+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı donemi aile hukuku Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Osmanlı donemi aile hukuku








  Osmanlı donemi aile hukuku

  osmanl-donemi-aile-hukuku.jpg

  Osmanlı aile hukuku esas itibariyle İslâm aile hukukunun altı asırlık bir uygulamasından ibarettir. Bu sebeple İslam hukukundan bağımsız bir Osmanlı aile hukukundan bahsedilemez. Osmanlı Devleti'nde İslâm hukukunun (şer’i hukuk) yanı sıra örfî bir hukukun varlığını savunan araştırıcılar dahi bu hukukun daha ziyade kamu hukuku alanlarında var olduğunu hususî hukukun ve özellikle aile hukukunun tamamen İslâm hukuku esaslarına göre düzenlendiğini kabul etmektedirler. Ancak hukuk kurallarının uygulandığı toplumun sosyal ve kültürel yapısına bağlı olarak aynı kuralların tatbik edildiği diğer toplumlara göre bir tak m farklılıklar gösterdiği de bir vakıadır. İşte bu sebeple Osmanlılarda aile hukukunun diğer İslâm devlet ve toplumlarından belirli ölçüde farklı ve bu sebeple de kendine has bir tekâmül seyri takip ettiğini düşünmek yanlış değildir. İşte bu araştırmada İslâm aile hukukunun altı asırlık Osmanlı uygulaması sırasında geçirdiği tekâmül seyri ortaya konmaya çalışılacaktır.

  2. Osmanlı Aile Hukukunun Uygulamasına Genel bir Bakış
  İslam aile hukukunun Osmanlı Devleti'nde titiz bir uygulama alanı bulduğu söylenebilir. Aile hukuku İslâm hukuku içerisinde en gelişmiş ve esasları teferruatlı bir biçimde tesbit edilmiş bir alan olduğundan uzun asırlar süren uygulaması esnasında çok büyük değişikliklere ve yeni düzenlemelere ihtiyaç hissedilmemiştir. Bunda son asır müstesna önceki asırlarda Osmanlı toplumunun statik bir yapıda oluşunun ve Osmanlı padişahlarının kendilerini İslâm hukukuna ait bir alanda esasa yönelik bir düzenleme yapma konusunda yetkisiz kabul etmelerinin de rolü vardır. Son asırda ise toplum yapısında görülen önemli bir takım değişiklikler buna paralel bir takım düzenlemeleri de beraberinde getirmiştir. Ancak bu durum son asra gelinceye kadar aile hukukunda maddî veya şeklî hukuka yönelik olarak hiçbir değişiklik olmadığı anlamına gelmez. Daha sonra göreceğimiz gibi tam ihtiyaçlar ölçüsünde olmasa bile önceki asırlarda da bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bütün bu düzenlemelerde İslâm hukuku bünyesinde ayrılmamaya ve onun bütünlüğünü bozmamaya büyük bir özen gösterilmiştir.

  İslâm aile hukuku Osmanlı Devleti'nde resmi mezhep olarak kabul edilen Hanefî mezhebinin; içtihatlarına göre uygulanmıştır. Kadı beratlarında ve müftü menşurlarında hüküm ve fetvanın Hanefî mezhebinin en sahih görüşüne göre verileceği özellikle XVI. asırdan itibaren açıkça belirtilmiştir. Uygulamada da Anadolu ve Rumeli’de Hanefi mezhebi içtihatları yürürlükte olmuştur. Ancak Hicaz Mısır Suriye ve Filistin gibi diğer mezhep mensuplarının da hayli yoğun olarak bulunduğu bölgelere bir Hanefi başkadının yanı sıra diğer mezheplerden de kadılar tayin edilmiş ve bu mezhep müntesiplerine hukukî ihtilaflarında kendi kadılarına başvurma imkânı tanınmıştır. Bugün olduğu gibi bir hukuk dininin bütününü düzenleyen ve yürürlük kaynağı olarak mecburen uygulanan kanunların mevcut olmadığı dönemlerde böyle bir uygulamanın hukukî birlik ve istikrarı sağlamada yararlı olduğu kuşkusuzdur. Zira hükümlerin kadının kendi içtihadına veya bağlı bulunduğu mezhebe göre verildiği dönemlerde ayni bölgede hatta birden fazla mahkemenin bulunduğu aynı şehirde benzer konularda farklı hükümlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Mezheplerin teşekkül döneminde bunun örnekleri de görülmüştür. İşte bu sebeple Osmanlı Devletinde sadece Hanefi mezhebinin uygulanması hukukî birlik ve istikrar bakımından yararlı olmuş Anadolu ve Rumeli'de bu anlamda hukukî bir istikrarsızlığa rastlanmamıştır. Muhtelif bölgelerin mahkeme defterlerinde geniş bir zaman dilimi içerisinde bu durumu müşahede etmek mümkündür. Ancak İslâm hukukunun tek bir mezhep yorumuyla değil de bütün mezheplerin içtihatlarıyla birlikte ele alındığında hukuki ihtiyaçlara cevap verme şansının daha fazla olduğu inkar edilemez. Bu iki hukukî vakıanın yani hukuki istikrarı sağlama ile bütün mezheplerin içtihat zenginliğinden yararlanmanın birbiriyle ilk nazarda çeliştiği söylenebilir. Ancak Osmanlı Devleti'nin başlangıç dönemlerinde aile hukuku alanında bu problemin belli ölçüde çözüldüğü ve hem hukukî istikrar korunurken hem de diğer mezheplerin bazı içtihatlarından yararlanıldığı görülmektedir.

  Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde dolaylı yollarla da olsa zaman zaman diğer mezheplerin içtihat zenginliğinden yararlanıldığı görülmektedir. Buna örnek olarak kocaları geçimlerine yetecek nafaka bırakmadan kaybolan kadınların diğer mezheplerin benzer durumda boşanmaya izin veren içtihatlarından yararlanarak boşanmaları gösterilebilir. Böyle bir durumda Hanefî mezhebi kadının boşanmasına izin vermediğinden bu tür boşanma davalarında umumiyetle Şafiî naibler tayin edilmekte onların kendi mezheplerine göre verdikleri boşanma kararlarını Hanefi kadılar geçerli kabul etmekledir. Böyle bir uygulamanın kocaları kendilerini terketmiş ve geride nafakasını sağlayacak mal bırakılmamış kadınların zararlarını belirli ölçüde telafi ettiği inkâr edilemez. Ancak kabul etmek gerekir ki bu şekilde diğer mezheplerden istifade edilerek hukuki ihtiyaçların giderilmesinin örnekleri çok fazla değildir. Daha sonraki dönemlerde bunun artarak devam etmesi Osmanlı hukukunun gelişmesi bakımından çok müsbet olurdu. Aksine XVI. yüzyıldan itibaren bu imkânın da kapandığı ve diğer mezheplerden istifade edilmesinin yasaklandığı görülmektedir.

  Zamanla doğan hukuki ihtiyaçlara cevap verilirken diğer mezheplerden istifade yerine cezai tedbirlerden ve fiilî zorlamalardan medet umulduğu da olmuştur. Bunun örneği zorla yapılan evlenmeler ve boşanmalarda görülmektedir. Kız ve kadın kaçırmalar özellikle asayişin gerektiği gibi sağlanamadığı dönemlerde Osmanlı toplumunda sıkça karşılaşılan bir sosyal vakıadır. Mahallî idarecilerin maddî menfaat elde etmek maksadıyla genç kızları diledikleri kimselerle evlenmeye zorladıkları da zaman zaman görülmekledir. Bu şekilde evli kimseler zorla boşatıldığı ve daha sonra da zorla evlendirildikleri halde bu boşanma ve evlenmeler Hanefî mezhebine göre hukuken geçerli kabul edilmektedir. Bu durum toplumda zaman zaman kapanmaz yaralar açmıştır. Osmanlı Devleti'nde bunun önüne cezaî müeyyidelerle ve de facto uygulamalarla geçilmeye çalışılmış fakat diğer mezheplerden istifade ile zorla yapılan evlenme ve boşanmaları hukuken geçersiz sayma yoluna gidilmemiştir. Diğer mezheplerden istifade yoluna daha sonra görüleceği üzere ancak devletin son dönemlerinde gidilebilmiştir. Bunun da Osmanlı hukukunun tekamülünü menfi olarak etkilediği şüphesizdir.


