+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Tarite İlkler Ve En Önemliler Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Tarite İlkler Ve En Önemliler Hakkında
  Tarite İlkler Ve En Önemliler Hakkında


  Dünyada görülen ilk düzenli uygarlık Mezopotamya uygarlığıdır.
  Dünyanın ilk hukuk devleti Sümerlerdir.
  Tarihte ilk yazıyı (çivi yazısı) Sümerler bulmuştur.
  Şehir devleti olarak yaşayan ilk medeniyet Sümerlerdir.
  Dünyanın ilk anayasasını Babil Kralı Hammurabi hazırlamıştır.
  Dünyanın ilk kütüphanesi Ninova’da Asurlular tarafından kurulmuştur .
  İlk resim yazısını Mısır Medeniyeti kullanmıştır.
  İlk Meydan Savaşını ve yazılı antlaşmayı Mısır Medeniyeti Hititliler ile yapmıştır.
  Güneş takvimini tarihte ilk defa Mısırlılar kullanmıştır.
  Anadolu da kurulan ilk devlet Hititlerdir
  İlk meclis Hititlerin Pankus adında kurulmuştur.
  İlk tarih yazıcılığını Hititler başlatmıştır.(Anallar)
  Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.
  Hıristiyanlığı ilk defa resmi din olarak kabul eden ve yayan Roma devletidir.
  Denizcilik ve deniz ticaret koloniciliği ile uğraşan ilk devlet Fenikelilerdir.
  Tarihte ilk defa tek tanrılı din inancı İbranilerde görülür.
  Kağıt, pusula, barut, matbaa gibi bilim unsurları ilk önce Çin’de bulunmuştur.
  Tarihte önemli rol oynayan ilk Türk topluluğu İskitlerdir.
  Bilinen ilk Türk kadın hükümdarı Tomris’tir.
  Tarihte bilinen ilk atlı göçebe topluluk İskitlerdir.
  Tarihte bilinen ilk Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur.
  Türkler ilk defa Mete Han devrinde bir bayrak altında toplanmıştır.
  İlk Türk devlet teşkilatlanması ve askeri teşkilatlanması Mete Han tarafından yapılmıştır.
  Avrupa‘da kurulan ilk Türk devleti Avrupa (Batı) Hun devletidir.
  “Türk” adını ilk defa devlet olarak kullanan devlet Göktürk devletidir.
  Türk tarihinin ilk bağımsızlık savaşını Göktürkler vermişlerdir.
  Göktürkler kendi adı ile anılan ilk Türk alfabesini bulmuşlardır.
  Türk dili ve edebiyatını ilk önemli yazılı metinleri Orhun Abideleridir.
  Din değiştiren ilk Türk topluluğu Uygurlardır.
  Moğol hakimiyetini kabul eden ilk Türk kavmi Kırgızlardır.
  En uzun Türk destanı Manas Destanıdır.
  İlk Türk-Müslüman Savaşını Hazarlar yapmışlardır.
  İslamiyet’i kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır.
  Tarihte bilinen büyük Türk Devletleri Oğuzlar tarafından kurulmuştur.
  Türkler ilk defa Uygurlar ile yerleşik hayata geçmeye başlamışlardır.
  Araplar ilk kez Talas Savaşı ile Çinlilerle karşı karşıya gelmişlerdir.
  Mısır’da kurulan ilk Türk devlet Tulunoğullarıdır.
  Orta Asya’da İslam dinini kabul eden ilk Türk İslam devleti Karahanlılardır.
  Türk mimarisinde kervansarayları Karahanlılar inşa etmişlerdir.
  Afganistan’da kurulmuş ilk Türk devleti Gaznelilerdir.
  Türk tarihte ilk kez “Sultan” unvanını Gazneliler kullanmışlardır.Selçuklular ile Bizans ordusu arasında ilk büyük savaş Pasinler’de olmuştur.
  Moğolları durduran ilk devlet Memlüklerdir.
  İlk Türkçe siyaset name Kutadgu Bilig’dir.
  İlk Anadolu Selçuklu parası I.Mesut zamanında bastırıldı.
