+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Divan ı hümayün üyeleri ve görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Divan ı hümayün üyeleri ve görevleri
  Divan ı hümayün üyeleri ve görevleri

  Veziriâzam (Sadrâzam): Osmanlıların ilk devirlerinde , veziriâzamlar, ilmiye sınıfından gelmişlerdir. Padişahın mutlak vekilidirler. Kanunnâmelerde yazıldığına göre veziriâzamlar, imparatorluktaki ilmiye Osmanlı'da diğer Divan-ı Hümayün üyeleri Tevcihleri (görev, rütbe veya makam verme) de dahil olmak üzere, bütün tayin ve aziller, katiller, terfî ve ilerlemelerde, birinci derecede merci olup, her iş onun emir ve müsaadesiyle olurdu. Sefer dışındaki zamanlarda vezir, kazasker ve şeyhülislâm gibiler hakkındaki muamelelerde, padişahın muvafakati alınırdı. Sadrazamlar sefere gittikleri zaman, devlet merkezindeki işleri görmeleri için, vekil olarak bir veziri kaymakam bırakırlardı. Sadaret kaymakamı da, gerek Dîvân-ı hümâyûnda, gerekse Paşa Kapısı'nda dîvân toplandığı zamanlarda görülen işleri, müstakil defterlere yazdırır, buna da Rikab Defteri ismi verilirdi. Dîvân-ı hümâyûn üyelerinin seferde bulunması hâlinde, bu dîvânlara vekilleri gelirdi

  divan-h-may-n-yeleri-ve-g-revleri1.jpg
  Kubbe vezirleri

  Kubbe vezirleri: Veziriâzamdan sonra gelen diğer vezirler ikinci vezir, üçüncü vezir, dördüncü vezir vb. şekilde adlandırılırdı ve sayıları yediye kadar çıkabilirdi. Dîvân müzakerelerinde ve siyasî herhangi bir işin hallinde de tecrübeli devlet adamları olan bu kubbe vezirlerinin fikirlerinden istifade edilirdi.


  Divan ı hümayün üyeleri ve görevleri2.jpg

  Baş Muhzir Sadaret Dairesi Muhafızı
  Mekke Kadısı Mekke Baş Hakimi
  Rumeli Kazaskeri Rumelideki Kadıların Amiri
  Nakib-ül-eşraf ' Peygamber Soyundan Olanların Başı
  İstanbul Kadısı İstanbul Baş Hakimi

  Kazasker

  Kazasker (Kadıasker): 1480 tarihine kadar bir adetken bu tarihten sonra Rumeli ve AnadoluYavuz Sultan Selim zamanında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun fethi üzerine, 1516’da Arap ve Acem Kazaskerliği ismiyle, üçüncü bir kazaskerlik kurulmuş,

  Nişancı

  Nişancı veya Tevkıî: Padişahın adına yazılacak fermanlara beratlara hükümdarların imzası olan turasını çekerdi ayrıca devlete ait toprakların kayıtlarını tutmak bu kayıtları içeren tahrir defterlerindeki düzenlemeleri yapmak nişancının göreviydi.

  Defterdarlar

  Defterdarlar: Fatih Kanunnâmesi’ne göre defterdar, padişahın malının vekilidir. Defterdarlık teşkilâtına “Bâb-ı Defterî” de denilir. Başdefterdardan sonra Anadolu malî işlerini görmek için Anadolu Defterdarı geliyordu.


  Divan ı hümayün üyeleri ve görevleri3.jpg

  Başçuhadar Sadrazamın Giyeceklerini Muhafaza Edip Taşıyan
  Defter Emini Devlet Arazi Kayıt Defterlerinin Muhafızı

  Nişancı Devlet Bakanı
  Darbhane Emini ' Darbhanenin Amiri
  İç AğasıSadaret Dairesinin İç Hizmetlerine Memur

  Dîvân-ı hümâyûn, sabah erkenden toplanır ve kuşluk zamanına ve bazen de öğleye kadar devam ederdi. Dîvân-ı hümâyûna gelecek olan devlet adamları, sabah namazını çoğu zaman Ayasofya Camii'nde kılar, Yeniçeri ocağı ile süvari bölük ağaları ve bir miktar yeniçeri, sarayın Bâb-ı Hümâyûn denilen ve Ayasofya Camii'ne bakan kapısı önünde iki sıra üzerine dizilirler, dîvân erkânı, namazdan sonra buradaki yerlerini alırlardı. Bu sırada duacı dua ettikten sonra Bâb-ı Hümâyûn kapıcıları, kapıları açarlardı. Dîvân-ı hümâyûnda, dîvân üyelerinden başka reisülküttâb, çavuşbaşı, kapıcılar kethüdası, büyük ve küçük tezkireciler ve tercümanlar hizmet görürlerdi. Dîvânda nişancı, tuğra çekilmesi lâzım gelen ferman, berat, menşur gibi evraka tuğra çekerdi. Örfî işleri ise, veziriâzam kararlaştırırdı.