  Osmanlı aile hukukunun uygulanışı esnasında kadılar yürürlük kaynağı olarak bugünkü anlamda kanunlara sahip olmamışlardır. Ancak bu durum hukukun uygulanışında bir istikrarsızlığa veya karışıklığa yol açmamıştır. Çünkü uygulanacak hukukî esaslar konusunda bir belirsizlik söz konusu olmamıştır. Kadıların takip etmeleri gereken bir resmi mezhep vardı ve bu mezhebin hukukî esasları muhtelif fıkıh kitaplarında ve fetva mecmualarında bütün detaylarıyla ortaya konmuştu. İşte kadılar önlerine gelen aile hukukuyla ilgili bir hukukî ihtilafı çözerken bir kısmını esasen medreselerde okudukları fıkıh kitaplarından yararlanmışlardır. Ayrıca bu alanda pratik ihtiyaçlarla hazırlanmış ve en çok karşılaşılan hukuki mesele ve cevaplarını ihtiva eden fetva mecmualarının da kadı ve müftülere büyük yararı olmuştur. Bu hukuk kitapları ve fetva mecmuaları içerisinde özellikle Fatih devrinden itibaren Molla Hüsrev'in (Öl. 885/1480) ed-Dürer Kanuni döneminden itibaren de İbrahim Halebi'nin (Öl. 956/1594) Mülteka'l-Ebbur isimli eserleri Seyhülislam Ebussud Efendi (Öl. 982/1574). Zekeriyazade Yahya Efendi (Öl. 1041/1681) Ankaralı Mehmed Emin Efendi (Öl. 1098/1687) Çatalcalı Ali Efendi (Öl. 1103/1692) ve Yenişehirli Abdullah Efendi'nin (Öl. 1155/1742) fetva mecmuaları kadılara son derecede yararlı olmuş ve adeta yarı resmi birer yürürlük kaynağı vazifesini görmüştür. Ayrıca zaman zaman ihtilafa uygulanacak hukuki esası tesbitte müftülerin kadılara son derece yararlı birer hukuk müşaviri görevini üstlendiklerini ve hukukun uygulanışına yardımcı olduklarını unutmamak gerekir.
  Osmanlı aile hukukunun uygulanışına bu genel bakıştan sonra aile hukukunun temel konuları olan evlenme ve boşanmaların Osmanlı tarihi boyunca hem şeklî ve hem de maddî hukuk yönünden ne gibi bir tekamül seyri takip ettiğini görmek gerekir.

  3. Evlenme ve Boşanmalar
  A. Evlenme
  İslâm hukukunda evlenmelerin iki şahit huzurunda yapılmalarından başka bir şekil şartı bulunmamasına rağmen din ve toplum hayatında oynadığı rol sebebiyle bu akdin oldukça erken dönemlerden itibaren onun hukukî yönünü bilen din ve hukuk adamları huzurunda yapılmasına özen gösterilmiştir. Öte yandan boşanmanın kocaya yüklediği malî yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediklerinin tesbiti ayrılmanın vuku bulduğu zamana bağlı olarak kadının iddetinin ne zaman biteceği problemi boşanmaların da büyük ölçüde mahkeme defterlerine kaydı sonucunu doğurmuştur.
  Osmanlı Devleti'nde de muhtemelen devletin kuruluşundan itibaren nikâh akitleri ya bizzat kadılar veya kadıların verdiği izinname ile yetkili kılınan din adamları tarafından yapılmıştır. Elimizde bulunan XVI. yüzyıla ait kadı beratlarında bunların vazifeleri arasında nikâh akdinin yapılması da sayılmaktadır. Yıldırım Bayezid döneminde ilk defa mahkeme harçları tesbit edilirken 12 akçe de nikah akçesi olarak tesbit edilmiştir ki yapılmayan bir muamele için harç tesbiti düşünülemeyeceğine göre bu dönemde isteyen kimselerin nikâhlarının kadılar tarafından kıyıldığı anlaşılmakladır. XII. yüzyıldaki kadı beratlarında nikâh kıymanın hakimin görevleri arasında sayıldığı aynı durumun Selçuklu kadı menşurlarında da müşahede edildiği ve Selçuklular döneminde önemli kimselerin nikâhının bizzat kadılar tarafından kıyıldığı göz önüne alınırsa Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan önce başlamış olan bu geleneğin kesintisiz olarak Osmanlılarda da devam ettiğini düşünmememiz için bir sebep yoktur.