  Dünyada bilinen ilk ticari sigorta Anadolu Selçuklu devletinin tüccarlara sağladığı güvencedir.
  Osmanlıların aldığı ilk beylik Karesi Beyliğidir.
  Osmanlılarda ilk para Osman bey zamanında bastırıldı.
  Osmanlılarda ilk divan, ilk donanım. İlk medrese ilk düzenli ordu Orhan Bey zamanın kurulmuştur.
  Osmanlılarda ilk top Kosava Savaşında kullanılmıştır.
  Osmanlı tarihinde ilk kez İstanbul’un kuşatılması Yıldırım Beyazıd zamanında sağlanmıştır.
  Osmanlı Devletinde ilk büyük bozgunu İnebahtı deniz Savaşıdır.
  Osmanlılarda ilk gümüş para Orhan Bey. İlk altın para Fatih, ilk kağıt para da Abdülmecit tarafından basılmıştır.
  Osmanlılarda ilk mali teşkilat I.Murat zamanında hazırlanmıştır.
  Osmanlılarda ilk bütçe Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır.
  Pusulayı ilk kez Çinliler icat etmişlerdir.
  Kağıdı ilk kez Çinliler icat etmiştir.
  Matbaa ilk kez Çinliler tarafından kullanılmıştır.
  Dünyada sömürgeciliğe karşı yapılan ilk savaş ABD bağımsızlık savaşıdır.
  Karlofça antlaşması Osmanlı devletinin ilk defa büyük miktarda toprak kaybettiği ve Osmanlı topraklarının paylaşılmak istendiği ilk uluslar arası antlaşmadır.
  Osmanlılarda Yeniçeriler tarafından öldürülen ilk padişah Genç Osman’dır.
  Osmanlı Devleti’nde ilk kez saray dışından evlenerek sarayı halka açan padişah Genç Osman’dır.
  Küçük Kaynarca Anlaşması ile Osmanlı Devleti Rusya’ya ilk defa kapitülasyonları vermiştir.
  Osmanlılarda iç borçlanma ilk defa III.Mustafa Devrinde görülmüştür.
  Osmanlı Devleti’nde çağdaş anlamda kurulan ilk askeri okul Mühendishane-i Bahr-i Hümayn’dır.
  Osmanlı Devleti Bükreş Antlaşması ile ilk defa sınırları içindeki azınlığa (Sırplara) imtiyaz verilmiştir.
  Osmanlı Devleti ‘inde ilk defa Sened-i ittifak ile padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
  Osmanlı Devleti’nin galip olarak imzaladığı son antlaşma Paris Antlaşmasıdır.
  Osmanlıda II.Abdülhamit Döneminde ilk defa anayasal düzene geçilmiştir, ilk defa parlamenter sisteme geçilmiştir.
  Türk siyasi tarihinde sistemi Değiştirmeye yönelik çıkarılan ilk isyan, 31 Mart Olayı’dır.
  Amasya Genelgesi Kurtuluş Savaşı’nın ilk siyasi belgesidir.
  TBMM Hükümeti tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan’dır.
  Kurtuluş Savaşında düzenli ordunun aldığı ilk ve tek yenildiği Eskişehir-Kütahya Savaşlarıdır.
  TBMM’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa’dır.
  Türkiye’nin ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası’dır.
  Cumhuriyet tarihinde ilk Muhalefet Partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’dır.
  Mustafa Kemal’in başkomutan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya Meydan Muharebesidir. ALINTIDIR 2. Sultan
  Devamlı Üye

  Türk tarihte ilk kez “Sultan” unvanını Gazneliler kullanmışlardır.Selçuklular ile Bizans ordusu arasında ilk büyük savaş Pasinler’de olmuştur. Osmanlılarda ilk gümüş para Orhan Bey. İlk altın para Fatih, ilk kağıt para da Abdülmecit tarafından basılmıştır.
+ Yorum Gönder


uygarliklar ilkler ve onemliler