+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Polis - halk ilişkileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Polis - halk ilişkileri
  Polis - halk ilişkileri

  Polis - halk ilişkileri Hakkında Bilgi

  POLİS-HALK İLİŞKİLERİ

  Halkla İlişkiler nedir? Sorusuna diğer sosyal bilimlerde de olduğu gibi somut ve net bir yanıt vermek oldukça zordur. Bunun sebebi, kavramın açıklanamayacağından değil, "halkla ilişkiler" olgusunun zenginliğinden kaynaklamaktadır. Herkes kendi algılamasına ve yaklaşım tarzına göre kendine özgü tanım yapmaktadır.

  Polis hizmetleri açısından bir "halkla ilişkiler" tanımı geliştirmek oldukça zordur. Çünkü "polislik" toplumun içinde yapılmaktadır ve toplumdan soyut bir emniyet hizmetleri düşünülemez. Günümüzde gerçek anlamda polislik, suçluları yakalamada gösterilen başarı ile değil halkla geliştirilen ilişkilerin niteliği ve suçu önlemede halktan alınan yardım ve desteğin oranı ile ölçülmektedir.

  Bugün ülkemizde en önde gelen sorunlar "ekonomideki dengesizlik" ve "ekonomik sıkıntı" sorunudur. Bu bağlamda gelişen suçlar; hırsızlık, dolandırıcılık, yolsuzluklar vb. birçok suçla mücadele eden kurum Polis Teşkilatıdır. Ayrıca terör suçlarıyla ve diğer toplumsal hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan suçların ve suç faillerinin de karşısında polis bulunmaktadır. Polisin sahip bulunduğu suçun önlenmesi görevi ve suçun kovuşturulması yetkisi insanlarla ilişki içinde olmasını gerektirir.

  Emniyet Teşkilatı hizmetinin niteliğinden dolayı sürekli olarak halkla temas halindedir. Bir sorumluluk ve güven mesleği olan polisliğin toplumda saygınlık kazanması için polisin halka güven verebilmesi gerekir.

  Öyleyse polisliğin bir korku kurumu olmaktan çok sevgi kurumu olması için insanımızın düşünce altyapısında oluşan yanlış imajın silinmesi gerekmektedir.
  Günümüzde Polis-Halk ilişkileri ve polisin imajı sürekli gündemde kalan ve iyileştirilmesi için devamlı çaba gerektiren olgular. Halkla sürekli etkileşim ve iletişim içerisinde olan polis için bu olgular, artık en önemli sorunlardan birisi haline gelmiştir. Çağdaş yönetim ve çağdaş polislik, yakalanan suçlu ile değil suç ve suçluların azaltılması ile suçu önlemede halkın katılımının sağlanmasından geçmektedir. Halkın, polisin işlerini kolaylaştırıcı bir katılımın sağlanması, halkla sağlıklı iletişim kurmaya yönelik olarak halkın beklentilerinin tespiti ve onların karşılanması ile ancak mümkün olabilir.

  Halkın isteklerine karşılık Halka Yakın Polis anlayışı ortaya çıkmıştır. Halka yakın polis, duygularını kontrol edebilen, karşısındaki kişiye göre davranış biçimini anında seçebilen, uygulamalarının nedenini açıklayabilen, kurallara öncelikle kendisi uyan, kararlarını kesin fakat yumuşak bir dille ifade edebilen, kendisine güvenle yaklaşılan, adil, tarafsız, dürüst bir kişiliğe sahip olan polistir.

  Özellikle Avrupa Birliği sürecinde yeni bir ivme kazanan değişim ve imaj yenileme çalışmaları olumlu meyvelerini vermeye başlamıştır. Uzun yıllardır polisin gündeminde olan ve arzulanan doyurucu bir polis-halk ilişkisinin kurulabilmesi için Emniyet Teşkilatı yoğun bir çaba sarf etmekte ve bu konu kamuoyunun gündeminden düşmemektedir. Ancak polisin bu çabaları çoğu zaman sonuçsuz kalmakta, tıkanmakta ve belli bir noktadan ileriye gidememektedir. Bunun en büyük nedeni bu ilişki de önemli rol oynaması beklenen diğer kesimin yani halkımızın yeterince çaba göstermemesi veya bu kültür ve altyapıdan uzak bir görünüm sergilemesidir.