  On sekizinci yüzyılın son çeyreğinden itibaren, Osmanlı kabinesi şu şekilde teşekkül ettirilmiştir:


  Divan ı hümayün üyeleri ve görevleri4.jpg

  Baş Teşrifatçı Protokol Amiri
  Devlet Kethüdası Başbakan Yardımcısı ve İç İşleri Bakanı
  Teşrifatçı Protokol Amiri
  Hil’at Giyen Memurlar ' Mükafaten Hususi Elbise Giydirilen Memurlar

  Sadaret Kethüdalığı

  -Sadaret Kethüdalığı:1835 yılında, Umûr-ı Mülkiye Nezareti ve 1837 yılında Dahiliye Nezareti olmuştur.

  Reisülküttaplık

  -Reisülküttaplık:1836 yılında, Umur-ı Hâriciye Nezareti olmuştur. Reisülküttaplık daha önceden nişancıya bağlıydı.Fakat dış ilişkilerimizin gelişmesiyle 17. yüzyılda nişancıdan ayrıldı.Reisülküttap bugünkü dışişleri bakanı hükmündedir.

  Defterdarlık

  -Defterdarlık: 1838 yılında, Maliye Nezareti olmuştur. Devletin her türlü maliye işleriyle ilgilenir ve bunları kaydederdi.Ayrıca yıllık gelir-gider durumunu hesaplardı.

  Çavuşbaşılık

  -Çavuşbaşılık: 1836 yılında, Deâvî Nezareti ve 1870 yılında Adliye Nezareti olmuştur.

  Yeniçeri Ağalığı

  -Yeniçeri Ağalığı: 1826 yılında Seraskerlik, 1908 yılında Harbiye Nezareti olmuştur. Osmanlı devletinin askeri işlerinden sorumludur.Bugünkü genel kurmay başkanı hükmündedir.

  Kaptan-ı Deryâlık

  -Kapdan-ı Deryâlık: 1878’den sonra, Bahriye Nezareti olmuştur.


  Divan ı hümayün üyeleri ve görevleri5.jpg

  Kazasker Kadıların Amiri ve Hükümet Azası
  Kaptan-ı Deryâ Deniz Kuvvetleri Başkumandanı
  Çuhadar Vezir Saraylarında Dış Hizmet Erbabından


  Daha sonraları kabineye, Şeyhülislâm da dâhil edilmiştir. Osmanlı devletinin her türlü deniz işlerine bakardı.Deniz yoluyla fethedilen yerlerin kayıtlarını tutardı.

  Dîvân-ı Hümâyûn Kalemleri

  Dîvân-ı hümâyûnda Reisülküttaplık ile onun maiyeti olan beylikçinin nezaretleri altında, Dîvân-ı hümâyûn kalemleri bulunmaktaydı.

  Amedî Kalemi

  Amedî Kalemi: Reisülküttabın hususî kalemi olup, aynı zamanda, bütün dış işleriyle meşgul olur ve sadrazamlıkla sarayın irtibatını sağlardı.

  Beylikçi

  Beylikçi veya Dîvân Kalemi: Dîvânda müzakere olunup karara bağlanan işlerin, gereken yerlere havalesi ve dîvân sicillerinin tutulmasıyla vazifeliydi.

  Tahvil Kalemi

  Tahvil Kalemi: Bu kaleme, Nişan Kalemi veya Kese Kalemi de denilmektedir. Vezir, beylerbeyi, sancakbeyi beratlarıyla, vilayet kadılarının beratları, zeamet ve timarların kayıtları hep burada tutulurdu.

  Rüûs Kalemi

  Rüûs Kalemi: Genellikle küçük berat olarak tarif edilir. Vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve vilayet kadısı derecesine çıkmış, ilmiye sınıfı hariç olmak üzere, bütün devlet memuriyetlerine intisab edenlerin (girenlerin) veya kendilerine evkaftan vazife verilenlerin muameleleriyle meşgul olur ve kayıtlarını tutardı. Tahvil ve Rüûs kalemleri, bugünkü özlük işlerinin görevini yaparlardı.

  Divan ı hümayün üyeleri ve görevleri6.jpg

  Hademe Sadaret Dairesi Hizmetkarı
  Rüûs Halifesi Zatişleri Kalemi Şefi
  Kethüda Katibi İç İşleri Bakanı Özel Kalem Müdürü
  Vezir Mektupçusu ' Sadaret Kalemleri Amiri
  Reis Kesedarı Dış İşleri Evrak Müdürü
  Çavuş KesedarıAdalet Bakanlığı Evrak Müdürü

  Teşrifâtçılık Kalemi

  Teşrifâtçılık Kalemi: Dîvân-ı hümâyûndaki mühim vazifelerden biri de teşrifatçılık idi. Gerek sarayda ve Dîvân-ı hümâyûnda, gerekse sadrazam konağında yapılan merasimlerde, elindeki defter gereğince protokolü tatbik ederdi.

