+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Polis Teşkilatı Forumunda Polis Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Polis Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Hakkında Bilgi
  polis teşkilatı sağlık Şartları yönetmeliği hakkında bilgi
  polis teşkilatı sağlık Şartları yönetmeliği hakkında bilgi kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  polis teşkilatı sağlık Şartları yönetmeliği

  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
  MADDE 1 – 4/8/2003 tarihli ve 25189 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hastalanma durumlarında,” ibaresinden sonra gelmek üzere “malullük, vazife malullüğünde” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “atamalarda, memuriyette,” ibaresinden sonra gelmek üzere “malullük, vazife malullüğünde” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
  Daire Başkanı: Sağlık İşleri Dairesi Başkanını,
  Daire Başkanlığı: Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığını,
  Eğitim-Öğretim Kurumları: Emniyet Teşkilatının amir ve memur ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olan polis eğitim-öğretim kurumları ile Polis Koleji Müdürlüklerini,
  Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
  Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
  Hizmet Sınıfları: Emniyet Teşkilatında görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi ile sayılan hizmet sınıflarını ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunundaki Akademik personeli,
  İdari Polis: Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğüne karar verilen büro görevlerinde sivil olarak çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelini,
  Komisyon: Komisyon üyeleri arasından rütbece en büyük olan emniyet personelinin ya da hekimin başkanlığında toplanan, en az biri hekim olmak üzere en az 3 üyeden oluşan, üyeleri hekim, diş hekimi, sağlık alanında 4 yıllık yüksek okul mezunu Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve sağlık alanında 4 yıllık yüksek okul mezunu diğer hizmet sınıfı personel olan sağlık komisyonunu,
  Okul: Eğitim-Öğretim Kurumlarını,
  Öğrenci: Öğrenci adaylarından sağlık kurulu raporları, Daire Başkanlığınca öğrenci olur şeklinde onaylananlardan eğitim öğretim kurumlarınca kesin kaydı yapılanları,
  Öğrenci Adayı: Eğitim-öğretim kurumunca yapılan sınavları kazanarak sağlık raporlarındaki öğrenci olur kararının Daire Başkanlığınca onaylanması işleminden öncekileri,
  Sağlık Dosyası: Öğrenciler ve memurlar için okula veya mesleğe girişten itibaren tutulan, öğrenciliğe ve memuriyete giriş raporları dahil olmak üzere, sağlık durumları ve tedavileri ile ilgili düzenlenen belgelerin tamamını kapsayan, öğrencilikten itibaren takip edilen atanmaları halinde de kadrolarınca takip edilen fiziksel veya dijital olarak tutulan dosyayı,
  Sağlık Şartları: Hastalıkların ve yaralanmaların vücuttaki seyrinde geçirdiği safhalarına ve bıraktığı sekellerin derecelerine göre EK-3’de belirlenen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C, D, E dilimlerindeki sağlık durumlarını,
  Tam teşekküllü hastane: EK-1’deki branşların her birinde uzman hekimi bulunan ve EK-2’deki tetkikleri yapacak kapasitede laboratuarları olan, tam teşekküllü devlet hastanelerini, devlet eğitim ve araştırma hastanelerini ve katma bütçeli üniversitelere bağlı hastaneleri, (özel hastaneler ile özel veya vakıf üniversitelerine bağlı hastaneler hariç)
  Yönetmelik: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,
  ifade eder.”
  MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 8 – Erasmus veya diğer ikili anlaşmalar ile geçici süreliğine eğitim almak üzere Güvenlik Bilimleri Fakültesine gelen öğrenciler hariç Güvenlik Bilimleri Fakültesi lisans programına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerde, ilgili ülkelerle yapılacak mutabakat uyarınca EK-3’te belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki en az C dilimi sağlık şartları ile EK-3’teki I - Dahili ve Harici Hastalıklar bölümündeki A’nın 2, 3 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen sağlık şartları aranır.
  Erasmus veya diğer ikili anlaşmalar ile geçici süreliğine eğitim almak üzere Güvenlik Bilimleri Fakültesine gelen öğrencilerin kayıtlarının yapılmasından önce bulaşıcı hastalık taşımadıklarına dair yazılı beyanları alınır, gerekli görülen durumlarda sağlık raporu istenir.”
  MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 9 – Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrencilerde aşağıda belirtilen sağlık şartları aranır:
  Polis Meslek Yüksek Okuluna ve Polis Meslek Eğitim Merkezine alınacak öğrenci adaylarında, EK-3’de belirtilen hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki A dilimi sağlık şartları aranır. Polis Meslek Yüksek Okulu ve Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünce aday öğrencilere sağlık kurulu raporları okulun/eğitim merkezinin denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır ve 10 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır.”
  MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 10 – Tam teşekküllü hastaneler raporlarını bu Yönetmeliğe uygun olarak düzenler ve bu raporların düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara uyulur.
  a) Aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir.
  b) Teşhis ve bulgular ile verilen karar arasında çelişki olmamalıdır.
  c) Boş hane bulunmamalı, tarih ve sayı yazılmalıdır.
  ç) A sağlık diliminde olmadığı anlaşılan adayın hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir.
  d) Karar hanesine “öğrenci olur” ya da “öğrenci olamaz” kararı yazılır.
  Öğrenci adaylarına ait sağlık kurulu raporları, öncelikle eğitim öğretim kurumlarındaki hekimlik veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince incelenir. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilir.
  Bu incelemede; birinci fıkrada belirtilen hususlar ve maddi hata bakımından eksiklik tespit edilmesi halinde bu eksiklerin giderilmesi için rapor aynı hastaneye iade edilir. Tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları, adayların geçirmiş bulunduğu hastalık veya ameliyatlarına dair raporlar, askerlikle ilgili hava değişim ve “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları ile daha önce öğrenci adaylığına başvurarak işlemlerini yarıda bırakanlar ve sağlıktan elenenlere ait tüm belgeler birleştirilir, eğitim öğretim kurumları ve il emniyet müdürlüğünce ön incelemesi tamamlanan bu belge ve sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığına gönderilir.
  Daire Başkanlığı Komisyonunca;
  a) Tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları, geçirilmiş hastalık veya ameliyatlarına dair raporlar ve askerliğini yapmış olan öğrenci adaylarının varsa hava değişim ve “askerliğe elverişli değildir” kararlı raporları değerlendirir. Eğitim-Öğretim kurumlarınca gönderilen belge ve sağlık kurulu raporları yönetmelik hükümlerine göre incelenir.
  b) Hastanelerce düzenlenmiş sağlık kurulu raporu birinci fıkra hükmü kapsamında incelenir, uygun olması halinde aday hakkında "Öğrenci Olur" şeklinde kesin karar verilir.
  c) Hastanelerce verilen sağlık kurulu raporlarının incelenmesinde; hakkında öğrenci olamaz şeklinde karar verilmiş adaylar ile teşhis ve bulgular yönünden verilen kararın yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde, aday başka bir tam teşekküllü hastaneye teşhis veya bulgu ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırmak üzere sevk edilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki bulgu ve teşhise göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişki hallerinde 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelere teşhis veya bulgu için sevk edilir. Gelen sağlık kurulu raporlarına göre karar verilir.
  Komisyonun gerekli gördüğü durumlarda öğrenci adayı, Daire Başkanlığına çağrılarak değerlendirilir. Adayın, Daire Başkanlığına gelmesi, tebliğ tarihinden itibaren üç iş günüdür. Başkanlığa müracaatından sonra hastaneye sevki gerekenlerden, işlemlerini yarıda bırakarak ayrılanlar eksik işlemleri için en geç üç iş günü içerisinde başkanlığa müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere sevk edilenler de tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Aksi halde öğrenci adaylarının adaylık hakkı sona erdirilir.
  Daire Başkanlığı Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda aday hakkındaki kesin karar kişinin, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. A sağlık diliminde yer alarak sekelsiz iyileşmesi halinde öğrenciliğe engel olmayan operasyon ve tedavilerin bu tarihten önce yapılarak tam şifa bulmuş şekilde neticelenmesi gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilmez. Komisyon kararları oy birliği ile alınır ve alınan kararlar kesindir. Komisyon kararlarına itiraz kabul edilmez.
  Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir.”
  MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 11 – Öğrencilerin sağlık durumlarının takibi ve okullardaki koruyucu hekimlik hizmetleri okul başhekimliğince veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince yapılır. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilir. Her öğrenci için okul başhekimliklerince sağlık dosyası tutulur. Bu dosyada kan gurubu, dominant (baskın) kullanılan el, ilaç ve benzeri alerjiler, okullara girişte alınmış olan sağlık kurulu raporları, sağlık raporları, geçirilmiş olan hastalık ve tedavilerine ait bilgiler bulunur.