 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye





  Osmanlı donemi aile hukuku hakında bilgi



  Mahkemeye gelip bizzat kadı'nın huzurunda nikâh kıydıramayanlar da bunu bir din adamına yaptırmakta idiler . Ancak din adamlarının önlerine her gelen kimsenin nikâhını kıydıklarını düşünmemek gerekir. Din adamları ancak daha önce mahkemeye başvurup evlenmelerinde hukukî bir mahzur bulunmadığını ortaya koyarak gerekli izni alan vebir izin kağıdı (izinname) getiren kimselerin nikâhlarını kıymakta idiler. Memluklar gibi Osmanlıların çağdaşı bazı İslâm devletlerinde nikâh akitlerini yapmak üzere devamlı nikâh memurları (akkadu'l-enkiha) bulunduğu halde Osmanlılarda kadıdan başka nikâh memuru hiçbir zaman olmamış din adamlarına umumi bir nikâh kıyma izin ve yetkisi verilmek yerine her münferit nikâhta izin ve izinname verilme yoluna gidilmiştir. Bu tür uygulamanın her nikâh esnasında gerekli hukukî şartların oluştuğunun kadı tarafından kontrolü gibi hukukî izinname verilirken taliplerden harç alınması gibi malî sebepleri olmalıdır.


  Din adamlarının ancak kadıdan alınan izin üzerine nikâh kıymaları uygulamasının aynen kadıların bizzat nikâh kıymalarında olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinden itibaren başladığı düşünülebilir. Ebussuud Efendi fetvalarında kadıdan izin alınmadan nikâh kıyılmasının yasaklandığı belirtilmekte ise de bu yasağın hangi tarihten itibaren başladığına dair bir kayıt yoktur. İbn Kemal'in fetvalarında da nikâhlardaki kadı izninden bahsedilmektedir. Nikâhlarda kadı izninden bahseden çok daha önceki tarihli kaynaklar da vardır. Muahhar bazı kaynaklar Yıldırım Bayezid devrinde tesbit edilen mahkeme harçlar listesini verirken on iki akçelik nikâh harcını izinname harcı olarak belirtmektedirler. Kaydı ihtiyatla kadıdan izin alınması uygulamasına ilk dönemlerden itibaren başlandığı ve benzer bir çok düzenleme gibi Kanunî döneminden itibaren de kadıdan izin alınmadan din adamlarının nikâh kıymalarının yasaklandığı söylenebilir. Kanunî döneminden sonra Osmanlı Devleti'ne seyahat veya sefaret maksadıyla gelmiş olan bir çok yabancı nikâhların mahkemelerde veya kadıdan alınan izinlerle kıyıldıklarını seyahatnamelerinde veya sefaretnâmelerinde belirtmektedirler.

  Osmanlı Devleti'nde ne ölçüde nikâhların ya bizzat kadılar tarafından veya kadıların verdikleri izinle din adamları tarafından kıyıldıklarına gelince bu konuda kesin bir söz söylenemez. Nikâhların belirtilen şekilde kıyılmaları İslâm hukukunda evlenmenin rükün ve şartlarından olmadığı için gerekli ehliyet şartına sahip ve aralarında evlenme engeli bulunmayan bir kadınla erkeğin iki şahit huzurunda yaptıkları evlenmeyi geçersiz saymak mümkün değildir. Nitekim fetva mecmuaları bu tür nikahların geçerli olduğunu belirtmektedirler. Uygulamada da kadıdan izin alınmadan kıyılan nikâhlara rastlanmaktadır. Osmanlı Devleti'nde Tanzimata kadar bazı idarî-kazaî düzenlemelerle kadıdan izin alınmadan nikâh kıyılmaması ve böylece evlenme akitlerinin devletin kontrolü altında kıyılmasının teminine gayret edilmiştir. Ancak kadıdan izin alınmadığı durumlarda bile geçerli bir nikâh olmadan beraber yaşayan kimselerin sadece hukuka aykırı bir iş yapmış olmakla kalmayıp dinen de günah işlemiş sayılmaları nikah akitlerinin Osmanlı toplumunda rastgele yapılmayıp onun dinî-hukukî yönünü bilen din adamları tarafından kıyılmış olduğunu düşündürmektedir.

