+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Yıkılış Dönemi ıslahatları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yıkılış Dönemi ıslahatları


  yıkılış dönemi ıslahatları hakkında bilgi

 2. Asel
  Bayan Üye

  Yıkılış Dönemi Islahatları İle İlgili Bilgi

  Islahatların Amacı:

  Osmanlı Devletini dağılmaktan kurtarmak.

  Avrupalı devletlerin devlet işlerine karışmasını engellemek.

  II. Mahmud Dönemi ıslahatları:

  Sened-i ittifak: ayanlarla yapılan ve Osmanlı tarihinde benzeri olmayan bu anlaşmayla, ayanlar tanınmış ve padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır. Vergide düzenlemeye gidilmiştir. Anayasal monarşiye ilk adım olup magna karta’ya benzetilir.

  Sekban-ı cedid: Nizam-ı cedid yerine oluşturulan yeni ordu. Yeniçeriler ayaklanınca sekban-ı cedid kaldırılmış ve yerine yeniçerilerden Eşkinci Ocağı kurulmuştur. Yeniçeriler eğitim istemeyiz diye ayaklanınca yeniçeri ocağı kaldırılmış (Vaka-i Hayriye 1826) ve yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ismiyle Avrupa tarzında yeni bir ordu oluşturulmuştur.

  Divan kaldırılıp bu günkü anlamda bakanlıklar kuruldu.

  Devlet memurları dahiliye ve hariciye olarak ikiye ayrıldı ve memurlara rütbe ve nişan verilmesi kabul edildi. Memurlara maaş bağlandı.

  Dar-ı şuray-ı askeri, dar-ı şurayı baıali, meclis-i valay-ı ahkam-ı adliye açıldı.

  Müsadere usulü kaldırıldı.

  İller merkeze bağlanıp ayanlık kaldırıldı.

  İlk nüfuz sayımı yapıldı (1831) Askeri amaçlı olduğu için yalnız erkek nüfus sayılmıştır.

  Posta ve karantina servisi kuruldu.

  Kılık ve kıyafette değişiklikler yapıldı. (II. Mahmud’a gavur padişah denmesine sebep oldu)

  Muhtarlık sistemi kuruldu.

  Medreseler yanında Avrupa tarzı eğitim veren pek çok yeni okul (Mekteb-i maarif-i adliye, harbiye, tıbbiye, mızıka-i hümayun) açıldı.

  İlk defa Fransa’ya öğrenci gönderildi.

  Takvim-i vekayi adıyla ilk gazete çıkarıldı.

  Yerli malları teşvik edildi, yabancı kumaş yasaklandı. Kumaş ve deri fabrikaları açıldı.

  Yabancı tüccarlara karcı gümrük vergilerine kolaylık getirildi.

  Yol yapımına önem verildi

  Tanzimat Dönemi:

  Merkezi yönetim güçlendirilip valilerin yetkileri azaltıldı.

  Fransız kanunlarından yararlanarak laik kanunlar çıkarılmaya başlandı. Şuray-ı devlet (Danıştay) kuruldu.

  Mecelle hazırlandı.

  Vergi alanında düzenlemeler yapıldı.

  Demiryolları (İzmir-Aydın, İstanbul- İzmit) yapıldı, ilk telgraf kullanıldı.

  Maarif nezareti kuruldu. Öğretmen okulları açıldı ve yeni gazeteler (Ceride-i havadis, Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar) çıkarıldı.

+ Yorum Gönder