+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkiyede göç ve sonuçları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiyede göç ve sonuçları








  türkiyede göç ve sonuçları







 2. Mine
  Devamlı Üye





  Türkiye'de Göçler

  İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir. Göçler ikiye ayrılır.

  A. İÇGÖÇLER

  Ülke içerisinde, nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. İç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda değişme olmaz. Sadece, bölgelerin ve illerin nüfusunda artma ya da azalma meydana gelir.

  İç göçler, sürekli ve mevsimlik göçler olmak üzere ikiye ayrılır.

  1. Sürekli İç Göçler

  Ülke içerisinde yer değiştiren insanların, göç ettikleri yerlere yerleşmesiyle gerçekleşir.

  Türkiye'de, Cumhuriyetin başlangıcından günümüze kadar, özellikle kırsal alanlardan kentlere doğru hızlı bir göç olayı görülmektedir.

  1927'de kent nüfusu % 24, kır nüfusu % 76 iken 1997'de bu oran kentte % 65, kırda % 35 olarak gerçekleşmiştir. Yani, 70 yılda kent nüfusu % 40 oranında artarken, kır nüfusu aynı oranda azalmıştır. Kır nüfusunun doğurganlık oranı kent nüfusundan daha fazla olduğu halde, oran olarak azalması kırdan kentlere doğru göç olgusunun varlığını gösterir.

  Türkiye'de iç göçler 1950 yılma kadar fazla etkili olmamış ve kır - kent nüfus oranlarında önemli bir değişiklik olmamıştır. İç göçler 1950'den itibaren, ulaşım ağının gelişmesi ve kırsal alanlara kadar ulaşmasına, sanayileşmenin artmasına bağlı olarak artış göstermiştir. Bunun sonucunda, kırsal nüfus oran olarak devamlı azalma, kent nüfusu da devamlı artma göstermiştir.

  İç göçün nedenleri

  • Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı
  • Miras yoluyla tarım alanlarının daralması ve ailelerin geçimini karşılamaması
  • Tarım alanlarının yetersiz gelmesi ve erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz hale gelmesi
  • Tarımda makineleşmenin artması ve buna bağlı olarak tarımsal işgücünün azalması
  • Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırlı olması
  • Ekonomik istikrarsızlık ve sosyal problemler
  • Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği
  • iklim ve yerşekıllerının olumsuz etkileri
  • Kentlerde sanayinin gelişmiş olmasından dolayı iş imkanlarının fazlalığı
  • Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlığı

  Türkiye'de iç göç, kırsal kesimde nüfusun artması ve kentlerde sanayileşmeye bağlı olarak, iş bulma imkanlarının gelişmesiyle artış göstermistir. Dolayısıyla iç göçteki en büyük etken ekonomik sıkıntılardır.

  Ülkemizde yüksek oranda göç veren filerin başlıcaları şunlardır:

  • D. Anadolu'da, Kars, Tunceli, Bitlis, Ağrı, Muş, Bingöl, Sımak
  • G. D. Anadolu'da, Adıyaman, Mardin
  • Karadeniz'de, Zonguldak, Ereğli, Samsun çevresi dışındaki iller
  • İç Anadolu'da, Sivas, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Niğde, Nevşehir
  • Ege'de, Afyon, Uşak, Kütahya
  • Akdeniz'de, Burdur, İsparta, K. Maraş
  • Marmara'da, Çanakkale, Kırklareli, Edime, Bilecik

  İç göç, özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerde daha fazla olmaktadır.

  Yüksek oranda göç alan şehirlerin başlıcaları şunlardır:

  İstanbul, Ankara, izmir, Adana, Bursa, Ş. Urfa, Antalya, Mersin, Konya, Samsun, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerdir. İç göç, ülkemizde özellikle sanayileşmiş merkezlere daha fazla olmaktadır.

  İç göçlerin sonuçları

  • Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür.
  • Yatırımlar dengesiz dağılır.
  • Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.
  • Düzensiz kentleşme görülür. '
  • Sanayi tesisleri kent içinde kalır. Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir.
  • Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.
  • Kentlerde işsiz insanların oranı artar.

