+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Çocuğa özgü adalet sistemi nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Çocuğa özgü adalet sistemi nedir
  çocuğa özgü adalet sistemi nedir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  çocuğa özgü adalet sistemi nedir

  "Çocuk adaleti sistemi", çocuk suçluluğunun önlenmesinde rol alan geniş bir mekanizmanın sadece bir parçasını ifade eder ve çocuk mahkemesinin yanı sıra polis, savcılık ve mahkeme çalışanları ile probasyon ve ceza infaz kurumları gibi resmî kurum ve kuruluşları da kapsar. Çocuk adalet sistemi sağlık, eğitim, sosyal destek ve refah servisleri gibi ilgili kurumların yanı sıra mağdur ve tanık desteği gibi koruyucu, önleyici hizmet veren resmi ya da sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışır. Örneğin suç işleme riski bulunan genç kişilere yönelik önleyici müdahalelerde bulunabilir.

  Çocuk adalet sistemi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Çocuk Adaletinin İcrasına Dair Birleşmiş Milletler Minimum Standart Kuralları (Pekin Kuralları), Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocukların Korunmasına Dair Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları), Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi İçin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad Kuralları) gibi birçok uluslararası belge ile yapılandırılmaktadır.

  BM Çocuk Hakları Sözleşmesi1' nin çocuğu her türlü işkence ve kötü muameleden korunmasını öngören 37. maddesinin aynı sıra 40. maddesinde çocuk adalet sistemine dair ayrıntılı açıklama yapılmıştır.

  40. madde'ye göre ise;

  ◦Devlet, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddia edilen ve bu nedenle itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul edilen her çocuğun; çocuğun yaşı ve yeniden topluma kazandırılmasının ve toplumda yapıcı rol üstlenmesinin arzu edilir olduğu hususları göz önünde bulundurularak, taşıdığı saygınlık ve değer duygusunu geliştirecek ve başkalarının da insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı duymasını pekiştirecek nitelikte muamele görme hakkını kabul etmelidir.

  ◦Bu amaçla ve uluslararası belgelerin ilgili hükümleri göz önünde tutularak Devlet'in yükümlülüğü;

  ■İşlendiği zaman ulusal ya da uluslararası hukukça yasaklanmamış bir eylem ya da ihmâl nedeniyle hiçbir çocuk hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ya da ithamı öne sürülemeyeceği gibi böyle bir ihlâlde bulunduğu da kabul edilmemesi,

  ■Hakkında ceza kanununu ihlâl iddiası veya ithamı bulunan her çocuğun aşağıdaki asgari güvencelere sahip olduğunun bilincinde olması;

  ■Haklarındaki suçlama yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılmak;

  ■Haklarındaki suçlamalardan kendilerinin hemen ve doğrudan doğruya; ya da uygun düşen durumlarda ana-babaları ya da yasal vasileri kanalı ile haberli kılınmak ve savunmalarının hazırlanıp sunulmasında gerekli yasal ya da uygun olan başka yardımdan yararlanmak;

  ■Yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde adli ya da başkaca uygun yardımdan yararlanarak ve özellikle çocuğun yaşı ve durumu göz önüne alınmak suretiyle kendisinin yüksek yararına aykırı olduğu saptanmadığı sürece, ana-babası veya yasal vasisi de hazır bulundurularak yasaya uygun biçimde adil bir duruşma ile konunun gecikmeksizin karara bağlanmasının sağlanması;

  ■Tanıklık etmek ya da suç ikrarında bulunmak için zorlanmamak; aleyhine olan tanıkları sorguya çekmek veya sorguya çekmiş olmak ve lehine olan tanıkların hazır bulunmasının ve sorgulanmasının eşit koşullarda sağlanması;

  ■Ceza yasasını ihlâl ettiği sonucuna varılması halinde, bu kararın ve bunun sonucu olarak alınan önlemlerin daha yüksek yetkili, bağımsız ve yansız bir makam ya da mahkeme önünde yasaya uygun olarak incelenmesi;