  Okullarda her eğitim-öğretim yılı başında o yıl kayıt olan öğrenciler hariç bütün öğrencilerin sağlık durumlarınınanamnez ve fizik muayene ile genel değerlendirmesi yapılır.
  Öğrencilik sırasında rahatsızlık tespit edilenlerin tedavileri ve takipleri yapılır. Öğrencilerin hastalık, kaza, yaralanma ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporlar okul başhekimliklerince incelenir. EK-3’de belirtilen Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki A, B, C dilimi sağlık şartlarını kaybettiği kanaati oluşan öğrencilere dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır ve Daire Başkanlığına gönderilir. Başkanlıkça yapılan incelemede C dilimi dahil olanlar öğrenciliğe devam eder. D diliminde olanlar öğrenciliğe devam edemez. Öğrencilerde C dilimi psikiyatrik hastalıklar, D dilimi olarak kabul edilir.
  Hastalıklarının tedavisi sağlık kurulu raporu ile uzun süreceği belirlenen öğrencilerin gerekirse okulla ilgili kayıtları komisyonun belirlediği süre kadar dondurulur. Bu süre toplam eğitim-öğretim yılının yarısını geçemez ve bu süre öğrencilikten sayılmaz. Tedavi ve iyileşme süresi bitiminde aldırılacak son durumunu bildirir, dilim belirtir sağlık kurulu raporu komisyonca değerlendirilir.
  Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıdıklarına komisyonca karar verilen; Polis Koleji öğrencilerinin istekleri halinde Fen Liseleri, Yabancı Dil Ağırlıklı Liseler ve dengi okullara, Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin istekleri halinde denk bir lisans veya ön lisans programına geçişleri sağlanmak üzere idarece girişimlerde bulunulur. Psikiyatrik rahatsızlıklar hariç, Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlardan isteyenler Emniyet Teşkilatına, Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında uygun bir hizmet sınıfına atanırlar. Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ile psikiyatrik rahatsızlık nedeniyle eğitim-öğretim kurumlarından ilişiği kesilenler Emniyet Teşkilatında Devlet memurluğuna atanamazlar. Güvenlik Bilimleri Fakültesi veya Polis Meslek Yüksek Okulu son sınıf öğrencisinin sağlık şartlarının kaybedilmesinden kaynaklı denk okul bulunmaması halinde, sınıfta kalmamak şartıyla mezun olması beklenir.
  Polis Koleji Müdürlüğü öğrenci sağlık dosyalarını Polis Akademisi Başkanlığına gönderir. Eğitim öğretim kurumları tarafından öğrencinin sağlık dosyası, memur olarak atanmasına esas olan dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Sağlık durumu takip edilecek personelin sağlık dosyası, atandığı birime gönderilir.”
  MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
  “Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde öğrenciliğe girişte aldırılan sağlık kurulu raporlarının alındığı tarihten itibaren süresinin 6 ayı geçmemesi ve eğitim süresince ilgililerin sağlık durumlarında öğrenciliğe devam ve memuriyete girişe engel bir değişiklik oluşmaması halinde girişte aldırılan sağlık kurulu raporları memuriyete giriş raporu olarak onaylanmak üzere daire başkanlığına gönderilir.”
  MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “eğitim durumlarına uygun” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  “12 nci madde gereğince okullarda aldırılan sağlık kurulu raporları, okul başhekimliklerince veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince yoksa il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilerek usule uygunluğu yönünden incelenir, eksiklikler giderilerek ve tamamlattırılarak Daire Başkanlığına gönderilir.
  Sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığınca incelenip karara bağlanır ve atama işlemlerine esas olmak üzere okullara gönderilir. Ancak memuriyete girişte aldırılan sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığınca karara bağlanmış olsa dahi mezuniyete kadar ilgililerin sağlık durumlarında değişiklik olması halinde bu değişiklikler de Daire Başkanlığına bildirilir, bu durumda 11 inci maddeye göre işlem yapılır.”
  MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 15 – İllerde, okullarda ve diğer birimlerde koruyucu hekimlik hizmetleri hekimliklerce veya il emniyet müdürlüğü hekimliklerince bu birimlerde hekim yoksa il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilerek verilir. Personelin sağlık durumları hekimliklerce takip edilir.