  İç göçü önlemek için,

  • Tarımda sulama imkânlarını arttırmak,
  • Intansif tarım metodunu geliştirmek,
  • Besi ve ahır hayvancılığını geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
  • Kırsal kesimde eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak,
  • Tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını kırsal alanlara yönlendirmek,
  • Kırsal kesimde küçük sanayi kollarını geliştirmek, vb. gereklidir.

  2. Mevsimlik İç Göçler

  Kırsal kesimdeki bazı ailelerin büyük şehirlere, tarımın yoğun olarak yapıldığı yerlere, yaz turizminin geliştiği yerlere bir müddet çalışmak üzere göç etmeleri ile gerçekleşir.

  Yaylaya çıkma olayı da mevsimlik göçler içerisinde yer alır. Mevsimlik göçlerle Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Muğla, Antalya gibi merkezlerde, yaz ile kış mevsimleri arasındaki nüfus miktarlarında önemli değişmeler olmaktadır.

  • Kırsal kesimden göç edenlerin özellikleri
  • Genellikle genç nüfus göç etmektedir.
  • Erkek nüfus, kadından daha fazla göç etmektedir.
  • | Göç edenlerin çoğu sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır.• Göç sonucunda kentlerde hızlı nüfus artışı meydana gelmiştir.
  • Sanayileşme göçü arttırmaktadır.
  • Kentleşme hızı sanayileşme hızından daha yüksektir.
  • Bölgelerin toplam nüfusu ve nüfus yoğunluğu göçlerle hızla değişmektedir.

  Türkiye'de Dış Göçler

  Bir ülkeden diğer bir ülkeye yapılan göçlere dış göç denir. Dış göçlerin başlıca nedenleri:

  • Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi
  • Tabii afetler
  • Savaşlar
  • Etnik nedenler
  • Sınırların değişmesi
  • Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi

  Dış göçlerin sonuçları

  • Göç eden ülkede nüfus artar, göç veren ülkede ise azalır.
  • Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir.
  • Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir.
  Dış göçler ve Türkiye

  Ülkemize 1923 - 1989 yılları arasında çoğu Balkan ülkelerinden olmak üzere 2,2 milyon göç olmuştur. Bu sayı nüfusumuzun % 5'ini oluşturur.

  1950'den sonra, başta Almanya olmak üzere yurt dışına işçi gitmeye başlamıştır. Bugün Fransa, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç, ABD, Avustralya, Libya, S. Arabistan, Kuveyt ve Orta Asya ülkelerinde işçilerimiz bulunmaktadır. Yurt dışındaki nüfusumuz 4 milyonu geçmiştir.

  Türkiye'den yurt dışına göç sonucunda;

  • Ülkemize giren işçi dövizi artmıştır.
  • Ülke turizminin gelişmesini sağlamıştır.
  • Türk ticaretinin yaklaşık % 20 sine kaynak oluşturmuştur.
  • Artan nüfusun işsizlik sorununa kısmen çözüm bulunmuştur.




 3. Ziyaretçi
  fazla bir bilgi toplayamadım birazdaha iyi olabilirdi.




 4. Ziyaretçi
  daha uzun olabilirdi. ama çok kısa olduğu için yazamıyorum başka sayfadada bulamadım.mecbur burdan yazıcam.:(

 5. Asel
  Bayan Üye
  ÜLKEMİZDEKİ GÖÇLERİN SEBEPLERİ VE SONUÇLARI

  İç göçler başlıca sebepleri:

  A- Kırsal alandaki itici sebepler:

  1- Kırsal alandaki aşırı nüfus artışı,

  2-Mirasla toprakların parçalanması

  3-Tarım arazilerinin verimsizleşmesi(erozyona uğraması)

  4-Tarımda makineleşmenin iş gücüne ihtiyacı azaltması,

  5-Ekonomik ve sosyal sıkıntılar ve istikrarsızlık.

  6-Arazilerin kamulaştırılması,

  7-Kırsal alanda eğitim, sağlık, kültürel yetersizlik.

  8-İş sahasını büyütme arzuları,

  9-İklim şartlarının olumsuzlukları,

  10-Son yıllarda ardı ardına gelen göçük, heyelan, deprem, sel gibi doğal afetler ve terör sorunu da köyden kente göçü arttırmıştır.

