+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Psikoloji Kişisel Gelişim Forumunda Türk Psikoloji Yazıları (TPY) Yazım Kuralları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Türk Psikoloji Yazıları (TPY) Yazım Kuralları

  Türk Psikoloji Yazıları (TPY) Yazım Kuralları Hakkında Bilgi

  Türk Psikoloji Yazıları (TPY) Yazım Kuralları1.jpg.

  Türk Psikoloji Yazıları'nda (TPY) kapsamlı gözden geçirme yazılarına ve ölçek geçerlik güvenirlik çalışmaları da dahil görgül araştırma makalelerine yer verilmektedir.
  Tüm yazılar Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayınlanan ?Publication Manual of American Psychological Association (4. Baskı), 1994' adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Türkçe yazım kurallarıyla ilgili olarak Dergimizin son sayısında ya da yer alan yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

  GENEL İLKELER

  1. Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. Bırakılarak (16 x 24,7'lik alana) çift aralıklı ve düz metin olarak yazılmalıdır (Bu ölçüler, gönderilen tablo ve grafiklerin dergi sayfa boyutları dışna taşmamasını ve daha kolay kullanılmasını sağlayacaktır). Yazılar, dergi veritabanına yüklenmelidir. Ayrıntılı bilgiyi söz konusu internet sitesinde bulabilirsiniz.

  2. Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe'de pek alışılmamış sözcükler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir (Türkçe ve İngilizce).

  3. Yazılar başlık sayfası, özet (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller, yazar notları ve e-posta dahil yazışma adresi ile genişletilmiş İngilize uzun özet (summary) bölümlerini içermelidir.

  a) Başlık sayfası: En fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı, kısa başlık (kelimeler arasındak ,boşluklar ile beraber en fazla 50 karakter), yazarların adı ve soyadı, ünvanı ve çalıştığı kurumu içermelidir.

  b) Özet ve anahtar sözcükler: Özet, Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilde ?Özet' ve ?Abstract' başlıkları altında 200-250 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Anahtar kelimeler (3 ile 10 arasında) Türkçe özetin altında ?Anahtar Kelimeler' ve İngilizce özetin altında ?Key Words' başlığı kullanılarak verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetin her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır.

  c) Ana metin: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Görgül makalelerde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme türü makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Kısa başlık her sayfanın sağ köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Makalenin başlığı ana metnin ilk sayfasında yer almalı ve başlıktan sonra, "Giriş" alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne başlanmalıdır. Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümleri yeni bir sayfadan başlamamalı, bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izlemelidir.

  Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını içermelidir.

  Yöntem bölümü örneklem, veri toplama araçları ve işlem olmak üzere 3 alt bölümden oluşmalıdır.

  Bulgular araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri, her değişkene ait ortalama ve standart sapma değerlerini içermelidir. Tablolar ve şekiller ayrı bir sayfada yazının en sonunda verilmelidir. Verilecek olan tablolarda Excel'de hazırlanmalıdır. Ayrıca verilecek olan tablolarda ortalamalar X şeklinde, standart kaymalar da S şeklinde gösterilmelidir.

  Sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikler metin içinde rapor edilirken aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:

  Varyans analizi:

  .yaş değişkeninin temel etkisi anlamlıdır (F (1,123) = 5.43, p < .05). Korelasyon ve kay-kare değerleri rapor edilirken denek sayısı (n) ve t, F çoklu karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) rapor edilirken serbestlik derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. Regresyon analizleri rapor edilirken R, R2, F, Beta, T ve p değerleri verilmeli; faktör analizi rapor edilirken ise her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her bir faktörün açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir.
  ,
  Tartışma bölümü, araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını, tartışılmasını
  içermelidir.

  d) Kaynaklar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ?Kaynaklar' listesi içinde yer almalıdır.

  Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. Örnekler:

  Savaş (1985)

  Savaş'a (1985) göre

  File ve Smith (1992)

  File ve Smith'e (1992) göre

  Martin, Sheldon ve Yaffee (1994)

  Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, metin içinde geçtiği yerde yukarıda olduğu gibi verilir, yazar sayısı 6 veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren Smith ve arkadaşları (1980) olarak verilmelidir.

  Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir.

  (Doğan, 1987; Kleft ve Dobson, 1990; Smetih ve ark., 1980; Winson, George ve Zeng, 1986).

  Kaynaklar bölümünde kaynaklar alfabetik sıra ile verilmelidir. Birden fazla yazarlı Türkçe ve yabancı kaynaklar için son yazarın soyadından önce ?&' işareti kullanılmalıdır. Kaynakların yazım kuralları ile ilgili olarak lütfen dergimizin basılmış son sayısını dikkate alınız.

  e) Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerir.

  f) Tablolar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır ve her bir tablo ayrı bir sayfada verilmelidir. Tabloların veriliş şekli ile ilgili olarak Türk Psikoloji Dergisi'nin 51. sayısından itibaren yayımlanan sayılar dikkate alınmalıdır. Tablo numarası ve Tablo başlığı tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olarak yer almalıdır. Gönderilecek olan tablolar Excel'de hazırlanmalıdır. Tablolarda ondalık sayılar verilirken, ?.? dan sonra iki basamak yazılmalıdır (örn., 3.25, 12.68 gibi)

  g) Şekil başlıkları ve şekiller: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Şekil numarası ve şekil başlıkları kelimelerin baş harfleri büyük olarak aynı sayfada alt alta verilmelidir. Şekillerin her biri ise ayrı sayfalarda verilmelidir. Ayrıca yazarlara, dizgi sırasında grafiklerde ortaya çıkabilecek bozulmaları önlemek için grafiği yeniden çizebilmek amacıyla grafik verilerini Excel dosyasında ayrı olarak göndermeleri önerilir. Ancak bu tür tabloların metin içinde yer alacak diğer tablolarla karışmasını önleyecek şekilde açıklamalar yer almalıdır. Özel baskı gerektiren şekil ,
  ve fotoğrafların masrafı yazardan alınır.

  Gönderilecek olan tablolar ve şekillerin toplam sayısının 5 ya da 6'yı geçmemesine özen gösterilmelidir.

  h) Yazar notları: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Eğer araştırma bir tez çalışmasının özeti ise veya araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının, araştırmaya katkılarından dolayı teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir.

  ı) Yazışma adresi: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Yazarın veya yazarlardan bağlantı kurulabilecek olan kişinin adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası ile e-posta adresi bu bölümde yer almalıdır. Yazışma adresinin gönderilen 5 kopya yazıdan sadece tek bir kopyada yer alaması yeterlidir.

  i) Genişletilmiş İngilizce özet (Summary): Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Çift aralıklı, 4-5 sayfa uzunluğunda olmalı; giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir. İngilizce kısa başlık mutlaka belirtilmelidir.

  4. Yazılarda ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

  5. TPY'nda yayınlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntıyı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.

  6. TPY'na gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez.

  7. Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir.

  8. Kurallara uymayan yazılar yayınlanmaz.

  9. TPY'nda yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.

  10. Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Yayın politikamız gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir.
 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Psikoloji kelimesi günümüz de çok gelişen bir etkinliktir çünkü insanların yaptıkları her şey sonuçta kafaların dan ve akıllarından geçmektedir onun için psikoloji çok önemlidir.
+ Yorum Gönder