  Osmanlı Devleti'nde belli bir titizlikle uygulandığı kabul edilmesi gereken nikâhların mahkemelerde veya mahkemelerin kontrolü altında din adamlarınca kıyılması geleneğinin Tanzimattan sonra Siccill-i Nüfus Nizâmnâmesi ve Kanunlarıyla devam ettirildiği görülmektedir. 8 Şevval l298/2 Eylül 1881 tarihli Sicill-i Nüfus Nizâmnâmesi müslümanlar arasında meydana gelen evlenmelerin şeriyye mahkemesi gayrimüslimler arasındaki evlenmelerin de ruhanî reisleri tarafından verilecek izinnameler üzerine yapılabileceğini ve nikâhları kıyan imam ve ruhanî reislerin en fazla sekiz gün içerisinde sicill-i nüfus memuruna ilmuhaber verecekleri hükmünü getirmektedir. Bu nizâmnâme bazı hukukçuların iddia ettikleri gibi devletin evlenme işlerine ilk müdahalesi değil Osmanlı Devleti'nin başlangıç dönemlerinden itibaren evlenmelerin devletin kontrolü altında yapılması yolundaki gelişmelerin Tanzimat döneminde ulaşılan tabii sonucudur. Esasen bu nizâmnâmeden yaklaşık çeyrek asır önce kabul edilmiş bulunan 16 Sefer 1276/14 Eylül 1859 tarihli Şeriyye Mahkemeleri Nizamnâmesi'nde bu mahkemelerin nikâh akitlerinden ve izinnamelerden alacakları harçlar da düzenlenmekledir. Bir nizâmnâmede mahkemede yapılmayan işlemler için harç tesbiti düşünülemeyeceğine göre Sicill-i Nüfus Nizamnâme'sinden çok önce tarihi tekamülüne uygun olarak nikâhların mahkemelerde veya mahkemelerin kontrolü altında kıyılması için gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğu görülmektedir. Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi'nin getirmiş olduğu tek yenilik nikâhı kıyan din adamlarına belli bir süre içinde evliliği Sicill-i nüfus memuruna bildirme mecburiyetini getirmiş olmasıdır. 29 Sefer 1318/27 Haziran 1900 tarihli yeni Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi'yle 5 Rebiulevvel 1320/11 Haziran 1902 tarihli yeni nizâmnâme ve bunun yerine geçen 5 Şevval 1332/27 Ağustos 1914 tarihli Sicill-i Nüfus Kanunu ufak değişikliklerle aynı hükümleri tekrar etmektedirler.

  Bu konudaki son gelişme 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnâmesi'yle olmuştur. Kararname ve Hukuk-ı Aile Kararnâmesi'ne Müteallik Muamelat-ı İdariyye Hakkında Nizâmnâme o zamana kadar ki uygulana gelen evlenme şeklini esas itibariyle muhafaza etmiş buna muhtemelen Batıcılar'ın etkisiyle evlenmenin önceden ilan edilmesi usulünü eklemiştir. Buna göre tarafların evlenme istekleri mahkemece ilan edilir. İlan sonucunda tarafların evlenmelerine engel bir durumun olmadığı anlaşılınca ya taraflar mahkemede evlenirler veya mahkeme bir din adamı veya sair bir kimseyi nikâhta hazır bulunmak üzere izinname ile yetkili kılar. Nikâhta hazır bulunan bu yetkili tarafların veya vekillerinin şahitlerin isimlerini mehrin miktarını varsa diğer şartları yazıp hazır olanlara imzalatarak bir akitname tanzim eder. Baştan beri olduğu gibi bu şartlara uymayan fakat İslâm hukukunun geçerli bir evlilik için aradığı unsur ve şartları yerine getirenlerin nikâhları yine de geçerlidir. Kararname bunların geçersiz olduğunu bildiren bir hüküm ihtiva etmemektedir. Bu sebeple getirilen cezaî müeyyidelerle evlenmelerin devlet kontrolünde yapılması temin edilmek istenmiştir.
  Nikâh akitlerinin devletin denetim ve kontrolünde yapılması konusunda Osmanlı Devleti'nde başlangıçtan itibaren istikrarlı bir gelişmenin devam ettiği görülmektedir. Osmanlı Devleti'nin bu konudaki titizliği hiç şüphesiz nikâh akitlerinin esasa veya şekle müteallik gerekli şartları gerçekleşmiş olarak yapılması ve aile kurumunun belli bir düzen içerisinde kurulmasını temin ederek kimsenin hakkının zayi olmaması hedefine yöneliktir. Bu konuda Osmanlı devlet adamlarının ve hukukçularının başarılı bir sınav verdiklerini söylemek mümkündür.





+ Yorum Gönder