+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Anlatım türleri ve düşünceyi geliştirme yollarıyla ilgili öss de çıkmış sorular Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Anlatım türleri ve düşünceyi geliştirme yollarıyla ilgili öss de çıkmış sorular
  anlatım türleri ve düşünceyi geliştirme yollarıyla ilgili öss de çıkmış sorular 2. Ayşe
  Yeni Üye


  anlatım türleri ve düşünceyi geliştirme yollarıyla ilgili öss de çıkmış sorular hakkında bilgi

  Betimlemede anlatıcı, canlı ve cansız varlıkları anlatırken onları birbirinden ayırarak özgün nite*liklerini bulmaya, göstermeye çalışır. Bunun için gözlem gücüyle birlikte beş duyusunu kullanır. Ayrıntıları bu yolla seçer. Kimileyin duyularından biri daha ağır basar; ayrıntılar o duyuda yoğun*laştı rılır.

  Parçaya göre anlatıcı, aşağıdakilerden hangi*sine başvurmaz?

  A) Varlıkların belirleyici özelliklerini belirtme

  B) Okurun algılama gücünü belirli noktalara yönlendirme

  C) Nesnelerin ilk bakışta görülemeyecek yönle*rini ortaya koyma

  D) Okurun öğrenme ve sezme gücünü geliştirme

  E) Gördüklerini, sözcüklerle resim çizer gibi anlatma
  2. 1982-ÖYS


  Şinasi ve arkadaşları, Batıdan yeni görüşler ve kavramlar getirdiler, ilk özel gazeteyi çıkardılar, ilk piyesi yazdılar. Birçok yazın türünü Türk ede*biyatına kazandırdılar. Fransız şiirinden ilk çevi*riyi onlar yaptılar. Fransız düşünürlerinin toplum, politika, ekonomi alanlarındaki görüşlerini Türk-çeye aktardılar. Kısaca Türk okurunun ufkunu genişlettiler. Bunlara diyeceğim yok;

  Yukarıdaki parçanın son cümlesi tamamlan*mış olsa, bu cümlenin işlevi aşağıdakilerden hangisi olur?

  A) Daha önceki görüşleri kanıtlama

  B) Yeni bir düşünceye geçme

  C) Önceki düşüncelere aykırı şeyler söyleme

  D) Anlatılanları nedenlere bağlama

  E) Düşünceleri örneklerle açıklama


  3. 1983 - ÖYS

  Alaine, yazılarında kendi kanılarını aşılamaya kalkmıyor. Onu okurken birçok konuda onun gibi düşündüğümü görüyorum. Dediklerini yanlış bulduğum, sinirlendiğim oluyor. Gene de kitabı ka-patmıyorum, kapatamıyorum. Beni, kendi düşünçelerimi, kanılarımı incelemeye götürüyor çünkü.Okurunun inandıklarını, kanılarını pekiştiriyor.Kendi açıldıkça, karşısındakini de açıyor.

  Paragrafa göre, bu yazarın yazılarında, aşağıdaki niteliklerden hangisi yoktur?

  A) Sürükleyicilik B) Duygusallık

  C) Düşündürücülük D) Nesnellik

  E) Eğiticilik


  4. 1983-ÖYS

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde görme ve dokunma duyularına seslenen ayrıntılar bir
  arada verilmiştir?


  A) Sararmış kâğıt parçasındaki şiiri okudukça anıların, eski günlerin içine dalıyordu.

  B) Adamın gürültülü, peltek konuşmasını dinledikçe sıkıntıdan terliyordu.

  C) Bursa ipeklisi gibi yumuşak, sarı, dalgalı saçlarını okşadıkça bir mutluluk duyuyordu.

  D) Uzayıp giden bu çorak, bomboz topraklara baktıkça içine bir sıkıntı çöküyordu.

  E) Erzurum taşından yapılmış yüzüklere, işlenmiş renk renk kolyelere hayranlıkla bakıyordu.


  5. 1983 – ÖYS


  Güzelliğin görece olduğu doğru değildir. Toplumu oluşturan bireyler birçok "güzel" tanımında birleşiyor. Bir bakıma moda konusuna benziyor bu. Moda, başlangıçta bir tür kişisel ve yaratılan güzelliktir, yeni olduğu için de görecelidir. Ancak bu yaratılan güzellik gerçekte ortak bir çabanın ürünüdür. Eliot'un dediği gibi; "Bugün geçmişle yönetilir; geçmiş de bugünle değişime uğrar." Nitekim bunun böyle olduğunu, güzelliğin ortak bir çabadan kaynaklandığını, son yıllarda yapılan on araştırmadan sekizi doğruluyor.

  Bu parçada öne sürülen düşünceyi açıklamak için şu yollardan hangisine başvurulma-

  mıştır?

  A) Tanımlamaya yer verme

  B) Örneklendirmeye gitme

  C) Karşılaştırmaya başvurma

  D) Tanık gösterme

  E) Sayısal verilerden yararlanma


  6. 1987-ÖYS

  Onun öykülerindeki kişilere iğne batırın, batırdığı*nız yerden kıpkırmızı kan sızdığını göreceksiniz.

  Burada sözü edilen öykücünün anlatımı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Seçkin ve etkili kelimeler kullanmaktadır.

  B) Gereksiz benzetmelerden kaçınmaktadır.

  C) Mizahi bir anlatıma başvurmaktadır.

  D) Varlıkları olduğundan üstün göstermektedir.

  E) Kahramanları canlı bir biçimde anlatmaktadır.


