+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Devlet denetleme kurulu futbol federasyonunu denetler mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Devlet denetleme kurulu futbol federasyonunu denetler mi
  devlet denetleme kurulu futbol federasyonunu denetler mi 2. Asel
  Bayan Üye

  devlet denetleme kurulu futbol federasyonunu denetler mi


  Denetleme Kurulu, dört yıl için, Genel Kurulca seçilecek mali konularda ihtisas sahibi olan beş asıl, mali konularda ihtisas sahibi olan beş yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarından bir başkan seçerler.

  Denetleme Kurulu'nun Görev Yetki ve Sorumlulukları:
  Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen talimata uygun olarak Federasyonun mali işlemlerini Genel Kurul adına denetler. Her yıl hazırlayacağı yıllık denetleme raporunu Genel Kurulun onayına sunar.

  Denetleme raporunda; gelir-gider tabloları, bilançolar ve yıllık faaliyetleri esas alan mali tablolar yer alır. Ayrıca kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığı, harcamaların sportif faaliyetler için yapılıp yapılmadığı ve mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve programlarına uygun olup olmadığı hususlarına da yer verilir. Denetleme Kurulu, raporunu Genel Kurul üyesi tüzel kişilere ve gerçek kişilere Genel Kurulun toplantı tarihinden bir ay önce gönderir. Genel kurul üyeliği bulunan tüzel kişilerin temsilcilerine ayrıca rapor gönderilmez. Raporun postaya veriliş tarihi gönderme tarihi olarak kabul edilir.
+ Yorum Gönder