  B – Kentlerdeki Çekici Özellikler:

  1- Gelişen sanayi ve iş sahaları,

  2- Eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin gelişmiş olması ve yararlanma isteği,

  3- Uygun iklim ve toprak şartları,

  4-Ulaşım kolaylıkları

  5-Bayındırlık hizmetlerinin gelişmiş olması

  6-Kentlerdeki eğlenceli yaşam, kültürel faaliyetlerin yaygın olması, yaşam koşullarının daha iyi olması,

  7- Ulaşım haberleşme alanındaki gelişmelerin etkisi,



  Göçlerin yol açtığı mekânsal sorunlar:

  1)Ülke genelinde nüfusun dağılışında dengesizlik görülür.

  2)Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

  3)Göç alarak büyüyen merkezlerde ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir.

  4)Düzensiz kentleşme meydana gelir.( çarpık kentleşme, plansız kentleşme)

  5)Önceleri kent dışında bulunan sanayi tesisleri zamanla kent içinde kalır.

  6)Kentlerde konut sıkıntısı çekilir. Bu da gecekondulaşmaya neden olur.

  7)Kent nüfusunda aşırı artış meydana gelir.

  8)Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik, kanalizasyon) yetersizlik görülür.

  9)Alt yapının yetersiz kalması sel, heyelan, sağlık sorunlarına yol açar.

  10)Kentlerde insan sayısının fazla olmasından dolayı işsiz insanların oranı artar,

  11)Erkek ve kadın nüfusunda dengenin bozulması.

  12)Kentlerde güvenlik bozulur,

  13)Kent nüfusu hızla artarken kır nüfusu azalır denge bozulur.

  14)Kentlerde hızla nüfus arştı trafik sorunları oluşmaktadır.

  15)Sağlık, eğitim gibi alanlarda sorunlar oluşur ve bu hizmetler yetersiz kalır.

  16)Göçler sonucu farklı yerlerden gelen insanların bir arada bulunması kültürel çeşitliliğe neden olur.

  17)Göç alan ülkede nüfus artar, göç veren ülkede ise azalır.

  18)Ülkeler arasında ekonomik ilişkiler gelişir.

  19)Ülkeler arası kültürel ilişkiler gelişir.



  Bu göçlerin yol açtığı sosyal sorunlar:

  1-Gelen göçmenler ve mülteciler, genellikle olağanüstü zor koşulların içinden ayrılarak ülkelere gelmektedirler. Ağır yol koşulları, yollarda karşılaştıkları engelleme girişimleri ve müdahaleler, sınırdan geçiş sırasında karşılaştıkları zorluklar ve mevsimlere dayalı doğal engeller, bu insanlarda önemli sağlık sorunlarına neden olmaktadır.



  2- Göç olgusu, bir baskı ya da zorlamaya dayandığından, çoğu zaman bu insanlar kendi statülerini tanımlamaya yarayacak belgelerden yoksun durumda bulundukları için göç veren ve göç alan ülke arasında hukuki bir belgeye bağlanmasında zorluklar yaşanmaktadır.



  3- Göç eden kitlenin içine katıldığı yeni doğal ve toplumsal çevreyi, göç alan kitlelerin de içlerine yeni katılan göçmen kitleleri benimseme güçlükleri yaşanmaktadır. Böylece, yeni bir ortak toplumsal yapı oluşumu söz konusu olmaktadır.



  4- Özellikle mülteci kitleler, terk ettikleri ülkenin güvenlik makamlarından gizli ve kaçarak geldiklerinden, iki ülke arasında kimi sürtüşmeler ve diplomatik krizler oluşabilmekte, ayrıca gelenlerin bir kısmı da başta terör ve casusluk olmak üzere diğer yasadışı olaylara destek verecek kötü niyet sahibi insanlar da sızabilmektedir.



  5- Yer değiştirmeler aileler, özellikle küçük çocuklar ve yaşlı kimseler için çoklukla baskı nedeni olmakta, çoğu zaman yeni bir çevreye uymakta ve yeni dostlar edinmekte zorluk çekmektedirler. Bu süreç içinde artan gecekondulaşma, kentsel hizmetlerin aksaması, işsizlik, göç edenlerin topluma uyumsuzluğu, şehir kültürüne yabancılık ve kültürler arası çatışma gibi sorunlar yaşanmaktadır.



