+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda 2 sayfalık metin üzerinde ek kök tahlili Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  2 sayfalık metin üzerinde ek kök tahlili
  2 sayfalık metin üzerinde ek kök tahlili 2. Asel
  Bayan Üye

  Örnek 1

  “Çekoslavakyalılaştıramadıklar ımızdan mısınız?”
  Kelimenin ek kök tahlinini yapabilir misiniz?

  Cevap:
  Çekoslovakya: İsimi
  -lı: İsimden İsim Y E
  -laş: İsimden Fiil Y E
  -tır: Fiilden Fiil Y E
  -a: Zarf Fiil E
  -ma: Olumsuzluk E (FFYE)
  -dık: Sıfat Fiil E (FİYE)
  -lar: Çokluk E (Çekim Eki)
  -ı: Yardımcı ses
  -mız: İyelik 1 Çokluk (Çekim Eki)
  -dan: Ayrılma hâli (Çekim Eki)
  mı: Soru Edatı-Eki
  -sınız: İkinci Çokluk Kişi Eki (Çekim Eki)

  Örnek 2:
  ”Dabaklar şeyhinin arkasında”
  burada ”şeyhinin” ve ”arkasında” kelimelerini ayırınız

  Cevap:
  Şeyh: İsim kökü
  i: 3tekil iyelik eki
  -nin: ilgi durum eki

  arka: isim kökü
  -sı: 3tekil iyelik eki
  -n: zamir n’si (pronominal n)
  -da: bulunma durum eki

  biz mesela bu arkası kelimesini şöyle ayırıyoruz,

  Arka-s-ı

  s’ye kaynaştırma diyip ı’ya iyelik 3 teklik şahıs eki diyoruz bu ne kadar doğrudur?

  Yanıt:
  bazı dilbilimciler örn Muharrem Ergin, kaynaştırma harflerini sadece “n ve y” kabul eder Bu halde arka-sı sözcüğündeki “s” iyelik ekine tabidir yani arka-m arka-n arka-sı Demek ki sizin hocanız kaynaştırma harflerini “n,s,y,ş” olarak kabul etmiş iyelik eklerini de
  araba-m araba-n araba-sı örneklerinde olduğu gibi 3 tekil şahısta “-ı, -i, -u, -ü ve -sı, -si, -su, -sü” olarak kabul edersek “s” diye bir kaynaştırma harfi olmaz ancak iyelik eklerini (3 tekil şahısta) sadece “-ı, -i, -u, -ü” olarak kabul edersek o zaman “s” harfini kaynaştırma olarak almamız gerekir
  “ş” harfine gelince üleştirme eklerini “-ar, -er” olarak kabul edersek “ş” kaynaştırma olur örn altı-ş-ar
  ama üleştirme eklerini “-ar, -er, -şar, -şer” olarak kabul edersek o zaman “ş” diye bir kaynaştırma harfi yoktur Çünkü “ş” nin
  kaynaştırma harfi olarak kullanılabilecek “üleştirme ekleri” dışında bir kullanımı yoktur

  Ek – Kök Konusu:
  KÖK:

  Kök, bir sözcüktür ve bir heceden veya birden çok heceden oluşabilir
  Sözcüğün anlamlı en küçük parçası
  Bölünemez
  Türetme ekini almamıştırörn: var-ım,yok-um
  Kapatarak bulunur
  Normal kullanım: Kök+ek
  örn:
  yap-ım, çek-im
  Kökler genel olarak ikiye ayrılır:
  a) Ad (ad soylu) kökleri:
  ad, sıfat, zamir, edat , bağlaç, ünlem olan sözcüklerin kökleridir
  Örn:
  Dağ, güzel, hemen, ben, ile, evet…

  b) Eylem (fiil) kökleri:
  iş, oluş, hareket bildiren sözcük kökleridir
  Örn:
  At-, yaz-, sor- , oku-…

  GÖVDE:
  Kök+yapım eki=gövde
  Kökle gövde anlamca birbiriyle ilişkili ancak karşıladıkları kavramlar,varlıklar değişiktir
  Örn:
  var-lık-lı, yok-luk, yok-sul-luk
  Ben adamı böyle yoklarım
  Yoklarım var olur mu?

  EK:
  Kök veya gövdelere gelerek ya yeni bir sözcük türetirler ya da sözcüğün cümle içindeki işlerliğini artırırlar
  Ekler tek başlarına bir anlam taşımaz ve kullanılmaz
  Yeni sözcükler yapan YAPIM ekleri
  Sözcüğe işlerlik katan ÇEKİM ekleri

  ÇEKİM EKLERİ:
  Eklenince cümle içindeki diğer sözcüklerle ilişkiye sokar
  Sözcüklerin cümle içinde kullanılmalarını sağlar
  Anlam değişmez
  Sözcüğe işlerlik kazandırır
  Türü değişmez
  Sözcüğün cümledeki görevini belirler
  Dışarıdaki sözcüğü cümleye çeker

  İSİM ÇEKİM EKLERİ:

  Adların sonlarına gelerek diğer sözcüklere bağlarlar
  Cümle içindeki durumlarını belirten
  Adlara cümlede görev veren veya anlamını türlü yönlerden belirginleştiren
  Yeni adlar türetmeyen eklerdir
  Örn:
  Sıra – lar, masa – ya,

  FİİL ÇEKİM EKLERİ:

  Eylemlere gelen çekim ekleridir
  Eylemden yeni bir eylem türetmezler
  Eylemlere gelen zaman, dilek ve kişi ekleridir
  Örn:
  Yarın gel – ecek – im
  zaman eki kişi eki

  Gel – meli – ler
  zaman eki kişi eki

  YAPIM EKLERİ:
  Sözcüğün anlamını, kimi kez de türünü değiştirirler
  Eklenince yeni sözcükler türetir
  Yeni adlar,eylemler
  Anlam değişikliği
  Tür değişikliği

  ADDAN AD
  -Ad kökünden veya gövdesinden yeni adlar türetir
  -Addan ad türetir
  Örn:baş-lık-lı,Türk-çe,eş-siz …
  a a a a a a a
  Göz-de öğrenci

  ADDAN EYLEM
  -Ad kökünden veya gövdesinden eylemler türetir
  Örn: oyun-a,taş-la,yeşil-er …
  a e a e a e

  EYLEMDEN EYLEM
  -Eylem kök veya gövdelerinden eylemler türetir
  Örn:gül-üş,gül-üş-me,kov-ala …
  e e e e e e e

  EYLEMDEN AD
  Eylem kök veya gövdelerinden adlar türetir
  örn:dur-ak,ağla-mak,yor-gun-luk
  e a e a e a a
  Kaz-ı çalışmaları

  TÜREMİŞ (GÖVDE)
  Yapım eki almış sözcük
  Yapım eki olarak yeni anlam kazanmış sözcük
  Gövde kökle ilgili; ancak karışladığı varlık yönünden farklıdır
  Örn:
  Uyku,boşluk, kalemlik, yolcu …(türemiş ad)
  Olgunlaş-, oyna-, gülüş- … (türemiş eylem)
  Yaylı, sulu, … (türemiş sıfat)
 3. Ziyaretçi
  güzel anlatmışınız
+ Yorum Gönder


metin üzerinde ek kök tahlili,  2 sayfalık metin üzerinde ek kök tahlili,  bir metin üzerinde ek kök tahlili,  2 sayfalık metin örnekleri,  2 sayfalık bir metinde ek kök tahlili,  2 sayfalık bir metin üzerinde ek kök tahlili