+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda İmam-ı Müslim - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  İmam-ı Müslim - Kimdir Kısaca Hayatı
  İmam-ı Müslim in yaşamı  Hadis âlimlerinin en üstünlerinden olup, Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından ikincisinin yani Sahih-i Müslim in müellifidir. İsmi, Müslim bin Haccâc bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburi, künyesi Ebul-Hüseyin dir. 821 (H.206) senesinde Nişabur da doğdu. 875 (H.261) tarihinde burada vefat etti. Nişabur un bir mahallesi olan Nasrâbad da defnedildi. Büyük hadis imamlarından olup, Arapların Beni Kuşeyr kabilesine mensuptur.
  İmam-ı Müslim.jpg
  İmam-ı Müslim, zamanının büyük hadis âlimlerinden hadis-i şerif dinlemek ve öğrenmek için, Hicâz, Irak, Şam ve Mısır ı dolaştı. Yahyâ bin Yahyâ en-Nişaburi, Ahmed bin Hanbel, Kuteybe bin Sa id, Ebu Bekr bin Ebi Şeybe, Osman bin Ebi Şeybe, imam-ı Şafii hazretlerinin talebelerinden Harmele bin Yahyâ gibi büyük âlimlerden hadis-i şerif dinleyip, rivayette bulundu. Ondan da; Ebu İsâ et-Tirmizi, Yahya bin Said, Muhammed bin Mahled, Mekki bin Abdan ve daha başka âlimler, hadis-i şerif bildirmişlerdir. Bağdat a birkaç defa gelen imam-ı Müslim hazretlerinden Bağdat âlimleri de hadis-i şerif dinleyip rivayette bulunmuşlardır. En son 872 senesinde Bağdat a gelmiştir.

  İmam-ı Buhari ile Nişabur da görüşmüş, onun ilim meclisine devam etmiştir. İmam-ı Müslim, imam-ı Buhari ile bir hadis-i şerifin müzakeresini yaparken; İmam-ı Buhari, hadis-i şerifin senedinde, onun bilmediği bir illeti gösterince, imam-ı Müslim ayağa kalkarak Buhari nin alnından öpmüş ve methte bulunmuştur. İmam-ı Buhari hazretleri için; Sana buğzedenler, ancak hasedinden buğzeder. Dünyada bir benzerin olmadığına şehadet ederim demiştir.

  Hadis-i şerif öğrenmek ve öğretmek için pek çok seyahat yapan İmam-ı Müslim hazretleri, ömrünün son yıllarını Nişabur da geçirmiş, orada hadis-i şerif dersi vermiş ve ticaretle meşgul olmuştur.

  Eserleri

  1) Sahih-i Müslim:
  Kütüb-i Sitte nin ikincisi olup, Buhari nin Sahih inden sonra gelir. Hadis ilminde Müslim (M) harfi ile gösterilir.

  İmam-ı Müslim in bu eseri üzerine çok şerhler yazılmıştır. Abdül Gafur ibni İsmâil el-Fârisi nin yaptığı El-Mefhum fi Şerhi Garibi Müslim adlı şerhi, Ebul-Kâsım İsmâil bin Muhammed in Şerhu Müslim adıyla yaptığı şerh ve Muhyiddin Ebu Zekeriyya Yahya en-Nevevi nin El-Minhâc fi Şerhi Sahih-i Müslim adıyla yaptığı şerh gibi daha birçok şerhi vardır.

  2) El-Müsned-ül-Kebir
  3) El-Câmi Ale l-Ebvâb
  4) El-Esmâ ve l-Kunâ
  5) El-Efrâd vel-Vuhdân
  6) Tesmiyetü Şuyuhu Mâlik ve Süfyân ve Şu be
  7) Kitab ül-Muhadramin
  8) Kitabu Evlâd-is-Sahabe
  9) Evhâm-ül-Muhaddirin
  10) Et-Tabakât
  11) Efrâd-üş-Şâmiyin
  12) Et-Temyiz
  13) El-İlel
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Onun yazdığı es Sahih isimli hadis külliyatı altı büyük hadis kitaplarının ikincisi olarak asırlardır İslam dünyasında okutulur ve Sünni inancının ikinci büyük hadis bilginidir. Daha yazdığı başka eserleri de olduğu söylenir ancak günümüze kadar sadece es Sahih isimli kitabı gelmiştir.
+ Yorum Gönder


müslim kimdir,  muslim kimdir,  sahihi müslim kimdir,  buhari kimdir,  buhari ve müslim kimdir,  müslimin hayatı