+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Sultân I. Bâyezîd Hân - Yakub Beyin Şehadeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Sultân I. Bâyezîd Hân - Yakub Beyin Şehadeti
  Sultân I. Bâyezîd Hân- Yakub Beyin Şehadeti  Hüdavendigâr Gazi'nin zaman-ı tasarruflarında, Yıldırım Beyazıd Bey'i tahta hazırladığı görülüyordu. Ayrıca beka ale-mine intikal eylemek üzere olduğu sıralarda, Yıldırım Beya-zıd'a verdiği nasihatler, tahta geçecek bir oğula verilecek na-sihatler cümlesinden olduğundan, tahtın sahibini kesin ola-rak belli etmiş oluyordu.

  Devletin ileri gelenleri, Savcı bey vakasını da bu arada ha-tırlayıverdiler. «Bir idam, bir isyandan hayırlıdır» mealinde bir hükümle Yakub Bey'in idamına karar verdiler. Ve sabah ol-madan çadırında hükmü tebellüğ eden Yakub bey, kadere rı-za göstererek kalbi mutmain makamında Şeriat-i Ahmeddiy-ye'nin icabatını yerine getirdi. Sabah olunca Osmanlı Devle-tinin başında hükümdar olarak Sultan Yıldırım Beyazid Han vardı. Bu infazın çabukluğunu Yıldırım Bayezid Han'sn «Yıldı-rım» lakabına izafe eden yabancı tarihçiler, Yıldırım lakabının

  bu olayla ilgisi olmadığını aslında gayet iyi bilirler amma, İs-lâm'a olan düşmanlıkları, onları böyle iftiraları yapmaya sevk etmiştir. 2. Acil

  Sultân I. Bâyezîd Hân - Yakub Beyin Şehadeti isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder