yeniden düzen*lenmiştir.
  Öğretmen yetiştiren kurumlar açılmaya başlamıştır.
  Öğrenci ve öğretmenlerin kılık kıyafetlerinde dü*zenlemeye gidilmiştir.
  Kızların ilköğretimden sonra eğitimlerine devam edebilmeleri için gerekli olan örgün eğitim kurum*ları ilk kez bu dönemde açılmıştır.
  Ortaöğretim kurumlarının daha da aktif olabilmesi için gerekli düzenlemelere gidilmiştir.

  Meşrutiyet Dönemi

  Bu dönemde laikliği benimseyen idadiler (Askeri okul) açılmıştır.
  Öğretmen yetiştirme programları yenilenmiştir.
  Öğretim programlan hayata yönelik olarak dü*zenlenmiş, programlara sosyal ve politik içerikli dersler eklenmiştir.
  Birçok laik, askeri ve sivil okul açılmıştır.
  İlköğretim okullarının zorunlu ve parasız olması için birçok çalışma yapılmış ancak bir sonuç alı*namamıştır.
  Latin alfabesine geçiş girişimlerinde bulunulmuş fakat bu girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

  Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitim Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim kurumlarında ger*çekleştirilen ilk önemli değişiklik, 3 Mart 1924 tari*hinde kabul edilen Tevhidi Tedrisat Kanunu'dur. Tev*hidi Tedrisat Kanunu'nun eğitime getirdiği yenilikler:
  Mart 1924'te kabul edilen bu kanunla ilköğretimin tüm T.C. vatandaşları için zorunlu, eğitimin ise parasız olduğu kabul edildi. Bunun yanında özel vakıflarca yönetilen tüm okullar MEB'e bağlandı
  Tevhidi Tedrisat Kanunu, cinsiyet, din, maddiyat farklılıkları gözetilmeksizin ulusal bir ilköğretim sistemi yaratılması ihtiyacının bir ürünüdür.
  Ülkedeki tüm bilim ve öğretim kurumları maarif vekâletine bağlanmıştır.
  Seriye ve evkaf vekâleti ya da özel vakıflarca ida*re edilen tüm medrese ve mektepler maarif vekâletine bağlanmıştır.
  Maarif vekâleti yüksek din uzmanları yetiştirmek için Darülfünun'da bir ilahiyat fakültesi, imam ve hatip yetiştirmek için de ayrı mektepler açmıştır.
  Bu yasanın yayımı tarihinden başlayarak genel eğitim ve öğretimle görevli olup, şimdiye kadar milli savunmaya bağlı olan askeri ortaokul ve li*seler ile sağlık bakanlığına bağlı olan yetim yurt*ları bütçeleri ve eğitim kadroları ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bu ortaokul ve liselerde bulunan eğitim gruplarının bağlantıları, bundan sonra ait oldukları bakanlıklar arasında değişiklik suretiyle düzenlenecek ve o zamana kadar orduya bağlı olan öğretmenler orduya bağ*lılıklarını sürdüreceklerdir.
  30 Kasım 1925 tarihli ve 677 sayılı kanunla tekkeler, türbeler kapatılmış tarikatlar kaldırılıp, 1933'de ilahiyat fakültesi kurulmuştur. Ayrıca ilk ve ortaöğretimde din derslerinin saatleri azaltıl*mış, bu dersler bir süre sonra tamamıyla kaldırılmıştır. Ancak din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 12 Eylül 1980'den sonra askeri rejim tarafından zorunlu (temel) dersler arasına alınmıştır.
  Okullar mezhep yönünden tarafsız olacak ve derslerde milli hislere yer verecektir.
  Türkiye'de medreselerin kaldırılması üzerine Türk okullarına uygulanan bu durumdan Hristiyan okulları istisna edilemeyecektir.
  Bu kanunla yabancı okullar sıkı denetim altına alınmış ve cumhuriyetin yabancı okullar politikası bundan sonra yayınlanan bazı kanun ve kararlarda açıkça ortaya konulmuştur.

  3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması ile beraber yürürlüğe girmiş kanundur. Eğitimi laikleştirmiştir diyebiliriz. Atatürk ilkelerinden en çok laiklikle alakalıdır.

+ Yorum Gönder