+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Mücavir alan içinde kalan yerlerde hangi yönetmeliğe göre ruhsat verilmesi gerekir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mücavir alan içinde kalan yerlerde hangi yönetmeliğe göre ruhsat verilmesi gerekir
  Mücavir alan içinde kalan yerlerde hangi yönetmeliğe göre ruhsat verilmesi gerekir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Mücavir alan içinde kalan yerlerde hangi yönetmeliğe göre ruhsat verilmesi gerekir
  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan alanlardaki yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamaktır.

  Kapsam

  Madde 2 - Bu yönetmelik Hükümleri

  1) İmar planı bulunmayan ve/veya son nüfus sayımına göre nüfusu 10.000' in altında olan belediyelerin yerleşik alan sınırları içinde; (nüfusu ne olursa olsun

  2) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup da imar planı bulunmayan yerleşik alan (mahalle, köy ve mezralar) sınırları içinde;

  3) Belediye mücavir alan sınırları dışında olup da imar planı bulunmayan köylerde ise bu Yönetmeliğin köy ve mezraların yerleşik alanları için getirdiği hükümler;

  4) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında mevcut imar planı ve yerleşik alan sınırları haricinde kalan alanlarda bu Yönetmeliğin yerleşme alanı dışında (iskan dışı) alanlar için getirdiği hükümler uygulanır.

  İstisnalar

  Madde 3 - Mevcut imar planı ve Yönetmeliği bulunan yerler ile yeni imar planı yapılıp onaylanarak yürürlüğe giren yerlerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  İKİNCİ BÖLÜM : Tanımlar

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte adı geçen terimler aşağıda tanımlanmıştır:

  1) Yerleşik alan: Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar planı bulunmayan mevcut yerleşmelerin (mahalle, köy ve mezralar) müstakbel gelişme alanlarını da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlardır.

  2) Yerleşme alanı: İmar planı sınırı içindeki yerleşik ve gelişme alanlarının tümüdür. Diğer bir deyimle imar planının kapsadığı alandır.

  3) Yerleşme alanı dışı (İskan dışı) alan: Her ölçekteki imar planı sınırı, yerleşik alan sınır ve köy ve mezraların yerleşik alan sınırları dışındı kalan alanlardır.

  4)Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan köy ve mezraların yerleşik alanı:Köy ve mezraların toplu olarak bulunduğu yerlerde mevcut binaların en dışta olanlarının dış kenarlarının (100) m. dışında geçirilecek bir çizginin içinde kalan ve sınırları İl İdare Kurulunca karara bağlanan alandır.

  Daha önce Valiliklerince tespit edilmiş ve İl İdare Kurullarınca karara bağlanmış olan köy ve mezraların yerleşik alan sınırları geçerlidir.

  5) Resmi Bina (Değişik bend: 25/07/1997 - 23060 s. R.G. Yön./1. md.): Genel, katma ve özel bütçeli idarelerle, il özel idaresi ve belediye'ye veya bu kurumlarca sermayesinin yarısından fazlası karşılanan kurumlara, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulmuş kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir.

  6)Umumi bina: Resmi binalarla, köy, özel idare veya belediyelere ait olan ve bir kamu hizmeti için kullanılan binalarla i adet yerleri, eğitim, sağlık ve spor tesisleri, sinema, tiyatro gibi binalardır.

  7) Bina cephesi:

  a) parsel nizamında: binanın toprak üstündeki ilk katının parselin yol tarafındaki duvarının dış yüzüdür.

  b) Köşe başı parsellerde: binanın kot aldığı yol tarafındaki toprak üstündeki ilk kat duvarının dış yüzüdür.

  8) Bina derinliği: Binanın ön cephe hattı ila arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığıdır.

  9) Parsel cephesi: parselin üzerindeki bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar, parsel cephesidir.

  10)Parsel derinliği: Parsel ön cephe hattı ile arka cephe hattı arasındaki ortalama uzaklığıdır.

  11) Ayrık bina: İki yanı komşu parsellerdeki binalara bitişik olmayan binalardır.

