+ Yorum Gönder
Biyografi ve Siyasetçilerin Hayatı Forumunda Hüsrev Paşa Kimdir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Hüsrev Paşa Kimdir?
  Hüsrev Paşa yaşamı hakkında bilgiler


  hsrevpaa1.jpgOsmanlı Sadrâzamı. Aslen Bosnalıdır. Enderun'dan yetişip çeşitli hizmetlerde bulunduktan sonra, silahdârlığa kadar yükseldi. Çok geçmeden Yeniçeri Ağalığıyla saraydan çıkan Hüsrev Paşa, 1625te Bağdadı İranlılardan geri almak üzere vazifelendirilen Serdâr Hâfız Paşanın ordusunda bulundu. 1626da Kubbe Veziri oldu. İki yıl bu vazifede kaldıktan sonra 1628 yılında Sadrâzamlığa getirildi. Hüsrev Paşa, Sadrâzam olduktan sonra, ilk olarak şekiz yıldır devletin başına dert olan Abaza Mehmed Paşa üzerine yürüdü. Abaza Mehmed Paşa, Erzurumda isyan etmiş ve üzerine gönderilen kuvvetleri bozmuştu. Hüsrev Paşa, seçkin bir kuvvetle Tokattan Erzurum üzerine yürüyüp şehri kuşattı. Kırk gün muhâsaradan sonra Sadrâzama mukâvemet edemeyeceğini anlayan Abaza, teslim olmak zorunda kaldı ve İstanbula gönderildi (1628). Hüsrev Paşanın Erzurumu muhâsarası esnâsında, üzerine gelen bir İran ordusu da pusuya düşürülerek bozguna uğratıldı. Kumandanları Şemsi Han esir alındı. Bu başarılarından sonra Hüsrev Paşa, büyük bir zafer alayı ile İstanbula döndü. 1629 yılında, Bağdatı geri almak için yeniden sefere çıkan Hüsrev Paşa, şiddetli yağan yağmurlar dolayısıyla Bağdata ulaşmanın zor olacağını düşünerek Hemedan üzerine yürüdü. Bölgedeki İran kuvvetlerini bozduktan sonra Hemedan ve Dergüzini aldı. Ancak, asıl gâye olan Bağdatı kırk gün muhâsara etti ise de alamadı ve Mardine çekildi. 1630 yılını Mardinde geçirip Bağdat üzerine gitmediğinden azledildi. Yerine ikinci defa Hâfız Ahmed Paşa veziriâzam oldu.
  Ordu içinde bâzı birlikler, yeni veziriâzamı kabul etmeyip, Tokatta bulunan Hüsrev Paşayı tekrâr vazifesine döndürmek isteyince orduda bölünme görüldü. Bunun önlenmesi için Diyarbekir valiliğine tayin edilen Murtaza Paşaya İstanbuldan verilen gizli bir hatt-ı hümâyûn sonucu Hüsrev Paşa, Tokatta katledildi (Mart-1632). Veziriâzamlığı üç sene sekiz ay kadardır. Hüsrev Paşa, azim ve irâde sâhibi, orduyu sevk ve idârede muktedir, doğrulukta tanınmış bir vezirdi. Asabî mîzâcı ve Bağdatın fethedilmemesi üzerine bâzı kumandanları idâm ettirmesi en çok tenkit edilen tarafıdır. Hüsrev Paşanın herhangi bir hâdiseye mahal vermeden, Abaza meselesini halletmesi, büyük hizmet olmuş ve takdir edilmişti.
 2. Zahra
  Üye

  Boşnak asıllı olan Hüsrev Paşa Enderun da eğitim gördükten sonra Silahdar olarak göreve başladı. Bu görevinden sonra Yeniçeri Ağası olarak tayin edilmiş ve daha sonra Vezir yardımcısı olmuştur. Kösem Sultan ın devlet işlerinde söz sahibi olduğu dönemde 4 yıla yakın zaman içinde Vezirlik yapmıştır.
+ Yorum Gönder