+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 5. Murad'ın Sadrıazam Ve Şeyhülislâmları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  5. Murad'ın Sadrıazam Ve Şeyhülislâmları








  5. Murad'ın Sadrıazam Ve Şeyhülislâmları

  osmanlpadiahlarsultnvmu.jpg
  Sultan 5. Murad, amucası Sultan Abdülaziz Hân'ın tahtdan indirilmesinin akabinde Osmanlı tahtına oturduğunda ma-kam-i sadaretde Mütercim Mehmed Rüşdü Paşa bulunuyor-du. Paşa, bu seferki sadaretine yâni, 4. sadaretine 12/Ma-yıs/1876'da mahlû padişah Sultan Aziz tarafından getirilmiş-ti. 5. Murad'a kendi sağlığından uğraşmakdan, kim sad-rıazam, kim şeyhülislâm diyebileceği hâli yoktu. Nitekim devleti böyle bir padişahın elinde istediği gibi yöneteceğine kanaat getiren Mütercim Mehmed Rüşdü Paşa diğer paşala-rın ve bilhassa Hüseyin Avni Paşanın, Yüzbaşı Çerkeş Hasan Bey tarafından pek cesurâne baskınıyla hayatına son vermesinden sonra, nüfuzu çoğalan Askeri Mektepler Nâzın Süley-man Hüsnü Paşa, meşrutiyet üzerine hassaslığını sürdürdü-ğünden, Midhat Paşaysa, 2. sadareti meşrutiyetle birlikte ta-hayyül ettiğinden o da Mütercim Rüşdü Paşaya me saj ver-meye çalışıyordu. Bu arada da, 5. Murad iyice bozulmuş kuvvetli bir tedavi bunun içinde tahtdan istinkâfı gerekiyor-du. Bu hususda, sadnazam ve şeyhülislâm ile diğer ricali devlet ittifak edip padişahı hâl ettiler. Böylece sadnazam ola-rak makamda bulduğu zatın, uğurlamasıyla padişahlığı bı-rakmış oldu. Hükümdar olduğu 93 günü bir sadrıazamla ge-çirmiş oldu diğer tâbirle ne mühür aldı ne de verdi.

  5. Murad'ın şeyhülislâmlarına gelince, doksanüç gün sü-ren saltanatında, hiç bir şeyhülislâm değişiklik olmamıştır. Saltanata geldiğinde makam-i meşihatdeyse İmâm-ı Sultani (müfsid imâm )Hâfız Hasan Hayrullah Efendi bulunuyordu. Selefini hâl'e fetva veren bu şeyhülislâm, 5. Murad'ın halifeli-ğinin ilgasinada fetva vermekten içtinab etmedi. Böylece tek sadrıazamla saltanat dönemini bitiren 5. Murad, şeyhülislâm hususunuda aynen bitirmişti. Hasan Hayrullah Efendi'nin ilk şeyhülislamlığı 1 ay, 18 gün sürmüş bu makama gelen 152. şeyhülislâm olmuştur. Yerini Akşehirli Hasan Fehmi Efendiye bıraktığında, takvimler 19/Temmuz/1874'ü gösteriyordu. Bu zâtın 2. meşihati 1 sene, 9 ay, 23 gün, sürmüş Hasan Hay-rullah Efendi 2. meşihatine 1 l/Mayıs/1876'da başlamıştı. 1 sene, 2 ay, 16 gün sürmüştür bu görev fakat 5. Murad bu dö-nem içinde padişahlık nöbetindi tutup yoluna gitmişti. Bu pa-dişahın muasırları, gerek Abdülaziz'in gerekse Abdülhamid-i sâni döneminin ilk yıllarındaki zevat olarak kabullenilebilir. Padişah olarak 5. Murad'ın 93 gün süren dönemi vefat târihi olan 1904'e kadar sürdüğünden o dönem ricâl-i dâhili ve hâ-ricilerinin de muasırı sayılsa yeridir








 2. Elif
  Devamlı Üye





  Doksan üç gün süren saltanatında ,hiç bir şeyhülislam değişiklik olmamıştır.5. muradın amcası tahtan indirilmesi ile başlamıştır.Doksan üç günü sadrazamlıkla geçirmiş olmuştu.




+ Yorum Gönder