  6- Göç edenlerin bazıları şehirle bütünleşirken bazıları şehirde ayrı gruplar meydana getirmektedirler. Göç edenlerin şehirleşmesi yani şehre bütünleşmesi için çok uzun zaman gerekmektedir. Göç nedeniyle kültürel farklılıklar düşmanlık ve gerginlik meydana gelmektedir.



  7- Kente gelmiş aile çocukları eğitim ve yetenek eksikliği gibi nedenlerle arzuladığı iş ve geleceği elde edemeyeceği düşüncesine kapılan çocukların, suça daha kolay yönelme olasılığı büyüktür. Göçlerin ve gecekondulaşmanın yoğun olduğu şehir bölgelerinde suç oranlarının şehrin diğer bölgelerine göre yüksek olduğu görülmektedir.

  Örneğin: İzmir’de gecekonduda oturan nüfusun kentin tüm nüfusuna oranı % 40–45 arasındayken, suç işleyen çocukların yaklaşık % 75'i gecekondu ya da kısmen gecekondu bölgelerinde oturmaktadır



  8-Ekonomik güçlükler nedeniyle çocukların okula gönderilmeleri yerine ekonomik yönden aileye katkıda bulunma zorunluluğu erken yaşta çalışmak zorunda kalan çocuğun hem eğitimini aksatmakta, hem de iş çevresinde zararlı alışkanlıklar kazanabilmesine yol açmaktadır.

 6. Asel
  Bayan Üye
  A- Göç alan ülkede veya kentte nüfus artar. Nüfus artış hızı yükselir.

  B - Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç alan alanlarda erkek nüfusu artar.

  C - Düzensiz kentleşme meydana gelir.( çarpık kentleşme, plansız kentleşme)

  Ç-Önceleri iken dışında bulunan sanayi tesisleri kent içinde kalır.

  D-Kentlerde konut sıkıntısı çekilir ve derme çatma yapılan konutlar gecekondulaşmaya neden olur.

  E-Alt yapı hizmetlerinde (yol, su, elektrik) yetersizlik görülür.

  G-Alt yapının yetersiz kalması sel, heyelan, sağlık sorunlarına yol açar.

  H-Kentlerde insan sayısının fazla olmasından dolayı işsiz insanların oranı artar,

  I- Göç alarak büyüyen merkezlerde ekonomik faaliyetler gelişir ve çeşitlenir.

  J-Kentlerde hızla nüfus arştı trafik sorunları oluşmaktadır.

  K-Sağlık, eğitim gibi alanlarda sorunlar oluşur ve bu hizmetler yetersiz kalır.

  L-Göçler sonucu farklı yerlerden gelen insanların bir arada bulunması kültürel çeşitliliğe neden olur.

  M- Farklı kültürlerdeki insanların bir araya gelmesi bazen de kültür çatışmalarına neden olabilir. Sosyal sorunları oluşturur.



  Göç veren yerlerde oluşan sorunlar :

  A- Göç veren ülkede veya kırsal alanlarda nüfus azalır.

  B - Genelde genç erkek nüfus göç ettiği için göç veren alanlarda erkek nüfusu azalır. Kadın nüfusu fazla olur.

  C-Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik meydana gelir.

  D- Kırsal alanlarda araziler boş kalmakta, bağ ve bahçeler ile konutlar bakımsızlıktan bozulmaktadır.

  E-Göç veren yerlerde nüfus yaşlılardan oluşur ve iş yapabilecek insan azalır.



  Göçlerin ve ortaya koyduğu sorunların çözümü için yapılması gerekenler:

  1- Göç veren bölgelerdeki yoğun göçün önlenebilmesi, öncelikle ekonomik koşulların iyileştirilmesi ve yüksek doğal nüfus artış hızının aşağı çekilmesine bağlıdır.

  2- Göçün yoğun olarak yaşandığı alanların üniversitelerinde göçü önleyecek politikalara yardımcı olmak üzere, araştırma yapmak ve bulgulara birinci elden ulaşmak amacıyla araştırma merkezleri kurulmalıdır.
  3- Orman köylerinden göçe katılanların oranını düşürmek amacıyla, ormanlardan köylünün bilinçli ve etkin bir biçimde yararlanabilmesi için olanaklar yaratılmalı ve orman köylülerinin yerinde kalkındırılması için gerekli olan fon kredileri yükseltilmelidir.

  4- Göç veren alanlardan göç etme nedeni olarak gösterilen işsizliğe son verilmeli ve bölgeye özgü istihdam politikası gerçekleştirilmelidir.

  5- Göç veren alanlara eğitim kültür ve sağlık alanında yatırımlara devam edilmelidir.
  6- Göç veren alanlarda gelir getirici uğraşlar yaratılmalıdır. Bunun içinde bölgedeki tarım dışı sektörler desteklenmelidir.
  7- Göç veren alanlarda bölge şartlarına uygun kırsal sanayiye geçilmelidir. Böylece kırsal sanayiden en çok yararlananlar kırsal alanda yaşayanlar olacaktır.( tarım ve hayvancılığa dayalı sanayiler)
  8- Göç veren alanlara devlet yatırımı ile birlikte, bölgede yatırım yapacak özel girişimciler cesaretlendirilmeli ve özendirilmelidir.
  9- Gerek köylerde, gerekse kentlerde el sanatlarına dönük imalat ve evlerde yapılacak fason üretim canlandırılmalı, kooperatifçilik teşvik edilmelidir.

  10- Göç veren alanlarda bir yandan köy tipi sanayi geliştirilmeli ve el emeğinin değerlendirilmesi yoluna gidilmelidir.

  11- Hammaddeye bağlı olmayan serbest sanayi kuruluşları iş gücü arzının en yüksek olduğu bölgelere kurulmalı, bölgeler arası dengeli politika uygulanmalı, sanayi nüfusu yurt çapında dengeli dağıtılmalı, GAP projesi benzeri DAP, KAP projeleri yaşama geçirilerek halkın doğduğu yerde tutulması sağlanmalıdır.

  12- Hazine arazilerinin belediyelere ve toplu konut kooperatiflerine devri ile gecekondu önleme bölgeleri oluşturulmalı, gecekonduya karşı proje uydu kentler yapılmalıdır.

  13- Demiryolu ağırlıklı hızlı bir ulaşım sistemi oluşturulup, cazibe merkezi olan büyük şehirlere gidip-gelme kolaylaştırılarak, şehre göç ihtiyacı ortadan kaldırılmalıdır.

  14- Gecekondulaşmanın önlenebilmesi için siyasi iktidarların oy kaygısından uzak şehir yasaları yapılmalı, imar affı kanunları yürürlükten kaldırılmalı, imara dönük af yasası olmamalıdır.

  15- Kamunun malı olan devlet, hazine, belediye arsalarına yapılan kaçak yapıların, gecekonduların kente karşı işlenmiş bir suç olduğu görüşü toplumun bütün kesimlerince benimsenmeli;

  16- Yoğun göç alan kentsel birimlerin yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı gereksinimlerinin giderilmesi ivedilikle yapılmalıdır.
  17- Göç alan bölgelerin çevre düzenlemesine önem verilmeli ve tasarım olarak göze hoş görülmeyen, kullanılan malzeme bakımından yetersiz ve dayanıksız olan, imar planına uymayan konut yapımına izin verilmemelidir.

  18- Türk Ceza Kanunundaki hırsızlık ve gasp suçlarına eşdeğer kabul edilecek yasal düzenlemeler yapılmalı, imar mevzuatına aykırı yapılaşmalara karşı müdahale ve yaptırım gücüyle donatılmış, meslek odaları, sivil kuruluşlar ve bilim adamları katılımlı, özerk, yerel ve demokratik denetleme kurumları oluşturulmalı

+ Yorum Gönder


ülkemizde göçün sonuçları,  türkiyede göçlerin sonuçları,  ülkemizde göç ve sonuçları,  göç ve sonuçları,  türkiyede göçün sonuçları,  ÜLKEMİZDE YAŞANAN ĞÖÇ VE ĞÖÇÜN ETKİLERİ