+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Özel Eğitim ve Rehberlik Forumunda Okul Puanı Hesaplama Yönergesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Okul Puanı Hesaplama Yönergesi
  Okul Puanı Hesaplama Yönergesi


  Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminde, adayların yerleştirme puanlarının
  hesaplanmasında kullanılan Ortaöğretim Başarı Puanları iki aşamada hesaplanır.
  1. Aşamada: ÖSYS’ye başvuran her aday için, adayın okulu, bitirme yılı ve diploma notu
  dikkate alınarak Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP) olarak adlandırılan bir puan hesaplanır.
  2. Aşamada ise, adayların OBP’leri mezun oldukları okulların YGS başarıları ile
  ağırlıklandırılarak her aday için Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı
  Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanır.

  A. ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ (OBP) HESAPLANMASI
  A.1. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
  Her aday için mezun olduğu okul, mezun olduğu yıl ve
  diploma notu ile mezun olduğu okulun ilgili yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri
  kullanılarak hesaplanır. OBP’lerin hesaplandığı dönemde mezun durumda olmayan
  adaylar için diploma notu yerine not ortalaması kullanılır.
  A.2. Okulların Diploma Notu İstatistikleri:
  Okulların Diploma Notu İstatistikleri her okul için, her yıl ayrı ayrı hesaplanır. Bir
  okulun bir yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri hesaplanırken okulun o yıl son
  sınıfında okuyan öğrenciler dikkate alınır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin
  hesaplanmasında son sınıf öğrencilerinden mezun durumda olanların diploma notları,mezun durumda olmayanların ise diploma notuna benzer biçimde hesaplanan not
  ortalamaları kullanılır. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin hesaplanmasında ÖSYS’ye
  başvuran adaylar yanında, ÖSYS’ye başvurmayan adayların diploma notu ya da not
  ortalamaları da dikkate alınır. Yönergenin sonraki kesimlerinde adayların diploma
  notları ile diploma notu gibi hesaplanmış not ortalamaları kısaca “diploma notu” diye
  nitelenecektir.
  Not : Okulların Diploma Notu İstatistikleri; son sınıf öğrenci sayısı beşten az ,
  ortalaması sıfır veya standart sapması birden küçük(yüzlü not sisteminde) olması
  halinde belirlenmez. Bu durumda okulun değerleri, var ise eski yıllardaki değerinden
  yok ise Türkiye ortalamalarından çekilir.

  A.2.1. Okul Diploma Notu İstatistiklerinin Hesaplanmasında kullanılan değişkenler


  N Okuldaki son sınıf öğrencilerinin (öğrenim durumu = 1) sayısı
  xort Diploma notlarının ortalaması
  σ Diploma notlarının standart sapması
  xm En küçük diploma notu
  x1 En büyük diploma notu
  N1 En büyük diploma notuna sahip aday sayısı
  m Diploma notların alt sınırı : m = max (xm , xort - 3σ)
  M1 Diploma notların üst sınırı:
  M1 = min (x1 , xort + 3σ) + Δ1
  Δ1 = (N1 – 1) / N * σ
  x2 Varsa, x1 in altında en az 4 adayın sahip olduğu ilk diploma notu
  Yoksa x2 = x1 , M2 = M1 , x3 = x1 , ve M3 = M1
  N2 Varsa x2 notuna sahip aday sayısı (N2 ≥ 4 ; x2 yoksa N2 = 0)
  M2 Varsa x2 ve altındaki notlar için üst sınır:
  M2 = max[M1, M1 – (x1 – x2) + Δ2]
  Δ2 = (N2– 1) / N * σ
  x3 Varsa, x2 nin altıda en az 8 adayın sahip olduğu ilk diploma notu
  Yoksa x3 = x2 ve M3 = M2
  N3 Varsa x3 notuna sahip aday sayısı (N3 ≥ 8 ; x3 yoksa N3 = 0)
  M3 Varsa x3 ve altındaki notlar için üst sınır:
  M3 = max [M2, M1 – (x1 – x3) + Δ3]
  Δ3 = (N3 – 1) / N * σ

  A.2.2.Okul Diploma Notu İstatistikleri Hesaplama Algoritması:

  a) Yüzlü not sisteminde 50’nin altındaki diploma notlarını 50 yaparak N, xort ve σ
  değerlerini hesapla.
  b) Hesaplanan xort ve σ değerlerine göre:
  varsa (xort – 4 σ)’dan küçük diploma notlarını (xort – 4 σ) sayarak,
  varsa (xort + 4 σ)’dan büyük diploma notlarını da (xort + 4 σ) sayarak
  xort ve σ değerlerini yeniden hesapla.
  c) xm, x1 , N1 , m , M1 , x2 , N2 , M2 , x3 , N3 , M3 değerlerini hesapla.
  xm = min (diploma notları)
  x1 = max (diploma notları)
  m = max (xm , xort - 3σ)
  M1 = min (x1 , xort + 3σ) + Δ1
  Δ1 = (N1–1) / N * σ

  x1’in altında en az 4 adayın sahip olduğu bir not (x2)
  varsa
  N2 : x2 notuna sahip aday sayısı (N2 ≥ 4)
  M2 = max[M1, M1 – (x1 – x2) + Δ2]
  Δ2 = (N2 –1) / N * σ
  yoksa
  x2 = x1
  N2 = 0
  M2 = M1
  x3 = x1 ,
  N3 = 0
  M3 = M1;
  x2’in altında en az 8 adayın sahip olduğu bir not (x3)
  varsa
  N3 : x3 notuna sahip aday sayısı (N3 ≥ 8)
  M3 = max[M2, M1 – (x1 – x3) + Δ3]
  Δ3 = (N3–1) / N * σ

  yoksa
  x3 = x2
  N3 = 0
  M3 = M2 ;
  d) Yüzlü not sisteminde 50’nin altında olup 50 yapılan diploma notlarını eski
  değerlerine döndür.

  A.3. Adayların Ortaöğretim Başarı Puanlarının Hesaplanması:

  Her adayın OBP’si adayın diploma notu (x) ile adayın mezun olduğu okulun, adayın
  mezun olduğu yıla ilişkin Diploma Notu İstatistikleri kullanılarak aşağıdaki algoritmaya
  göre hesaplanır:
  a) eğer x ≤ x3
  ise M = M3
  değilse
  eğer x ≤ x2
  ise M = M2
  değilse M = M1
  olarak hesapla.
  b) OBP = 500 – (M – x) / (M - m) * 400
  c) eğer OBP > 500 ise OBP = 500 yapılır
  d) eğer OBP < 100 ise OBP = 100 yapılır

  B. AĞIRLIKLI ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARININ HESAPLANMASI

  B.1. Ortaöğretim Başarı Puanları, ortaöğretim kurumlarının ilgili yıldaki Yükseköğretime
  Geçiş Sınavı (YGS) puan ortalamalarına göre ağırlıklandırılacak ve her aday için Sözel,
  Sayısal ve Eşit Ağırlıklı olmak üzere 3 Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP-SÖZ;
  AOBP-SAY ve AOBP-EA) hesaplanacaktır.
  B.2. Yükseköğretim programlarına yerleştirmede kullanılan puanların hesaplanmasında,
  Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları kullanılacaktır.
  B.3. Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları hesaplanırken adayın Ortaöğretim Başarı Puanı
  (OBP) ile, okulun adayın mezun olduğu yıla ilişkin YGS İstatistikleri kullanılacaktır.
  Eğer bir okul için, aday sayısı YGS istatistiklerinin elde edilmesi için yeterli değilse yada
  yeterli dağılım bulunmuyorsa, bu okullar için ağırlıklandırma işlemleri ÖSYM Yürütme
  Kurulunun vereceği kararlar doğrultusunda yürütülecektir.
  B.4. Okul YGS İstatistiklerinin Hesaplanması
  Her yıl her okul için Sözel, Sayısal ve Eşit ağırlıklı puan türlerinin her biri için aşağıdaki
  YGS istatistikleri oluşturulur:
  X : Bir okulun son sınıf düzeyindeki öğrencilerinin YGS puanlarının ortalaması.
  YGS puan ortalaması hesaplanırken 2005 ve öncesi için ÖSS-SÖZ, ÖSS-SAY ve
  ÖSSEA notları; 2006 – 2009 arası için de ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1 ve ÖSS-EA-1
  notları; 2010 ve sonraki yıllarda YGS-SAY için YGS-1 ve YGS-2’nin ortalamalarının
  ortalaması , YGS-SOZ için YGS-3 ve YGS-4’ün ortalamalarının ortalaması , YGS-EA
  için YGS-5 ve YGS-6’nın ortalamalarının ortalaması kullanılır.

  A : Okul ortalamalarının (X lerin) 100 – 450 arası notlara dönüştürülmesi ile elde edilen
  notlar:
  A = 100 + 350 * (X – Xmin) / (Xmax – Xmin)
  Xmax : YGS’deki en büyük puan ortalaması
  Xmin : YGS’deki en küçük puan ortalaması
  Yukarıdaki formüllerin uygulanması ile her okul için Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlıklı
  olmak üzere üç YGS puan ortalaması (X değeri) ve üç A değeri hesaplanacaktır.
  Not: Okulların geçerli yılda YGS puan ortalamalarının hesaplanabilmesi için YGS’ye
  başvuran son sınıf öğrenci sayılarının(öğrenim durumu 1 olan) 5 ve 5’ten fazla olması
  ve YGS1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puanlarının sıfırdan büyük olması
  gerekmektedir. Aksi durumda okulun değerleri var ise eski yıllarda ki değerlerinden,
  yoksa mevcut yıldaki Türkiye değerlerinden çekilir.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Okul puanı hesaplaya bilmek için önce her bir dersin sınavını toplayıp not sayısına bölmek lazım ondan sonra çıkan her ortalamayı toplayıp haftalık ders saatine bölmek lazım sınavı olmayan dersleri saymamalısınız.
+ Yorum Gönder