+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Osmanlı Tarihi Forumunda Osmanlı Devletinde Eğitim ve Öğretim Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Osmanlı Devletinde Eğitim ve Öğretim
  Osmanlı Devletinde Eğitim ve Öğretim

  Osmanlı Devletl'nin temel ve klâsik eğitim kurumu medreselerdi. İlmiye sınıfı medreselerden yetişirdi. İlk medrese Orhan Bey zamanında İznik'te açıldı. Medrese hocalarına rnüderris denirdi.

  Enderun ise yaşayarak, yaparak öğrenme şeklinde devlete yönetici yetiştiren bir saray okuluydu. İlk kez I. Murat zamanında Edirne'deki Eski Saray'da, da ha sonra Fatih zamanında Topkapı Sarayı'nda açıldı. XVIII. yüzyıldan itibaren Batı tarzında okullar açıldı.
  III. Mustafa zamanında Mühendishane-i Bahr-Î Hümâyûn (Denizcilik Okulu), III. Selim zamanında Mühendishane-i Berr-Î Hümâyûn (Karacı Subay Okulu) açıldı. XIX. yüzyılda Mekteb-I Harbiye, Mekteb-i Tıbbiye, Mekteb-i Mülkiye açıldı. II. Mahmut, İstanbul'da ilköğretimi zorunlu kıldı.

  Tanzimat Dönemi'nde okullar ilk, orta ve yüksek olmak üzere üçe ayrıldı. Kı lar için ayrı okullar açıldı.
  Meşrutiyet Dönemi'nde okullaşma hamlesi hızlandı. İlkokullar, ortaokullar, lise ler yaygınlaştırıldı. Yabancı dil öğrenmeye önem verildi.
  Ziraat mektepleri, baytar mektebi, sanayi-l nefise (güzel sanatlar akademisi), darü'l - fünun (üniversite) açıldı.
  1857'de Maarif-i Umumiye Nezareti (Genel Eğitim Bakanlığı) kurularak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temeli atılmıştır. XIX. yüzyılda askeri liseler, ilkokul ve rüş tiye denilen ortaokullar (1861'de İstanbul'da İlk kız rüştiyesi açılmıştır.), idadiler (liseler); Sultani, Darülmaarlf ve Darülfünun adıyla birçok okul açılmıştır. 2. Acil

  Osmanlı Devletinde Eğitim ve Öğretim isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder