+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda son dönem osmanlı kısa kronolojisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  son dönem osmanlı kısa kronolojisi
  son dönem osmanlı kısa kronolojisi

  osmanli-padisahlari.jpg


  1299-1300
  Osmanlı tarihinin başlaması
  1299
  Selçuklu sultanının Osman Bey'e beylik alameti olarak tabl-u alem (davul ve sancak) göndermesi
  1302
  Osman Gazi'nin Koyunhisar Zaferi
  1320
  Türk edebiyatında bilinen ilk divana sahip Yunus Emre'nin ölümü
  1324
  Orhan Gazi'nin tahta geçişi
  1326
  Bursa'nın fethi
  1331
  İznik'in fethi
  1331
  İlk Osmanlı medresesinin, İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
  1334
  Karesi Beyliği'nin ilhakı
  1337
  Kocaeli bölgesinin alınışı
  1346
  Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
  1349-1352
  Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin üs olarak verilişi
  1352
  Osmanlıların Cenevizlilere Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
  1354
  Gelibolu'nun fethi
  1361
  İlk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)
  1362
  Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı
  1362
  Kadıaskerliğin teşkili
  1363
  Pençik Kanunu'nun çıkışı
  1366
  Gelibolu'nun elden çıkışı
  1371
  Çirmen Zaferi
  1376
  Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
  1377
  Gelibolu'nun Osmanlılara iadesi
  1385-1386
  Niş ve Sofya'nın alınışı
  1387
  Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü
  1389
  I. Kosova Zaferi
  1389
  I. Murat'ın şehadeti, Yıldırım Bayezid'in tahta çıkışı
  1390
  Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
  1390
  Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması
  1390
  Gelibolu tersanesinin inşası
  1391
  İstanbul'un ilk kuşatılması
  1393
  Mahkeme Rüsumu'nun (vergisinin) ilk ihdası
  1396
  Niğbolu Zaferi
  1397-1398
  Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin Osmanlı hakimiyetini kabulü
  1398
  Kadı Burhaneddin'in ölümü
  1398
  Karadeniz beyliklerinin ilhakı
  1400
  Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifasının Yıldırım Bayezid tarafından inşa ettirilmesi
  1402
  Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esareti
  1402-1413
  Fetret Devri, iç karışıklıklar
  1409
  Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan, Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı; İlk besteli dini eser (Süleyman Çelebi'nin Mevlid'i)
  1411
  Çelebi Mehmed'in tahta çıkışı
  1413
  I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
  1416
  Osmanlı-Venedik Deniz Savaşı ve barışı, Şeyh Bedreddin isyanı
  1416
  Macar Seferi
  1417
  Avlonya'nın fethi
  1418-1420
  Samsun bölgesinin zaptı
  1421
  Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta çıkışı
  1422
  Mustafa Çelebi'nin (Düzmece) bertarafı
  1425
  Molla Fenari'nin ilk şeyhülislam olarak tayini
  1425-1426
  İzmir beyi Cüneyd'in idamı
  1425-1426
  Teke Beyliği'nin intikali
  1427-1428
  Germiyan Beyliği'nin intikali
  1430
  Selanik'in fethi
  1430-1431
  Şemsüddin Muhammed B. Hamza el-Fenari'nin ölümü
  1432
  Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
  1434
  Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
  1439
  Semendire'nin alınışı
  1440
  Başarısız Belgrad kuşatması
  1444
  Edirne-Segedin Antlaşması
  1444
  II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in tahta çıkışı ve Varna zaferi
  1445
  II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa tahta çıkışı
  1448
  II. Kosova Zaferi
  1451
  II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta çıkışı
  1453
  İstanbul'un fethi
  1453
  Ayasofya Kilisesi?nin camiye çevrilmesi
  1454
  İlk Devlet Musiki Okulu (Enderun'un müzik bölümü)?nun kuruluşu
  1458-1460
  Mora'nın ele geçirilişi
  1461
  Trabzon Rum İmparatorluğu'nun sonu
  1461
  Candaroğulları'nın ilhakı
  1463
  Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
  1463-1470
  İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
  1466
  II. Mehmed'in Arnavut seferi
  1468
  Karamanoğulları'nın sonu
  1470
  Eğriboz adasının alınışı
  1471
  Fatih Külliyesi?nin açılışı
  1472
  Topkapı Sarayı'nın inşaası
  1473
  Otlukbeli zaferi
  1475
  Kırım'ın Osmanlı hakimiyetine girişi
  1476
  Boğdan seferi ve zaferi
  1478
  Fatih tarafından ilk altın paranın darb ettirilmesi
  1479
  Osmanlı-Venedik barışı ile Fatih'in Venediklilere, Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
  1480
  Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
  1480
  Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
  1481
  II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
  1482
  Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a sığınması
  1483
  Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
  1484
  Boğdan Seferi
  1484
  Kili ve Akkerman'ın fethi
  1485
  Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
  1488
  Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
  1491
  Osmanlı-Memluk Barışı
  1492
  Macar Seferi
  1492
  İspanya'dan çıkarılan Yahudilerin Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
  1495
  Macarlarla ateşkes, Cem Sultan'ın ölümü, Şehzade Süleyman'ın doğumu
  1497
  İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
  1498
  Lehistan Seferleri
  1499
  Venedik Savaşı
  1499
  İnebahtı'nın alınışı
  1499
  Preveze baskını
  1500
  Modon, Navarin ve Koron'un alınışı
  1502
  Venedik ile barış
  1505
  Bayezid Külliyesi'nin açılışı
  1509
  İstanbul'da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi
  1511
  Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim hareketi
  1512
  II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta çıkışı
  1514
  Çaldıran zaferi, Tebriz'e giriş
  1514
  Şahkulu'nun Yavuz Sultan Selim'in Tebriz'i işgaliyle Amasya'ya sürgün gönderilişi
  1516
  Mısır seferi ve Mercidabık zaferi
  1517
  Ridaniye zaferi ve Kahire'ye giriş
  1517
  Haremeyn'in himaye altına alınması
  1517
  Haliç'te tersane yapımının tamamlanması
  1517
  Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
  1519
  Celali isyanı
  1519
  Cezayir'in ilhakı
  1520
  I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın tahta çıkışı
  1521
  Belgrad'ın fethi
  1522
  Rodos Adası'nın ilhakı
  1524
  Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
  1525
  İlk Fransız elçisi İstanbul'da
  1526
  Mohaç zaferi
  1528
  Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
  1529
  Viyana kuşatması, Barbaros'un Marsilya'ya çıkması
  1530-1588
  Sinan'ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi
  1532
  Alaman Seferi
  1533-1534
  Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini
  1534
  Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
  1536
  Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı tanıyan ahidname verilmesi (kapitülasyonlar)
  1537
  Körsof - Avlonya seferi
  1538
  Preveze zaferi
  1538
  Hadım Süleyman Paşa'nın Hint seferi
  1541
  Budin'in kesin olarak ilhakı ve beylerbeyiliği olması
  1543
  Estergon'un ve İstolni Belgrad'ın fethi
  1543
  Batı musikisiyle ilk resmi temas (I. François'nın Kanuni'ye gönderdiği saray orkestrası)
  1547
  Osmanlı-Habsburg barışı
  1547
  Avusturyalılara Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
  1547
  San'a'nın fethi
  1548
  İkinci İran seferi
  1550
  Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
  1551
  Trablusgarb'ın fethi
  1552
  Piri Reis'in Portekizlilere karşı seferi
  1553-1554
  Turgud Reis'in Akdeniz seferi
  1553-1554
  Nahcıvan seferi
  1555
  İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması
  1557
  Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi
  1557
  Süleymaniye Külliyesi'nin açılışı
  1560
  Cerbe'nin alınışı
  1562
  Osmanlı-Habsburg barışı
  1565
  Başarısız Malta kuşatması
  1566
  Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Zigetvar ve sultanın vefatı, II. Selim'in tahta çıkışı
  1567
  Yemen isyanı
  1569
  Astarhan seferi
  1571
  Kıbrıs fethi
  1571
  İnebahtı hezimeti
  1574
  Tunus'un fethi
  1574
  Selimiye'nin açılışı
  1574
  II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta çıkışı
  1575
  Edirne'de, Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşaası
  1578
  Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
  1578 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  son dönem osmanlı


  Fas'ta el-Kasrü'l-kebir zaferi
  1580
  İlk İngiliz Ahidnamesi'nin verilişi
  22 Ocak 1580
  İstanbul Rasathanesi'nin yıktırılması
  1583
  Meşale zaferi
  18 Kasım 1583
  Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları
  1585
  Tebriz'in alınışı
  1586
  İlk Sikke tashihi (paranın düzeltilmesi)
  1587
  Gürcistan harekatı
  1588
  Gence seferi
  1589
  İkinci sikke tashihi
  1590
  Osmanlı-İran Antlaşması
  1593
  Osmanlı-Habsburg savaşları
  1595
  Estergon'un düşüşü
  1595
  III.Murad'ın vefatı, III. Mehmed'in tahta çıkışı
  1596
  Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova zaferi
  1598-1663
  Davud ve Mehmed Ağalar tarafından İstanbul'da valide sultanlar için Yeni Camii'nin inşası
  1599
  Osmanlı sarayına ilk Batı müziği aletinin (Elizabeth I.'in IV. Mehmed'e gönderdiği org) getirilişi
  1601
  Kanije zaferi
  1601
  İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye konması
  1603
  Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
  1603
  III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta çıkışı
  1607
  Asi Canbolatoğlu ve Maanoğlu'nun Oruç ovasında bozguna uğratılması
  1609-1610
  Celali tenkili için Kuyucu Murad Paşa Anadolu'da
  1612
  Osmanlı-İran Antlaşması
  1612
  Hollandalılara ahidname verilmesi
  1615
  Revan seferi
  1617
  I. Mustafa'nın tahta çıkışı
  1617
  İstanbul'da Sedefkar Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
  1618
  I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi ve II. Osman'ın tahta çıkışı
  1621
  Hotin seferi
  1622
  II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı
  1623
  I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi ve IV. Murad'ın tahta çıkışı
  1629
  Cizvitler tarafından, 1629'da İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile, yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
  1634
  İlk şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
  1635
  IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
  1638
  Bağdat seferi ve Bağdat'ın alınışı
  1639
  Kasr-ı Şirin Antlaşması
  1640
