+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey'e vasiyeti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey'e vasiyeti
  Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey'e vasiyeti

  Orjinali

  Âkıbet-i kâr budur herkese,
  Bâd-ı fena pir ve civana ese
  Azmi-bekâ eylersem ben bu dem,
  Devlet-i ikbal ile ol muhterem!
  Çünkü, senin gibi halef koymuşum,
  Rihlet edersem bu cihândan ne gam,
  Lîk vasiyyet ederim gûş kıl!
  Gayri gam-ı denî ferâmûş kıl.
  Dilerim ey sâhib-i ikbâl-câh!
  İtmeyesin cânib-i zulme nigâh!
  Adl ile bu âlemi âbâd kıl!
  Resm-i cihâd ile beni şâd kıl!
  Râh-ı cihâd içre edip fütûhat,
  Memleket-i Rûm’da kıl adl-ü dâd!
  Eyle riâyet ulemâya temâm.
  Tâ ki bula, emr-i şerî’at nizâm!
  Her nerede işidesin ehl-i ilm,
  Göster ona rağbet-ü ikbâl ü hilm!
  Asker ve mal ile gurur eyleme!
  Şer’i şerif ehlini dûr eyleme!
  Şer’dir mâyeşi şâhi ve bes!
  Şera muhalif işe etme heves!
  Matlabımız dîn-i Hudâdır bizim!
  Mesleğimiz râh-ı Hudâdır bizim.
  Yoksa kuru mihnet ve gavga değil,
  Şâh-ı cihân olmaya dâva değil!
  Nusret-i din oldu çû maksad bana,
  maksadıma kasd yaraşır sana.
  Âleme in’âmını âm ide gör.
  Memleket emrini temâm ide gör!
  Hıfz-ı re’âyâ çalış rûzü şeb!
  Tâ ki karîn ola sana lutf-i Rab!

  Günümüz Türkçesiyle

  Allah-u Teâlâ’nın emirlerine muhalif bir iş işlemeyesin! Bilmediğini şeriat ulemâsından sorup anlayasın; iyice bilmeyince bir işe başlamayasın! Sana itaat edenleri hoş tutasın! Askerine inâmı (nimeti), ihsanı (ikramı) eksik etmeyesin ki, insan ihsânın kulcağızıdır Zâlim olma! Âlemi adâletle şenlendir ve cihadı terk etmeyerek beni şâd et! Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet, ikbâl (ilgi) ve yumuşaklık göster. Askerine ve malına gurur getirip müminlerden uzaklaşma. Bizim mesleğimiz Allah yolu ve maksadımız Allah’ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik dâvâsı değildir. Sana da bunlar yaraşır Daima herkese ihsanda bulun Memleket işlerini noksansız gör! Hepinizi Allahu Teâlâ’ya emânet ediyorum! 2. Acil

  Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey'e vasiyeti isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder