+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Okul dersleri Forumunda Kaymakam Olmak Için Hangi Eğitim Kurumlarında Okumak Gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kaymakam Olmak Için Hangi Eğitim Kurumlarında Okumak Gerekir
  kaymakam olmak için hangi eğitim kurumlarında okumak gerekir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kaymakam Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Lazım?

  Kamu yönetimi, bütün bir toplumun iç içe girmiş ve çoğu kere de birbirleriyle çelişen sorunları arasında işleyen bir idari mekanizmadır. Toplumlar, hacim ve ilişkilerdeki yoğunluk bakımından genişledikçe devletler de yapı ve işlevleri itibariyle büyümekte; kurumlar uzmanlaşmakta ve farklılaşmaktadır. Buna bağlı olarak, yönetim faaliyetlerini yürüten kamu kurumları da, yapısal görünüm ve işleyiş bakımından daha karmaşık ve teknik hale gelmektedir. Kamu yönetimi ile ilgili faaliyetlerin çoğalması, karmaşık ve teknik bir nitelik göstermesi, bu kavramın çeşitli tanımlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu tanımlar geniş bir olgu olan kamu yönetiminin çeşitli görüntülerini yansıtmaktadır. Bu da kamu yöne*timinin çok kapsamlı ve güçlü bir alan olduğunu göstermektedir.

  Kelime olarak “kamu”, Türkçe`de, hep, bütün; bir ülkedeki halkın bütünü; halk, amme gibi anlamlara gelmektedir. “Kamu düzeni”, toplumun bütününü ilgilen*diren düzeni; “kamu sektörü”, devlet eliyle yürütülen ekonomik faaliyetlerin bütününü; “kamu personeli”, devlet hizmetinde çalışan görevlileri, “kamuoyu”, belli bir konuda toplumun büyük bir kesimince benimsenen görüş, tavır ve inançların toplamını; “kamu tüzel kişileri”, kamu yararı amacına dönük insan ve mal topluluklarını; “kamu hukuku”, devletin kuruluş ve işleyişini, öteki dev*letlerle, kamu tüzel kişileri ve Özel kişilerle olan ilişkilerini düzenleyen kuralla*rın bütününü anlatmaktadır.


  Kamu kavramı, bu örneklerde olduğu gibi “resmiyeti” ve “genelliği” anlattığı kadar, “özel”in, “gizli”nin ve “kapalı”lığın zıddı olarak “açık”lığı, “halka ait oluş”u ve “görülebilir”liği de ifade etmektedir. Kamu mallan, kamu hayatı ve halk (amme) kütüphanesi gibi.

  Kamu yönetiminin temelde iki yönü bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “işlev*sel”, diğeri ise “yapısal” yöndür. İşlevsel bir kavram olarak kamu yönetimi, genel kuralları (yasaları) ve kamu politikası kararlarını uygulama sürecidir. Genel kurallar, bu süreç vasıtasıyla ferdi olayların çözümüne ilişkin özel karar*lara dönüşmektedir. Bu bağlamda kamu yönetimi, geniş anlamdaki yönetim sektörünün siyasî ortamında yer almaktadır. Bu yönüyle kamu yönetimi, kamu politikalarının belirlenmesinde önemli bir role sahiptir ve böylece siyasî sürecin bir parçasını oluşturur. Kısaca kamu yönetimi, işlevsel anlamda kamu politika*larının belirlenmesi ve yürütülmesi sürecidir.

  Yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi ise, devletin örgütsel görünümünü yansıtır. Her devlet, yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmek için ulusal ve yerel düzeyde çeşitli örgütlenmelere gider. Bu kamu örgütleri, devletin yapı*sal yönünü meydana getirir. Bu örgütlerin temel amacı, anayasa ve yasalarla belirlenen işlevleri yerine getirmektir. Siyasî iktidarlar bu örgüt vasıtasıyla amaçlarını ve programlarını gerçekleştirir. Bu anlamda kamu yönetimi siyasî organların yürütmeye ilişkin koludur; devlet ve toplum düzeninin temel daya*nağıdır. Devlet ve toplum düzeninin varlığı ve sürekliliği her şeyden önce kamu yönetiminin kesintisiz işlemesine bağlıdır.

  Demokratik ülkelerde seçimler, bir hükümeti iktidardan indirip, diğerini işbaşı*na getirmekte ya da mevcut iktidara tekrar görev vermektedir. İhtilallerle de, siyasî iktidarlar el değiştirmektedir. Anayasal dengelerini kuramamış ülkelerde, seçimler yalnız hükümetleri değil, aynı zamanda rejimleri de değiştirebilmekte*dir.