  Personelin hastalık, kaza, yaralanma gibi durumlarda öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesinde belirtilen azami sıhhi izin süreleri içinde tedavileri yapılır tedavi bitiminde aldırılan sağlık raporu, "askerliğe elverişli değildir" kararlı raporları ve diğer nedenlerden dolayı aldıkları raporları ile tüm sağlık evrakının incelemesi ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak hekimliklerce yapılır. Yapılan inceleme sonucunda; emniyet hizmetleri sınıfında, hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki C, D, E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D ve E dilimi sağlık şartlarını, tüm hizmet sınıflarında psikiyatri hastalıklarında B, C, D, E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı kanaati oluşan personele dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır. Ayrıca idarenin lüzum görmesi veya personelin rahatsızlığı nedeniyle müracaatı halinde de idarece dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılır.
  Personel idarece sevk edildiğinde; aynı ilde ise en geç bir iş günü içerisinde, il dışında ise en geç üç iş günü içerisinde sevk edildiği hastaneye müracaat etmek zorundadır. Müracaat etmeyenler hakkında 20 nci madde hükümleri uygulanır.
  Hekimlikçe ve idarece yukarıda belirtilen esaslarda aldırılan dilim belirtir sağlık kurulu raporlarına yapılan incelemede:
  a) Emniyet hizmetleri sınıfında A ve B dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıfında A,B,C dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin raporları Daire Başkanlığına gönderilmez. Bu sağlık dilimlerinde olanlar görevlerine devam ederler. Bu personelin raporları çalıştıkları yerin personel birimlerindeki sağlık dosyalarında muhafaza edilir.
  b) Emniyet hizmetleri sınıfında C, D, E dilimi sağlık şartlarını, diğer hizmet sınıflarında D,E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin sağlık kurulu raporları ile yurtdışından alınan sağlık raporları,
  c) Tüm hizmet sınıflarında psikiyatrik hastalığı olanlarda B, C, D, E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilenlerin sağlık kurulu raporları sağlık dosyasına dahil edilerek doğrudan Daire Başkanlığına gönderilir. Personelin kadrolarıyla yazışmaları, Daire Başkanlığınca yürütülür.
  Daire Başkanlığı rapordaki teşhisin önemine göre veya gerekli gördüğü hallerde 19 uncu madde hükümlerince dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırabilir. Sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.
  Vazife malullüğü ve idari polislik haricinde emniyet hizmetleri sınıfında bulunan personel hakkında 16 ncımadde hükümleri uygulanır.
  Emniyet Teşkilatında; bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelin vazife malullüğü ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin idari polisliği hususunda yönetmeliğin 17 nci madde hükümleri uygulanır.
  Emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıfı personelden hastalık branşlarınınsınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını kaybedenlerin ya da D dilimi olup da talep edenlerin sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
  Emniyet hizmetleri sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıfı personelden Psikiyatrik hastalıkları nedeniyle hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D sağlık diliminde olanlardan; zaman içerisinde hastalığı nedeniyle görevlerini sürdüremeyen, hizmetlerinden yararlanılamayan, iş güvenliğini bozan veya etrafına tehlike arz edenlerin durumu sağlık komisyonunca değerlendirilerek haklarında bulunduğu görevde çalışamaz kararı verilenlerin evrakları gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.”
  MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 16 – Daire Başkanlığı sağlık komisyonunda dilim belirtir sağlık kurulu raporunda yapılan incelemede; Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel, hastalığının ciddiyeti değerlendirilerek birimlerin faal hizmetleri dışında kalan diğer hizmetlerde çalıştırılabilir.
  Emniyet Teşkilatında vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya iş yerinde meydana gelen kazadan dolayı sağlık durumunu kaybedenler hakkında bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre işlem yapılır.
  Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan polis amirleri dışındaki personelden; sağlık kurulu raporuna göre Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C dilimi sağlık şartlarını kaybettikleri ve Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıdıklarına karar verilenlerin sağlık kurulu raporları, Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte öncelikle hizmet sınıfı değişikliği gerekirse maluliyet yönünde işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını kaybeden personelin sağlık kurulu raporları ise Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet yönünde işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
  Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden polis amiri olanlar hakkında;
  a) Psikiyatrik hastalığı olanlar hariç, hastalık branşlarının sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıdıklarına karar verilen polis amiri personelin Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışıp-çalışamayacakları sağlık komisyonunca değerlendirilir. Çalışamayacağına, görevlerini yapamayacağına karar verilenler Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet veya hizmet sınıfı değişikliği yönünden işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir. Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını da kaybettiklerine karar verilenlere hizmet sınıfı değişikliği uygulanamaz bunların sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
  b) Psikiyatrik hastalıklar yönünden Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıdıklarına karar verilen polis amiri personelin sağlık kurulu raporları Daire Başkanlığının görüşü ile birlikte hizmet sınıfı değişikliği veya maluliyet yönünden gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.”
  MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 17 – Emniyet Teşkilatında; bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle ya da görevin sebep ve tesiriyle yaralanan veya sakat kalanlar ile bir meslek hastalığına yakalananlar ve Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.
  Tedavi bitiminde son durumunu bildirir dilimi belirten sağlık kurulu raporu aldırılır. Daire Başkanlığınca sağlık kurulu raporları incelenerek tüm hizmet sınıfları için kişinin hastalığının hangi sağlık dilimine girdiği kararlaştırılır.
  Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan amir ve memur personel için, psikiyatrik hastalıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C, diğer hastalıklarda C veya D dilimi sağlık şartlarına sahip olanların dosyaları vazife malullüğü işlemleri için Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca vazife malullüğüne karar verilenlerin idari polisliği yapabileceği, Psikiyatrik hastalıklarda D diğer hastalıklarda E dilimi sağlık şartlarına sahip olanların ise idari polislik görevlerini yapamayacağına karar verilir.
  Diğer Hizmet sınıflarında bulunan personel için, Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki C veya D dilimi sağlık şartlarına sahip olanların görevlerine devam edebileceği, E dilimi sağlık şartlarına sahip olanların ise görevlerini yapamayacağı, şeklinde görüş belirtilir ve gerekli işlemler yapılmak üzere Personel Daire Başkanlığına gönderilir.
  Sosyal Güvenlik Kurumunca hakkında vazife malullüğü kararı verilenlerden;
  a) Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan personelden;
  1) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte idari polislik yapabileceğine de karar verilen personelin talepleri halinde Genel Müdür onayı ile idari polis görevine aktarılırlar.(Psikiyatrik hastalıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar idari polislik görevine aktarılmazlar.)
  İdari polisliğe aktarılan personelin bağlı olduğu birimin ilgili Daire Başkanlığının uygun görmesi halinde çalıştığı birimde, diğer hallerde Personel Daire Başkanlığınca genel hizmet statüsünde çalıştırılırlar.
  İdari polisler, büro görevlerinde ve sivil olarak çalıştırılır ve kendi istekleri olmadan ikinci bölge (şark) hizmetlerine atanamazlar.
  İdari polis olarak görev yapanların emeklilik talepleri halinde vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.
  2) Vazife malullüğüne karar verilenlerden;
  Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarına haiz olduğuna karar verilenler,
  Psikiyatrik hastalıklarda Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki D dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar,
  İdari polislik görevini talep etmeyenler hakkında vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.
  b) Diğer Hizmet Sınıflarında bulunan personelden;
  1) Vazife malullüğü olarak bulunduğu hizmet sınıfında görev yapabileceğine karar verilenler hakkında; personelin talebi halinde vazife malulü olarak görevinde çalışmaya devam ettirilir. Bu durumda bulunanların emeklilik talepleri halinde vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.
  2) Vazife malullüğüne karar verilenlerden;
  Hastalık Branşlarının Sınıflandırılmasındaki E dilimi sağlık şartlarına haiz olduğuna karar verilenler,
  Vazife malulü olarak çalışmayı talep etmeyenler hakkında vazife malulü olarak emeklilikle ilgili işlemleri yapılır.”
  MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “10 uncu maddenin birinci fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle öğrenci adayları, öğrenciler, atamaları yapılacak memur adayları ve personel, sağlık kurulu raporu için hastanelere resmi yazı ile müracaat ederler.”
  “Öğrencilerin ve personelin hastalıkları nedeniyle hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporlarında da, ilgilinin muayene bulgu ve sonuçları, yapılan tetkiklerin değerleri ve sonuçları açıkça belirtilir. Şayet bir hastalık varsa hastalıkbranşlarının sınıflandırılmasında hangi sağlık diliminde olduğu belirtilir.”
  MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Polis Hastaneleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına “edilmelerine rağmen” ibaresinden sonra gelmek üzere “tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde” ibaresi, “gidenler hakkında” ibaresinden sonra gelmek üzere “amirin emrini yapmamaktan” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 21 – EK-3’te tam karşılığı bulunmayan hastalıklarda ve sınır vakalarda ihtisas hastanelerinden kişinin son sağlık durumunu bildirir sağlık kurulu raporu istenir. Hastaneler hastalık branşlarındaki uygun olan sağlık dilimi için karar verir. Gelen raporlara göre işlem yapılır.”
  MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “MADDE 23 – Akıl ve ruh sağlığı ile ilgili sağlık raporu idareye intikal ettiğinde idarece 15 inci madde doğrultusunda işlemler yapılır. Birimlerindeki incelemede psikiyatrik hastalıklarda dilim belirtir sağlık kurulu raporunda B,C,D,E dilimi sağlık şartlarını taşıdığı tespit edilen personelin; zati demirbaş tabancası hastalığı düzelip göreve başlayabileceği Daire Başkanlığınca incelenip uygun görülen zamana kadar birim amirince geçici olarak alınıp muhafaza edilir. Bu durumda olan personel hakkında yapılacak işlemler sonuçlanıncaya kadar faal olmayan hizmetlerde sivil olarak çalıştırılır. Ayrıca, varsa diğer ruhsatlı silahlarının da muhafazası için ilgili birimlere konu bildirilir.
  Yukarıda belirtilen dilimlere girdiğine dair tespit bulunmasa dahi, intihar girişimi, kendisine veya çevresine zarar verebileceği yönünde tehdit ve eylemlerde bulunma gibi acil ve/veya adli durumlarda ilgilinin zati demirbaş tabancası birim amirince veya olaya müdahale eden emniyet birimlerince de geçici olarak alınıp muhafaza edilir. İlgilinin tam teşekküllü hastaneye sevki yapılır, akıl ve ruh sağlığı yönünden dilim belirtir sağlık kurulu raporu aldırılarak ivedi şekilde Daire Başkanlığına bildirilir. Bu personelle ilgili diğer işlemler bakımından birinci fıkra hükmü uygulanır.
  4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yer alan elkoymaya ilişkin hususlar saklıdır.”
  MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınavlarda, doktor” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve psikolog veya psikolojik danışman” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
  “Hekim temin edilemediği durumlarda yapılacak işlemler
  MADDE 25/A – Öğrenci adaylarına, öğrencilere ve personele ait sağlık raporları, öncelikle eğitim öğretim kurumlarındaki hekimlik veya il emniyet müdürlüğü hekimlerince incelenir. Bu birimlerde hekim bulunmadığı takdirde il sağlık müdürlüğünden geçici görevli hekim talep edilir. İl sağlık müdürlüğünden de geçici görevli hekim temin edilemediği durumlarda; sağlık raporlarının inceleme işlemleri, sağlık alanında en az dört yıllık yüksek okul mezunu emniyet hizmetleri sınıfı personeli veya sağlık alanında en az dört yıllık yüksek okul mezunu diğer hizmet sınıfı personelle yürütülür.
  İhtiyaç halinde Daire Başkanlığının uygun görüşü ile bu niteliklere sahip personelin seçimi yapılır. Seçilen personele rapor inceleme işlemlerinin hangi usul ve esaslarla yapılacağına dair eğitimler verilir. Personel Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlanarak ihtiyaç duyulan birimlerde bu nitelikleri taşıyan personelin görevlendirilmeleri için gereken işlemler yapılır.”
  MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
  “Daha önce idari polisliğe geçenlerin durumu
  GEÇICI MADDE 3 – EK-3 (B)’nin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncesinde belirtilen sağlık şartlarına ya da ekler kısmında Yönetmelikten çıkarılan hastalık ve sakatlıklara sahip olup da idari polisliğine karar verilmiş personelin kendi talebi olmadıkça idari polislik durumunda değişiklik yapılmaz.”
  MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-A’nın 1 inci maddesinin (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
  “ı) İleri tetkiklerle kanıtlanmış organ ve sistemlerde anatomik ve fonksiyonel kayıp yapmamış laparoskopik velaporatomik girişimler,
  i) Fonksiyon bozukluğu yapmamış serolojisi negatif olan grade 1-2 hepatosteatozlar,
  j) Tümör harici nedenlerle yapılmış tam şifa bulmuş kolesistektomiler,
  k) Başarılı girişim ile düzeltilmiş anatomik ve fonksiyonel olarak tam ve sağlam olacak şekilde kapatılmış ASD ve VSD’ler,
  l) Kontrollerde hepatobilier sistemde fonksiyon bozukluğu yapmadığı görülen ve total bilirubin düzeyi %3mg’ın altında olan gilbert sendromlu olgular,
  m) Otonom sinir sistemi bozukluklarının ve diğer ritim bozukluklarının eşlik etmediği, kişinin fiziksel aktivitesini kısıtlamayan sinüzal bradikardi ve sinüzal taşikardiler.”
  MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-A’nın 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “4) PPD Pozitif olanlarda Aktif TBC hastalığı olanlar öğrenciliğe kabul edilmez. Bu belgenin göğüs hastalıkları uzman doktoru tarafından düzenlenmesi gerekir.”
  MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-A’nın 5 inci ve 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde bedensel ve hormonal gelişim devam etmekte olduğundan; aşağıda verilen yaş-boy tablosuna göre değerlendirme yapılır.
  Yaş Erkeklerde Boy (cm) Kızlarda Boy (cm)
  13 yaşından gün almamış olan 142 147
  14 yaşından gün almamış olan 145 154
  15 yaşından gün almamış olan 151 157
  16 yaşından gün almamış olan 156 160”
  “7) Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır.”
  MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 15 inci maddesinde geçen “yapmamış kısmi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve total” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 17 nci maddesinde geçen “sinüzal taşikardi, sinüzal bradikardi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “26) Çalışma ve beden hareketlerine engel teşkil etmeyen, yüzeysel olmayan, organ içindeki hemanjiom,telenjiektazi gibi iyi huylu damar tümörleri, hiçbir klinik belirti vermeyen ve sadece renk değişikliği ile kendini belli eden A-V fistüller.”
  MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğe ekli EK-3 I-B’nin 36 ncı maddesinde geçen “tıbbi tedavi ile iyileşmiş” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 37 nci maddesinde geçen “her türlü” ve “primer sütürameliyatı ve benzeri” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “45) İntra veya ekstra hepatik safra yolu taşları ve yapısal bozuklukları, safra kesesi taşları ve yapısal bozuklukları, tümör nedeniyle yapılan kolesistektomiler ve safra yolları ile safra kesesinin başarısız cerrahi girişimleri.”
  MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-B’nin 50 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-C’nin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “24) Ameliyat olsun ya da olmasın ventrikül veya aort anevrizması veya aort koarktasyonu.”
  MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-C’nin 58 inci maddesinde geçen “ve komplikasyon yapmamış iyi huylu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 I-C’nin 73 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 II-A’ya aşağıdaki madde eklenmiştir.
  “3) İleri tetkik ve görüntüleme yöntemleriyle anatomik ve fonksiyonel olarak organ ve sistem bütünlüğünün bozulmadığı kanıtlanan tüp toraktomiler, organ içine yapılan endoskopik girişimler, lokalize plevra kalınlaşmaları.”
  MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 II-B’nin 6 ncı maddesinde geçen “lokalize plevra kalınlaşmaları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 II-C’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “3) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış bronşektaziler ve obstrüktif tip akciğer hastalıkları ve solunum fonksiyon bozukluğu yapmış veya yapmamış obstruktif sleep apne sendromu. (kronik bronşit, amfizem, bronşialastma)"
  MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 II-D’nin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “Fonksiyon bozukluğuna ileri derecede engel olmak şartıyla göğüs duvarında belirgin şekil bozukluğu yapan, solunum ve dolaşıma engel olan geniş ölçüde plevra kalınlaşması, yapışıklıkları ya da ameliyat sekelleri, solunum fonksiyonlarını ve kişinin gün içindeki çalışma verimini kısıtlayan obstruktif sleep apne sendromu.”
  MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-A’nın sonuna “Her iki kulakta ayrı ayrı 25 dB’e kadar olan (25 dBdahil) işitme kayıpları normal kabul edilir.” cümlesi eklenmiştir.
  MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-B’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “1) Bir kulakta 0-25 dB arası işitme kaybı varken diğer kulakta 26-60 dB arası (60 dB dahil) işitme kaybı.”
  MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-B’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “2) Her iki kulakta ayrı ayrı 26-40 dB arasındaki (40 dB dahil) işitme kaybı.”
  MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-C’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “1) Bir kulakta 26-40 dB arası işitme kaybı varken diğer kulakta 60 dB üstü işitme kaybı.”
  MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-C’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “2) Her iki kulakta ayrı ayrı 40-60 dB arasındaki işitme kaybı.”
  MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-D’nin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “1) Her iki kulakta ayrı ayrı tedavi ve işitme cihazı ile giderilebilen 60 dB ve daha fazla işitme kaybı.”
  MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-D’nin 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 III-E’ye “Her iki kulakta ayrı ayrı tedavi ve işitme cihazı ile giderilemeyen tam işitme kaybı” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-A’nın 3 üncü maddesinde geçen “Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-A’nın 6 ncı maddesinde geçen “önce ve/veya” ibaresi ile “Refraktifcerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-A’nın 7 nci maddesinde geçen “önce ve/veya” ibaresi ile “Refraktifcerrahi ile yapılan her türlü düzeltme girişe engel teşkil eder” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-B’nin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “3) Bir veya iki gözde santral görmeyi bozmayan pitozisler ve ameliyatları.”
  MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-B’nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “7) Görme derecesi B-1 kadar olan şaşılıklar ve şaşılık ameliyatları.”
  MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-B’nin 20 nci maddesinde geçen “ve orbitanın” ibaresinden sonra gelmek üzere “iyi huylu” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IV-D’nin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “13) Bir gözün protez tatbiki olacak şekilde çıkarılması (Enükleasyon) veya tam atrofisi veya harabiyetineticesi tam körlüğü.”
  MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 V-A’nın 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 V-B’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “2) Genel beden ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan komplikasyon yapmamış üriner sistem (böbrek, pelvisrenalis, üreter, mesane, üretra) taşları ve ameliyatları.”
  MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 V-B’nin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “10) Organ kaybına yol açmış olsa dahi tedavi edilmiş ürogenital sistemin iyi huylu tümörleri.”
  MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 V-C’nin 7 nci maddesinde geçen “iyi ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
  MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 V-C’nin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  “12) Organ kaybına yol açmış olsa dahi tedavi edilmiş ürogenital sistemin kötü huylu tümörleri.”
  MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 VI-A’ya aşağıdaki 4 üncü ve 5 inci maddeler eklenmiştir.
  “4) El ve ayaktaki başarılı şekilde yapılan cerrahi ile düzeltilmiş, eşkal belirleyici olmayan anatomik ve fonksiyonel olarak bütünlüğü bozulmamış polidaktili ve sindaktili durumları öğrenciliğe kabul edilir.
  5) Çıkarılmaları durumunda eşkal belirleyici olmayan, eklem hareket ve fonksiyonlarını bozmayan kırık tespiti için konulmuş eklem dışı plaklar ve yabancı cisimler öğrenciliğe kabul edilir.”
  MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 VI-B’ye aşağıdaki madde eklenmiştir.
  “25) Eklem içi kırıklar, eklem içi ameliyatlar, eklem içine yapılan artroskopik girişimler, eklem içi veya dışı plak mevcudiyeti ve cilt altı yabancı cisim mevcudiyeti.”
  MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 VII-B’ye aşağıdaki madde eklenmiştir.
  “11) Tedaviden sonra tamamen iyileşmiş, hiçbir sekel bırakmamış tüberküloz menenjit.”
  MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 VII-C’ye aşağıdaki madde ve paragraf eklenmiştir.
  “10) Sekel bırakmış menenjit veya meningo ensefalit. (bakteriyel, mikotik, viral ve tüberküloz menenjitleri)
  Açıklama: Sekel bıraktığı sistem (örneğin nöroloji ve benzeri) esas alınarak hakkında karar verilir.”
  MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IX-A’da geçen “eşgal belirleyici” ibaresinden sonra gelmek üzere “(5 metreden bakmakla)” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin EK-3 IX-B’nin 1 inci maddesinde geçen “deri tümörleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “eşgal belirleyici olan” ibaresi eklenmiştir.
  MADDE 64 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  MADDE 65 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
+ Yorum Gönder