+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda İmam-ı Beyhaki - Kimdir Kısaca Hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  İmam-ı Beyhaki - Kimdir Kısaca Hayatı

  İmam-ı Beyhaki  Meşhur hadis ve fıkıh âlimi. İsmi Ahmed bin Hüseyin, künyesi Ebu Bekir´dir. Nişabur´un Beyhek kasabasından olduğu için Beyheki diye meşhur olmuştur. Beyhek kasabasına bağlı Hüsrevcird köyünde 994 (H. 384) senesinde doğdu, 1066 (H. 458)da Nişabur´da vefat etti.
  mam-beyheki.jpg
  Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Beyheki zekasının keskinliği, hafızasının kuvveti, öğrendiği şeyler üzerindeki arzusu ve ilim öğrenmekteki ihlası ile hocalarının dikkatlerini üzerine topladı. Beyheki; Horasan, Bağdat, Kufe ve Mekke gibi ilim merkezlerinde zamanın âlimlerinden akli ve nakli ilimleri tahsil etti. Yüzden fazla hocadan hadis öğrendi.

  Ebul-Feth Nasır bin Muhammed Ümeri´den fıkıh ilmini, Hakim´den hadis ilmini, İbni Fürek´ten kelam ilmini, Ebu Ali Rodbari´den tasavvuf ilmini öğrendi. Büyük âlim oldu, kendisine ilmin minaresi denildi. Pek çok âlim yetiştirdi. Şeyhülislam Ebu İsmail el-Ensari, Zahir bin Tahir, Ebu Abdullah el-Feravi, oğlu İsmail bin Ahmed onun yetiştirdiği âlimlerdendir.

  Kelam ilminde Ehl-i sünnet itikadına büyük hizmetler yaptı. Çeşitli ilimlerde bilhassa hadis, fıkıh ve kelam ilmine ait yüzlerce eser yazdı. Horasan´da hadis ilminde onun izni olmadan, o icazet (diploma) vermeden kimse hadis ilminden söz edemezdi. Şafii fıkhı öğretmesi için Nişabur´a çağrıldı. Her ne kadar memleketine dönmek istediyse de 9 Nisan 1066 (H. 10 Cemazilevvel 458) da vefat etti. Cenazesi yakın olan Beyhek kasabasına götürüldü.

  İlim ve fazilette yüksek bir zat olan Beyheki hazretleri, devamlı okur, araştırır, tasnif eder, eserlerini öğrencilerine okutur, ilimle meşgul olur, fakirliğe sabreder, halinden hiç şikayet etmezdi. Az yer az içerdi. Kırk dört yaşından sonra vefatına kadar otuz sene bayram günleri hariç devamlı oruç tutmuştur.

  Eserleri

  1) Es-Sünen-ül-Kübra: Hadis-i şerif kitabı olup, on cilttir. Eshab-ı kiram ve Tabiinin isimleri, senet ve ravileri içerisine alan bir fihristi vardır.
  2) Es-Sünen-üs-Sugra: İki cilttir.
  3) Kitabü´l-Esma ves-Sıfat: İki cilttir.
  4) Delail-ün-Nübüvve: Üç cilttir.
  5) Menakıb-üş-Şafi
  6) Marifet-üs-Sünen vel Asar: Eser dört cilttir.
  7) Şu´ab-ül-İman
  8) Et-Tergib vet-Terhib
  9) Kitab-üz-Zühd-il-Kebir
  10) El-Ba´sü ven-Nüşur
  11) Fedail-üs-Sahabe
  12) El-Medhal iles-Sünenil-Kübra
  13) El-Mebsut
  14) El-Adab
  15) El-İtikad ala Mezhep-is-Selefi Ehlis-Sünneti vel-Cema´a
  16) Ahkâm-ül-Kur´an
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Beyheki üstün zekası ve İlim öğrenmeye olan merakı ve sevgisi ile yüzden fazla Alimden ders alarak kendini çok geliştirdi ve onlarca Alim yetiştirdi. Kelam ilminde binden fazla kitap yazmış ve onu dinlemeye gelenlere öyle güzel anlatıyordu ki herkesi kendine hayran bırakıyordu. Hafızası çok keskin olduğu için okuduklarını asla unutmazdı.
+ Yorum Gönder


beyhaki kimdir,  imam beyhaki kimdir,  beyhaki,  imam beyhaki,  imamu beyhakiyi,  beyhaki kim