  Öyle durumlar olabilir ki, yasama organı bir süre bulunmayabilir. Hatta hükü*met bir süre aksayabilir. Yine de kamu yönetimi işliyorsa, devlet ve toplum düzeni az çok devam eder. Nitekim siyasî rejimlerdeki ve hükümetlerdeki deği*şikliklere rağmen, kamu yönetimi örgütleri büyük bir aksama olmadan faaliyet*lerini kesintisiz sürdürebilmektedir. Polisler görevlerinin başında kalmakta; vergiler toplanmakta; eğitim ve öğretim kurumlan çalışmalarını yürütmekte; hastaneler düzenli olarak hastalarıyla ilgilenmekte; mahkemeler çalışmakta ve devlet diğer birçok hizmeti yürütmeye devam etmektedir. İşlevsel ve yapısal bir kavram olarak kamu yönetimi, devlet ve toplum düzeninin kesintisiz işleme aracı olmaktadır.

  Amerika’da, “Kamu Yönetimi” (Public Administration) diye anılan bilim dalı, Avrupa’da “Yönetim Bilimi” (Administrative Science) olarak kavramlaştırılmıştır. Şüphesiz kavramlardaki bu farklılık, nitelikten daha çok dil alışkanlığın*dan kaynaklanmaktadır.

  Kamu yönetimi, akademik bir disiplin, bir faaliyet ve bir meslektir. Kamu yöne*timi, disiplinler arası köprü görevini yapan ve böylece çeşitli disiplinlerden gerekli olan kısımları alan ve bunları kamusal sorunların çözümüne uygulayan bir disiplindir. Kamu yönetimi, İktisat’tan Hulcuk’a, Siyaset Bilimi’nden İşlet*me Bilimi’ne kadar uzanan geniş bir yelpazedeki bilim dallarının kesişme nok*tasında yer almaktadır. Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Sosyal Psikoloji ve İşletme Bilimi gibi disiplinler, kamu yönetiminin gelişmesine katkıda bulunan bilimler*den bazılarıdır.

  Şüphesiz, kamu yönetiminin bu ayırt edici özelliğinin, kendilerinden yararlanı*lan bilim dallarınca kabullenilmesi pek kolay olmamıştır. Örneğin Fransa’da İdare Hukuku ile Kamu Yönetimi’nin ayrı şeyler olduğu gerçeği, yakın zamana kadar benimsenememiştir. Keza bazı siyaset bilimcileri de, Kamu Yöneti-mi’nin, Siyaset’in bir alt dalı olduğu görüşünü terk edememişlerdir.

  Kamu yönetimi, bir akademik disiplin olduğu kadar, aynı zamanda, kamu poli*tikalarım oluşturma ve bunları uygulama, planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon, denetim, sevk ve idare gibi eylem ve işlemlerden meydana gelen faaliyetler bütünüdür. Kamu yöneticilerinin faaliyetleri çeşitlidir ve eğitim alan*ları da farklıdır. Örneğin kamu yönetimi alanında idareci olarak görev yapan mühendis, iktisatçı, planlamacı ve maliyeci gibi meslek mensupları da kamu yöneticisi olarak nitelendirilirler.

  Kamu yönetiminin akademik.bir disiplin olarak tanımını şöyle yapabiliriz: Ka*mu yönetimi, kamu bürokrasisini ve onun mal ve hizmet sunduğu halkla olan ilişkilerini anlamaya ve geliştirmeye yönelik pratik ve teoriden meydana gelen bir disiplindir. Bu disiplin, devletin yürütmeye ilişkin kolunun daha etkili ve verimli işlemesini sağlayacak düşünce, Örgüt, personel, kamu politikaları, uygu*lamalar ve yöntemlerle ilgilenmektedir.  Devletin çeşitli kademelerinde ekonomik ve sosyal yönden gilişme sağlayacak kişileri yetiştirme ile ilgili eğitim verilir. Kamu yönetimi mezunları, çalıştıkları kurumlardaki pozisyonlarına göre: Kaymakam, Müfettiş, Yönetici gibi ünvanlar alırlar. Devlet sektöründe çalışanlar, hükümet tarafından, uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasını sağlar, yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler. Kamu Yönetimi mezunları, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere baknlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler. Özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

  Programın Amacı:

  Kamu yönetimi programının amacı devlet teşkilatının çeşitli kademelerinde sistemin ekonomik ve sosyal yönden gelişmesinden sorumlu elemanları yetiştirmek ve bu konuda araştırma yapmaktır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:


  Kamu yönetimi programında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, siyasal teoriler, siyasal düşünceler tarihi, devlet olgusu ve kökeni, siyasal iktidar, siyasal rejimler, anayasa, hukuk gibi alanlara ilişkin dersler okutulmaktadır.

