+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Elektrik tesisatçılığı 1.sınıf yetki belgesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Elektrik tesisatçılığı 1.sınıf yetki belgesi
  29/11/2004 tarhinde ankara milli eğitim bakanlığının vermiş olduğu elektrik tesisatçılığı 1.sınıf yetki belgesini aldım kendim meslek lisesi elektrik bölümü mezunuyum bü gün elektrikçiler odasına gittiğimde bu belgelerin iptal olduğunu geçerli olmadığını 1.sınıf mühendise ait olduğunu söylediler bunun doğruluk oranı nedir eğer geçerli ise kaç kw kadar imza yetkisi vardır.teşekkürler 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Elektrik tesisatçılığı 1.sınıf yetki belgesi

  Resmi Gazete

  8.8.1983/18129

  Tebliğler Dergisi

  29.8.1983/2146
  Ek ve Değişiklikler:
  1) 17.3.1984/18344 RG
  2) 4.9.1987/19564 RG
  3) 11.11.1989/20339 RG

  I. BÖLÜM


  GENEL HÜKÜMLER

  Amaç

  MADDE 1. Bu yönetmeliğin amacı, elektrik tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi işlerinde çalışacakların eğitimi ile yetki sınırlarını belirlemektir.

  Kapsam:

  MADDE 2. Bu yönetmelik, elektrik tesislerinin yapım, bakım ve işletilmesi işlerinde çalışacakların:

  a. Eğitimine,

  b. Yetki belgesi verilme işlemlerine,

  e. Yetki sınırlarına,

  ilişkin esasları kapsar

  Dayanak:

  MADDE 3. (Değişik: 8/8/1983 - 83/18129 RG)


  Yetki Belgesinin Düzenlenmesi:

  MADDE 16.
  Elektrik tesisatçılığı yetki belgesinin düzenlenmesi ile ilgili tüm işlemler, Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okula Müdürlüğünce yapılır.

  Yetki Sınırları:

  MADDE 17
  . Yürürlükten kaldırıldı. ( 11.11.1989/20339 RG )  VI. BÖLÜM

  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  MADDE 18. Yürürlükten kaldırıldı. ( 11.11.1989/20339 RG )

  MADDE 19. Yürürlükten kaldırıldı. ( 11.11.1989/20339 RG )

  MADDE 20. Yürürlükten kaldırıldı. ( 11.11.1989/20339 RG )

  MADDE 21. Yürürlükten kaldırıldı. ( 11.11.1989/20339 RG )

  MADDE 22
  . Yürürlükten kaldırıldı. ( 11.11.1989/20339 RG )  GEÇİCİ HÜKÜMLER

  GEÇİCİ MADDE 1.
  Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe göre yetki belgesi alanların hakları saklı olup yetki belgesi almak üzere eğitime devam eden veya başvuruda bulunanlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.  VII. BÖLÜM


  YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ


  Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik:

  MADDE 23. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 27 Mart 1968 tarih ve 12859 saydı Resmi Gazete yayımlanan “Yetkili Elektrikçiler Hakkında Yönetmelik” ile 24 Mart 1972 tarih ve 14138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük Tarihi:

  MADDE 24. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme:

  MADDE 25.
  Bu yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.


  http://mevzuat.meb.gov.tr/html/18129_0.html

+ Yorum Gönder