  Vak'anüvislik Kalemi

  Vak'anüvislik Kalemi: Osmanlılarda vakanüvislik ismiyle resmî bir memuriyet ve kalemin kuruluşu, 18. yüzyıl başında ortaya çıkar. Bu kalem, devlet işlerine ait, verilen vesikaları tetkik ve kaydederdi. İlk meşhur vakanüvis tarihçi, Mustafa Nâimâ Efendidir.

  Mühimme Odası Kalemi

  Mühimme Odası Kalemi: 1797 tarihinde çıkan nizamnâmeyle, dîvân veya beylikçi kalemlerindeki Mühimme Nüvislerin (yazanların), bir yerde çalışmaları için Mühimme Odası veya Mühimme Kalemi kurulmuştur.

  Dîvân-ı hümâyûn kalemlerinin şeflerine Hâcegân ve bir kalemin en kıdemli memuruna Halîfe denirdi.

  Dîvân-ı Hümâyûn Defterleri

  Dîvân-ı hümâyûnda çeşitli işler hakkında tutulmuş pek çok defter bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri; mühimme, ahkâm, tahvil, rüûs, nâme, ahidnâme defterleridir.

  Mühimme Defterleri

  Mühimme Defterleri: Dîvân-ı hümâyûnun muntazaman toplandığı zamanlarda her dîvân toplantısında görüşülen siyasî, içtimaî, malî, idarî ve örfî kararların kayıtlarını ihtiva eden defterlere “mühimme defterleri” denirdi.

  Mühimme defterleri

  Mühimme defterleri de birkaç çeşittir. Biri normal dîvân görüşmelerine ait olan defterlerdir. Diğer bir mühimme defteri de “Mektûm Mühimme Defteri” olup, adından da anlaşılacağı üzere, gizli yazılan hüküm ve fermanları havidir (içerir). Bunlardan elde mevcut olanlar, 18. yüzyıldan başlamaktadır.

  Ahkâm defterleri

  Ahkâm defterleri: Bazen bir eyalete ve bazen muhtelif eyaletlere ait olarak tutulmuşlardır. Bu defterlerde valilere, kadılara ve saireye hitaben yazılan hükümler bulunmaktadır.

  Tahvil defterleri

  Tahvil defterleri: Bu defterlerin pek çok çeşitleri vardır. Tahvil muameleleri, sadrazamın emrini müteakip en son olarak yapılırdı.

  Rüûs defterleri

  Rüûs defterleri: Rüûs, genellikle, küçük memuriyet, vazife veya mültezimlere o işin verildiğini gösteren tayin vesikası olarak, küçük berat şeklinde tarif edilmektedir. On altıncı yüzyıl rüûs defterlerinde, büyük memuriyetlere ait beratlar da bulunmaktadır. Rüûs defterlerinin kadı, mukâtaât, rikab, vakıf, müderrislik ve zeamet rüûsu gibi çeşitleri bulunmaktadır.


  Bu belli başlı defterlerin dışında, pek çok Dîvân-ı hümâyûn defteri de bulunmaktadır.


  ayrıca:divan-ı mezalim önemli ağır siyasi suçlara başkanlığını yaptığı bu mahkemeler yapmaktadır.ayrıca halktan gelen şikayetleri de bizzat hükündarların başkanlık mezalim divanı bakardı 2. Ziyaretçi

  gayet güzeldi ama bana nişancının tek başına çektiği resmini gösterebilirmisiniz
 3. Asel
  Bayan Üye
  Divan ı hümayün üyeleri ve bazı resimleri..  Nişancı2.jpg

  Nişancı.jpg

  ni-anc-3.jpg
 4. Ziyaretçi
  Divan ' ı hümayun üyeleri ve görevleri hakkında yeterli bilgi verildiğini düşünüyorum. En azından bana bu bilgiler fazlasıyla yetti. Verilen bilgiler resimlerle çok güzel bir biçimde desteklenmiş. Dikkat çekici olması için de yazılar renkli yazılmış. Bu bilgileri yazan ve bize aktaran kısacası emeği geçen herkese teşekkür ederim. Umarım sınavımda bu bilgiler bana yardımcı olur

  Almina SOYDAN

 5. Ziyaretçi
  çok sağalun çok iyi işime yaradı tşkr tşk tşk tşk edrm

+ Yorum Gönder


divanı hümayun,  divanı hümayun üyeleri ve görevleri,  defterdar,  divan üyeleri,  vezirler,  divanı hümayun üyeleri