+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Dönemi İle İlgili Soru Ve Cevaplar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Osmanlı Dönemi İle İlgili Soru Ve Cevaplar
  1. Selçuklu sultanı III. Alaattin Keykubad'ın, İlhanlı hükümdarı Gazan Han'ın askerleri tarafından İran'a götürülmesi üzerine Selçuklu devlet adamları ve bazı Türkmen beyleri Osman Bey'e bağlılıklarını bildirmişlerdir.
  Bu durum,

  I. Osmanlıların, Selçukluların devamı olduğu,
  II. Selçuklu egemenliğinin tamamen sona erdiği,
  III. Selçuklu - İlhanlı mücadelesinin Osmanlıların işine yaradığı
  yargılarından hangilerini doğrulamaktadır?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  2. Osmanlı Beyliği'nin büyüme nedenleri arasında,

  I. Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerinde beyliklerin kurulması,
  II. Doğu'dan gelen yoğun Türkmen göçleri,
  III. Bizans'ın Anadolu ve Balkanlar'daki tekfurlarının serbest hareket etmesi
  olarak gösterilenlerden hangileri merkezî yönetimin güçsüzlüğünden kaynaklanır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I ve III

  3. Orhan Bey döneminde kentlerin vergi geliri komutanlara verildiği gibi kırsal alanlardan toplanan tarımsal vergilerin de köylerin asayişini sağlayan atlı savaşçılara verildiği görülmektedir.
  Bu durum Orhan Bey döneminde,

  I. Tımar sistemi,
  II. Tımarlı sipahiler,
  III. Defterdarlık kurumu
  olarak verilenlerden hangilerinin Osmanlı devlet teşkilatında yer almasını sağlayacaktır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  4. Kuruluş dönemindeki uygulamalardan bazıları şunlardır,
  I. Ülke hükümdarların malı sayılmıştır.
  II. Rumeli Beylerbeyliği kurulmuştur.
  III. Anadolu Hisarı yaptırılmıştır.

  Buna göre, Osmanlı Devleti'yle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Güçlü bir merkezî otorite benimsenmiştir.
  B) Balkanlar'da sınırlar genişlemiştir.
  C) Taht kavgaları tamamen önlenmiştir.
  D) Bizans'ın varlığına son verilmek istenmiştir.
  E) Devletin kurumsallaşmasına çalışılmıştır.

  5. Kuruluş dönemindeki gelişmelerden bazıları şunlardır,
  - Orhan Bey zamanında kurulan Divan teşkilatı, I. Murat zamanında kalıcı ve sürekli hâle getirilmiştir.
  - Orhan Bey zamanında kurulan Yaya ve Müsellem ordusunun yerine I. Murat zamanında Yeniçeri Ocağı kurulmuştur.

  Bu bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Balkanlar'da sınırların genişliği
  B) Kurumsallaşma etkinliklerinin devam ettiği
  C) Taht kavgalarının önlendiği
  D) Anadolu siyasal birliğinin sağladığı
  E) Ekonomik açıdan güçlenildiğ

  6. Önce Bizans ardından Haçlılarla savaşmak zorunda kalan Osmanlılar, Balıkesir merkezli Karesioğlu Beyliğini topraklarına katmışlardır.
  Bu durum Osmanlılara,

  I. İstanbul'un fethi,
  II. Rumeli'ye geçiş,
  III. Anadolu Türk birliğinin sağlanması
  gelişmelerinden hangilerinde önemli avantajlar sağlamıştır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve IIIi

  7. Yıldırım Bayezıd'ın İstanbul'u kuşatma girişimi Timur tehlikesi nedeniye yarım kalmıştı. Bunun üzerine Yıldırım Bayezıd, II. Manuel'in barış teklifini kabul etmiştir.
  Buna göre,

  I. Her sene Osmanlı hazinesine verilen haraç arttırılacaktır.
  II. İstanbul'da bir Türk mahallesi kurulacaktır.
  III. İstanbul'daki Müslümanlarla Rumlar arasındaki sorunların İslam hukukuna göre çözümü için kadı tayin edilecektir.
  Bu şartlardan hangileri Osmanlıların Bizans'ın iç işlerine müdahale ettiğinin doğrudan kanıtıdır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  8. 1374 yılında Sırplarla yapılan antlaşmaya göre; Sırplar vergi verip, gerektiğinde asker göndermek şartıyla Osmanlı saldırılarını durdurmuşlardır. Bu durum Sırpların,
  I. Osmanlının üstünlüğünü kabul ettikleri,
  II. bağımsız devlet anlayışını yitirdikleri,
  III. Haçlı ittifaklarından tamamen çekildikleri durumlarından hangileriyle açıklanabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C)Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  9. Osmanlıların eline geçen yörelerin yöneticileri Osmanlı düzeninde de önemli rütbelere ge-lebiliyorlardı. Hıristiyan prensler Müslümanlığı kabul ettiklerinde Osmanlı sancakbeyi olabiliyor, bazı Hıristiyan komutanların Müslüman olmalarına bile gerek kalmayabiliyordu.
  Kuruluş döneminde uygulanan bu siyasetin aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumlu bir etki yarattığı söylenemez?