  Hedeflenen sağlıklı bir polis-halk ilişkisinin kurulması için en önemli adımın polis tarafından atılması, polis teşkilatının planlı ve yoğun bir çaba göstermesi gerekmektedir. Ancak sadece Emniyet Teşkilatının bu konuda çaba göstermesi hedeflenen iyi bir polis-halk ilişkisinin kurulmasına yetecek midir? Halkımıza da aynı seviyede bir eğitim kazandırılmadığı ve onların da gerekli olgunluğu sergilemediği sürece bu soruya olumlu bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü bu tek tarafın çabasıyla gerçekleştirilebilecek bir olgu değildir. Polisimizin bu konuda gösterdiği çabalar ve yapılması gerekenler ayrıca incelenmesi gereken husus olduğundan, detaya girmeden vurgulamakta çok büyük fayda mülahaza ettiğimiz konu, madalyonun öteki yüzü, yani halkın tavrı, eğitimi ve katkısı.


  Polis Halk İlişkilerinde Çözüm Önerileri:
  1. Polis imdat 155, telefonlarının etkinliği arttırılmalıdır.
  Halk desteğinin sağlanmasında önemli birimler olan Polis İmdat 155, telefonlarının yeterince ve zamanında cevap veren, yönlendiren, ikna edici ve güven verici telefonlar olmadığı şeklinde halk arasında yaygın bir kanaat ve şikâyet bulunmakta, bu imajın halkın güvenini sarstığı, polise olan desteğini azalttığı düşünülmektedir. Yeterli değilse hat sayısı çoğaltılmalı, bu hizmetin önemini kavrayan, ses tonu ve yaklaşımıyla özel olarak eğitilmiş görevlilerin bu birimce seçimi ve görevlendirilmesinde özen gösterilmelidir. Ayrıca, arayanlar neticeden bilgilendirilmelidir.

  2. Polis halk ilişkilerinde azami dikkati göstermek zorundayız.
  Teşkilat mensupları kanunlarla tevdi edilen görevleri yerine getirirken, Polis-Halk ilişkilerine azami dikkati göstermek zorundadırlar. Bu; görevlerini yaparken değişken, yanlı veya keyfi davranmaları anlamında değildir. Kılık-kıyafetleri, hitap şekli ve davranışları ile nazik, kibar ama aynı zamanda da otoriter olmak zorundadırlar. Teşkilatımızın hizmet ettiği halkımız tarafından korkulan değil sevilen, itaat edilen değil saygı duyulan bir kurum olması mutlak suretle sağlanmalıdır. Bu beraberinde güvenilir bir kurum olmayı da getirecektir. Ancak bunu sağlayabilmek için Teşkilat mensuplarının önce kendilerini sonra birbirlerini sevmesi, sayması ve güvenmesi gerekmektedir.

  3. Personel vatandaşa daha iyi davranmalıdır.
  Personelin halkımıza istenilen seviyede iyi hizmet götürmediği bir gerçektir. Personelimiz halka karşı güler yüzlü, sevecen, evindeki sorunları işine taşımayan, vatandaşın sorunlarına en kısa sürede çözüm bulabilen birer meslek mensubu haline getirilmelidir. Verilecek olan eğitimden sonra hala mesleğinin gerektirdiği şekilde değil de kendi bildiği şekilde davranış sergileyen, bir olayda yere düşen göstericiye tekme ve copla vuran, halka kötü davranan personel, hizmet yılına bakılmaksızın derhal meslekle olan ilişiği kesilmelidir.

  4. İnsan hakları konusunda titiz davranılmalı, uzmanlarca kurs verilmelidir.
  İnsan Haklarına saygılı davranmaları için teşkilatımız personeline zaman zaman verilen dersler, konferanslar, seminer ve sempozyumlar, ne yazık ki bu hususta yeterli olmadığı için konunun uzmanlarınca çare bulunmalıdır.

