+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Top dökme işlemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Top dökme işlemi nedir
  ben topçu ocağını okurken top döktüklerini gördüm bu top dökme işlemi nedir 2. The_MEncH
  Özel Üye

  Top dökme işlemi nedir


  DOLU KALIBA DÖKÜM TEKNOLOJİSİ

  Köpük esaslı malzemelerden yapılmış modellerin kullanildiği metal döküm uygulamalarinda döküm işleminin geliştirilmesi fırsat yaratılmıştır. Kaybolan köpükle döküm yöntemi alüminyum, bronz, pirinç, dökme demir ve çelik esaslı döküm parçalarının üretilmesinde başarılı biçimde uygulanmaktadir. Buna karşı n bu yöntemin döküm uygulamasında gerçek anlamda başarılı olması isteniyorsa döküm parçasının yönteminin tüm parametreleri göz önünde tutularak tasarımı gereklidir.

  Kaybolan köpükle döküm işleminin şu anda en yaygın kullanımında köpük modeller bağlayıcı içermeyen kum içerisine yerleştirilerek, kum sıkıştırılır. Köpük modeller derece içerisine yerleştirilmeden önce uygun refrakter ile kaplanmaktadır. İşlemin devamında ise ergimiş metal bu köpük model üzerine dökülerek döküm işlemi tamamlanır. Kaybolan köpükle döküm teknolojisinde döküm uygulaması sırasında kullanılan köpük modeller polistiren veya polimetilmetakrilattan yapılmaktadır.


  Kaybolan köpükle döküm teknolojisinde köpük model kesitlerinin birbirine yapıştırı lması , döküm salkımının oluşturulması ve döküm salkımının uygun refrakter ile kaplanması , ileri aşamadaki ergimiş metalin uygun dökümü bütün olarak yöntemin kilit noktasını oluşturan köpük modellerin üretimi yani temelde yöntemin “Beyaz Yüzüne” bağımlıdır.

  Köpük modellerin üretiminde en yaygın kullanılan polimer tipi polistirendir. Stiren, C8H8 kimyasal formülü ile gösterilen, etilen ve benzenin bir katalizör eşliğinde tepkimeye sokulması ile üretilmektedir. Polistiren sonuçta, ham petrol ve doğal gazdan üretilen, % 92 karbon ve % 8 hidrojenden oluşmuş hidrokarbon polimeridir.

  Tipik olarak köpük modellerin üretiminde en yaygın kullanılan önşişirilebilme özelliğine
  sahip olan polistirende yaklaşık olarak % 5-8 ağ. pentan gaz bulunmaktadır. Önşişirilmiş
  polistiren 1930 yılında ilk defa bulunmuş ama yaygın kullanım 1954 y l na kadar
  başlamamıştır.
  Köpük modellerin yapımı temel olarak iki basamaklı bir süreçtir. İlk aşamada bünyesinde % 5-8 ağ. pentan gaz içeren polistiren taneleri alınarak bunlar önşişirme işleminden geçirilerek gerekli hedef yoğunluğa getirilir. Önşişirilen polistiren taneleri işlemden sonra soğutularak kararlı hale getirilirler. Kararlaştırma işleminden geçmiş olan önşişirilmiş polistiren taneleri ikinci aşamada arzu edilen model şekillerini alması amacıyla genelde alüminyum esaslı malzemeden yapılmış olunan kalıplarda şekillendirilerek köpük model yapımı tamamlanır. Kalıplama işlemi sırasında taneler kalıp içerisine verilen basınçlı su buhar ile öncelikle şişirilir ve tanelerarası nda kalan boşluklar kapanarak, tane yüzeylerinin birbirlerine kaynamaları sağlanır.


  Önşişirme işlemi köpük modellerin üretilmesindeki polistirenin kalıplanabilmesi ve yoğunluğun elde edilmesinde kritik rol taşıyan etkendir. Polistirenin yoğunluğundaki, kalitesindeki veya tane boyut dağılımındaki farklılaşmalar genel olarak önşişirme işlemindeki eksik ve hataların bir sonucu olarak doğmaktadır. Ticari olarak satılan polistiren taneleri genel olarak 0,6-0,7 gr/cm3’deki yoğunluklara sahiptir.

  Polistiren tanelerin önşişirme işlemi sırasında ısıtılması ile beraber tanelerin kabuklar yumuşayarak kabuk içinde bulunan pentanın genişlemesine neden olur. Doğru tane yoğunluğunun sağlanması için mutlak olarak tanelerin ısıtılması ve soğutulması aşamalarında dikkatli kontrollerin yap lmas gereklidir.

