+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Konuları Forumunda Bir tohumun çimlenmesi için neler gerekli değildir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bir tohumun çimlenmesi için neler gerekli değildir
  Bir tohumun çimlenmesi için neler gerekli değildir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bir tohumun çimlenmesi için neler gerekli değildir

  Bir tohumun çimlenmesi için neler gerekli değildir
  En kısa haliyle çimlenme bitkinin tohumdan gelişip filizlenmesidirDaha detaylı tarif etmek gerekirse; çimlenme, tohumda bulunan embriyonun uygun şartların meydana gelmesi ile tohumdan çıkıp ana bitkiye bezer bitkiyi oluşturmak için ortaya çıkışına denir
  Çimlenmenin başlangıcı tohumun toprağa düşmesi ile başlamaktadırDiğer bir şekilde çimlenme, tohumun birkaç günlük yada birkaç yıllık bir uyuma devresinden sonra başlar Bu süre çeşitli şartlara bağlıdır Bu şartların başlıcaları arasında su ve ısı vardır  Suyun ve ısının etkisiyle toprağa düşen tohum, ilkin şişmeğe başlar, bir süre sonra da kabuğu yarılır ve yavru bitkinin kökçük kısmı toprağın içme doğru aşağıya, sapçık kısmı da toprağın yüzüne doğru büyümeğe başlar Bu büyüme sırasında beslenme, tohumun içindeki yedek besin maddeleriyle olur Kök ve yapraklar, gelişmelerini kazanınca, bitki kendi besinini kendisi yapmaya başlar Böyle, normal bir bitki hayatı başlamış olur

  Bitkilerde Çimlenme Nasıl Olur?

  Çimlenme, tohumda bulunan embriyonun uygun şartlar bulunca gelişerek ana bitkiye benzer bitkiyi vermek üzere tohumdan çıkarak serbest hale geçmesine denir
  Çimlenme olayı, tohumda büyümenin başlaması ve yedek besin maddelerinin embriyo büyümesinde kullanılmak üzere hareketli hale geçmesi olaylarını içine alan birçok karışık biyokimyasal ve fizyolojik değişiklikler serisinden ibarettir
  Çimlenme sırasında meydana gelen bu olaylar serisinin başında, suyun tohum tarafından emilmesi gelir Tohum kabuğu yumuşadıkça ve protoplazma sulandıkça, çoklukla tohum şişer ve bazen kabuğu çatlatır Suyun alınmasını, enzim faaliyetinin ve oksijen alımıyla ölçülen solunumun artışı izler Bu faaliyetlerden sonra hücreler büyür ve kökçük tohum kabuğundan çıkar Bu olaylar çimlenmenin başlaması ile birlikte giden olaylardır
  Çimlenmenin devamı için, suda erimez haldeki kompleks maddelerin enzim faaliyetiyle basit, eriyebilir maddeler haline geçmesi ve büyüme noktalarına taşınması gerekir; buralarda bu maddeler büyümede gerekli olan enerjiyi sağlamak için kullanılırlar veya yeni hücre yapı maddesi haline dönüştürülürler Çöğür (tohumdan çıkan fidan), büyüme konilerinde hücrelerin bilinen bölünme, genişleyip büyüme ve farklılaşma olaylarıyla büyümeğe başlar Çöğür, yapraktan yeterli olarak fotosentez yapıncaya kadar, gelişmesi için tohumdaki yedek maddelere muhtaçtır


  Çimlenmenin Oluşma Sırası:
  Suyun emilmesi,
  Enzim ve solunum faaliyeti
  Yedek besin maddelerinin basit ve eriyebilir hale geçmesi,
  Bunların nakli,
  Özümlenmesi,
  Büyüme
  Çimlenme ilerledikçe çöğürün yapısı kısa zamanda belli olur Embriyo, üzerinde bir veya daha fazla çenek yaprağı (kotiledon) taşıyan bir hipokotil kök ekseninden ibarettir Kökün (radide) büyüme noktası, hipokotil kök ekseninin alt ucundan çıkar Sürgünün (plumule) büyüme noktası, hipokotil kök ekseninin öteki ucunda, çenek yaprakların üstündedir Çöğürün gövdesi, çenek yaprakların altı (hipokotil) ve üstü (epikotil) olmak üzere iki kısma ayrılır Pratikte epikotil ve plümül terimleri çoklukla biribirleri yerine kullanılır
  Çöğürün başlangıçtaki büyümesi iki şekilde olur Birinci tipte (epigeous çimlenme), hipokotil uzar ve toprak üstüne çenek yaprakları çıkarır, ikinci tipte (hipogeous çimlenme), hipokotilin uzaması çenek yaprakları toprak üstüne çıkarmaz, yalnız epikotil dışarı çıkar

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Bir tohumun çimlenmesi için neler gerekli  Yaşayan hücrelerde fizyolojik olayların suyun varlığına bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. Çevreden su absorbe edilmedikçe çim*lenme olanaklı değildir. Suyun absorpsiyonu tohumda fiziksel ve kimyasal bir dizi olayın başlamasına ve dolayısıyla çimlenmenin oluş*masına neden olur. Topraklarda tarla kapasitesinde ya da buna yakın düzeyde suyun bulunması çimlenmenin hızlanmasına neden olur. Ancak, kimi bitki tohumlarında çimlenme ve genç fideciklerde gelişme, toprağın sürekli solma noktasında ya da altında su içermesi duru*munda da gerçekleşir (Doneen ve MacGillivray 1943).

  Tohumların içerdiği su ile aynı tohumlardan oluşan bitkiciklerin içerdiği su miktarları arasında Önemli ayrımlılık vardır. Örneğin adi hint yağı (Ricitius communis) bitkisinin tohumunda % 6.45 su bulunmasına karşın; çimlenmeden sonra oluşan fidecikte %92.7 su bulunmaktadır. Genellikle bitki tohumları kuru olarak saklandık*ları sürece çimlenmezler. Tohumun embriyo ya da endospermi içeri*sinde depo edilmiş şekildeki besin maddeleri su bulunduğu zaman hareket kazanırlar.

  Besin maddelerinin hareketinde görev yapan en-enzimler ise suyun bulunması durumunda etkin duruma geçebilir.

  Su içeriğinin belli bir düzeyin altına düşmesi, kimi bitki tohum*larında çimlenme kapasitesinin azalmasına neden olur. Bu arada çimlenme durgunluğu gösteren birçok bitkinin tohumlarındaki düşük su içeriği, tohumun önemli bir özelliğidir.

  Su ile değinim halindeki tohuma şişme ve osmozis yolu ile önemli ölçüde su girer. Çünkü tohumda osmotik basınç veya şişme basıncı olağanüstü yüksektir. O nedenle, tohumun su absorbe edebilmesi için su ile çoğu kez doğrudan değinim halinde olmasına da gerek yoktur. Çimlenebilmek için tohum havanın neminden de gereksinme duyduğu suyu absorbe edebilir.

+ Yorum Gönder


bitki tohumunun çimlenmesi için ne gerekli değildir