+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Şehnamenin olay örgüsü ve şehnamede ne anlatılmak istenmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şehnamenin olay örgüsü ve şehnamede ne anlatılmak istenmiştir
  şehnamenin olay örgüsü ve şehnamede ne anlatılmak istenmiştir 2. Ayşe
  Yeni Üye

  şehnamenin olay örgüsü ve şehnamede ne anlatılmak istenmiştir

  şehnamenin olay örgüsü ve şehnamede ne anlatılmak istenmiştir hakkında bilgi


  DÜNYA EDEBİYATININ EN ÜNLÜ DOĞAL DESTANLARI:

  • İLYADA VE ODYSSEİA( Homeros) :Yunanlıların Toroia Savaşına gidiş dönüşlerini anlatır.( YUNAN DESTANI)
  • ŞEHNAME ( FİRDEVSİ ) İran – Turan mücadelelerini, İran’ın kahramanı Rüstem’in yiğitliklerini, Büyük İskender’in İran’ı işgalini anlatır. ( İRAN EDEBİYATI)
  • KALEVELA (LÖNROT) : Doğaya karşı savaşan Finlilerin erdemlerini, bilgeliklerini anlatır. ( FİN EDEBİYATI)
  • MAHABHARATA ( HİNT EDEBİYATI)
  • RAMAYANA ( HİNT EDEBİYATI )
  • İGOR: 12.YY da Kıpçak Türkleriyle Rusların yaptıkları savaşı anlatır. ( RUS EDEBİYATI)
  • OĞUZ KAĞAN: Hunların Orta Asya’ da Türk birliğini nasıl kurduğunu anlatır. ( TÜRK EDEBİYATI

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  şehnamenin olay örgüsü ve şehnamede ne anlatılmak istenmiştir

  Genel Özellikleri
  Dönemin ürünleri müzik eşliğinde ("kopuz" adı verilen sazla) dile getirilmiştir.
  Kullanılan ölçü "hece" ölçüsüdür.
  Nazım birimi "dörtlük"tür.

  Dönemine göre sade bir dili vardır.

  Dizelere genel olarak yarım kafiye (uyak) hâkimdir.
  Daha çok tabiat, aşk ve ölüm konuları işlenmiştir.

  Bu döneme yönelik elimizdeki en önemli ve eski kaynak Kaşgarlı Mahmut'un "Divan-ı Lügat-it Türk" adlı eseridir.
  Dönemin Ürünleri:
  KOŞUK
  "Sığır" denilen sürek avları sırasında söylenen şiirlere verilen isimdir.
  Dörtlüklerle söylenmiştir.
  Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  Yiğitlik, aşk, tabiat, hasret, doğa güzelliği, savaş gibi konular işlenmiştir.

  Kafiye düzeni "aaab, cccb, dddb" şeklindedir.

  Bu tür daha sonra Halk edebiyatındaki "koşma"nın karşılığıdır.
  SAV
  Dönemin özlü sözleridir.
  "Sav"lara bugünkü atasözlerinin ilk şekli diyebiliriz.
  SAGU
  "Yuğ" adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin iyiliklerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlerdir.
  Kafiye düzeni koşuktaki gibidir.
  Halk edebiyatındaki karşılığı "ağıt", Divan edebiyatındaki karşılığı "mersiye"dir.
  DESTAN
  Destanlar, kökü tarihe dayanan, ilhamını tarihten alan bir halk edebiyatı verimi olduğundan, Türk milletinin tarihten önceki çağlarda yaşayış ve inanışlarını destanlarda, olduğu gibi bulabiliriz.
  Destanlar, milletlerin zihinlerinde derin etki bırakan savaş, göç, afet, kıtlık gibi olayların etkisiyle söylenmiş, halk arasında kendiliğinden oluşan uzun manzum hikâyelerdir.
  Destanlar sadece eski, köklü bir tarihî geçmişi olan milletlere özgüdür. Bir millet büyük olaylar, savaşlar v.b. yaşamamışsa destanı oluşmaz.
  Sözlü edebiyatın en önemli kaynağı destanlardır. Dünya edebiyatları içinde destanlar yönüyle en zengin edebiyat, Türk edebiyatıdır. Diğer milletlerin bir veya iki destanı varken Türklerin bunlardan fazla destanı vardır.
  Destanların Özellikleri:
  Toplumun ortak görüşlerini yansıtması

  Olağanüstü özellikler taşıması

  Kişilerinin seçkin olması (Kral, Han, Hakan, vb.)

  Sade ve ulusal dilde söylenmiş olması

  Ulusal nazım ölçüsüyle söylenmiş olması

  Oldukça uzun olması

  Konuları bakımından savaş, deprem, yangın, mizah, ünlü kişilerin yaşamları şeklinde sıralanabilmesi
  destanın özellikleri koşuk özellikleri sagunun özellikleri savın özellikleri sözlü dönem ürünleri sözlü edebiyat ürünleri sözlü edebiyatın özellikleri Devamını oku Destan Milletleri derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan çoğunlukla manzum şekilde olan edebî eserlere“destan” denir.
  Destanlar henüz aklın ve bilimin toplum hayatına tam anlamıyla hâkim olmadığı ilk çağlarda ortaya çıkmış sözlü edebiyat ürünleridir.
  Destanlar ve destansı öyküler, ilkçağlardan beri, dünyanın her yerinde, gelenekleri sonraki kuşaklara aktarmak için kolektif olarak yaratılmış edebî biçimlerdir.
  Destanlar, efsanelerden sonra bilinen en eski edebiyat türlerinden biridir. Yunanca “espos” sözcüğünden gelmektedir. Destanlar; mitoloji, efsane, folklor ve tarihî öğeleri içerir. Destanlar zaman ve mekân içinde iradesini elinde tutan kahraman-bilge kişiliklerin efsanevî ve gerçek hayat hikâyeleri etrafında oluşmuş uzun, didaktik (bilgi verici) hikâyelerden oluşur.
  Destanlar, tarihsel olaylara bağlı olmakla beraber, tarih sayılmayan, Türk edebiyatında ozanların “kopuz” denen saz eşliğinde söyledikleri, toplumun ortak hayat görüşünü yansıtan, edebî eserlerdir. Deprem, bulaşıcı hastalık, kuraklık, kıtlık, yangın gibi tabiî afetlerin; göçler, savaşlar ve istilâlar gibi önemli olayların toplum vicdanında derin yankılar uyandırması, destanların oluşumunda etkili olmuştur.

+ Yorum Gönder


şehname destanı olay örgüsü