  IV. Murad'ın ölümü, Sultan İbrahim'in tahta çıkışı
  1645
  Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
  1648
  Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi, IV. Mehmed'in tahta çıkışı
  1648
  Kandiye kuşatması
  1656
  Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
  1656
  Çınar Vakası
  1656
  prülüler devrinin başlaması
  1660
  Varad Kalesi'nin alınışı
  1663
  Uyvar seferi, Uyvar'ın fethi
  1664
  St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması
  1669
  Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
  1672
  Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı
  1672
  Bucaş Antlaşması
  1673
  Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
  1676
  Osmanlı-Lehistan barışı: Zorawna Antlaşması
  1678
  Çehrin seferi
  1682
  Osmanlı-Rus Antlaşması
  1683
  II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun
  1685
  Uyvar'ın elden çıkışı
  1685
  Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
  1686
  Budin'in düşüşü
  1687
  IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın tahta çıkışı
  1687
  Eğri Kalesi'nin düşüşü
  1687
  Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
  1688
  Belgrad'ın elden çıkışı
  1690
  Kanije Kalesi'nin düşüşü
  1690
  Belgrad'ın geri alınışı
  1691
  II. Ahmed'in tahta çıkışı
  1691
  Salankamen bozgunu
  1691
  Enflasyonu körüklediği için mankur darbının yasaklanması
  1695
  II. Ahmed'in ölümü
  1695
  II. Mustafa'nın tahta çıkışı, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması
  1697
  Zenta bozgunu
  1699
  Karlofça Antlaşması
  1700
  İstanbul Antlaşması
  1703
  Edirne Vakası
  1703
  III. Ahmed'in tahta çıkışı
  1703
  "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması
  1711
  Prut Zaferi ve Barışı
  1715
  Mora seferi
  1716
  Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar'ın elden çıkışı
  1716
  "Fındık" altınının piyasaya çıkarılması
  1718
  Pasarofça Antlaşması
  1720
  Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)
  1721
  Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret (elçilik) vazifesiyle Fransa'ya gidişi
  1723
  İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
  1724-1725
  Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Gence'nin alınışı
  1726
  İbrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
  1729
  "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
  1730
  Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in tahtan indirilişi, I.Mahmud'un tahta çıkışı
  1732
  Osmanlı-İran barışı
  1733
  İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları
  1735
  Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması
  1736
  Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
  1739
  Belgrad Antlaşması
  1739
  Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
  1743
  Osmanlı-İran Savaşı'nın yeniden hızlanması
  1746
  Osmanlı-İran barışı
  1748-1755
  İstanbul'da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii'nin inşa ettirilmesi
  1754
  I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı
  1757
  III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı
  1768
  Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
  1770
  Rus filosunun İngilizlerin yardımıyla Akdeniz'e girmesi
  1770-1776
  Fransız Subayı Baron de Tott'un İstanbul'da bulunması
  1771
  Kırım'ın işgali
  1772
  Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması
  1773
  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu
  1774
  Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması
  21 Temmuz 1774
  Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslara Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması
  1776
  Mühendishane-i Bahri-i Hümayun?un açılışı
  10 Mart 1779
  Aynalıkavak Tenkihnamesi
  1781
  Hendese odasının Mühendishane olarak isimlendirilmesi
  1783
  Rusya'nın Kırım'ı ilhakı
  1784
  Avusturyalılara Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
  8 Ocak 1784
  Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması
  1787-1788
  İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
  17 Şubat 1787
  Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı
  9 Şubat 1788
  Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi
  Ocak 1789
  Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
  7 Mayıs 1789
  I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması
  11 Temmuz 1789
  Osmanlı-İsveç ittifakı
  1790
  İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması
 3. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  son dönem osmanlı hakında bilgi

  31 Ocak 1790
  Osmanlı-Prusya ittifakı
  27 Temmuz 1790
  Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu
  18 Eylül 1790
  Yergöğü Mütarekesi
  Ekim-Kasım 1790
  Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
  1791
  Ziştovi Antlaşması
  11 Ağustos 1791
  Rus Savaşı'nın sonu, Kalas Mütarekesi
  1792
  Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
  1792
  III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
  10 Ocak 1792
  Kırım'ın Rusya'ya bırakılması
  10 Ocak 1792
  Yaş Antlaşması
  1793
  Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik kurulması
  1793
  Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu, Hasköy'de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-i Cedide'nin açılması
  1795
  Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
  1795
  Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Kara Mühendishanesi binasının inşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
  1797
  Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler kurulması
  1797
  Pazvandoğlu isyanı
  1797
  Rumeli'de dağlı eşkıya hareketleri ve isyanları
  17 Eylül 1797
  Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması
  3 Ocak 1798
  Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı
  1 Temmuz 1798
  Fransa'nın Mısır'a saldırması
  3 Eylül 1798
  Fransa'ya savaş ilanı
  5 Ocak 1799
  Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak
  Şubat 1799
  Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi
  Mayıs 1799
  Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi
  Ağustos 1799
  Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı
  1800
  Takvimlerin Jacques Cassini Zicine göre hazırlanmaya başlaması
  Mart 1800
  Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları
  Ağustos 1801
  Mısır'ın tahliyesine dair mütareke
  1802
  Fransız ve İngiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
  1802
  Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupa devletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla "Avrupa tüccarı" denilen sınıfın ortaya çıkması
  25 Haziran 1802
  Paris Antlaşması. Fransa ile barış
  Şubat 1804
  Sırp isyanlarının başlaması
  1805
  Avrupa tarzında ilk hastanenin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması
  1805
  Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "İmparator" unvanını tanıması
  1805
  Tersane Hazinesi'nin kurulması
  1805
  Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası'nın faaliyete geçmesi
  Temmuz 1805
  Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini
  1806
  Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. İkinci Edirne Vakası
  1806
  Osmanlı-Rus Savaşı
  1806
  III. Selim'in Mühendishan-ı Berri-i Hümayun kanunnamesi
  Ekim 1806
  Memleketeyn 'in Rusya tarafından işgal edilmesi
  1807
  Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
  20 Şubat 1807
  İngiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve İngiliz filosunun İstanbul önlerine gelmesi
  Mart-Eylül 1807
  İngiliz filosunun İskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi
  25 Mayıs 1807
  Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma
  29 Mayıs 1807
  III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in kaldırılması
  28 Temmuz 1808
  Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması
  29 Eylül 1808
  Sened-i İttifak : Devletin ayanlarla uzlaşması
  15-16 Kasım 1808
  Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu

  5 Ocak 1809
  İngiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması
  1810
  II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
  1812
  Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
  28 Mayıs 1812
  Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi
  1816
  Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
  Şubat- Mart 1821
  Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması
  1823
  Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
  1824
  Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
  1824
  Fatih Külliyesi'ndeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
  14 Haziran 1826
  Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması
  7 Ekim 1826
  Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın imzalaması
  1827
  Osmanlılar'ın İngiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
  1827
  Tıphane-i Amire'nin kurulması; İlk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)
  4 Nisan 1827
  İngiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü
  Temmuz 1827
  Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi
  20 Kasım 1827
  Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması
  26 Nisan 1828
  Rusya'nın savaş ilan etmesi
  14 Eylül 1829
  Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı
  1830
  Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
  1830-1831
  Nüfus sayımları
  5 Temmuz 1830
  Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri
  1831
  İlk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
  1831
  Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
  1 Kasım 1831
  İlk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri
  1832
  Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
  1832
  İngiliz postalarının kuruluşu
  12 Aralık 1832
  Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri
  1833
  Feshanenin kuruluşu
  2 Şubat 1833
  Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri
  5 Nisan 1833
  Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun İstanbul'a gelmesi
  Mayıs 1833
  Mehmed Ali Paşa?nın uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi
  8 Temmuz 1833
  Mehmed Ali Paşa?ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar İskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması
  18 Eylül 1833
  Münchengraetz Antlaşması
  1834
  Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
  1835-1845
  İlk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) İstanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede)
  11 Mart 1836
  Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması
  26 Kasım 1837
  Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi
  1838
  Mekteb-i Adli'nin açılması
  24 Mart 1838
  Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye?nin kurulması
  16 Ağustos 1838
  İngiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti
  1839
  "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması
  1839
  Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
  24 Haziran 1839
  Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti
  1 Temmuz 1839
  II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi
  3 Kasım 1839
  Tanzimat Fermanı'nın ilanı
  3 Mayıs 1840
  Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürürlüğe girer)
  1840
  Posta Nezareti'nin kurulması
  1841
  Lübnan olayları
  24 Mayıs 1841
  İngiltere'nin yardımıyla Mısır meselesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması
  13 Temmuz 1841
  Londra Boğazlar Mukavelenamesi
  1842
  Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
 4. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  son dönem osmanlı kısa kronolojisi ile ilgili bilgi


  10 Nisan 1845
  Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)
  1846
  Rus Ticaret Muahedesi
  1847
  Tımarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
  1847
  Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
  1847
  Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
  1847
  İstanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor)
  1848
  Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
  1848
  Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
  16 Mart 1848
  İstanbul'da Darü'l-Muallimin açılması
  18 Kasım 1848
  Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi
  12 Mart 1850
  Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması
  18 Temmuz 1851
  Encümen-i Daniş'in kurulması
  1853
  "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
  1853
  İstanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
  1854
  İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
  12 Mart 1854
  Rusya'ya karşı İngiltere ve Fransa ile ittifak
  1855
  Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
  16 Ağustos 1855
  İstanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
  9 Eylül 1855
  Osmanlı İmparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi
  14 Kasım 1855
  Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması
  1856
  Bank-ı Osmani'nin kurulması
  1856
  Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
  1856
  Islahat Fermanı
  1856-1860
  Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
  1856-1866
  İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
  18 Şubat 1856
  Islahat Fermanı'nın ilanı
  30 Mart 1856
  Paris Barış Antlaşması
  30 Mart 1856
  Rusya'nın bozguna uğraması
  30 Mart 1856
  Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
  1857
  Cidde olayları ve İngiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
  17 Mart 1857
  Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
  6 Kasım 1857
  Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
  1858
  Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
  8 Haziran 1858
  Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediye'nin
  Nizamname-i Umumisi (ilk örnek belediye)
  12 Şubat 1859
  Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
  1860
  Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
  1860
  İlk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
  1860-1861
  Lübnan ve Suriye Olayları
  1860-1861
  Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
  22 Ekim 1860
  Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması
  1861
  Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
  1861-1866
  Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
  29 Nisan 1861
  Fransız ve İngilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
  1862
  Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
  1862
  Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
  1862
  Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
  1863
  Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
  1863
  Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
  1863
  İstanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
  1863
  Menafi Sandığı'nın kurulması
  1863
  Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
  1864
  Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması
  1864
  İyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) İngiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
  1864
  Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
  1864
  Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
  1864-1876
  Paris?e talebe gönderilmesi
  8 Ekim 1864
  Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
  1865
  İstanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
  1865
  Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi
  1866
  Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
  1866
  Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
  1866-1867
  Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
  1867
  Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
  1867
  Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
  1867
  Mısır Valisi İsmail Paşa'nın "hıdiv" olması
  1867
  Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
  1867
  Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
  1867
  Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
  1867-1876
  İzmir Rıhtımı'nın inşası
  8 Haziran 1867
  Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
  21 Haziran 1867
  Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
  1868
  Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
  1868
  Galatasaray Sultanisi'nin açılması
  1868
  Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
  1 Mart 1868
  Adliye Nezareti'nin kurulması
  1 Eylül 1868
  Mekteb-i Sultani'nin açılması
  1869
  Süveyş Kanalı'nın açılması
  1869
  Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
  8 Nisan 1869
  İkinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
  2 Eylül 1869
  Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
  Ekim 1869
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
  1870
  Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
  1870
  Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
  1870
  Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
  20 Şubat 1870
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
  26 Nisan 1870
  Darü'l-Muallimat'ın açılması
  1871
  Saint-Esprit okulunun kurulması
  1871
  Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
  1871
  Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve İkinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
  1872
  Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
  1873
  Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
  1873
  Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
  1874
  Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
  1874
  Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; İstanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması
  1874-1875
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı İmparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
  1875
  Bosna-Hersek isyanları
  1875
  Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması
  1876
  Bulgar isyanları
  1876
  Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
  1876
  Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, tahtan indirilmesi ve Abdülhamid'in tahta çıkışı
  1876
  İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere uluslararası bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
  23 Aralık 1876
  I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
  1877
  Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
  19 Mart 1877
  İlk Meclis-i Meb'usan'ın toplaması (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
  25 Eylül 1877
  Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
  5 Ekim 1877
  Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
  13 Aralık 1877
  Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatili
  1878
  Ayastefanos ve Berlin antlaşmaları imzalanması
  1878
  Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
  1878
  Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
  1878
  Ermeni meselesinin zuhuru
  1878
  Kıbrıs'ın İngiltere tarafından ele geçirilmesi
  1878
  Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
  1878
  Makedonya meselesinin ortaya çıkması
  13 Şubat 1878
  Meclisin kapatılması
  Ekim 1878
  Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması
  1879
  II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
  1879
  Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
  1880
  Vergi reformu
  1880
  Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
  13 Mart 1880
  İstanbul'da bir kız idadisinin açılması
  Ekim 1880
  Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
  1881
  Mustafa Kemal'in doğumu (ATATÜRK)
  1881
  Mısır'ın İngilizler tarafından işgali
  1881
  Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
  1882
  Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
  1882
  Muharrem Kararnamesi'nin neşri
  2 Ocak 1882
  Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması
  1883
  Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
  20 Haziran 1884
  Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması
  1885
  Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
  18 Eylül 1885
  Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması
  1886
  Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
  1888
  Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
  1888
  Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması
  1889
  İttihad-ı Osmani Cemiyeti'nin (İttihat ve Terakki) kurulması
  1890
  Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
  1892
  Haydarpaşa-İzmit demiryolu hattının işletmeye açılması
  1892

 5. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması


  1893-1896
  İstanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
  1894