  Gereken Nitelikler:

  Bu alanda çalışmak isteyenlerin üstün bir genel akademik yeteneğe sahip, düşüncelerini yazılı ya da sözlü olarak ifade edebilen, sosyoloji, psikoloji, mantık, felsefe ve tarihe meraklı ve bu alanlarda iyi yetişmiş kimseler olmaları gerekir. Ayrıca, halkla ve üst makamlarla devamlı etkileşim halinde çalışan yöneticilerin sağlam bir mantığa, inandırma gücüne, insan davranışlarının nedenlerini algılama yeteneklerine sahip olması beklenir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler:

  Üniversitelerin kamu yönetimini bitirenler çalıştıkları kurumda pozisyonlarına göre “Kaymakam”, “Müfettiş”, “Yönetici” gibi ünvanlar alırlar. Devlet sektöründe çalışan kamu yöneticisi, hükümet tarafından, uygulanmak üzere gönderilen kanun ve emirlerin ilgili dairelere iletilmesini ve bunların uygulanmasına sağlar; yanlış ve eksik uygulama olup olmadığını denetler, halkın dilek ve şikayetlerini dinler, ilgili yerlere havale eder. Özellikle vali ve kaymakam gibi kamu yöneticileri, bulundukları il veya ilçelerin güvenliğinden, ekonomik ve sosyal yönden gelişmelerinden sorumludurlar.Diğer resmi ve özel kuruluşların yönetim birimlerinde yönetici olarak çalışan mezunlar kanun ve yönetmeliklerin uygulamasını sağlar, bu konuda diğer personeli denetler, kısaca yönetim biliminin ilkelerini çalıştığı kurumda uygular.

  Çalışma Alanları:

  Kamu yönetimi mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bakanlıkların tümünde idari görevlerde çalışabilirler; özel sektörde yönetim mekanizmasının çeşitli kademelerinde görev alabilirler.

  Kamu Yönetimi Nedir?

  » Dünyamız, toplumsal, siyasal ve iktisadi alanlarda hızlı bir değişim süreci yaşamaktadır. Hemen hemen tüm ülkelerde, yaşam standartlarının geliştirilerek daha eşitlikçi bir temelde paylaşımını öngören yeni bir toplumun tasarlanmasına yönelik süregen bir araştırma ve sorgulama süreci önemini giderek artırmaktadır.Bu çerçeveden bakıldığında siyasal ve yönetsel konuların bilimsel bir zeminde incelenmesi, özellikle gelişmekte olan ülkeler için daha bir önem kazanmaktadır. Sözü edilen hızlı değişim sürecinde değişime yön verme anlamında, devletin hala önemli bir etkinliğe sahip olduğu genel bir kabul görmektedir. Bunun yanı sıra devlet ve bürokrasi yönetimde etkinlik ve verimliliğin artırılmasına ilişkin tartışmaların odak noktasında bulunmaya devam etmektedir.

  Kamu Yönetimi disiplini bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Disiplin genellikle devletlerin yürütme gücü olarak düşünülür ve yerel ve ulusal yönetimler düzeyinde kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Dolayısıyla, disiplin, program yönetimini (planlama, karar verme, örgütlendirme, yönetme, uygulama ve değerlendirme) ve kaynak yönetimini (insan kaynakları yönetimi ve bütçe) içerir.

  Önemi Nedir?


  » Kamu Yönetimi yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlamamıza yardımcı olan bir disiplindir. Bu disiplin, günlük yaşamda karşılaştığımız bir problemin iç yüzünü anlamamıza ve ufkumuzu genişletmemize yarayan yeni bakış açıları kazanmamıza olanak sağlar. Günümüzde Türkiye’de ve dünyada gerçekleşen dönüşümleri daha iyi kavrayan bilinçli, akılcı ve etkili yurttaşlar olmamız ve daha üretken katılımcılar haline gelmemiz için bizleri hazırlar.

  Neler Yapabilirsiniz?


  » Kamu Yönetimi derecesi birçok alanda kullanılabilir. Kamusal alanı içeren herhangi bir meslek, bu alanda yapılmış bir lisans derecesiyle elde edilen bilgi ve yeteneğe gereksinim duyar. Bu dereceyle mezunlar, kamu ve özel sektörde birçok değişik alanda kariyer yapma olanağı bulabilirler. Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, finans kurumları, bankalar ve medya gibi kamusal ve özel kurumlarda orta ve üst düzey yöneticisi olarak çalışabilirler. Kamu Yönetimi lisansüstü derecelerini izleyerek akademik dünyada da bir kariyere sahip olmak mümkündür.

  Aranan İçerik: kaymakam olmak için hangi eğitim kurumlarında okumak gerekir, kaymakam olmak için hangi okulları okumak gerekir, kaymakam olmak için hangi kurumlarında okumak gerekir, kaymakam olmak icin hangi egitim kurumunda okumak gerekir, Kaymakam olmak için hangi bölüm, kaymakam olabilmek için hangi okulları okumak gerekir, Kaymakam olmak icin hangi kurumlarda okumak gerekir, kaymakam olmak için ne okumak gerekir, kaymakam olmak için hangi bölüm okunmalı, kaymakam olmak için hangi lise

+ Yorum Gönder