+ Yorum Gönder
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda Peçevî İbrahim Paşa kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Peçevî İbrahim Paşa kimdir

  Peçevî İbrahim Paşa yaşamı hakkında bilgiler

  Osmanlı târihçisi ve devlet adamı. Güney Macaristanda Mohaç ile Zigetvar arasındaki Peç kasabasında 1574 yılında doğdu. Babası, Bosnada Alaybeyoğulları diye tanınan bir âileye mensup olan Câfer Beydir. Annesi ise Sokullu âilesindendir. Peçevî İbrâhim, ilk tahsiline babasının sancakbeyi bulunduğu Peçte başladı. On dört yaşında babası ölünce, Budin Beylerbeyi olan Gâzi Ferhad Paşanın yanına giderek orada tahsiline devam etti. Bilâhare Bosnaya gelerek öğrenimini tamamladı
  peevbrahimpaa1.jpg
  Âile geleneklerine uygun olarak, serhad boyunda vazife aldı. Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmed Paşa, 1593 yılındaki Osmanlı-Avusturya Seferi sebebiyle oraya gelince, emrine girdi. Lala Mehmed Paşanın katıldığı bütün askerî hareketlerde bulundu ve on beş sene yanında kaldı. 1593-1606 yılları arasında devam eden Nemçe Seferindeki olayları bizzat gördüğü gibi, siyâsî müzâkerelerde de yazılı tercüman veya delege olarak bulundu. Estergon Kalesi ele geçirildiğinde, fetih müjdesini sultana götürünce huzûra kabul edildi ve Pâdişâh Birinci Ahmed Han (1603-1617) tarafından hilat giydirildi.
  Sadrâzam Lala Mehmed Paşa, İstanbula dönünce onunla berâber geldi. Sadrâzamın 1606da ölümünden sonra yeni sadrâzam Derviş Paşa tarafından İnebahtı, Eğriboz, Karlı ili sancaklarının tahriri ve yoklamasıyla vazifelendirildi. Kuyucu Murâd Paşa zamânında, başka vazife verildiyse de kabul etmeyerek memleketi Peçe döndü. Bir müddet burada kaldıktan sonra, 1618de Diyarbekir defterdarlığına tâyin edildi. Tokat, Tuna ve Anadolu defterdarlıklarında bulunduktan sonra Kırka Sancakbeyi olarak memleketine döndü. Buradan bâzı defterdarlık vazifelerine tâyininden sonra 1641de resmî vazifelerden tamâmen ayrıldı.
  Peçte ve Budinde sâkin bir hayat yaşayarak, ölümüne kadar, meşhur iki ciltlik Peçevî Târihini yazmakla vaktini geçirdi. Macar dilini çok iyi bilmesi, yabancı târih kitaplarını da tetkik etmesine yardımcı oldu.
  Peçevî İbrâhimin ölüm târihi, kesin belli değildir. 1649 veya 1651 olarak tahmin edilmektedir. Kabri memleketindedir.
  Peçevî İbrâhim Efendi, meşhur târih kitabını yazmaya 1640 târihinde başladı. Macaristanın Osmanlı yönetimindeki târihini ve bunların geçirdiği değişiklikleri anlatan eserini, Budin Beylerbeyi Kara Mûsâ Paşaya sundu. Onun tavsiyesiyle barış zamânındaki olayları da içine alacak şekilde, eserini yeni baştan yazarak genişletti. Kânûnî Sultan Süleyman Hanın 1520de, tahta geçişinden 1648e kadar geçen olayları anlattığı eserine, daha sonraki senelerde Tameşvar Defterdârı Belgradlı Mustafa ibni Ahmed Efendi, 1635-1648 yılları, Mehmed Paşa 1640-1648 yılları için zeyl (ek) yazdılar. 1520-1648 yılları arasındaki Osmanlı târihini en iyi anlatan kaynak olan bu eser, yazılı kaynaklardan başka, yazarın kendi müşâhedelerini ve hâtıralarını da içine toplamıştır. Eser, Târih-i Peçevî adıyla 1864-1866 yıllarında bastırıldı.
 2. Zahra
  Üye

  Macaristan Doğumlu olan İbrahim Paşa, Soylu bir aileden gelmektedir. Küçük yaşta babasını kaybedince Anadoluya Akrabası olan Lala Mehmet Paşanın yanına gelmiştir. Devlet işlerinde Defterdar olarak bir çok yerde görev yapmıştır ancak daha sonra bu görevinden ayrılarak Tarih kitapları yazmaya başlamıştır.
+ Yorum Gönder