+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Mülteci çocukların hakları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mülteci çocukların hakları nelerdir
  Mülteci çocukların hakları nelerdir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Mülteci çocukların hakları nelerdir

  İster tek başına ister anne babasıyla ya da herhangi bir kimseyle bulunsun mültecilik ve sığınmacılık statüsü isteyen çocukların uygun biçimde korunma ve ailelerinin yanı sıra daha önceki resmi ya da gayri resmi bakıcılarının izlenmesi dahil insanî yardımlardan yararlanma hakları vardır. Çocukların bu hakları BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 22. maddesinde düzenlenmektedir.

  Madde 22

  1. Taraf Devletler, ister tek başın olsun isterse ana babası veya herhangi bir başka kimse ile birlikte bulunsun, mülteci statüsü kazanmaya çalışan ya da uluslararası veya iç hukuk kural ve usulleri uyarınca mülteci sayılan bir çocuğun, bu Sözleşmede ve insan haklarına veya insani konulara ilişkin ve söz konusu Devletlerin taraf oldukları diğer Uluslararası sözleşmelerde tanınan ve bu duruma uygulanabilir nitelikte bulunan hakları kullanması amacıyla koruma ve insani yardımdan yararlanması için gerekli bütün önlemleri alırlar.

  2. Bu nedenle, Taraf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve onunla işbirliği yapan hükümetler arası ve hükümet dışı yetkili başka kuruluşlarla bu durumda olan bir çocuğu korumak, ona yardım etmek, herhangi bir mülteci çocuğun ailesi ile yeniden bir araya gelebilmesi için ana-babası veya ailesinin başka üyeleri hakkında bilgi toplamak amacıyla işbirliğinde bulunurlar. Herhangi bir nedenle kendi aile çevresinden sürekli yada geçici olarak ayrı düşmüş bir çocuğa bu Sözleşmeye göre tanınan koruma, aynı esaslar içinde, ana babası ya da ailesinin başkaca üyelerinden hiçbirisi bulunamayan çocuğa da tanınacaktır.

  Bu madde, Sözleşmede yer alan 9. madde (ana-babadan ancak çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda ve zorunluluk hallerinde ayrılma); 10. madde (ailelerin yeniden birleşmesinin olumlu, insancıl ve kolaylaştırıcı biçimde ele alınması), 20. madde (aileleri olmayan çocukların korunması); 39. madde (silahlı çatışma, işkence ve diğer istismar uygulamalarına tanık ve hedef olanların tedavi ve rehabilitasyonu); ve 37. madde (özgürlüklerinden yoksun bırakılmaya ancak son çare olarak başvurulması). İle birlikte ele alınmalıdır

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Mülteci çocukların hakları nelerdir
  Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25
  sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme
  49. maddeye uygun olarak 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
  Türkiye Sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamõş ve 9 Aralõk 1994
  tarihinde ihtirazi kayõtla onaylamõştõr. 4058 Sayõlõ Onay Kanunu 11 Aralõk
  1994 gün ve 22138 Sayõlõ Resmi Gazete’de yayõnlanmõştõr.

+ Yorum Gönder