+ Yorum Gönder
Her Telden Eğitim Konuları ve Soru Cevap Yeni Forumunda Belediyeler şirket kurabilir mi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Belediyeler şirket kurabilir mi
  Belediyeler şirket kurabilir mi 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Belediyeler şirket kurabilir mi
  T.C.
  İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
  Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

  Sayı :B.05.0.MAH.0.65.001/80000-3268 07.02.2007

  Konu : Şirketler

  GENELGE NO: 2007/18

  ………………………VALİLİĞİNE


  İlgi :16.08.1995 tarih ve 46984 sayılı genelgemiz.

  İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre, il özel idareleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre yetkili organlarının kararı ile sermaye şirketi kurabilmektedir. Diğer taraftan, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 4 üncü maddesine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan dağıtım lisansı alan şehir içi dağıtım şirketi, yetki aldığı şehirde bulunan belediye veya belediye şirketini sermaye koyma şartı aramaksızın, yüzde on nispetinde dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır.
  Bu çerçevede, il özel idareleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri ile bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması, mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunulması, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 26 ncı maddesine göre Bakanlar Kurulu'nun iznine tabi bulunmaktadır.
  Yukarıda temel esasları özetlenen kanunların amir hükümleri gereğince; il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri, diğer belediyeler ile bunların kurdukları birlikler tarafından veya bu kuruluşların sermayesine ortak olduğu şirketlerin sermaye iştiraki ile kurulacak veya ortak olunacak şirketlerle ilgili olarak aşağıda belirtilen esas ve usullere uygun hareket edilecektir.
  1- İl özel idareleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ile bunların kurdukları birlikler kanunlarla kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilecek olup, görev ve hizmet alanlarıyla ilgili olmayan konularda şirket kurulmayacaktır.
  2-Yeni bir şirket kurulması, kurulmuş bulunan bir şirkete sermaye iştirakinde bulunulması veya bedelsiz olarak ortak olunması ya da kurulu bir şirketin hisselerinin hibe yoluyla kabulü gibi ileride bu idareleri mali sorumluluk altına sokabilecek her türlü işlem için önceden Bakanlığımız kanalıyla Bakanlar Kurulundan izni alınacaktır.
  3-Ortak olunan şirketin sermaye artışına gitmesi durumunda, beş yıllık bir süre içinde yapılacak toplam sermaye artışının şirket sermayesinin %20’sinden fazlasına tekabül etmesi halinde, şirketteki pay oranının korunması amacıyla yapılacak sermaye katılımı için de önceden Bakanlar kurulu izni alınacaktır.
  4- İl Özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununa göre, il özel idareleri ve belediyelerin sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, kesinleşmiş en son yıl bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının %10’unu geçmeyen iç borçlanmalar il genel meclisi veya belediye meclisi
  kararıyla; %10’u geçen borçlanmalar ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılacağından, borçlanmalarda bu husus göz önünde bulundurulacaktır.
  5-İl özel idareleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri ile bunların kurdukları birlikler tarafından kurulan şirketler tarafından yapılacak tahvil ihracı da, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 420 nci maddesine göre bir borçlanma olduğu için İl özel İdaresi Kanunu ve Belediye Kanununda getirilen sınırlamalar çerçevesinde, İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılacaktır.
  6-Dış piyasalardan yapılacak borçlanma ve tahvil ihracında ise 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre hareket edilecektir.
  7-İl özel idareleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri ile bunların kurdukları birliklerin sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin bilançoları her yıl ocak ayında Bakanlığımıza gönderilecektir.
  8-Bakanlar Kurulundan izin alınması amacıyla hazırlanacak olan dosya ekteki belgelerle birlikte Bakanlığımıza sunulacaktır.
  9-İl özel idareleri, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri ile bunların çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketlerce, yukarıda belirtilen esaslara aykırı olarak kurulan şirketlerin tasfiyesi veya sahip bulunulan hissenin satışı sağlanarak mevzuata aykırı uygulamalara en geç altı ay içinde son verilecektir.
  16.08.1995 tarih ve 46984 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış olup, konunun iliniz dahilindeki belediyeler ve il özel idaresine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.


  Şirket Kurulmasına Dair Dosyada Yer alacak Belgeler
  1-Şirketin kurulmasına ve sermaye katılım miktarının belirlenmesine dair meclis kararı
  2-Şirkete Kurulacak ait gerekçe raporu, amaç ve faaliyet konusu
  3-Mevcut şirkete ortak olunacaksa, bu şirkete ait bilanço
  4-Kurulacak şirkete ait fizibilite etüdü
  5-Talepte bulunan idarenin müracaat tarihi itibariyle genel mizanı
+ Yorum Gönder