  Polistiren taneleri ağızları kapalı olan taşıyıcılarda depolanmakta ve satılmaktadır.
  Taşıyıcı kapların ağızlar açıldıktan sonraki pentan gazının bünye dışına kaçış hızı çok
  yüksek olmaktadır. Bu kaçış hızını yani pentan kaybı miktarının aşağıya çekebilmek için
  taneler tekrardan kullanılıncaya kadar ki sürece kadar küçük taşıyıcı kaplarda tekrardan
  depolanabilir. Depola sıcaklığındaki artış ile beraber pentan kaybı miktar artmaktadır,
  bunun sonucunda ise polistiren tanelerin raf ömrü kısalır. Bu nedenle polistiren taneleri
  normal olarak direkt güneş ışığı almayacak biçimde mümkün ise soğuk yerlerde
  depolanmalıdır. Ağızları açılmış olan polistiren taşıyıcı kaplar buzdolaplarında
  depolanması ile beraber tanelerin raf ömrü artmaktadır. 15ºC altındaki sıcaklıklardaki
  depolarda ağzı kapalı halde depolama yapılırsa pentan kaybı miktarı kabul edilebilir
  seviyelerde kalmaktadır. Eğer depolama sıcaklığı 15ºC-30ºC arasında ise 3-5 ay civarında
  depolama yapılabilir. Şekil 1’de ağzı kapalı taşıyıcı kaplarda depolanmış olan polistiren
  taneleri yapısında bulunan pentan miktarının depolama sıcaklığına göre zamanla
  değişimi verilmiştir.

  Teknolojisinin başarılı biçimde uygulanabilmesi için mutlak olarak önşişirme, kalıplama ve
  köpük modellerin olgunlaşması aşamalarındaki polistiren bünyesinde bulunan polistiren
  gaz miktarının hassas biçimde kontrol altında tutulması gereklidir. Genel olarak ham
  polistiren taneleri daha öncede belirtiğimiz üzere % 5-8 ağ. pentan gaz içerecek biçimde
  ticari olarak pazarlanmaktadır. Düşük yoğunlukta köpük modellerin üretilmesi isteniyorsa
  polistiren içerisindeki pentan miktarının mümkün mertebe yüksek tutulması
  gerekmektedir. Başlangıçtaki polistiren bünyesindeki pentan miktarı % 4 ağ. altında ise
  başarılı biçimde önşişirme ve kalıplama uygulamalarının tamamlanması olanaksız hale
  gelmektedir.


  Önşişirme işlemi sırasında yaklaşık %1-2 ağ. civarında pentan kaybı olur ki sonuçta genel olarak önşişirmeden geçmiş olan polistirende % 4-6 ağ. aralı ğında pentan yapıda kalmaktadır. Kalıplama uygulamasında aynı biçimde pentan kaybı oluşmaktadır, bunun sonucunda ise tüm işlemlerden sonra üretilen polistiren köpük modellerin kesitlerinde yaklaş k % 1,5-2 ağ. arasında pentan bulunur. Köpük modellerin üretimindeki 30 günün sonunda tipik olarak pentan miktarı % 0,5 ağ. düzeyine kadar geriler. Unutmamak gereklidir ki pentan kaybı kalıplama sonrasında üretilmiş olan köpük modellerin küçülmesini etkileyen ana etmendir.
  Kullanılan polisitren tanelerin boyut dağılımı da önemli bir husustur. Tane boyutları daha iri olan polistrenlerdeki pentan kaybı hızı daha düşük seviyede olur. Genelde bu sayede önşişirme ve kalıplama işlemleri daha kolay yapılabilmektedir. Arzu edilen yüksek kalitedeki köpük model yüzey yapısına ulaşabilmek için ise mutlak olarak küçük taneli polistirenlerin kullanımı gereklidir bunun için ise ideal tane tipleri ise T ve X’dir. Bu tarz polistiren tanelerin kullanımı ile ince kesitlerin kalıplanma olanağı yaratılmıştır. Normal olarak taneler önşişirme işlemi sırasında başlangıç hacimlerinin 20-50 kat boyutlara çıkabilirler. Bu sayede önşişirme işleminden sonra polistiren tanelerin yoğunlukları 0,0190,027 gr/cm3 kadar düşürülebilir.

  Arzu edilen yoğunluk değerlerine ulaşmak için polistiren taneleri süratli biçimde uygun sıcaklığa ısıtılmalı ve yumuşamış hücre duvarlarından kaçacak pentan miktarını en az seviyede tutacak biçimde önşişirme işleminin en kısa sürede tamamlanması gereklidir. Gereğinden uzun tutulan önşişirme çevrim süreleri ile polistiren tane yüzeylerinde çökmeler meydana gelebilir.


  Önşişirilmiş tanelerde tane boyut dağılımı kilit noktaların başında gelir. Tane boyut dağılımının geniş bir aralıkta olması bütün olarak köpük modellerin ortalama yoğunluğunu etkiler. Eğer tane boyut dağılı mı kontrol altında tutulmamış ise köpük modellerin yapısında segragasyonların oluşması kaçınılmazdır. Tane yoğunluk değerleri arzu edilen seviyelerde olmasına karşın tane boyut dağılımı kontrol edilmemiş ise bu durum ciddi bir sorun olarak köpük modellerin yapısına yansır.

 3. Muhammed
  Özel Üye
  Top Dökümü Nedir?

  Osmanlı İmparatorluğu döneminde savaş araçlarından bir tanesi olan topların üretimi top döküm ocakları olarak adlandırılan yerlerde yapılmaktaydı. Top ile ilgili kimi kaynaklarda gülle kimi kaynaklarda ise tüfek adlandırılması kullanılmıştır.

+ Yorum Gönder


top dökme