+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Açık İlköğretim Okuluna Kimler Müracaat edebilir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Açık İlköğretim Okuluna Kimler Müracaat edebilir
  Açık İlköğretim Okuluna Kimler Müracaat edebilir? 2. FERZAN
  Yeni Üye

  Açık İlköğretim Okuluna Kimler Müracaat edebilir


  Bu çalışmanın amacı, açık ilköğretim okulu öğrencileri belirlemek için ' opinions about mathematics television programmes. matematik televizyon programları hakkında görüşler. This study indicated that to Bu çalışmada belirtilen o determine differences among open primary education school students' opinions about hakkında açık ilköğretim okulu öğrencilerin görüşleri arasında farklılıklar tespit mathematics television programmes point of view students' characteristics like gender, matematik televizyon programları, cinsiyet gibi görünümü öğrencilerin özelliklerine işaret age, grade, frequency of watching mathematics television programmes and living place. , matematik, televizyon programları ve yaşam yeri izlerken yaş, sınıf, frekans. The sample consists of 99 students which were selected randomly from open primary Bu örnek, açık ilköğretim rastgele seçilen 99 öğrenci oluşur school students in Eskisehir in 2005-2006 education years. Eskişehir'de lise öğrencileri, 2005-2006 öğretim yılı . Data were collected by a Veriler toplandı questionnaire which consists of 15 items and a demographical information form. 15 madde ve bir demografik bilgi formu oluşur anket. Frequency tables, t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were employed to Frekans tabloları, t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi istihdam edildi analyze data. verileri analiz ediyoruz. According to the results of the study, open primary education school students have some Çalışmanın sonuçlarına göre, açık ilköğretim okulu öğrencileri var negative opinions about language, terms, suitability for learning levels, expression dil, terimler, öğrenme düzeyleri için uygunluğu, ifade ile ilgili olumsuz görüşler speed, number of repeating broadcast and summaries of mathematics television hız, yinelenen yayın sayısı ve matematik televizyon özetleri programmes. programları. Keywords: Distance Education, Mathematics Teacher Candidate, Faculty of Education Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Matematik Öğretmen Adayı, Eğitim Fakültesi INTRODUCTION GİRİŞ Rapid development in information and computer technologies changes persons' and Hızlı bilgi ve bilgisayar teknolojileri değişiklikleri kişilerin gelişme ve community live. topluluk yaşıyor. This situation creates an absolute necessity for clear and permanent Bu durum için mutlak bir zorunluluk yaratır ve kalıcı information in a short time for everyone. herkes için kısa bir süre içinde bilgi. Education, legal condition behinds the learning, Eğitim, yasal durum, öğrenme behinds requires a place in this development, too. da, bu gelişmenin bir yer gerektirir. And this is related to the importance that given Ve bu verilen önemine ilgili for “distance education”. "uzaktan eğitim" için. Distance education can make learning easy by isolating time Uzaktan eğitim, kolay öğrenme, zaman izole ederek yapabilirsiniz and place from it. ve başka bir yere. Distance education is different from traditional education by its nature Uzaktan eğitim, geleneksel eğitim doğası gereği farklı . (Toprakcı & Ersoy, 2008). (Toprakçı ve Ersoy, 2008). At its most basic level, distance education takes place when a teacher and student(s) are Bir öğrenci ve öğretmen (ler) onun en temel düzeyde, uzaktan eğitim yer alır separated by physical distance, and technology (ie,voice, video, data, and print), often fiziksel mesafe, ve teknoloji (yani, ses, video, veri, ve baskı) tarafından ayrılmış, sık sık in concert with face-to-face communication, is used to bridge the instructional gap. yüz-yüze iletişim konserde, öğretim köprü için kullanılır. These types of programs can provide adults with a second chance at a college education, Bu tür programlar, bir kolej eğitimi ikinci bir şans olan yetişkinler sağlayabilir reach those disadvantaged by limited time, distance or physical disability, and update sınırlı bir süre, mesafe veya fiziksel engeli olanlar dezavantajlı ulaşmak ve güncelleme the knowledge base of workers at their places of employment. onların istihdam yerlerinde işçilerin bilgi tabanı. Many educators ask if distant students learn as much as students receiving traditional Öğrencilerin geleneksel alma gibi uzak öğrencilerin olduğu kadar öğrendikleri takdirde, pek çok eğitimci sormak face-to-face instruction. yüz-yüze öğretim.