  Sasun'da Ermeni olayları
  1894
  Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
  1895
  İstanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
  1895
  Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
  1895
  Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
  1896
  Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın İstanbul şubesine saldırmaları
  1896
  Girit isyanının alevlenmesi
  1896
  Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
  1897
  Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
  17 Nisan 1897
  Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
  1898
  Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi, Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
  1898
  Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
  1899
  Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması
  1900
  Hicaz demiryolunun inşasına girişilmesi
  1900
  İstanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
  31 Ağustos 1900
  Darü'l-Fünun-ı Şahane'nin kurulması
  1901
  Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
  1901-1908
  Hicaz demiryolu hattının yapımı
  1902
  Yemen isyanlarının tekrar başlaması
  1902
  Hereke Fabrikası'na çuka ve şayak tezgahlarının eklenmesi
  23 Kasım 1902
  Makedonya'da Bulgar İhtilal Cemiyeti'nin faaliyeti
  23 Kasım 1902
  Cum'a-ı Bala ayaklanması
  23 Kasım 1902
  Makedonya'ya özel ıslahat planı hazırlanması
  8 Aralık 1902
  Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini
  1903
  İdadilerin altı yıla çıkarılması
  2-3 Ağustos 1903
  İlinden (Aya ilya yortusu günü) isyanı
  2-3 Ağustos 1903
  Bulgar-Osmanlı Savaşı tehlikesinin doğması
  Eylül 1903
  Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi
  1904
  Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması
  1905
  Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması
  21 Temmuz 1905
  Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri
  1906
  Akabe olayları ve Akabe krizi
  23 Temmuz 1908
  II. Meşrutiyet'in ilanı
  5 Ekim 1908
  Avusturya- Macaristan'ın Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi
  6 Ekim 1908
  Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri
  17 Aralık 1908
  II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usanının toplanması
  1909
  Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları
  1909
  Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
  13 Nisan 1909
  31 Mart Olayı

 6. Harbi @ kız
  Bayan Üye
  son dönem osmanlı kısa kronolojisi hakında bilgi


  19 Nisan 1909
  Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, İstanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması
  17 Aralık 1909
  Meclisin açılması
  1910
  Arnavutlar'ın ayaklanmaları
  1910
  Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
  1911
  Vilayet merkezlerindeki bir kısım idadilerin "lise"ye dönüştürülmeye başlanması
  1911
  Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
  1911
  İtalya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali
  1911-1912
  Osmanlı İtalyan Savaşı
  1912
  Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun Açılışı
  1912-1913
  Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
  18 Ocak 1912
  Meclis-i Mebusan'ın feshi
  25 Mart 1912
  Türk Ocaklarının kurulması
  18 Nisan 1912
  II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması
  18 Nisan 1912
  İtalyanlar'ın Rodos?a tecavüzleri
  18 Nisan 1912
  İtalyanların, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri
  5 Ağustos 1912
  II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi
  Eylül - Ekim 1912
  I. Balkan Savaşı
  15 Ekim 1912
  Trablus ve Bingazi'nin İtalya'ya terki : Ouchy Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın İtalya elinde kalması
  29 Kasım 1912
  Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi
  1913
  Liselerin mevcut idadilerin yerini alması
  23 Ocak 1913
  Babıali Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti
  30 Mayıs 1913
  I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi
  11 Haziran 1913
  Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti
  29 Haziran 1913
  Balkan devletleri arasında savaş : Osmanlı mirasının paylaşılmasının kanlı kavgası
  21 Temmuz 1913
  Edirne'nin geri alınması
  29 Ağustos 1913
  Osmanlı-Bulgar barışı : İstanbul Antlaşması
  14 Kasım 1913
  Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması
  14 Aralık 1913
  Osmanlı ordusunun Almanya tarafından ıslahı
  1914
  Ecnebi postalarının hepsinin kapatılması
  1914
  Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
  1914
  Islah-ı Medaris Nizamnamesi
  8 Şubat 1914
  Anadolu'da Ermeni talepleri doğrultusunda ıslahatı öngören Osmanlı-Rus Antlaşması ("Muamele")
  14 Mayıs 1914
  III. Dönem Meclis-i Mebusan
  28 Haziran 1914
  Avusturya-Macaristan veliahdının Saraybosna'da öldürülmesi
  28 Temmuz 1914
  Avusturya Macaristan'ın Sırbistan'a savaş ilanı
  1 Ağustos 1914
  Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı
  2 Ağustos 1914
  Meclis-i Mebusan'ın süresiz tatili (IV. ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanmış ve 2 Nisan 1920'de İstanbul'un işgali üzerine dağıtılarak mebuslar sürgüne yollanmıştır.)