  7. 1988 - ÖYS

  Kalktığımda daha hava karanlıktı. Dışarı çıktım. Serin bir esinti yüzümü yaladı, ürperdim. Tan attı. Guguk kuşu kesik kesik öttü. Arkasından horoz*lar Ortalık ağardıkça kuş cıvıltıları çevreyi sardı. Çeltik tarlaları dile geldi. Çok sesli müzik dal*gası Çevre aydınlandı artık. Seslerin sahipleri gözüküyor.

  Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söyle*nemez?

  A) Kimi sözcükler mecazi anlamda kullanılmıştır.

  B) Varlıklar hareket hâlinde verilmiştir.

  C) Anlatılanlar, belirli bir zaman parçası içinde geçmekterdir.

  D) Duygulara yer verilmiştir.

  E) Yorum gerektiren cümleler yoktur.


  8. 1991-ÖYS

  Önce karanlıkta yüzün ışıdı. Sis açıldıkça kendi*ni ele verdin İstanbul. Güverteden bakınca göz*lerine inen aydınlığı gördüm. Demir aldım. Uzak*laşan gemi değil, istanbul'du. Kurşun kuleler, mi*nareler, uğultulu taş yapılar, ışıyan yüzünle eri*yip gittiler boşlukta. Ayrıldık. Ama başka kentle*re, yeni limanlara doğru dümen kırdığım bu uzun, hâlâ sonu gelmeyen yolculukta beni yalnız bırakmadın. Gittiğim ülkelerde hep seni yaşa*dım. Sen ey ay yüzlüm benim! Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Sözcüklerin duygusal anlamından yararlanma

  B) Kişileştirme sanatına başvurma

  C) Betimleyici öğeler kullanma

  D) Hitaplardan yararlanma

  E) Tanımlamalarla söyleyişte yoğunluk sağlama


  9. 1992-ÖYS

  Çevrede binlerce ağacın milyarlarca dalı ve yaprağı arasında kaybolmuş kuşların cıvıltısı Gün ışığının rengârenk tonları Şırıl şırıl akan küçücük dereler Ayaklarınızın altında çıtırdayan ye-şil, kızıl, kahverengi yapraklardan oluşan bir halı Kısacası burası doğanın güzelliğine doyamadığınız, hayran kaldığınız, kalabalıktan uzak bir dinlenme yeri.

  Bu parçanın anlatımında aşağıdaki yolların hangisine başvurulmamıştır?

  A)Sıfatlardan yararlanma

  B)Kişisel duyguları belirtme

  C)Bitirilmemiş cümleler kullanma

  D)Gözlemlere yer verme

  E) Kişileştirme sanatına yer verme

  10. 1992-ÖYS


  Derken davul zurna çalmaya başladı. Önde davulcu, bir öne bir arkaya eğilip, belindeki püskülleri savurarak yürüyor, davulunu gümbürdetiyordu. Ardında zurnacı, zurnasının ağzını bir o yana bir bu yana çevirerek çalıyordu. Davulcuyla zurnacının ardına takılmış birkaç çocukla onları izleyen bir köpek, havlayarak koşuyordu.

  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin han-gisi ağır basmaktadır?

  A) Tanımlamalara yer verme

  B) Varlıkları ayırıcı özellikleriyle anlatma

  C) Örneklendirmelerden yararlanma

  D) Karşılaştırmalara başvurma

  E) Anlatılanları nedenleriyle belirtme

  11. 1992-ÖYS

  Nurullah Ataç hep eleştirmen olarak düşünülmüştür. Oysa Ataç'ın asıl önemi eleştirmenliğin- den değil, Türkçenin düzyazı dili olarak kurulması yolunda harcadığı çabadan gelir. O da farkındadır bunun : "Eleştirmen bir öldü mü bir daha kimse anmaz onu." der. Ama öte yandan: "Bir şey kalmayacak mı benden?" sorusuna şu alçakgönüllü cevabı verirken gerçek öneminin nereden geldiğini de belirtir: "Bugün bu ülkede bir dil kuruluyor; o yapıda benim de bir taşım vardır.Ancak, görünmeyen, kimsenin gözüne çarpmayan, ta gerilerde bir taş."

  Bu parçada yazar söylediklerini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerden özellikle hangisine
  başvurmuştur?

  A) Alıntı yapma B) Örnek verme C) Tanımlama
  D) Karşılaştırma E) Betimleme


  12. 1993-ÖYS

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yoktur?

  A) Söylenenleri hiç duymuyormuşçasına dalgın, düşünceli bir tavırla işini yapmayı sürdürdü.

  B) Artık bahar geldi derken birdenbire hava boz*muş, damlar, sokaklar, kırlar, karla örtülmüştü.

  C) Az konuşan, doğruyu söyleyen, söylediğini tartan bir insandı.

  D) içli, çok duygulu bir adamdı, konuşurken hem ağlar hem ağlatırdı.

  E) Benim gibi babamın da dedemin de çocukluk ve ilk gençlik günleri bu konakta geçmişti.
  CEVAP ANAHTARI : 1.C 2.C 3.B 4.C 5.E 6.E 7.E 8.E 9.E 10.B 11.A 12.E 13.B


+ Yorum Gönder


anlatım türleriyle ilgili öss de çıkmış sorular,  anlatım türleri ile ilgili çıkmış sorular ve cevapları,  üniversite sınavında çıkan sözcük türleri konusunda çıkan son 20 yılın sorulari,  sözcük türleriyle ilgili çıkmış sorular,  ÜNİVERSİTE SINAVINDA ÇIKMIŞ SÖZCÜK ANLAMLARIYLA İLGİLİ SORULAR 2012 2012,  anlatım türleri ile ilgili son 20 yılda cikmis sorular ve cevaplar