+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkiye büyük millet meclisinin görevleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye büyük millet meclisinin görevleri
  çalışmalarım için önemli, lütfen cevaplayın 2. HARBİKIZ
  Moderator

  TBMM'nin temel işlevi, tartışma ve değerlendirme ortamı içinde, kanun koymak kaldırmak yapmak ve yürütmeyi denetlemektir. Meclisin tüm çalışmaları, kendi yaptığı İçtüzük hükümlerine göre yürütülür.

  Anayasaya göre, TBMM'nin görev ve yetkileri genel olarak şöyledir :

  · Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek;

  · Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek;

  · Bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek;

  · Para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek;

  · Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak;

  · Anayasanın 14 üncü maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek;

  · Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.
 3. Güneş Hoca
  Devamlı Üye
  TBMM bir yasama yılında en fazla 3 ay tatil yapar.
  TBMM, Ekim ayının ilk günü Cumhurbaşkanın açılış konuşmasıyla çalışmalarına başlar.
  TBMM bütçe komisyonu 40 kişiden oluşur. 25 iktidar, 15 muhalefet üyelerinden oluşur.
  Unutulmamalıdır ki Cumhurbaşkanın tek veto edemediği kanun bütçe kanunudur.
  Milletlerarası anlaşmalar. KANUN niteliğindedir itiraz edilemez.
  Toplantı yeter sayısı demek; üye tamsayısının en az 1/3'ü demek yani 184 milletvekili.
  Karar yeter sayısı ise; toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının 1/4 'nün bir fazlasından az olamaz.
  Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.
  TBMM tarafından kabul edilen kanunları Cumhurbaşkanı 15 gün içersinde yayımlar. Cumhurbaşkanı, yayımlanması uygun bulmadığı kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderir.
+ Yorum Gönder