  12) Bitişik bina: İki yanı komşu parsellerdeki binalara kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.

  13) Blok başı bina: İkiden fazla binadan oluşmuş blokta yalnız bir yanı komşu parseldeki binaya kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.

  14) İkilik blok (İkiz bina): İki binadan oluşmuş bir blokta bir yanı komşu parseldeki binaya kısmen veya tamamen bitişik olan binalardır.

  15) Bodrum kat: zemin kat altındaki kat veya katlardır.

  16) Zemin kat: Taban döşemesi binaya kot verilen nokta seviyesinde veya bu seviyenin üzerinde olan ilk kattır.

  17) Asma kat: Binaların iç yüksekliği en az 5.50 m olan zemin katında düzenlenen ve ait olduğu bağımsız bölümü tamamlayan ve bu bölümden bağlandı sağlayan kattır. Asma katlar iç yüksekliği 2.40 m. den az olmamak, yola bakan cephe ve cephelere 3.00 m den fazla yaklaşmamak üzere yapılabilirler.

  18) Normal kat: Zemin ve bodrum katların dışında kalan kat veya katlardır.

  19) Son kat: Çatı ve çatı katları altında bulunan normal katların en üstte olan katıdır.

  20) İmar mevzuatına aykırı yapı: Ruhsatsız yapılar ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına, kat nizamına, taban alanına, komşu mesafelerine, imar yoluna ön cephe hattına bina derinliğine, imar planı bölgeleme esaslarına aykırı olan komşu parsele veya imar planlarında yol, yeşil alan, otopark, gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden başkanının mülküne veya kesin işaat yasağı olan yerlere inşa edilen yapılardır.

  21) Yapı inşaat alanı: Bodrumlarda iskan edilen katların %50'si ile, asma kat, çekme kat ve çatı katları, dahil iskan mümkün olan bütün katların ışıklıkları çıktıktan sonraki alanları toplamıdır.

  Kapılı çıkmalar, açık ve kapalı merdivenler veya yapıya mahreç veren zemin kat dışındaki açık koridorlar yapı inşaat alanına dahildir.

  Açık çıkmalar ve iç yüksekliği (1.80)m. yi geçmeyen ve sadece tesisatın geçirildiği tesisat galerileri ve katarı ve yangın merdivenleri ile müştemilat (garaj, kalorifer dairesi, kömürlük, kapıcı dairesi, sığınak vb) bu alana dahil değildir.

  İskanı mümkün katlar ifadesi ile konut, işyeri, eğlence ve dinlenme yerleri gibi ikamete, çalışmaya ve eğlenmeye tahsis edilmek üzere yapılan katlar kastedilmektedir.

  22) İnşaat alanı kat sayısı: İnşaat alanının imar parseli alanına oranıdır.

  23) Arka bahçe mesafesi: Bina arka cephesinin parsel arka cephesine en yakın uzaklığıdır.

  24) Konut dışı kentsel çalışma alanları: İçerisinde motel ve lokanta da bulunabilen akaryakıt satış ve bakım istasyonları, resmi ve sosyal tesisler, dumansız, kokusuz atık ve artık bırakmayan ve çevre sağlığı yönünden tehlike arzetmeyen imalathaneler ile patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depoların yapılabileceği alanlardır.

  25) Saçak seviyesi: binaların son kat tavan döşemesi üst kotudur.

  26) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan yüksekliktir. %33 meyilli çatı gabarisi içinde kalan çatılar, yüksekliği (100) m. yi geçmeyen korkuluklar, bacalar, merdiven gereçleri, asansör kuleleri, lüzumlu su depoları vb. elemanlar bina yüksekliğine dahil değildir.

  28) Taban alanı kat sayılı: Taban alanının imar parseli alanına oranıdır.

  29) Mevcut teşekkül: Bir yapı adasında inşa edildiği tarihte yürürlükte olan hükümlere uygun olarak yapılmış olup da halen o yerde uygulanması gereken plan ve mevzuata hükümlerine göre aynen veya ek veya değişiklik yapılmak suretiyle korunması mümkün olan yapılardır.

