+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Yapım eki almış kelimeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yapım eki almış kelimeler
  yapım eki almış kelimeler hakkında örnekler ve bilgi ariyorum, yapım eki kelime nedir nasıl olur bunu örneklerle açıklarmısınız.. 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dilek kipleri: Fiillerde dilek, şart, istek, gereklilik gibi anlamları karşılayabilmek için getirilen kip ekleridir

  Örnek: Gider-se-m gelmem (Dilek-şart kipi)

  Biraz daha oturayım (istek kipi)

  Ders çalışalım (istek eki)

  Artık git-meli-y-im (Gereklilik kipi)

  Bunları da oku-sun (Emir eki)

  Dışarı çıkın (Emir eki)

  Şahıs Ekleri: Fiildeki eylemi gerçekleştiren şahsı belirtmek için getirilen eklerdir. Fiillerde kip eklerinden sonra gelirler

  Örnek: Geliyor-um, çalışmalı-sın, yaptı- okusak-k , üzülür-üz koşacak-sınız yürüdü-ler

  YAPIM EKLERİ:

  İsim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını da türünü de değiştirir Her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.Eğer sözcük yapım eki almışsa basit yapılıdır sözcük çekim eki olsa da basittir

  1)İsimden İsim Yapım Ekleri: İsim kök veya gövdelerine eklenerek, yeni bir isim gövdesi oluşturan eklerdir.

  Lık: kömür-lük, göz-lük , kulak-lık …

  lı: Şehir-li , para-lı , ağaç-lı , baş-lı …

  sız: su-suz, para-sız, ev-siz,

  cü: göz-cü, sanat-çı, yol-cu, simit-çi,

  ce: Türk-çe İngiliz-ce

  daş:Çağ-daş, arka-daş, yol-daş

  üncü: üç-üncü beş-inci

  msı: acı-msı ekşi-msi

  cil: et-cil ben-cil insan-cıl

  şın: sarı-şın

  sal: kum-sal kadın-sal

  ıt: yaş-ıt

  cağız: kız-cağız çocuk-cağız

  cık: az-ı-cık küçük-cük

  tı: horul-tı cıvıl-tı

  2)İsimden Fiil Yapan Ekler: İsim köklerine veya gövdelerine gelerek onlardan fiil türetir.

  la: su-la, taş-la, uğur-la

  al: çok-al, az-al, dar-al

  l: doğru-l, sivri-l

  a: kan-a, yaş-a, tür-e, boş-a

  ar: yaş-ar, mor-ar, sarı-ar

  da: fısıl-da, horul-da, gürül-de

  at: yön-et, göz-et

  ık: geç-ik, bir-ik

  ımsa: az-ımsa, benim-se,küçü(k)-mse

  kır: fış-kır, hay-kır

  lan: ev-len, rahat-la

  laş: şaka-laş, der-leş, çocuk-laş

  sa: su-sa, garip-se önem-se

  3)Fiilden İsim Yapan Ekler: Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim yapan eklere denir.

  ca: düşün-ce, eğlen-ce

  ocak-ecek: giyecek, yok-ocak, aç-ocak

  ak: yat-ak, kaç-ak, dur-ak,

  ga: böl-ge, bil-ge, süpür-ge,

  gan: çalış-kan, unut-kan, kay-gan

  gı: sev-gi, çal-gı, as-kı

  gıç: bil-giç, dal-gıç, başlan-gıç

  gın: yor-gun, bil-gin, bez-gin, bit-gin

  ı,-i: yaz-ı, öl-ü, yap-ı, çat-ı, kok-u, doğ-u

  ıcı-ici: yap-ıcı, gör-ücü, al-ıcı, sat-ıcı,

  ık-ik: kes-ik, aç-ık, göç-ük,

  ım-im: say-ım, seç-im, öl-üm, ölç-üm

  ın-in: yığ-ın, ak-ın, tüt-ün, ek-in,

  nç: gül-ünç, sev-inç

  ıntı: es-inti, çık-ıntı, dök-üntü,

  ır-er: gel-ir, gid-er, ok-ur,

  ış: otur-uş, yürü-y-üş,

  ıt: geç-it, yak-ıt, ölç-üt,

  ma: gülmeyi severim , konuşmayı bil.

  mak: gelmek, gitmek

  tı: belir-ti, kızar-tı,

  Fiilden Fiil Yapan Ekler: Fiil soylu kelimelerden yeniden fiil yapan eklere denir.

  dır: gül-dür, yap-tır, koş-tur,

  ala: kov-ala, silk-ele,

  er: gider, çık-ar,

  imsa: gül-ümse, an-ımsa,

  ın: gez-in, gör-ün, sev-in, taşı-n,

  r: kaç-ır, bat-ır, iç-ir,

  ş: gör-üş, uç-uş, gül-üş,

  t: uza-t, sap-ıt, korku-t, üşü-t,

  ı: sev-il, kır-ıl, sat-ıl

  EKLERLE İLGİLİ GENEL UYARILAR

  1) "-i" 1.tekil kişi ekiyle, bu eke benzeyen diğer ekler karıştırılmamalıdır.

  Örnek: Evi yandı. (3.t.k.iyelik eki)

  Evi yaktı. (İsmin –i hali)

  Bu yapı Osmanlılardan kalmadır. (Fiilden isim y.eki)

  2) Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmez.Fakat isim çekim eklerinden olan -de ve –den hal ekleri eğer sıfat olarak kullanılırsa yani sıfat yapımında görev alırsa o zaman ismin anlamını değiştirir ve yapım eki olur.