  2 Ağustos 1914
  Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması
  4 Ağustos 1914
  Almanya'nın Fransa'ya, İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı'nın başlaması
  10 Ağustos 1914
  Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi
  9 Eylül 1914
  1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması
  12 Eylül 1914
  İnas Darü'l-Fünun'unun kurulması
  29 Ekim 1914
  Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması
  Kasım - Aralık 1914
  Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi
  3 Kasım 1914
  Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
  5 Kasım 1914
  İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
  11 Kasım 1914
  Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne savaş ilanı
  14 Kasım 1914
  Cihad-ı Ekber ilanı
  18 Aralık 1914
  Mısır'ın İngiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi
  1915
  Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
  1915
  Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi
  Ocak - Şubat 1915
  Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Mısır seferi : Kanal hezimeti
  Ocak - 18 Mart 1915
  Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları
  27 Mayıs 1915
  Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir
  1916
  Hicaz ve Mekke'nin kaybı
  1917
  Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması
  1917
  Irak ve Suriye cephelerinin çöküşü
  1917
  Rusya'da Bolşevik ihtilalinin çıkması ve çarlığın sonu
  6 Nisan 1917
  Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı
  3 Mart 1918
  Brest Litowsk Antlaşması
  3 Temmuz 1918
  Sultan Reşad'ın vefatı ve Vahdeddin'in tahta çıkması
  2 Ekim 1918
  Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi
  8 Ekim 1918
  Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed İzzet Paşa'nın sadareti
  30 Ekim 1918
  Mondros Mütarekesi'nin imzalanması
  3-4 Kasım 1918
  Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri
  8 Kasım 1918
  İzzet Paşa'nın istifası ve Tevfik Paşa'nın sadareti
  13 Kasım 1918
  İtilaf Devletlerinin İstanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları
  1919
  İstanbul Darü'l-Fünun-un bir ıslahat programı ile Osmanlı Darü'l-Fünun-u adıyla yeniden canlandırılmaya çalışılması; Harbiye Mektebi'nin adının "Muhtelit Harbiye Mektebi" olması
  4 Mart 1919-4 Mart 1919
  Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin iktidara geçmesi
  15 Mayıs 1919
  Yunanlılar'ın İzmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri
  19 Mayıs 1919
  Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi
  23 Temmuz 1919
  Erzurum Kongresi
  4 Eylül 1919
  Sivas Kongresi
  2 Ekim 1919
  Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti
  22 Ekim 1919
  Amasya Protokolü
  24 Ekim 1919
  Çıkarılan yeni bir nizamname ile fakültelere "medrese" denmeye başlanması ve Darü'l-Fünun'un ilmi muhtariyeti haiz olduğunun tasdik edilmesi
  29 Kasım 1919
  Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı
  16 Mart 1920
  İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, meclisin dağıtılması ve kapanması, mebusların Anadolu'ya kaçmaları, ele geçenlerin İngilizler tarafından sürülmesi
  5 Nisan 1920
  Ferid Paşa'nın sadareti
  11 Mayıs 1920
  Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı
  10 Ağustos 1920
  İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması
  2-3 Aralık 1920
  Gümrü Antlaşması'nın imzalanması
  27 Ocak -12 Şubat 1921
  Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti
  31 Mart 1921
  II. İnönü Zaferi
  3 Eylül 1921
  Sakarya Meydan Savaşı
  20 Eylül 1921
  Fransa ile barış
  26 Ağustos 1922
  Büyük Taarruz : İşgalci Yunan kuvvetlerinin imhası
  30 Ağustos 1922
  Büyük Zafer : Yunan Başkumandanı'nın esir edilmesi
  9 Eylül 1922
  İzmir'in kurtuluşu
  halife olarak seçilmesi
  11 Ekim 1922
  Mudanya Mütarekesi
  1 Kasım 1922
  Saltanatın ilgası
  16 Kasım 1922
  Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması
  16 Kasım 1922
  Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi
  24 Temmuz 1923
  Lozan Barış Antlaşması
  13 Ekim 1923
  Ankara'nın başşehir olarak kabulü
  29 Ekim 1923
  Cumhuriyet'in ilanı
  3 Mart 1924
  Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları

+ Yorum Gönder


osmanlı padişahları kronolojisi,  osmanlı tarihi,  Osmanlı sultanları,  osmanli sultanlari,  osmanli imparatorlugu,  osmanlının tüm padişahları