+ Yorum Gönder
Biyografi ve Osmanlı Biyografileri Forumunda Gıyâseddîn Keyhüsrev II - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Gıyâseddîn Keyhüsrev II - Kimdir Kısaca Hayatı
  Gıyâseddîn Keyhüsrev II yaşamıyla alakalı bilgiler

  Gıyâseddîn Keyhüsrev II Türkiye Selçukluları sultanı. Birinci Alâeddîn Keykubad’ın büyük oğludur. 1228 yılında Atabeyi Mübârizüddîn Ertokuş’la birlikte Erzincan’a gönderildi. Küçük kardeşi Kılıç Arslan veliaht olmasına rağmen, İkinci Keyhüsrev, babasının ölümü üzerine Türkiye Selçukluları sultanı oldu (1237). İkinci Gıyâseddîn Keyhüsrev’in ilk yılları, saltanat kavgalarıyla geçti. Bu sırada Moğol zulmünden kaçan göçebe Türkmenler, doğu tarafından Anadolu’ya girdiler ve çeşitli bölgelerde iskân edildiler. Bid’at bilmeyen hâlis Müslüman Türklerin sâfiyetinden ve çeşitli sıkıntıları olan kesif göçebe nüfustan faydalanmak isteyen kötü kimseler türedi. Peygamberlik iddiâsı ile ortaya çıkan Baba İshak, göçebelere yeni bir devir müjdeleyerek bâzı câhil Türkmenleri etrâfında topladı. Babaîler adıyla tanınan bu Türkmenler, isyân ederek, birçok beldeyi tahrip ettiler. 1240 senesinde Kırşehir’in Malya Ovasında yapılan savaş sonunda Babaîler mağlûp edilerek, isyân bastırıldı.
  keyhsrevi2.jpg
  Anadolu’da Babaî isyânından hemen sonra Moğol istilâsı başladı. Sultan İkinci Gıyâseddîn Keyhüsrev, Moğol istilâsını durdurmak için harekete geçti. Sivas’ın doğusundaki Kösedağ mevkiinde Moğolları karşıladı. Moğollar, Selçuklu öncü kuvvetlerini, bir manevra ile perişan edince, ordu geri çekildi (Bkz. Kösedağ Savaşı). Geri çekilme ile 1243 senesi Temmuz ayında bozgun başladı. Moğollar Kayseri’ye kadar geldiler. Müstahkem Kayseri şehri, şiddetli hücumlar netîcesinde teslim oldu. Moğollar, Kayseri’de büyük katliâm ve yağma yaptılar. Moğol komutanı Baycu Noyan, senelik vergi karşılığında antlaşmaya râzı edildi. Gıyâseddîn Keyhüsrev ise, Menderes taraflarına gitmişti. Antlaşmadan sonra Konya’ya geldi. 1246 yılında Kilikya üzerine sefere giderken Alanya’da vefât etti.
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Gıyâseddîn Keyhüsrev II hayatıyla ilgili bilgiler
  II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1228'de atabegi Mübarizeddin Ertokuş'la birlikte Erzincan'a gönderildi. Babasının kendisinden küçük olan kardeşi İzzeddin Kılıç Arslan'ı veliahtlığa atamasına karşın, babasının ölümü (1237) üzerine Sadeddin Köpek önderliğindeki bazı emirlerin desteğiyle Anadolu Selçuklu tahtına çıktı.

  Kardeşinin tarafını tutan Harezm emirlerine karşı mücadeleye girişti. Bu arada rakiplerini etkisiz duruma getirdikten sonra Anadolu Selçuklu tahtı üzerinde hak iddia eden Sadeddin Köpek'i öldürttü (1239). Daha önce yönetimde etkili olan emirlerin yeniden işbaşına geçmesiyle devlet eski düzenine kavuştu, dış ilişkileri düzeldi. Eyyubi melikleri, İznik'de (Nikaia) hüküm süren Bizans imparatorları (İznik İmparatorluğu) ve Kilikya ile Mardin Artukluları II. Keyhüsrev'e bağlılıklarını sürdürdüler. 1240'ta Diyarbakır, Anadolu Selçuklularının eline geçti. Moğolların önünden kaçarak Anadolu'ya sığınan göçebe Türkmenler, Anadolu'daki yerleşik devlet düzeni içinde yeni sorunlar yaratmaya başladı. Bu koşullarda Baba İshak'ın başlattığı Babai ayaklanması bastırıldı (1240). Bu olay neticesinde devletin gücü önemli ölçüde sarsıldı.

  Anadolu Selçuklularının zayıflamasından yararlanan Moğollar 1242'de Erzurum'u ele geçirdiler. Kösedağ Savaşı'nda da Anadolu Selçuklu ordusunu yenilgiye uğrattılar (1243). II. Keyhüsrev savaştan sonra Batı Anadolu'ya kaçtı.

  Moğollarla barışın sağlanmasının ardından Konya'ya dönen sultan bundan sonra devlet işlerini bütünüyle veziri Şemseddin İsfahani'ye bıraktı.
 3. Ömer
  Devamlı Üye
  II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237 - 1246)


  Tahta çıkarken yardım aldığı Saadettin Kö-pek'i vezirliğe getiren II. Gıyasettin Keyhüsrev zayıf karakterli biriydi. Saadettin Köpek kendine rakip olarak gördüğü birçok devlet adamını ortadan kaldırmıştı. Kötü niyetli olduğu anlaşılınca öldürülmüştür.


  Bu dönemin ilk büyük siyasal olayı Baba İshak Ayaklanması'dır (Babailer Ayaklanması). Bir Türkmen şeyhi olan Baba İshak Amasya'daki tekkesinde Türkmenlerin ekonomik sıkıntılarından faydalanarak onları sultana karşı ayaklanmaya teşvik etmiştir. Babailer Ayaklanması 1240 yılında bastırılmıştır.

  Babailer Ayaklanması'nı bastırmak için doğu sınırından ayrılan Selçuklu ordusunun hemen ardından Moğollar 1242 yılında Selçuklu topraklarına girerek Erzurum'u talan etmişlerdir. Bunun üzerine harekete geçen Selçuklu ordusu Baycu Noyan komutasındaki Moğollara 1243 yılındaki Kösedağ Savaşı'nda yenilmiştir.

  Kösedağ Savaşı'nın sonunda;
  • Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlılara bağlı hâle gelmiş ve çöküş dönemine girmiştir.
  • Anadolu Moğol istilasına uğramıştır.
  • Anadolu'da bağımsız beylikler kurulmuştur.
  • Anadolu Selçuklu devlet yönetimi tıkanmıştır.

  Moğol ilhanlılar, ülkeyi II. Gıyasettin Keyhüs-rev'in üç oğlu arasında paylaştırmış ve bunları birbirine düşürmüştür.


  II. Gıyasettin Keyhüsrev ve Vezir Muinettin Pervane dönemlerinde Moğollarj Anadolu'dan atmak için Mısır'daki Memlûk Sultanı Baybars'tan yardım istenmiş, ancak Pervane'nin iki yüzlü bir politika izlemesi dolayısıyla Baybars Anadolu'da Moğolları yenmesine rağmen geri dönmüştür.
  1308 yılına kadar Moğollar Anadolu halkını sürekli baskı altında tutmuşlar, kukla sultanlar başa getirmişler ve Anadolu'yu talan etmişlerdir. Sultan II. Mesut'un ölümüyle Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmıştır.
+ Yorum Gönder