  5. Halkla ilişkiler uzmanı kadrosu ihdas edilmelidir.
  A tipi İl Emniyet Müdürlüklerinde Halkla İlişkiler Uzmanı kadrosu ihdas edilerek atama yapılmalı ve bu uzmanların personele yönelik eğitim programları hazırlayarak personeli eğitmeleri sağlanmalıdır.

  1) Toplumun gözündeki Kötü Polis imajı düzeltilmelidir.
  Öncelikle, halkın gözünde var olan Kötü Polis imajının yenilebilmesi gerekmektedir. Teşkilatımızda çalışan, başta, halkla birebir karşı karşıya kalanlar olmak üzere, tüm personelin kalitesinin arttırılması yönüne gidilebilir. Bunun için de temel amaç, Teşkilatımızın en alt bireyine kadar sorunlarını en aza indirgeyip, verilecek eğitimlerle toplam kalite artırılmalı, dolayısıyla da, huzurlu, kendine özgüvenini kazanmış, mesleğini severek yapan personeli Teşkilata kazandırarak bu kişilerin huzurunu ve iç güvenini topluma hizmet olarak yansıtmasını sağlamalıyız.

  2) Vatandaşı potansiyel suçlu olarak görme alışkanlığından uzaklaşılmalıdır.
  Vatandaşı potansiyel suçlu olarak görme alışkanlığından uzaklaşarak, güven esasına dayalı bürokrasiyi azaltıcı önlemler alınmalı, yerinden yönetim esasına uygun olarak denetimi de elde tutarak yetkiler aşağıya doğru dağıtılmalıdır.

  3) Halkla iç içe yaşayan örnek Polis Müdürleri personele anlatılmalıdır.

  Halkından kopuk yaşayan bir Teşkilatın başarılı olmasından söz edilemeyeceği personelimize her vesileyle hatırlatılmalı ve Rahmetli Şehit Emniyet Müdürümüz Gaffar OKKAN ve onun gibi halkla iç içe yaşayan örnek polis müdürleri, Polis Okulu müfredatına Polis Halkla İlişkiler dersi konuları olarak dahil edilmelidir.

  POLİS İMAJINDA ŞAPKA
  Saraç, polislere karizmatik şapka hazırlıyor
  Postacı şapkası diye anıldığı için polisler tarafından bir türlü benimsenemeyen polis şapkaları nihayet değişiyor.
  Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni model polis şapkalarını modacı Faruk Saraça hazırlatıyor. Postacı şapkası benzetmesinden kurtulmak isteyen polisler, Saraçtan daha karizmatik ve otoriter şapkalar tasarlamasını istedi. Bu arada Emniyet, polislerin kullandığı copları da değiştirecek.

  Birçok polis, üniformanın tamamlayıcısı şapkayı mümkün olduğunca kullanmamaya çalışıyor. Bunun sebebi ise şapkanın polisi otoriter ve karizmatik göstermemesi, ayrıca postacı şapkası gibi anılması. Postacıların üniformaları geçtiğimiz günlerde modacı Cemil İpekçi tarafından yeniden tasarlanmıştı. Emniyet teşkilatı kullandığı üniformayı da şapka gibi beğenmiyor. Ancak polis teşkilatında üniformanın yeniden değiştirilmesi önemli bir bütçe gerektirdiğinden Emniyet Genel Müdürlüğü, şimdilik sadece şapkaları değiştirmeyi düşünüyor. Polis şapkalarının karizmatik ve otoriter olması amacıyla modacı Faruk Saraç ile görüşülüyor. Şapkaların yanı sıra polislerin kullandığı coplar da değişiyor. Karakol polisleri ile Çevik Kuvvet polislerinin kullandığı uzun tahta coplar, polisin hareket kabiliyetini sınırladığı gerekçesiyle açılır kapanır metal copların alınması planlanıyor. (apem.pol.tr)
 2. Acil

  Polis - halk ilişkileri isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


halkın gözünde polis