+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Arşiv Forumunda Zor durumda olanlara yardım etmenin toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zor durumda olanlara yardım etmenin toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkısı
  zor durumda olanlara yardım etmenin toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkısı maddeler halinde 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Dinimizde Zekat önemli bir yere sahiptir. Zekatı kimlere veririz?

  *Fakirlere

  *Boçlulara


  * Allah yolunda bulunanlara verilir.

  Bir çok örnek verip konuyu zenginleştirebiliriz.

  Peki Zekat vermemizin toplum açısından ne önemi vardır? Aşağıdaki makalemizden bu sorumuzun cevabına ulaşabilirsiniz.

  Konuya infak, zekat ve sadaka kavramlarının sözlük ve terim anlamları ve kapsamları kısaca açıklanarak başlanılabilir. Daha sonra zekatın İslam Dini'ndeki yeri, önemi, fazileti; zekat vermeyenlerin ahirette karşılaşacakları durumlar ile sorumlulukları ve kayıpları Kur'an-ı Kerim ve hadislerden örnekler verilerek ele alınır.
  Zekatın Allah'ın rızasını kazandıran, kişide malın araç olmaktan çıkarak amaç haline gelmesini önleyen, insanda başkalarını düşünme, merhamet ve iyilik duygularını geliştiren ve toplumsal barışı sağlayan bir ibadet olduğu belirtilir.Bu bağlamda zekatın kişiyi cimrilik hastalığından koruyacağı, kalbi dünya sevgisinden uzaklaştıracağı, zekat veren ve zekat verilen kişiler arasından sevgi bağlarının kuvvetlenmesine vesile olacağı, böylece arzulanan sosyal barış ve toplumsal kaynaşma ortamının oluşacağı üzerinde durulur. Zekatın, bireyin Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmasını sağlayacağı, bireyi alan el değil veren el olma yüceliğine ulaştıracağı anlatılır.
  Ayrıca zekatın malın temizlenmesine ve artmasına katkıda bulunacağı, toplumda iktisadi hayatın canlanmasını, milli manevi değerlerin korumasını sağlayacağı, fakirlik, yoksulluk, dilencilik, sosyal çatışma ve umumi afetlerin doğurduğu problemlerin çözülmesinde en etkin rolü oynayacağı hususları üzerinde de durulur.
  İslâm'ın, yoksula yardımı kişinin isteğine bırakmadığı, zengin olan herkesin zekat vermesini zorunlu kıldığı; topluma denge, huzur, dayanışma güven ve mutluluk getirebilmesi için müslümanlara düşen görevin zekatı ödemek ona işlerlik kazandırmak olduğu vurgulanır.

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  sadaka ne demek

  Sadaka, İslamiyette, imkanı olanların, Allah rızası için yoksullara, muhtaçlara yaptıkları yardım hakkında kullanılan bir sözcüktür. Sadaka vermeye de tasadduk denilir. Kur’an-ı Mecid’de sadaka hakkındaki ayetler, müslümanlarca, bu konuda doğru yolu göstermiş ve onun önemini açıkça belirtmiştir. Cenab-ı Hakk’ın bu husustaki buyruğunun anlamı şöyledir: “Ey iman edenler, sadakalarınızı – malını insanlara gösteriş için harcayan, Allah’a ve ahiret gününe inanmayan bir kimse gibi – başa kakmak ve incitmek suretiyle heder etmeyin. Sevdiğiniz şeylerden sadaka vermedikçe, asla büyük sevaba eremezsiniz. Her ne infak ederseniz (Sadaka verirseniz) muhakkak Allah onu bilir”. Sadakayı açık vermekte de mahzur bulunmamakla beraber onu gizli vermek daha iyi, daha hayırlıdır. Bu hususta da Allahu Taala’nın emri, şu mealdedir: “Eğer sadakaları aşikara verirseniz o, ne güzel. Eğer onları gizler. (bu suretle) fakirlere verirseniz işte, bu sizin için daha hayırlıdır. (Allah o sebeple) günahlarınızdan bir kısmını yarlıgar. Allah ne yaparsanız ondan hakkıyla haberdardır”. Açık vermekte başkalarını da aynı yolda şevklendirmek gibi bir harekete geçirme özelliği mevcut. Fakat gizli verilen sadakada da, sadakayı alanın izzet-i nefsini (onurunu) koruma ve veren için de böbürlenmekten, çalım satmaktan korunmak tarzında bir ahlak güzelliği parıldar.

  Sahih-i Müslim’de rivayet edilen (yer alan) ve iman ile islam için önemi apaçık gözüken bir hadis-i şerifin anlamını da işaret edelim. Efendimiz buyuruyorlar ki: “Temizlik, imanın yarısıdır. Mizanı: El-Hamdü li ‘llah (sözü) doldurur. Sübhane ‘llahi ve ‘l-hamdü li’llahi (sözleri de) göklerle yerin arasını doldurur. Namaz nurudur. Sadaka, (imana) burhandır (kanıttır). Sabır, ziyadır. Kur’an da ya lehine, ya aleyhine hüccettir”.

  Görülüyor ki burada: sadaka; temizlik, namaz, Kur’an. zikr ve tesbih sözleri arasında yer almıştır. Böylece ona, Hz. Peygamberin ne kadar değer üstünlüğü biçtiği, bir başka bakımdan da, göze çarpmaktadır. Sadaka, sadece fukaraya para, mal vs. vermekle sınırlı değildir. Ebü Zer el-Gıfari’den nakledilen bir hadise göre, Hz: Muhammed, eshabından -özellikle muhacirin (= Hz. Peygamberi e ve ondan az sonra Mekke’den Medine’ye göçen arkadaşları) ‘den- bazılarının, artan mallarıyla sadaka veren zenginler gibi imkanlara sahip bulunmamalarından yakınmaları üzerine onlara: her tesbihlerine, her tekbirlerine, her hamd edişlerine ve kelime-i tevhidi tekrarlarına karşı sadaka ecri (ahirete ait sevap) bulunduğunu müjdelemiştir. Ebü Hüreyre’den rivayet edilen bir başka hadis metnindeki “Kelime-i tayyibe (= tatlı söz, iyi söz) sadakadır “küçük cümlesini Abdurrahman Cami, .-Türkçeye şöylece tercüme edilen- bir dörtlükle Farsçaya
  -açıklamalı olarak- aktarmıştır:

  “Dilenciye maldan bir nafaka vermiyorsan, bari, hiç olmazsa onunla yumuşak konusu ver. Bundan dolayı ki hacet ehli (muhtaç kimseler) katında, hoş söz, sadaka türündendir”. Büyük şair Fuzuli, bu hadis-i şerifi -Camiden de esinlenerek- şöylece tercüme eylemiştir:

  Ey ki yok istitaatun mutlak
  Sadaka vermeye bir ehl-i Hak’a
  Yahşi söz terkin etme kim olmaz
  Yahşi sözden sevabı çok sadaka.

+ Yorum Gönder


zor durumda olanlara yardım etmenin önemi,  zor durumda olanlara yardım etmenin dinimizdeki önemi,  dinimizde zor durumda olanlara yardım etmenin önemi,  zor durumda olanlara yardım ederiz,  zor durumda olanlara yardım etmenin gerekliliği,  zor durumda olanlara neden yardım etmeliyiz