  Örnek: Okuldan geliyorum. (Çıkma durum eki)

  Senin gibi bir candan arkadaşım yok. (Sıfat yaptığı için yapım ekidir.)S İ

  Yalandan bir kavga çıkardılar. (Sıfat yaptığı için yapım ekidir) İ

  Sıradan insanlarla işim olmaz.

  Sende bir şeylerim kaldı.(Bulunma durum eki)

  Bunlar,gözde öğrencilerdir.(Sıfat yaptığı için yapım ekidir)

  3) 1.Tekil kişi eki olan -m ile bu eke şekilce benzeyen diğer ekler birbiri ile karıştırılmamalıdır.

  Örnek: Seçimi kim kazandı? (F.i.yapım eki)

  Bir dilim ekmek verir misin? (F.i.y.eki)

  Bu işten dilim çok yandı. (1.t.k.i.eki)

  Sana saçımı süpürge ettim.

  Ama ben daha çok küçüğüm. (Ek-fiil)

  O benim kalemim. (Tamlayan durum eki)

  Beni bırakıp gitme küçüğüm. (1.k.i.eki)

  4) 2. kişi iyelik eki olan -n ile buna şekilce benzeyen diğer ekler karıştırılmamalıdır.

  Örnek: Aklın neredeydi? (2.t.kişi iyelik eki)

  Bu yıl ekin ekmeyeceğiz. (F.i.y.e.)

  Buraya gelin. (2.ç.kişi emir eki)

  Yurdun soruları bitmiyor. (İlgi eki)

  Turistler,bu yıl Türkiye’ye akın edecek. (F.i.y.e.)

  5)İsim-fiil eki olan -ma,-me ile f.f. yapan olumsuzluk eki karıştırılmamalıdır.

  Örnek: Yürümeyi severim.(İsim-fiil)

  Onunla biraz konuşmayı dene.(İsim-fiil)

  Artık benimle konuşma.(F.f.yapan olumsuzluk eki)

  Peşimden gelme.(F.f. yapan olumsuzluk eki)

  6) “L” fiilden fiil yapım ekiyle “L” isimden fiil yapım eki birbirine karıştırılmamalıdır.

  Örnek: Artık günler kısaldı.(İ.f.y.e.)

  Bardak kırıldı.(F.f.y.e.)

  7) “Ş”filden fiil yapım ekiyle (işteşlik eki), “ş” fiilden isim yapım eki (isim-fiil) birbiriyle karıştırılmamalıdır.

  Örnek: Hep birlikte gülüştüler.(F.f.y.e.) (işteşlik eki)

  Bakışların beni heyecanlandırıyor.(F.i.y.e.) (isim-fiil)

  Bu gülüşü,bu bakışı hiç unutmam.(F.i.y.e.) (isim-fiil)

  Bir süre öylece bakıştık.(F.f.y.e.) (işteşlik eki)

  Not: "-ş" karşılıklı ya da birlikte yapılma anlamı veriyorsa f.f. yani “işteşlik eki” dir.

  8) İsimden isim yapım eki olan “-cı” ile fiilden isim yapım eki ici birbiriyle karıştırılmamalıdır.

  Örnek: Yolcu var mı?(i.i.y.e.)

  Kalıcı bir işin yok mu?(f.i.y.e.)

  9) Fiilden isim yapım eki olan “-sal” ile isimden isim yapım eki olan “-sal” birbiriyle karıştırılmamalıdır.

  Örnek: Kumsal (i.i.y.e.) Gör-sel (f.i.y.e.)

  Evren-sel (i.i.y.e.) işit-sel (f.i.y.e.)

  10) İsimden fiil yapan “-imse” ile F.F.yapan “-imse” karıştırılmamalıdır.

  Örnek: Ben-imse (i.f) Gül-ümse (f.f)

  Öz-ümse (i.f) An-ımsa (f.f)

  11) Türkçede önce yapım eki sonra çekim eki gelir.

  Örnek: Kork-u-yor-um taşlıklar

  Bunun istisnaları da olabilir.

  Annemsiz gitmem.

  12) Bir sözcük birden çok yapım eki alabilir.

  Örnek: Gözcülük, korkulu, dalgalı, ışıksız, örtülü

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  20 tane yapım eki almış kelimeler

  kışlıklar, kışlık odun;
  günlüğüm, günlük masraf;
  elbiselikler, elbiselik kumaş;
  turşuluklar, turşuluk biber;
  kiralıktan, kiralık daireden,
  satılıklar, satılık arsalar
  ------------------
  düşün-ce
  eğlen-ce
  yat-ak
  böl-ge
  gül-ünç
  yap-ıcı
  kır-ıl
  otur-uş
  dök-üntü
  kızar-tı
  gül-ümse
  süpür-ge
  rahat-la
  çocuk-cağız
  kum-sal
  kömür-lük
  ben-cil
  ağaç-lı
  yol-daş
  ekşi-msi
 4. Ziyaretçi
  Harika, mükemmel, müthiş, çok beğendim

+ Yorum Gönder


yapım eki almış kelimeler,  yapım eki alan kelimeler,  20 tane yapım eki almış kelimeler,  yapım eki almış cümleler,  ek almış kelimeler,  yapım ekleri örnekleri 20 tane