+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Ruhsatlı silahım için mermi almak istiyorum nereye ne şekilde müracaat edebilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ruhsatlı silahım için mermi almak istiyorum nereye ne şekilde müracaat edebilir
  Ruhsatlı silahım için mermi almak istiyorum nereye ne şekilde müracaat edebilir, kaç mermi alabilirim? 2. Asel
  Bayan Üye

  Ruhsatlı silahım için mermi almak istiyorum nereye ne şekilde müracaat edebilir, kaç

  Ruhsatlı Silahların DevriMadde 21 – Kanunun 11 nci maddesinin dördüncü fakrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki silahlar hariç olmak üzere, taşıma veya bulundurma ruhsatlı silaha sahip olanlar, ruhsatlarında nitelikleri yazılı
  silahlarını bu Yönetmelik hükümlerine göre silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilecek olan kişilere satış veya hibe yoluyla devredebilir ya da Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Genel Müdürlüğe hibe edebilirler.(Ek Fıkra: R.G: 29.12.1999 S:23921) Ruhsatlı silahların başka bir şahsa devrinin yapılabilmesi için devir almak isteyenin silah taşıma veya bulundurma ruhsat: almasında herhangi bir engel halinin bulunmadığının tespit edilmiş olması gerekir. Silah devrini öngören sözleşme noterce düzenlenir. Silah ve mermiler, ruhsat düzenlenmeden devredilen şahsa teslim edilemez.”Silah Satın Alma Kayıt ve Tescil

  Madde 22 – (Değişik R.G: 29.12.1999 S:23921) Taşımak veya bulundurmak amacıyla silah satın almak isteyenler bulundukları ilin valiliğine; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar ile emeklileri ise Genel Komutanlığa müracaatları halinde, silah taşımak veya bulundurmak için gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kendilerine silah ve bu silaha ait mermileri satın almak üzere (Ek-4)’teki Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilir. İki nüsha olarak düzenlenen bu belgenin bir nüshası silah satışı yapacak kamu kuruluşuna gönderilir. Diğer nüshası ise ildeki veya Genel Komutanlıktaki dosyasında saklanır. Bu belgenin geçerlilik süresi düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. Bu belge ile bizzat belge sahibi tarafından silah satış yetkisi olan kamu kuruluşundan silah ve bu silaha ait mermiler satın alınır. Ancak, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan kişiler, noterce düzenlenen vekaletname ile aynı bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlilerine silah ve mermilerini satın aldırabilirler. Satın alınan bu silah ve mermilere ait fatura silahın menşei belgesi olup, düzenlendiği tarihten itibaren altmış gün süre ile geçerlidir. Silah satın alma yetki belgesinde ve faturada ruhsat için müracaat süresi belirtilir ve bu ibare tebligat yerine de geçer. Silah sahibi, bu süre içinde silahı ile birlikte ruhsat işlemleri yapan birime müracaat etmek zorundadır. Faturada yazılı silaha ait bilgiler, silah da incelenmek suretiyle, ruhsatına aynen işlenir. Belirtilen sürede rnüracaat etmeyenler hakkında adli işlem yapılır.

  Yukarda belirtilen usul dışında kanunen müsaade edilmiş zoralım, standart dışı vb. silahları mevzuata uygun olarak edinen kişiler hakkında da birinci fıkrada belirtilen hükümler uygulanır.

  Valiliklerce, yetkili kuruluştan satın alınan ve devri yapılan, silah ve mermilerle ruhsatı iptal edilen ve müracaatları kabul edilmeyen kişilere ait bilgiler (Ek-3)’teki Bilgisayar Silah Kayıt Formuna işlenerek merkezi bilgisayar sistemine kayıt edilir. Bu şekilde kayıtlara geçen bilgiler, silah sahiplerinin söz konusu silahları devir veya satışlarında, kanuni mirasçılara intikalinde veya zayi olması halinde zabıtaca yapılacak araştırmalara esas teşkil eder.

  Bu Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılan yerli veya yabancı menşeli silahların kimlere ve hangi tarihte satıldığı, satışı yapan kuruluşlarca (EK-7)’deki Silah Kayıt Cetveline işlenerek on beş günlük dönemler halinde silah satın alma yetki belgesinin düzenlendiği mülki amirliğe veya Genel Komutanlığa bildirilir. İstenildiğinde bu bilgiler Bakanlığa da bildirilir.

  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kanunun 10 uncu maddesine istinaden satış yaptığı zoralım silahlar ve bu silahları satın alan kişilerle ilgili bilgileri Milli Savunma Bakanlığı’na bildirir. Bunlardan askeri personel olanları Genel Komutanlığa, diğer kamu görevlilerini görev yaptığı il valiliğine ayrıca bildirir.

  Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli ile emeklilerinin silah ruhsat işlemleri Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerince yerine getirilir.

  Devredilen Silahların Kayıt ve Tescili

  Madde 23 – (Mülga R.G: 29.12.1999 S:23921)

  Satın Alınabilecek Silah ve Mermi Miktarı

  Madde 24 – (Değişik R.G: 29.12.1999 S:23921) Valilerce, taşıma veya bulundurma amacıyla ruhsata bağlanmak üzere silah satın alma izni verilen gerçek kişilerle kurum, kuruluş veya işyeri demirbaşına kaydedilecek her silah için yıllık en fazla yüz mermi satın alınabilir.

  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası grup nakli görevlileri ile kurum ve kuruluşların silah taşıması uygun görülen personeli için satın alınacak tabanca ve mermi miktarı Bakanlıkça tespit olunur.

  Silah taşıma veya bulundurma ruhsatına sahip olanların mermi ihtiyaçları, Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu’ndan veya usulüne uygun olarak yurt www.alasayvan.net/ dışından ithal edilmek suretiyle karşılanır.

  İhtiyaç sahiplerinin valiliklere yapacakları yazılı başvuru üzerine,, taşıma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla yüz adet, bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla elli adet mermi satın alma izni verilir.

  Yurt dışından ithal edilen mermilerin satışı aşağıdaki şekilde yapılır.

  a) Yetki verilen kamu kuruluşu ve kuruluşa bağlı baş bayi ve bayiler, ithal edilen mermileri, taşıma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla yüz adet, bulundurma ruhsatlı silahlar için her yıl en fazla elli adet olmak üzere satabilirler.

  b) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulan ve işletme izni verilen atış alanı veya atış poligonu sahipleri, işletmelerinin mermi ihtiyaçlarını, 65 inci maddeye göre tespit edilen miktarlarla sınırlı olmak üzere,. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından üretilen veya Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından ithal edilen veya bir kamu kuruluşuna ithal ettirilen mermilerden karşılarlar.

  Mermi satın alma izni için (Ek-14)’teki Mermi Satın Alma Belgesi düzenlenir. Hak sahipleri, mermi satışı yapan müesseselere bizzat’ başvurmak ve taşıma veya bulundurma yetkisini belgeleyen kimlik kartlarını ve belgelerini ibraz etmek zorundadırlar.

  Yetkili kamu kuruluşu adına satış yapan yetkili satıcılar, sattıkları mermi miktarını ve kimlere sattıklarını aylık listeler halinde bağlı oldukları il valiliklerine bildirmek zorundadır. Usulüne uygun şekilde mermi satışı yapmadığı tespit edilen yetkili satıcıların ruhsatları iptal edilir ve bunlara bir daha ruhsat verilmez.
+ Yorum Gönder


ruhsatlı silahıma mermi nasıl alırım,  ruhsatlı silahıma nasıl mermi alabilirim