+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Aile konutu kavramı nedir? Uygulamada ne gibi imkânlar sağlamaktadır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Aile konutu kavramı nedir? Uygulamada ne gibi imkânlar sağlamaktadır
  Aile konutu kavramı nedir? Uygulamada ne gibi imkânlar sağlamaktadır? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Aile konutu kavramı nedir? Uygulamada ne gibi imkânlar sağlamaktadır

  Aile konutu, ailenin içinde yaşadığı, günlük yaşantısını sürdürdüğü konuttur. Evlilik birliği devam ettiği müddetçe örneğin boşanma davası neticelenene kadar bu vasfı devam eder. İster kişisel mal, ister edinilmiş mal olsun, eşlerden hangisine ait olursa olsun, gayrimenkulün maliki olan eş, diğerinin rızası olmaksızın aile konutunu satamaz, ipotek koyduramaz, intifa hakkını devredemez. Kira sözleşmesini feshedemez.1

  Diğer eş, rızası olmadan yapılan bu tarz işlemleri iptal ettirebilir. Ancak aile konutu şerhi düşülmemişse iyi niyetli (Meskenin aile konutun olduğunu bilmeyen ve bilebilecek durumda olmayan) olan kişilerin yaptığı satış işlemi geçerlidir. Üçüncü kişilerin iyi niyetinin korunmasını engellemek için isterse, tapuya şerh koydurabilir. Bunun için eşlerden bir tanesinin, tapu dairesine müracaat etmesi gerekmektedir. Tapu Dairesi, nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı fotokopisi ve muhtarlık ya da yöneticiden alınacak "tapu kaydına aile konutu şerhi düşülecek yerin aile konutu olduğuna" belirtir belge ile müracaat edilmesi gerekmektedir. 2

  Eşlerden bir tanesi haklı bir sebep olmadan diğerinin ihtiyacı olan rızayı vermezse, diğer tarafa aile mahkemesine başvurmak suretiyle gerekli rızayı hâkimden isteyebilir. Hâkim ileri sürülen sebebi haklı bulursa kira kontratını feshine, mülkiyet ise satısına izin verebilir. 3

  Ayrıca aile konutu şerhi, gayrimenkul maliki eşten alacaklı olanların gayrı menkule kaydı haciz yapmasını önlemez. İcra İflas Yasası gereği kişilerin ikamet ettiği ev üzerine haciz konursa, gayrı menkul maliki belli bir süre içinde İcra Tetkik Merciine müracaat ederek haczi kaldırma imkânına sahiptir. Bu durumda aile konutu şerhi ispat kolaylığı sağlayacaktır. Aile konutunun kişinin sosyo-ekonomik durumuna göre daha değerli bir ev olması halinde icran satış gerçekleşir. Ev satıldığında, kişinin kendi durumuna uygun bir ev alması için gerekli para borçluya teslim edilir. Akabinde bakiye kalan para icra alacaklısına verilir. 4

  Eşlerden birinin ölümü halinde de diğer eş, katılma alacağındaki payına mahsuben aile konutunda intifa hakkını kullanmayı talep edebilir. Bu suretle diğer mirasçılar aile konutunu mahkeme kanalı ile satamaz. 5 Aile konutuna ilişkin istisnai düzenlemeler konut içindeki menkul mallar için geçerli olup eşlerin rızası olmaksızın satılmasına imkân yoktur.


  --------------------------------------------------------------------------------

  1 Medeni Kanun 194. madde

  2 Tapu kütüğünde şerhler hanesine" bu yerin aile konutu olduğuna dair" şerh düşülmesi talep edilmesi gerekmektedir.

  3 Seyhan Ekşioğlu, Türk Medeni Kanunu Ailede Yeni Düzen, İstanbul 2002, s. 59.

  4 İcra ve İflas Kanunu md. 82/12 (Haczi caiz olmayan mallar ve haklar) :Borçlunun haline münasip evi, evin kıymeti fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır.)

  5 Medeni Kanun 803/1 madde "İntifa hakkı sahibi, hakkın konusu olan malı zilyetliğinde bulundurma, yönetme, kullanma ve ondan yararlanma yetkilerine sahiptir" şeklindedir.
+ Yorum Gönder