+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Okullarımız Forumunda Lise Türleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Börtecine
  Devamlı Üye

  Lise Türleri
  Ortaöğretim çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. ,


  Bunlar:
  Genel Liseler
  Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler
  Anadolu Liseleri
  Fen Liseleri
  Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri
  Sosyal Bilimler Lisesi
  Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulayan Liseler
  1. GENEL LİSELER
  Genel liseler; Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda yükseköğretime Öğrenci hazırlayan üç yıl süreli öğretim kurumlarıdır.
  2003-2004 öğretim yılında 1.626 Genel lisede 1.165.732 öğrenci, 59.979 öğretmenle eğitim ve öğretim görmektedir.
  Öğrenim gören öğrencilerden 659.955' i (%56.6 ) erkek, 505.777'si (%43.4) kız öğrencidir.
  Son sınıf düzeyinde sınava giren öğrencilerden, 2001-2002 öğretim yılında %21.8'i bir yükseköğretim kurumunu kazanmıştır.
  2002-2003 öğretim yılında, genel liselerde son sınıf ve mezun öğrencilerin %85.1'i ÖSS'yi kazanmıştır.

  2. YABANCI DİL AĞIRLIKLI LİSELER

  Yabancı dil ağırlıklı liseler, öğrencilerin;
  İlgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,
  Yabancı dil öğrenmelerini,
  Gelişen teknolojileri izleyebilmelerini ve kullanabilmelerini,
  sağlamak amacıyla genel liselerimiz bünyesinde açılmıştır.
  Bu uygulamaya 1992-1993 öğretim yılında 28 lisede 5.210 öğrenciyle başlanmıştır.
  Bu okullar, 1 yılı hazırlık olmak üzere öğrenim süresi 4 yıldır .
  İlköğretim okulu 4, 5, 6, 7, 8' inci sınıfların ağırlıklı yıl sonu not ortalaması 4.00 olan öğrenciler başvurabilir.
  2003-2004 öğretim yılında 822 Yabancı Dil Ağırlıklı lisede 218.868 öğrenci, 59.979 (genel lise öğt.) öğretmenle eğitim ve öğretim görmektedir.
  Öğrenim gören öğrencilerden 84.561'i(%38.6 ) erkek, 134.307'si (%61.4) kız öğrencidir.
  Son sınıf düzeyinde sınava giren öğrencilerden, 2001-2002 öğretim yılında %39.8'i bir yükseköğretim kurumunu kazanmıştır
  2002-2003 Öğretim yılında, Yabancı Dil Ağırlıklı liselerin son sınıf ve mezun öğrencilerinden %97.5'i ÖSS sınavını kazanmıştır.

  3. ANADOLU LİSELERİ

  Öğrencilerin;
  İlgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,
  Yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini,
  sağlamak amacıyla kurulmuştur.
  Okulun öğretim süresi, 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıldır .
  Bu okullara merkezi sınav sistemiyle öğrenci alınmaktadır .
  Bu okullar; 1955 yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Diyarbakır, Konya ve Samsun'da "Maarif Koleji" adıyla eğitim ve öğretime başlamış, 1975 yılında "Anadolu Liseleri" adını almıştır.
  2003-2004 öğretim yılında 432 Anadolu lisesinde 205.706 öğrenci, 13.456 öğretmenle eğitim ve öğretim görmektedir.
  Öğrenim gören öğrencilerden 111.625'i(%54.3 ) erkek, 94.081'i (%45.7) kız öğrencidir.
  Son sınıf düzeyinde ÖSYM sınavına giren öğrencilerden 2001-2002 öğretim yılında %49.1 'i bir yükseköğretim kurumunu kazanmıştır.
  2002-2003 öğretim yılında, Anadolu lisesinin son sınıf ve mezun düzeyindeki öğrencilerinin %99.1'i ÖSS'i kazanmıştır.

  4. FEN LİSELERİ

  Fen Liselerinin Amaçları:
  Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenime hazırlamak,
  Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmek,
  Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak,
  Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek,
  Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktır.
  1964 yılında Ford Vakfı'nın desteğiyle ilk Fen Lisesi Ankara'da açılmıştır. Bugün sayıları 61'e ulaşmıştır.
  Sınıf mevcutları 24 olup, karma ve yatılı okullarımızdır. Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü de okunabilir.
  Bu okullar da öğretim süresi 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıldır ve merkezi sınavla öğrenci almaktadır.
  Fen Liselerine atanacak öğretmenler, mevcut öğretmenler arasından yapılan sınavla seçilmektedir.
  2003-2004 öğretim yılında 61 Fen lisesinde 13.188 öğrenci, 1.142 öğretmenle eğitim ve öğretim görmektedir.
  Öğrenim gören öğrencilerden 8949'u(%54.3 ) erkek, 4239'u(%45.7) kız öğrencidir.
  Son sınıf düzeyinde ÖSYM sınavına giren öğrencilerden 2001-2002 öğretim yılında %69.7'si bir yükseköğretim kurumunu kazanmıştır.
  2002-2003 Öğretim yılında, son sınıf ve mezun öğrencilerin %99.5'i ÖSS'yi kazanmıştır.

  5. ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ

  Okulun amacı öğrencilerin;
  Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,
  Özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,
  Yabancı dil öğrenmelerini,
  Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,
  Milli ve milletlerarası, tarihi ve yeni sanat eserlerini tanımaları ve yorumlamalarını,
  sağlamaktır.
  İlk kez 1989-1990 öğretim yılında İstanbul'da açılmıştır.
  Okulun öğretim süresi, 1 yılı hazırlık olmak üzere 4 yıldır.
  Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
  2003-2004 öğretim yılında sayıları 51'e yükselmiştir.
  Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde 7321 öğrenci öğrenim görmekte ve 838 öğretmen görev yapmaktadır.
  Öğrencilerden 2502'si (%34.2) erkek, 4819'u (%65.8) kızdır.
  Yükseköğretim kurumları özel yetenek sınavı ile öğrenci almaktadır. Mezun öğrencilerden % 87'si kendi alanında olmak üzere % 97'si bir yükseköğretim kurumunu kazanmaktadır.
  2002-2003 öğretim yılında, Anadolu Güzel Sanatlar lisesinin son sınıf ve mezun düzeyindeki öğrencilerinin %94.5'i ÖSS'yi kazanmıştır.

  6. SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
  Okulun amacı:
  Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
  Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar.
  Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.
  Öğrencilerde geçmiş nesiller ve çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.
  Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.
  Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.
  Öğrencileri Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.
  Bu liseler, Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında öğrencileri yükseköğretime hazırlamak üzere hazırlık sınıfından sonra dört yıllık öğretim veren yatılı ve karma okullardır. Ancak öğrenciler, velilerin istekleri, okul yönetiminin uygun görmesi halinde gündüzlü de öğrenim görebilirler.
  Okula merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Her yıl alınacak öğrenci sayısı 96'yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24'ü geçemez. Giriş sınavına 8. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6. ve 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 3 ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4 olanlar başvurabilir.
  2003-2004 öğretim yılında, eğitim öğretime açılan 1 lisede 96 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilerden 74'ü (%77.1) erkek, 22'si (%22.9) kızdır.

  7. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM UYGULAYAN LİSELER:
  Türkiye'de liselerde öğrenim gören 3 milyon 593 bin öğrenciden 1 milyon 129 bini meslek liselerinde okuyor.
  MEB'in 2003-2004 eğitim-öğretim yılı istatistiklerine göre, mesleki ve teknik eğitim, kendi içinde Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Öğretimi, Din Öğretimi, Özel Eğitim, Özel Öğretim ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ile diğer bakanlıklara bağlı meslek liseleri şeklinde ayrılıyor.
  Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 54 bin 4'ü kız toplam 491 bin 756, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 37 bin 79'u erkek toplam 173 bin 797, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda 122 bin 176'sı kız 290 bin 100, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı (imam hatip liseleri, anadolu imam hatip liseleri ve açıköğretim lisesi) okullarda 40 bin 872'si kız 97 bin 489, İşitme Engelliler ile Ortopedik Engelliler meslek liselerinde 416'sı kız 1325, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde 463'ü kız 622 öğrenci öğrenim görüyor.
  Diğer bakanlıklara bağlı meslek liselerinde de 26 bin 152'si kız toplam 36 bin 149 öğrenci okuyor.
 2. Ezlem
  Üye

  Eskiden sadece iki çeşit lise varken günümüzde bir çok çeşit liseler bulunmaktadır.Bu liseler öğrencilerin yönelmek istedikleri meslek yada kollara göre değişmektedir.
+ Yorum Gönder


lise çeşitleri,  türkiyede bulunan lise çeşitleri