  ■Kullanılan dili anlamaması veya konuşamaması halinde çocuğun parasız çevirmen yardımından yararlanması;

  ■Kovuşturmanın her aşamasında özel hayatının gizliliğine tam saygı gösterilmesine hakkı olmak;

  ◦Devlet, hakkında ceza yasasını ihlâl ettiği iddiası ileri sürülen, bununla itham edilen ya da ihlâl ettiği kabul olunan çocuk bakımından, yalnızca ona uygulanabilir yasaların, usullerin, onunla ilgili makam ve kuruluşların oluşturulmasını teşvik edecek ve özellikle şu konularda çaba gösterecektir:

  ■Ceza Yasasını ihlâl konusunda asgari bir yaş sınırı belirleyerek, bu yaş sınırının altındaki çocuğun ceza ehliyetinin olmadığının kabulü;

  ■Uygun bulunduğu ve istenilir olduğu takdirde, insan hakları ve yasal güvencelere tam saygı gösterilmesi koşulu ile bu tür çocuklar için adli kovuşturma olmaksızın önlemlerin alınması.

  ◦Koruma tedbiri, yönlendirme ve gözetim kararları, danışmanlık, şartlı salıverme, bakım için yerleştirme, eğitim ve meslek öğretme programları ve diğer kurumsal bakım seçenekleri gibi çeşitli düzenlemelerin uygulanmasında, çocuklara durumları ve suçları ile orantılı ve kendi esenliklerine olacak biçimde muamele edilmesi sağlanacaktır.

  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesinin 37. ve 40. maddelere odaklanarak Sözleşmeye taraf Devletlere yönelik hazırladığı ve Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk Hakları'na ilişkin 10 no'lu genel yorumunda2; Devletlerin usul hukuku, yasalarla ihtilafa düşen çocuklarla ilgili olarak adli kovuşturma olmaksızın önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması, çocuğun özgürlüğünden yoksun bırakılmasının ancak son başvurulacak bir önlem olması gibi alanlarda, ÇHS ile tam bir uyum sağlamak için yapılması gereken çalışmalar olduğuna vurgu yapmaktadır. Ayrıca çocukların yasalarla karşı karşıya gelmesini engellemeye dönük önlemler hakkında bilgi eksikliğine vurgu yaparak yasa ihlali durumunun çocuk adaleti alanında kapsamlı bir politikanın yoksunluğu sonucu olabileceğine dikkat çekmektedir.

  Komite çocuk adalet sistemi ile ilgili kapsamlı bir politikanın başlıca ilkelerini ÇHS'nin ayırımcılık yapmama ve çocuğun yüksek yararı ilkeleri ile ilgili olduğunu belirtmekte; çocuk adalet sistemi içerisinde çocukların yaşaması, hayatta kalması ve gelişmesi (madde 6), onların görüşlerinin alınması (madde 12) ve saygınlıklarının korunması (madde 40) haklarına özel önem verilmesine dikkat çekmektedir. Bu ilkeler doğrultusunda oluşturulacak politikanın çocuk suçlarının önlenmesi, müdahale ve yönlendirme yapılması, yasayı ihlal eden çocukların cezai sorumluluk için asgari ve üst yaş sınırının belirlenmesi, adli yargılama güvencesi sağlanması ve yargı dışı önlemlerin güçlendirilmesi konularında öğelerinin bulunması gerektiğini belirtmektedir. Komite ayrıca ÇHS'ye uygun bir çocuk adalet sistemi için çocuk adalet örgütlenmesi, toplumda bilinç geliştirme ve eğitim çalışmaları ve veri toplama, değerlendirme ve araştırma çalışmalarına özel önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  çocuğa özgü adalet sistemi

  Çocuk adalet sistemi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, Çocuk Adaletinin İcrasına Dair Birleşmiş Milletler Minimum Standart Kuralları (Pekin Kuralları), Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Çocukların Korunmasına Dair Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana Kuralları), Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi İçin Birleşmiş Milletler Yönlendirici İlkeleri (Riyad Kuralları) gibi birçok uluslararası belge ile yapılandırılmaktadır.


+ Yorum Gönder