  30) Ön izin: Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki plansız alanlarda yapılacak her türlü sanayi tesislerine, Valilikçe verilen izin belgesidir.

  31) Azami bina alanı: Parsel içerisinde bina yapılması mümkün olan alandı.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yerleşme Alanları ile İlgili Genel Esaslar

  Madde 5 - Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda lüzum ve ihtiyaca, civarın karakterine göre uygulanacak şekli takdire, belediye ve mücavir alan sınırları içende, Belediyeler dışında ise, Valilikler yetkilidir.

  Madde 6 - Anlaşılmayan veya anlaşmazlığa düşülen konularda Valiliklerin görüşü alınır ve bu görüşe uyulur.

  Madde 7 - Bu Yönetmelik esaslarına göre yapılacak bütün yapıların fen ve sağlık şartlarına ve ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hükümlerine de uygun olması mecburidir.

  Madde 8 - "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacak binalarda, bu Yönetmeliğin adı geçen Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.

  Madde 9 - Kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılar, bu Yönetmeliğin iç ölçülerine, sanayi ve konut dışı kentsel çalışma alanlarında yapılacak yapılar ise bu Yönetmeliğin bina derinlik ve yüksekliklerine ait hüküm ve ölçülerine tabi değildir.

  Madde 10 - Ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat alınmadan yapılan veya ruhsat ve eklerine aykırı olan yapılar İmar Kanunu ve Yönetmelik esaslarına uygun hale getirilmedikçe bunların tamir, tadil ve ilavelerine izin verilmez. Ancak bu gibi yapıların bulunduğu parsel içerisinde mevzuata uygun olarak yapılmış olan diğer binaların tamir tadil ve ilavelerinde veya yeniden yapılması mümkün olan yapılanda bu hüküm uygulanamaz.

  Madde 11 - Belediyeye ait yereler üzerinde otobüs durağı, büfe ,hela,trafo ve benzeri belediye hizmetlerinin görülmesi için, lüzumlu tesislerin inşaasına ancak belediyece mahsur görülmeyen hal ve şekillerde ve o yerin karakterini muhafaza etmek kaydı ile izin verilebilir.

  Madde 12 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce mevzuata uygun olarak ruhsat alınıp, yapılmasına başlanmış olan yapılara ruhsatnamedeki esaslara göre devam edilir. Ruhsat süresi yapıya başlanmamış olan yapılarda bu fıkra hükümleri uygulamaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Parsel ve Yapılarla ilgili hükümler

  Parsel Büyüklükleri

  Madde 13 - Yapılacak ifrazlarda oluşturulacak parsellerin minimum genişlik ve derinlikleri bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca bırakılması zorunlu bahçe mesafelerine, yapılacak binanın boyutları eklemek suretiyle tespit edilir. Bu hükmün uygulanmasında minimum bina cephesi olarak küçük sanayi siteleri ile (1) katlı çarşı yapılacak yerlerde (5.00) m. konut alanlarında (6.00)m. alınır Konut dışı kentsel çalışma alanlarında ise minimum parsel cephesi (40.00)m.'dir.

  Bahçe Mesafeleri

  Madde 14 - Yapılacak yapıların:

  1) Ön ve yol kenarına rastlayan yan bahçe mesafeleri minimum (5.00)m.'dir. Ancak mevcut teşekkülde bu mesafeler (5.00)m. den fazla ise bu teşekküle uyulur.

  2) Bitişik olmayan yan cephelerde, çelik, kagir ve benzeri yapılarda minimum (3.00) m. diğer yapılarda ise minimum (5.00) m. mesafe bırakılması şarttır.

  3) Ön bahçesiz bitişik veya blok olarak teşekkül etmiş yerlerde, mevcut teşekküle uygun olarak yapılacak uygulamayı takdire Belediye yetkilidir. Ancak blok uygulamalarında blok her halükarda (40.00) m. yi aşamaz.

  4) Arka bahçe mesafesi bina yüksekliğinden az olamaz
+ Yorum Gönder