+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Sahabeler ve İslam Alimleri Forumunda İmam maturidinin hayatı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İmam maturidinin hayatı

  İmam maturidinin hayatı kısaca


  Bugünkü Özbekistan'ın Semerkand şehri yakınındaki Matürid mahalle veya köyünde doğmuştur Matüridî'nin asıl adı "Ebû Mansur Muhammed b Muhammed b Mahmud el-Hanefî Alemü’l-Hüda el-Mütekellim el-Matürîdî es-Semerkandî"dir Türk kültür muhitinde yetişen ve en çok Türkler arasında isim olarak bilinen fakat görüşleri kısmen de olsa ihmal edilen Türk din bilginidir
  Hayatı hakkında fazla bilgiye rastlanmayan İmam Matürîdî’nin kesin olarak bilinmemekle birlikte doğum tarihi konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmektedir Bu görüşlerden birine göre 248 / 862 yılı civarında vefat eden Muhammed b Mukatil er-Râzî’ye talebelik yapması dolayısıyla, ona talebelik edebileceği asgari yaş sınırının on civarında düşünülerek 238 / 852 civarında doğmuş olabileceğidir Vefat tarihi olan 333 / 944’ten hareketle, yüz yıl civarında yaşadığı düşünülerek 233 / 844’te doğmuş olabileceği de ileri sürülmektedir A Vehbi Ecer de ise miladi 863 yılında doğduğunun tahmin edildiğini iddia etmektedir İmam Matüridî’nin Te’vilat’ını tahkik eden İbrahim ve es-Seyyid Avazayn kardeşler, tahkike yazdıkları mukaddimede, İmam Matüridî’nin, Abbasi Halifesi el-Mütevekkil zamanında, yani hicri 232 – 247 tarihleri arasında doğduğunu iddia etmişlerdir


  Mâtürîdî.jpg


  İmam Matürîdî, Abbasî hilafetinin iktidarının zayıflayarak müstakil beylikler dönemi denilebilecek bir çağda, Samanoğulları’nın Maveraünnehr’de hakim oldukları devirde yaşamıştır Kaynaklar İmam Matürîdî’nin nasıl bir eğitim aldığı konusunda yeterli bilgi sunmasa da, tespit edebildiğimiz kadarıyla Ebu Bekr Ahmed b İshak b Salih el-Cüzcânî (III Asrın ortaları), Ebû Nasr Ahmed b El-Abbas el-İyâzî (v IV Asrın başları), Muhammed b Mukatil er-Râzî (v 248 / 862), Nusayr b Yahya el-Belhî (v 268 / 881), Ebu Bekr Muhammed b Ahmed b Recâ el-Cüzcânî hocaları arasındadır Yine kaynaklardan elde edilen bilgiye göre öğrencileri olarak Ebu’l-Kasım İshak b Muhammed bİsmail el-Hakim es-Semerkandî (v 340 / 951), Ebu’l-Hasan Ali Saîd er-Rüstüğfenî (v 345 / 956), Ebu Ahmed b Ebi Nasr Ahmed b Abbas el-İyâzî (v ?), Ebu Muhammed Abdülkerim b Musa el-Pezdevî (v 390 / 1000) görülmektedir
  Matüridî, Ebu Hanife'nin yolunu izlemiş, ölümüne kadar Ehl-i Sünnet çizgisinden ayrılmamıştır Kesin olmamakla birlikte doğum tarihi Miladî 863'dür Ölüm tarihi ise çeşitli kaynaklarda Hicrî 333, Miladî 944 olarak geçmektedir Cenazesi Semerkand'ın Cakerdîze mahallesindeki bilginlerin gömüldükleri mezarlığa defnedilmiştir 2005 yılında kabri üzerine türbe yaptırılmıştır
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Hanefi Mezhebinden ve Matturidilik mezhebinin kurucusu olan Maturidi, iki büyük imamın ikincisidir ve büyük bir alimdir. İlim Alanında kendini çok fazla geliştiren Maturidi bir çok talebe yetiştirmiş ve bir çok kitap yazmıştır.
 3. Ziyaretçi
  süper bir site çok beğendim
  elinize dilinze gönlünüze sağlık
 4. Ziyaretçi
  Çok teşekkürler işime çok yaradı sagolun

+ Yorum Gönder


imam maturidinin kısaca hayatı,  imam maturidi hayatı,  imam maturidi hayatı kısaca,  imam maturidi kısaca hayatı,  imam maturidi kimdir kısaca,  imam maturidinin hayatı