  A) Beylikten devlet aşamasına geçiş
  B) İmparatorluk karakterinin oluşması
  C) Fetret devrinin yaşanması
  D) Balkanlar'daki hâkimiyetin artması
  E) Müslüman sayısının artması

  10. I. İlk Osmanlı medreselerinin açılması
  II. Sancaklara kadıların tayin edilmesi
  III. Yeniçeri Ocağı'nın temellerinin atılması
  Kuruluş döneminde görülen yukarıdaki gelişmelerden hangilerinde, gayrimüslim tebaanın Osmanlı nüfusu içindeki sayısının artması etkili olmuştur?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  11. Orhan Bey döneminde yaşanan,
  I. Divan örgütünün kurulması,
  II. Sancaklara kadılar tayin edilmesi,
  III. Yaya ve Müsellem ordusunun kurulması
  gelişmelerinden hangileri teşkilatlanma yönünde atılmış adımlar arasında gösterilebilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  12.
  Neden
  Edirne'nin fethi Ankara Savaşı
  Sonuç
  Sırpsındığı Savaşı Fetret Devri
  Anadolu Türk siyasi Osmanlı-Karamanoğlu birliğinin sağlanması mücadelesi
  Kuruluş döneminde yaşanan yukarıdaki gelişmeler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Bizans'ın taht kavgalarından yararlandığı
  B) Osmanlılara karşı Haçlıların ortak hareket ettiği
  C) Anadolu'da siyasi rekabet ortamının bulunduğu
  D) Anadolu'nun tamamen Osmanlı hâkimiyetine girmediği
  E) Türklerin Balkan ilerleyişinin durdurulmak istendiği

  13. I. Durum: Osmanlıların 1444'de Macarlarla yaptığı Edirne - Segedin Antlaşması'na göre iki taraf 10 yıl süreyle savaş yapmayacaktı.
  II. Durum: 1444 yılında Osmanlılara saldıran Haçlılarla yapılan savaş sonucu Haçlılar mağlup edilmiş ve Macar Kralı savaş alanında ölmüştür.
  II. Murat döneminde yaşanan bu iki durum dikkate alındığında, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Balkan ulusları Osmanlının Balkan ilerleyişini kabullenmiştir.
  B) Osmanlılar Edirne -Segedin Antlaşması'na tepki göstermişlerdir.
  C) Osmanlı egemenliği henüz Balkanlar'da kalıcı değildir.
  D) Macarlar Edirne - Segedin Antlaşması'nı karşılıksız olarak feshetmişlerdir.
  E) Antlaşmalara konulan karşılıklılık esası çiğnenmiştir.

  14. Timur, Fetret devrinde Osmanlı ülkesini Yıldırım Bayezıd'ın oğulları arasında paylaştırmış-tır. Süleyman Çelebi'ye Edirne, İsa Çelebi'ye Balıkesir, Musa Çelebi'ye Bursa, Mehmet Çelebi'ye ise Amasya dolaylarını vererek hükümdarlıklarını onaylamıştır.
  Timur'un bu davranışı,

  I. Osmanlı Devleti'nin parçalandığı,
  II. yasal bir padişahın bulunmadığı,
  III. Osmanlıların Balkanlar'dan tamamen çıkarıldığı
  yargılarından hangilerini doğrulamaktadır?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  15. Eski Türk geleneklerine göre "memleket hanedan üyelerinin ortak malı" sayılıyordu. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda geçerli olan bu yöntem I. Murat devrinde "ülke, hükümdar ve oğullarının malıdır" şekline dönüşmüştür.
  Bu değişiklikte,

  I. hükümdarın yetkilerinin artırılması,
  II. merkezî otoritenin güçlendirilmesi,
  III. taht kavgalarının önlenmesi amaçlarından hangileri gözetilmemistir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III

  16. I. Bayezıd, I. Mehmet ve II. Mehmet, Anadolu'daki bölünmüşlüğü ortadan kaldırıp, tek bir siyasi gücün egemen olması için çalışmışlardır.
  Buna göre,

  I. Merkezî yönetim anlayışını benimsemişlerdir.
  II. Anadolu'da siyasi birliği gerçekleştirmek istemişlerdir.
  III. İnanç bütünlüğü sağlamak istemişlerdir, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

  17. Yıldırım Bayezıd, 1391-1396 yılları arasında kuşatma altında tuttuğu İstanbul'daki Bizans kuvvetlerine yardım gelmemesi için gayret sarfetmiştir.
  Yıldırım Bayezıd'ın aşağıdaki etkinliklerden hangisi doğrudan bu amaca yöneliktir?

  A) Timurlularla savaşması
  B) Anadolu Beylerbeyliği'ni kurması
  C) Donanmayı güçlendirmesi
  D) Anadolu Hisarı'nı yaptırması
  E) Venediklilerle iyi geçinmesi

  CEVAPLAR

  1. E 2. E 3. D 4.C 5. B 6. D 7. C 8. D 9. C 10. c 11. E 12. A 13. D 14. C 15. A
  16. C 17. D 2. Acil

  Osmanlı Dönemi İle İlgili Soru Ve Cevaplar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder