+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Sendikal haklar nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sendikal haklar nelerdir
  Sendikal haklar nelerdir 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Sendikal haklar nelerdir

  Sendikal haklar öncelikle sendikal örgütler kurma ve bu örgütlere üye olma hakkını güvence altına alır. Herkesin sendika kurma ve seçtiği sendikaya üye olma hakkı vardır. Sendikaların ulusal federasyonlar ve konfederasyonlar kurma, konfederasyonların da uluslararası sendikal örgütler kurma ve bunlara katılarak serbestçe faaliyette bulunma hakkı bu hak kapsamındadır.

  Bu hak Avrupa Sosyal Şartında "Sendika Kurma Özgürlüğü" başlığı altında oldukça ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Sendika Kurma Özgürlüğü;  ◦Bir sendikanın kendi üyelerini ve temsilcilerini seçme hakkını,

  ◦Bir sendikanın kendi faaliyetlerini ve iç yönetimini organize etme hakkını,

  ◦Sendikalara üye olma hakkını

  ◦Bir sendikaya katılma veya katılmama hakkını içerir.  Sendikal hakların temel öğelerinden ikincisini toplu görüşme (toplu pazarlık-toplu sözleşme ) hakkı oluşturur. Sendikalar, toplu görüşmeler aracılığıyla ya da başka her tür yasal yolla, temsil ettikleri kişilerin yaşam ve çalışma koşullarını düzeltmeye çaba gösterirler. Toplu Pazarlık Hakkı;  ◦İşçi ve işveren arasında ortak görüşmeleri geliştirmeyi,

  ◦İşveren ve işçi örgütleri arasında isteğe bağlı görüşmeler yürütme konusunda mekanizmayı geliştirmeyi,

  ◦İş uyuşmazlıklarının çözümünde uzlaşma ve tahkim mekanizmalarının geliştirilmesini

  ◦Grev ve lokavt hakkını kapsar.  Grev hakkı, sendika hakkının üçüncü temel öğesidir. Grev hakkının kullanılma şartları her bir ülkenin yasalarıyla düzenlenir. Devletler silahlı kuvvetler veya polis mensuplarının veya devlet idaresinde görevli olanların bu hakları kullanmalarına hukuken öngörülen sınırlamalar koyabilirler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, son dönemde aldığı kararlar ile sendika hakkının anlamını açıkça ortaya koymuştur. Mahkeme, kararlarında ücretlilerin toplu pazarlık, grev hakkı gibi haklardan yoksun olmaları halinde sendikaya üye olma özgürlüğünün aldatıcı olduğunu belirtmiştir.1
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Sendika hakkı Anayasanın 51. maddesinde açıklanmıştır ve bu maddeye göre tüm işçiler ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve sağlamak için izin almaksızın sendikalara üye olabilirler.
+ Yorum Gönder


sendikal haklar nelerdir,  sendika hakları nelerdir,  sendika hakkı nedir,  sendikal haklar nedir,  sendikal hak nedir,  sendikal haklar