+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda 2. Balkan Savaşı Neden çıkmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  2. Balkan Savaşı Neden çıkmıştır
  2. balkan savaşı neden çıkmıştır hakkında bilgi
 2. Asel
  Bayan Üye

  II Balkan Savaşı Nedenleri

  Savaşın Nedenleri

  1-Bulgaristan’ın I Balkan Savaşı sonucunda en bü-yük payı alması (Özellikle Makedonya üzerindeki anlaşmazlıklar) ve Ege Denizine ulaşmasından do-layı Balkan devletlerinin aralarında anlaşmazlığa düşmesi
  2-Bulgaristan’ın Ege Denizi’ne kadar genişlemesini Yunanistan’ın uygun görmeyişi
  3-Osmanlı Devleti’nin bölgeden çekilmesiyle mey-dana gelen otorite boşluğu

  Yunanistan’ın çalışmaları sonucunda Sırbistan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan’a karşı birleşmiştir Bulgaristan’ın zor durumda olduğunu gören Enver Paşa harekete geçerek, Edirne ve Kırklareli’ni Bulgarlardan almıştır
  II Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan yenildi

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Balkan Savaşı Nedenleri

  Balkan Savaşı; Osmanlı Devleti ile, ona karşı birleşen Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ devletleri arasındaki savaştır. Birinci Dünya Savaşı’nın öncüsü olmak ve dünya mukadderatına tesir etmek bakımından önemi büyük olmuş, Avrupa’da kuvvetler muvazenesini karıştırmıştır.

  Dört müttefik, Rusya’nın geniş ölçüde teşvik ve yardımıyla, antlaşmalarla birleşerek, Osmanlı Avrupası’nı nasıl bölüşeceklerini kararlaştırdılar ve aralarında anlaşmazlık halinde Çar’ın hakemliğini kabul ettiler. Bilhassa Makedonya’yı paylaşmak, bunların en büyük dileğiydi. Osmanlı Devleti bütün bu siyasi çalışmalara karşı gafil davranmış, hatta savaşın arifesinde, ordusunun önemli kısmını terhis etmişti. Bu terhis ve içteki İttihat – İtilaf partileri çarpışması yüzünden, savaşı Osmanlı Devleti kaybetti. Bu sonuç Avrupa’da bir şaşkınlık yarattı. Çünkü Avrupa, küçük Balkan devletlerini Osmanlı’nın ezeceğini sanıyordu. Hatta büyük Avrupa devletleri iki tarafa nota vererek, savaşın sonucu ne olursa olsun, bir toprak değişikliğini tanımayacaklarını bildirmişlerdi ki, bu Balkanlılar’ın yenilgisini kesin saydıklarını, gösterir. Nitekim savaş Osmanlı Devleti aleyhinde bitince, Avrupa topraklarından, hattâ Edirne’den çıkması için, bu büyük devletler, Osmanlı Devletine baskı yapmaktan çekinmediler.


  Balkan Savaşı Nedenleri.jpg

  Savaş Nasıl Başladı

  Balkan Savaşı 18 ekim 1912′de başladı. Şaşılacak derecede gafil avlanan Osmanlı ordusunun başında «başkumandan vekili» ünvanıyla Harbiye Nazırı Birinci Ferik (orgeneral) Nazım Paşa bulunuyordu. Genel karargah İstanbul’daydı. Doğu Trakya’daki kuvvetlere Birinci Ferik Abdullah Paşa, Makedonya’daki kuvvetlere de Birinci Ferik Ali Rıza Paşa (sonradan sadrazam olmuştur) komuta ediyorlardı.

  23 ekimde, Bulgarlar, üstün kuvvetleriyle, Doğu Trakya’ya girdiler. Türk ordularının Anadolu’dan ikmali için haftalar lazımdı. Yeni terhis edilen erlerin tekrar silah altına alınması büyük karışıklıklara yol açıyordu. Pınarhisarı’nda, Lüleburgaz’da, Kırklareli’nde tutunamayan ve idaresizlik yüzünden arka arkaya dağılan Türk ordusu, ancak 17-22 kasımda Bulgar ordusunu Çatalca hattında kesin olarak durdurabildi.

  Makedonya’daki Sırp cephesinde 23-24 ekimde Sırplar Türk ordusunu bozguna uğrattılar, Makedonya’yı hızla işgal ettiler. Yunan cephesinde Tahsin Paşa, bir tek kurşun atmadan, Türk kolordusunu Yunanlılar’a teslimler ihanet etti, Selânik düştü. Ege Adalarını da Yunan donanması işgal etti.

  Bu işgaller, bilhassa Bulgarlar’ınki bütün tarihte emsali az görülebilecek katliamlar, zulümler, tecavüzler, işkenceler, yakıp yıkmalarla olmuş, Türk ve Müslüman halktan düşman kılıcından kurtulabilenler İstanbul’a doğru can atmışlardı. Bu dehşetli göç, Türk ordusunun yollarını tıkamış, askerî hareketlere engel olmuştur. Bu şekilde, 500 -550 yıldan beri bu topraklarda oturan Türkler’in büyük çoğunluğu bu bölgelerden silinmiştir.

  29 ekimde Gazi Ahmet Muhtar Paşa’nın “Büyük Kabine” denen beceriksiz kabinesi düşerek, yerine Kıbrıslı Kamil Paşa sadrazam oldu. 3 aralıkta mütareke istemek zorunda kalan yeni kabine, bütün Osmanlı tarihinin en zor bir anında idareyi eline aldığı için, zaten fazla bir şey yapacak durumda değildi. Türk askerinin pek kahramanca karşı koymalarına rağmen Edirne Kalesi Bulgarlar’ın, Yanya Kalesi Yunanlıların, İşkodra Kalesi de Karadağlllar’ın eline düşmek üzereydi. Osmanlı’nın Balkanlar’ daki 550 yıllık egemenliği fiilen sona ermişti. Arnavutluk bile bağımsızlığını ilan etti.

  Bu durumdan istifade etmek isteyen ve aslında savaşın bu şekilde feci surette kaybından birinci derecede sorumlu İttihat ve Terakki Partisi, bir hükümet darbesiyle 23 ocak 1913′te Kamil Paşa kabinesini düşürdü ve savaşın yürütülmesinde tam bir başarısızlık gösteren başkomutan Nazım Paşa’yı öldürdü. Yeni kabineyi İttihatçılar, Birinci Ferik Mahmut Şevket Paşa’ya kurdurdular ve ordunun başına da onu getirdiler.

+ Yorum Gönder