 3. FERZAN
  Yeni Üye
  Page 2 Sayfa 2


  177 177 Research comparing distance education to traditional face-to-face instruction indicates Uzaktan eğitim geleneksel yüz yüze eğitimi karşılaştıran araştırmalar gösterir that teaching and studying at a distance can be as effective as traditional instruction, öğretim ve uzaktan eğitim, geleneksel öğretim kadar etkili olabilir when the method and technologies used are appropriate to the instructional tasks, there kullanılan yöntem ve teknolojileri, öğretim görevleri için uygun zaman , is student-to-student interaction, and when there is timely teacher-to- student feedback öğrenci-öğrenci etkileşimi ve zamanında öğretmen-öğrenci geribildirim (Moore & Thompson, 1990; Verduin & Clark, 1991). (Moore ve Thompson, 1990; Verduin & Clark, 1991). A wide range of technological options are available to the distance educator. Teknolojik seçenekler geniş bir yelpazede mesafe eğitimci mevcuttur. They fall Bu sonbaharda into four major categories: dört ana kategoriye ayrılır: Voice - Instructional audio tools include the interactive technologies of telephone, Ses - Öğretim ses araçları, telefon, interaktif teknolojileri , audioconferencing, and short-wave radio. audioconferencing ve kısa dalga radyo. Passive (ie, one-way) audio tools include Pasif (yani tek yönlü) ses araçları içeren tapes and radio. bantlar ve radyo. Video - Instructional video tools include stil images such as slides, pre-produced moving Video - Öğretim video araçları gibi slayt olarak halen görüntüleri, önceden üretilmiş hareket images (eg, film, videotape), and real-time moving images combined with görüntü (örneğin, film, video kaset), ile birlikte gerçek zamanlı hareketli görüntü audioconferencing (one-way or twoway video with two-way audio). audioconferencing (iki yönlü ses, tek yönlü ya da twoway video). Data - Computers send and receive information electronically. Veri - Bilgisayar göndermek ve elektronik bilgi alabilirsiniz. For this reason, the term Bu nedenle, terim "data" is used to describe this broad category of instructional tools. "Veri" öğretim araçları bu geniş kategoride tanımlamak için kullanılır. Computer Bilgisayar applications for distance education are varied and include: uzaktan eğitim uygulamaları çeşitlidir ve şunlardır: Computer-assisted instruction (CAI) – uses the computer as a self-contained teaching Bilgisayar Destekli Eğitim (CAI) - kendi kendine yeten bir öğretim olarak bilgisayar kullanır machine to present individual lessons. bireysel dersler sunmak için makine. Computer-managed instruction (CMI) – uses the computer to organize instruction and Bilgisayar tarafından yönetilen talimatı (CMI) - bilgisayar eğitim düzenlemek için kullanır ve track student records and progress. Öğrenci kayıtları ve ilerlemeyi izlemek. The instruction itself need not be delivered via a Kendisi bir yönerge ile teslim olmak zorunda değildir computer, although CAI is often combined with CMI. bilgisayar, CAI genellikle CMI ile birlikte olmasına rağmen. Computer-mediated education (CME) - describes computer applications that facilitate the Bilgisayar aracılı eğitimi (STE) - kolaylaştıran bilgisayar uygulamaları açıklanmaktadır delivery of instruction. öğretim teslim. Examples include electronic mail, fax, real-time computer Örnekler, elektronik posta, faks, gerçek zamanlı bilgisayar conferencing, and World-Wide Web applications. konferans ve World-Wide Web uygulamaları. Print - is a foundational element of distance education programs and the basis from Yazdır - uzaktan eğitim programlarının temel bir unsuru ve temel alarak which all other delivery systems have evolved. Tüm diğer dağıtım sistemleri gelişmiştir. Various print formats are available Çeşitli baskı biçimler mevcuttur including: textbooks, study guides, workbooks, course syllabi, and case studies (Willis, :, ders kitapları, çalışma kılavuzları, çalışma kitapları, ders müfredat programları, ve vaka çalışmaları (Bruce Willis , 1994). 1994). The history of distance education could be tracked back to the early 1700s in the form of Şeklinde erken 1700'lerin uzaktan eğitim geçmişi geri takip olabilir correspondence education, but technology-based distance education might be best yazışmalar, eğitim, ancak teknoloji tabanlı uzaktan eğitim iyi olabilir linked to the introduction of audiovisual devices into the schools in the early 1900s. 1900'lü yılların başında okullara görsel-işitsel cihazların tanıtımı ile bağlantılı. In tracing the history of distance education, the introduction of television as an Uzaktan eğitim tarih, bir televizyon izleme instructional medium appears as an important entry point for theorists and practitioners öğretim orta teorisyenler ve uygulayıcılar için önemli bir giriş noktası olarak görünür outside of the correspondence education tradition, and marks parallel paths for için yazışma eğitim geleneğinin dışında ve işaretleri paralel yollar correspondence study and instructional media. yazışma eğitim ve öğretim medya. Early studies by educators tended to show that student achievement from classroom Eğitimciler tarafından erken çalışmalar sınıfta öğrenci başarısını göstermek eğiliminde television was as successful as from traditional face-to-face instruction. televizyon gibi geleneksel yüz-yüze talimat başarılı oldu. In one of the Biri earliest education vs. media studies, Childs concluded that television is not an medya çalışmaları vs erken eğitim, Childs, bu televizyon bir varmıştır instructional method, but an instrument for transmitting instruction (Jeffries, 2008). öğretim yöntem, ancak talimatı (Jeffries, 2008) iletilmesi için bir araç. Using television in distance education in Turkey started at first Open Education Faculty of Türkiye'de uzaktan eğitim televizyon kullanarak ilk Açık Öğretim Fakültesi başladı Anadolu University. Anadolu Üniversitesi.

