+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Evlilik birliği hangi durumda sona erer? Boşanma nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Evlilik birliği hangi durumda sona erer? Boşanma nedenleri nelerdir
  Evlilik birliği hangi durumda sona erer? Boşanma nedenleri nelerdir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Evlilik birliği hangi durumda sona erer? Boşanma nedenleri nelerdir

  Evliliğin sona ermesi; ölüm, gaiplik1, cinsiyet değişikliği2, irade bozukluğu sonucu evliliğin iptali3 ve boşanma yollarından birisi ile gerçekleşir. 4 Bazı hallerde ise mahkeme eşlerim birlikte yaşamaya ara verebilirler.

  Yeni Medeni Kanunda önceki kanundaki boşanma nedenleri korunmuştur. Bunlar; zina5, hayata kast, pek kötü ya da onur kırıcı muamele, suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme, terk, akıl hastalığı6 ve evlilik birliğinin sarsılmasıdır. Bir yılı geçen evliliklerde her iki eşin boşanma ve sonuçları konusunda anlaşmaları halinde, evlilik birliğinin sarsıldığı kabul edilmektedir. Aynı şekilde herhangi bir nedenle açılan boşanma davasının reddi üzerine üç yıl boyunca müşterek hayatın tesis edilmemesi hallerinde de boşanma gerçekleşecektir.

  Yeni Medeni Kanunda pek fena muamele ve cana kast dışında onur kırıcı davranış da, boşanma nedenleri arasında sayılmıştır. Sürekli psikolojik saldırı, üçüncü kişilerin önünde şahsiyetini tahkir etme gibi davranışlar onur kırıcı muamele içine girebilmektedir.7

  Bir eşin haysiyetsiz yaşam sürmesi ya da küçük düşürücü suç işlemesi, diğer eşi evliliği devamı beklenemeyecek duruma sokuyorsa boşanma gerçekleşecektir. 8 Haklı bir sebep olmaksızın evlilik birliğinin yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla müşterek evin terk edilmesi boşanma nedenidir. Ancak terkten sonra, en az dört ay geçmesi, bağımsız9 tarafların sosyal statülerin uygun, oturabileceği bir eve geri gelmesi için mahkeme kanalı ile terk ihtarının yapılması ve ihtardan itibaren iki aylık süre içinde müşterek eve geri dönmediği takdirde terk nedeniyle boşanma davası açılacağı bildirilmesi gerekmektedir. (MK 164 Md)


  --------------------------------------------------------------------------------

  1 MK md 131: Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez./Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir./Ayrı bir dava ile evliliğin feshi, davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir.

  2 Medeni Kanunun 40. maddesine göre, cinsiyetini değiştirmek isteyen kimseye, on sekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu ve üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunu bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şartlarıyla, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece cinsiyet değişikliğine izin verilmesini istemesi durumunda gerekli izin verilebilir. Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbi yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.

  3 MK 145 ve 149

  4 Eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya ailenin huzuru ciddi biçimde tehlikeye düştüğü sürece, ayrı yaşama hakkına sahiptir. (MK 197. madde)

  5 Öğrenme tarihinden itibaren altı ay, olayın oluşum tarihinden itibaren beş yıl içinde zina nedeniyle boşanma davası açılmalıdır. Daha önce af edilmişse de dava açma hakkı düşer ( MK 161. md)

  6 Akıl hastalığının boşanma nedeni olabilmesi, hastalığın iyileşme ihtimalinin bulunmadığının, resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi ve akıl hastalığının diğer eş için çekilmez bir hal alması şartlarına bağlıdır. ( MK. 165 Md)

  7 Hayata kast, kötü ya da onur kırıcı muameleyi öğrenme tarihinden itibaren 6 ay olayın oluşumundan itibaren 5 yıl içinde dava açmak gerekmektedir. 162. Md)

  8 Eşlerden bir tanesi yüz kızartıcı suç işler ya da haysiyetsiz bir yaşam sürerse ve bu durum diğer eş içim birlikte yaşamayı çekilmez hale getirirse eş her zaman için boşanma davası açabilir (163 Md)

  9Yargıtay kararlarında da ifade edildiği üzere, terk davasının açılabilmesi, davacının eşini bağımsız bir konuta çağırması koşuluna bağlıdır. Belirtilen ev, müşterek hayatın devamına imkân verecek şekilde döşenmeli ve maddi ve manevi olarak bağımsız olmalıdır. Ev, sadece eşlere tahsis edilmiş durumda olmalıdır. Evde anne-baba, kardeş gibi şahısların bulunması evin bağımsızlığına engel olur. Yargıtay 02.11.1995 tarihinde verdiği bir kararda, davette bulunan eşin bakım ve gözetimine muhtaç bulunmayan ana-baba ile birlikte oturulan evin manevi bağımsızlığından söz edilemeyeceğini belirtmiştir.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Evlilik birliği hangi durumda sona erer?


  Fesih, evlilik birliğinin akid anında var olan veya sonradan meydana gelen bir eksiklik sebebiyle bozulmasıdır. Sıhhat şartlarından birisinin eksik oluşu akid anındaki bir bozukluğu, tarafların bir arada yaşamalarının dinen mümkün olmaması akidden sonraki bir bozukluğu ifade eder. Meselâ şahitsiz evlenme akid anındaki bir bozukluktur, eşlerden birinin dinden çıkmış olması da (irtidad) akidden sonra meydana gelen dinen beraber yaşamayı imkânsız kılan bir haldir. Talâk, yani boşama ise evlilik birliğine eşlerden birisi veya her ikisi tarafından son verilmesidir. Bu son verme bazan tek taraflı bir irade beyanı ile bazan iki tarafın anlaşmasıyla bazan da mahkeme kararıyla olur. Her bir şeklin kendine has usulü ve sonuçları vardır.
  Evliliğin fesih veya talâkla sona ermesinin farklı hukukî sonuçları bulunmaktadır. Fesih evlilik birliğine derhal son verir. Talâka gelince, bâin talâk bu birliğe kocanın tek taraflı iradesi ile geri dönemeyeceği şekilde son verirse de ric`î talâk iddetin bitimine kadar kocaya geri dönüş imkânı vermektedir. İddet bitince evlilik bağı tamamen çözülmüş olur. Fesih ile kocanın kullanacağı talâk sayısı azalmış olmaz. Her bir talâk ise kocanın sahip olduğu üç talâk hakkını azaltır. Zifaftan önce meydana gelen fesihlerde kadına mehir vermek gerekmediği halde, aynı durumda talâk gerçekleşirse belirli şartlarla belirlenen mehirin yarısı veya müt`a denilen gönül alıcı bir hediye vermek gerekir.


+ Yorum Gönder


evliliğin sona erme nedenleri