+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Köy arazisi nedir? köy arazisi ne demek Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Köy arazisi nedir? köy arazisi ne demek
  köy arazisi nedir? köy arazisi ne demek 2. Nermin
  Devamlı Üye

  Köy arazisi nedir? köy arazisi ne demek
  ARAZİ TOPLULAŞTIRMA TÜZÜĞÜ

  KAPSAM :

  MADDE 1- Toprak koruma ve tarımsal sulama tekniğinin zorunlu kıldığı arazi toplulaştırması bu tüzük hükümlerine göre yürütülür.

  TANIMLAR

  MADDE 2- Bu tüzükte geçen;  a- a- Arazi toplulaştırması, toprak koruma ve tarımsal sulama tekniğinin zorunlu kıldığı durumlarda bir kişiye veya çiftçi ailesine ait arazi parçalarının olanaklar ölçüsünde az sayıda veya tek parça olarak birleştirilmesi, biçimlerinin değiştirilmesi ve amaca uygun olarak yeniden düzenlenmesi,

  b- b- Proje, proje alanında arazi toplulaştırması için yapılan plan, harita, kroki, kesit çizelge, rapor vb. belgelerin tümü,

  c- c- Proje alanı, projenin uygulanacağı sınırlar içinde kalan alan,

  d- d- Proje idaresi, projenin hazırlanması ve uygulanmasıyla görevli TOPRAKSU örgütü,

  e- e- Bakanlık, TOPRAKSU’nun bağlı bulunduğu Bakanlık, anlamına gelir.  TOPLULAŞTIRMA SINIRI :  MADDE 3- Toplulaştırma, köy, belde veya havzanın proje alanındaki tarıma elverişli tüm topraklarında uygulanır. Bu havzada bir veya birden çok köy veya belde bulunabilir.  TOPLULAŞTIRMA YAPILABİLECEK HALLER :  MADDE 4- Toprak Koruma ve tarımsal sulama tekniğinin arazi toplulaştırmasının zorunlu kıldığı haller şunlardır;  a- a- Parsellerin, tarımsal sulama yöntemlerinin uygulanmasını, toprak koruma önlemlerinin alınmasını güçleştirecek kadar küçülmüş ya da biçimlerinin bozulmuş veya dağılmış olması,

  b- b- Proje alanında topoğrafik durumu, parsel sınırlarına bağlı kalmadan arazi düzenlemesini gerektirmesi.

  c- c- Proje alanındaki parsellerden bazılarının yollardan ve kanallardan yararlanmaması,

  d- d- Bir sulama veya toprak koruma projesinin gerektirdiği yeni kanal ve yollarla parsellerin parçalanmak durumunda olması,  BAKANLAR KURULUNDAN KARAR ALINMASI :  MADDE 5- Arazi Toplulaştırmasının gerekli görüldüğü yerler için TOPRAKSU örgütünce bir rapor hazırlanarak bakanlığa gönderilir. Bakanlık uygun görürse arazi toplulaştırması kararı alınmak üzere Bakanlar kuruluna öneride bulunur.

  TAPULAMA İŞLEMLERİ :

  MADDE 6- Arazi Toplulaştırması, tapulaması tamamlanmış olan yerlerde uygulanır.


  Toplulaştırma yapılması düşünülen yerlerde tapulama yapılmamış ise bu yerleri tapulaması TOPRAKSU’nun istemesi üzerine öncelikle yapılır.


  ARAZİ MALİKLERİ İLE ÖN GÖRÜŞME :

  MADDE 7- Proje idaresince, proje alanı içinde bulunan arazi malikleri ile köy veya belediye temsilcilerinin katıldıkları bir toplantı düzenlenerek proje ile ilgili olarak bireysel ve kamu yararına yönelik istekler saptanır.

  Proje idaresi, bu istekleri, olanakları ölçüsünde yerine getirir.
+ Yorum Gönder