+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Yapı kullanma izni hangi şartlarda verilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yapı kullanma izni hangi şartlarda verilir
  Yapı kullanma izni hangi şartlarda verilir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Yapı kullanma izni hangi şartlarda verilir


  3194 sayılı İmar Kanununun 30. maddesinde; “Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, valilik bürolarından; 27. maddeye göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır” hükmü yer almaktadır.

  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 64. maddesinde ise; “Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının kullanılabilmesi için, inşaat ruhsatını veren belediye veya valilikten izin alınması zorunludur. Bu iznin alınması için ilgili idareye yapılan başvuru dilekçesi ekinde, fenni mesullerin yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten raporları yer alır. Mal sahibinin müracaatı üzerine belediye veya valilik, yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirler. Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması şarttır” denilmektedir.

  Söz konusu maddelerden anlaşılacağı üzere; bir yapıya yapı kullanma izni belgesi düzenlenmesi için yapının imar planına, ruhsat ve eklerine, fen sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanması gerekir. Bunun için her fenni mesulün ayrı ayrı teknik rapor düzenlemesi, ilgili idarenin de yerinde inceleme ve değerlendirme yapması gerekir. Ayrıca ilgili idarelerce istenen belgelerin de tamamlanmış olması gerekir.
+ Yorum Gönder