+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Hangi dava hangi mahkemede açılır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hangi dava hangi mahkemede açılır
  hangi davanın hangi mahkemede açılabileceğini düzgün bir şekilde bulmak istiyorum örneği veraset ilamı çıkartmak istiyorum hangi mahkemeye verebilirim 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  hangi dava hangi mahkemede açılır

  İdari yargılama usulü nerelerde ve nasıl uygulanır ?

  Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda gösterilen usullere tabidir. (2577/1–1) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde yazılı yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır. (2577/1-2)

  2- Danıştay’ın görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?

  İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalar şunlardır :
  a- Bakanlar Kurulu kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı (tazminat) davaları, (2575/24-1/a)
  b- Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/b)
  c- Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/c)
  d- Danıştay İdari dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/d)
  e- Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlemlere karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/e)
  f- Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, (2575/24-1/f)

  Temyiz yoluyla Danıştay’da görülecek davalar ise şunlardır :
  İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarla ilgili nihai kararlar Danıştay’da temyiz yoluyla incelenir ve karara bağlanır. (2575/25)
  Danıştay ayrıca, görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek üzere gönderilendava dosyalarını da inceler ve bu hususta kesin karar verir. (2577/44-1-b)

  3- İdare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?

  İdare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay’da çözümlenecek olanlar dışındaki :
  a- İptal davalarını, (2576/5-1/a)
  b- Tam yargı (tazminat) davalarını, (2576/5-1/b)
  c- Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları, (2576/5-1/c)
  Çözümler.

  4- Vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?

  Vergi mahkemeleri:
  a- Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, (2576/6-a)
  b- (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davaları, (2576/6-b)
  Çözümler.

  5- Bölge idare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?
  Bölge idare mahkemeleri :
  a- Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararlar ile yasada sayılan bazı heyet kararlarını (86. soruya bakın) itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar. (2576/8-a)
  b- Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlar, (2576/8-b)

 3. Ziyaretçi
  Suçlu olmadıgım halde ceza yattım sonra beraat ettim yargıtaydada onaylandı suçsuzlugum
  tazminat davasını hangi mahkeyeme açarım
 4. Ziyaretçi
  Biz fırın sahibiyiz fakat ilçe belediyesi halk ekmek adialtinda ekmeği maliyetinin altında satarak ilçede bulunan bütün firinlari madur etmiş bizler bu konuyla ilgili hangi mahkemeye başvuru yapalım

 5. IŞILAY
  Devamlı Üye
  Suçlu olmadıgım halde ceza yattım sonra beraat ettim yargıtaydada onaylandı suçsuzlugum
  tazminat davasını hangi mahkeyeme açarım
  Tazminat davası nasıl açılır

  DAVA AÇMA SÜRESİ:

  Madde 7 - 1. Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.
  2. Bu süreler;
  a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı,
  b) Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda: Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği;
  Tarihi izleyen günden başlar.
  3. Adresleri belli olmayanlara özel kanunlarındaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde, özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça süre, son ilan tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün sonra işlemeye başlar.
  4. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.

  SÜRELERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
  Madde 8 - 1. Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.
  2. Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.
  3. Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.


  Biz fırın sahibiyiz fakat ilçe belediyesi halk ekmek adialtinda ekmeği maliyetinin altında satarak ilçede bulunan bütün firinlari madur etmiş bizler bu konuyla ilgili hangi mahkemeye başvuru yapalım
  Belediyeler zaten maddi durumu çok düşük olan halkımıza yardım için etmek dagıtmaktadırlar ancak belediyeler yardım için yaptıgından normal ekmek fiyatının altında satmaları kusurlu olacagı kanısında değilim ancak hakkınızı aramanızı tavsiye ederim

+ Yorum Gönder


hangi dava hangi mahkemeye açılır,  hangi dava hangi mahkemede açılır,  tam yargı davası nereye açılır ,  tazminat davası hangi mahkemeye açılır,  danıştaya hangi davalar açılır,  danıştaya dava nasıl açılır