  Page 3 Sayfa 3
  178 178 Established with the intention to provide university degree opportunities for the majority Çoğunluğu üniversite diploması fırsatları sağlamak amacı ile kurulan of the society, Anadolu University can be referred to as belonging to the eastern models. toplumun, Anadolu Üniversitesi, doğu modellere ait olarak ifade edilebilir . Its “Open Educational Faculty” has been providing education in many subjects through "Açık Eğitim Fakültesi" ile birçok konuda eğitim vermektedir printed materials, television programs and academic counseling. basılı materyaller, televizyon programları ve akademik danışmanlık. When it was first established, it only had 29 479 students (Odabaşı and Kaya,1998), Ilk kurulduğunda, sadece, 29 479 öğrenci (Odabaşı ve Kaya, 1998) today the registered number of students reached 600 000. bugün kayıtlı öğrenci sayısı 600 000 olmuştur. It is offering 34 different 34 farklı sunuyor programs (Ural, 2007). programlar (Ural, 2007).

 4. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Açık İlköğretim Okuluna Kimler Müracaat edebilir  Zorunlu eğitim yaşını bitirenlerden;
  a) İlköğretimin 5 inci sınıfını tamamladığını belgelendirenler,
  b) Yetişkinler 2 ci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,
  c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
  d) İlköğretimin 6 cı, 7 ci ve 8 inci sınıflarından ayrılanlar,
  e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) maddelerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar başvurabilirler


+ Yorum Gönder