+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Hareket nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hareket nedir
  hareket nedir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  hareket nedir


  hareket nedir hakkında bilgi

  Bir cismin, durağan bir noktaya göre durumunun ya da yerinin değişmesine verilen ad. Olduğu yerde duran bir cisim, dengededir. Denge durumunun bozulması, hareketin olması sonucudur. Hareket, çeşitli durumlara göre, çeşitlilikler gösterir. Hareket, genel olarak ikiye ayrılır:

  1 - Çizgisel hareket,

  2 -Dönme hareketi.

  Çizgisel harekette bulunan cisimler, bir çizgi üzerinde ilerler. Cismin üzerinde gittiği çizgi, o cismin "yörünge" sini meydana getirir. Dönme hareketi, bir eksen çevresinde olan harekettir.

  Gerek çizgisel harekette gerekse dönme hareketinde, üç şekilde hareket olur: Düzgün hareket, düzgün olmayan hareket düzgün değişen hareket.

  Düzgün hareket, zaman ne oluyorsa olsun, ortalama hızı hep aynı olan harekettir. Böyle harekette, hareket eden cismin hızı değişmez, belli zaman aralıklarındaki hızı, zamanla orantısız olarak değişen harekettir.

  Düzgün değişen hareket, hızı zamanla orantılı olarak değişen (artan yada eksilen) harekettir. Yani böyle harekette hız, zamanın birinci dereceden bir fonksiyonudur. Böyle harekette hız, zamanla artıyorsa, harekete düzgün hızlanan hareket eğer zamanla azalıyorsa, harekete düzgün yavaşlayan hareket demir.

  Tabiatta, canlı ve cansız varlıklar, hareket edip etmediklerine göre üç bölüme ayrılır:

  1 - Hareket etmeyen varlıklar. Bunlar, cansız varlıklardır. Topraklar, taşlar, madenler, dağlar, tepeler, kendiliklerinden hareket edemezler.

  2 - Bulundukları yerde hareket eden varlıklar. Bunlar da, bitkilerdir. Dikkat edecek olursak, belli bir yere ekilen bir tohum ya da diki|en bir fidan, zamanla gelişir, yer değiştirmediği halde, büyümesine devam eder. Ağaç şeklini alır, Çevresine dallar salar. Bulunduğu yere göre de, güneş ışığını alabilmek için, güneş ışığının geldiği tarafa doğru, yine yerini değiştirmeden döner. Bu yerini değiştirmediği halde, hareket edildiğinin örneğidir.

  3 - Tam olarak hareket eden varlıklar. Bunlar da hayvanlar ve insanlardır. Hayvanlar ve insanlar, yiyecek bulmak, yaşamalarının gerektirdiği şeyleri yerine getirebilmek için, devamlı olarak yer değiştirirler ve hareket ederler.İnsan ve hayvanlarda hareket:

  İnsan ve hayvanlarda hareket, iki türlüdür:

  1 - İsteyerek yapılan hareketler. Bir hayvanın istediği bir yere doğru gitmesi, bizim koşmamız, bacağımızı, kolumuzu oynatmamız, ağzımızı açıp kapamamız, isteyerek yapılan hareketlerdir.

  2 - İstediğimiz dışımda yapılan hareketler. Gerek insanların, gerekse hayvanların, istekleri dışında yaptıkları hareketlerdir. Kanın dolaşımı, kalbin atması, bağırsakların, midenin çalışması gibi hareketler, isteğimiz dışında olan hareketlerdir.

  İnsanlarda ve hayvanlarda, isteğimizle olsun, isteğimiz dışında olsun, hareketi sağlayan organlar, kemikler, kaslar ve eklemlerdir

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Hareket Nedir, Hareket Çeşitleri

  Zaman ve mekan içinde meydana gelen ve daima bir hedefe 2.Fiziksel açıdan hareket; insan vücu-dunun ya da çeşitli organlarının belli bir ilgi sistemindeki yer, pozisyon ve ça-bukluk değişkinlikleridir. Antrenman bilimi açısından hareket; mekan ve zaman içinde meydana gelen ve daima bir hedefe yönelik olan dinamik bir sü-reçtir. 3.Organizmanın yürüme, koşma, atlama ve ağırlık taşıma gibi iskelet kaslarından oluşan bir etkinliktir.

  Hareket Akışı, Hareket Konusu

  Motor aktiviteyi oluştu-ran evrelerin ardışıklığını, bir başka söyleyişle; bu evrelerin birbiri ardı sıra gelişini belirtmeye denir.

  Hareket Analizi

  Hareketi değişik açı-lardan tanımlamak veya incelemek için kullanılan yöntemlerin tümüdür. Spor açısından hareket analizi, öncelikle hedefli hareketlerin analizi anlamına gelir. Bir hareketin analizi; hareket strüktürleri, hareket şekilleri, hareket prensipleri ve işlevleri ile hareket özel-liklerini incelemeyi içerir.

  Hareket Dinamiği

  Motor aktivitenin, iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle ortaya çıkan kompleks bir özelliğidir. Hareket dinamiği motor aktivitenin oluşmasını sağlar.

  Hareket Duyumu

  Bir organ, bölümün pasif hareketlerinin gözü kapalı olarak tasarlanmasına imkan verir. Buna hare-ket duyumu denir.

  Hareket Eşgüdümü

  Uyarı ve frenleme impluslarının zaman ve mekana uygun olarak kullanılmasına hareket eşgüdü-mü denir.

  Hareket Frekansı

  Birim zamanda yapı-lan hareket sıklığını anlatır.

  Hareket Genişliği

  Bir ya da daha fazla eklemde hareketleri istemli olarak, mümkün olduğunca geniş bir açı içeri-sinde yapabilme yeteneğine hareket genişliği denir.

  Hareket Hızı

  Belirli bir mesafeyi müm-kün olan en yüksek hızla alabilmektir. Özel hız, merkezi sinir sisteminin yar-dımıyla çok küçük zaman biriminde hareketlerin gerçekleşme yeteneğidir.

  Hareket Öğrenme

  Tekrarlanarak ve bilinçli olarak uygulanmak suretiyle kazanılan sportif becerilerin-tekniklerin benimsenmesi, düzeltilmesi ve otomasyonudur.

  Hareket Ritmi

  Kuvvet seyrinin dinami-ğinde ve bunun dışında hareketin me-kan - zaman sürecinde de akseden bir hareketin karakteristik zaman düzenidir.

  Hareket Sistemi

  insan vücuduna belirli bir biçim veren ve ona mekanda yer değiştirme olanağı sağlayan bir sistemdir.

  Hareket Stereotipi

  Önceden öğrenil-miş; fakat sık tekrarlarla otomatik hale gelmiş, sabit çevre koşulları altında kalıplaşmış ve en az esnek hare-ketlerdir.

  Hareket Stili

  Tekniklerin, sporcuların kişiliklerine bağlı olarak uygulanmasıdır. Spor tekniğinin bir ayrımıdır.

  Hareket Sürati

  Sporcunun ilk hareketi ile bitiş hareketi arasındaki geçen süredir.

  Hareket Teorisi

  Sportif hareketlerle ilgili kompleks problemler hakkındaki bilimsel durumların toplamıdır. Hareket hakkında elde edilen bilgiyi temsil eder. Eğitimsel-normatif teoride amaç: fizik egzersizin bütünü veya beden eğitimi ve spor hakkında bilgi toplamaktır. Bu teori seçilen hareketlerin önemli özelliklerini hareket prensiplerinin belirtilmesini, tanımlanmasını, bu hareketleri ilgilendi-ren öğrenme işleminin değerlendirilme-sini vurgular.

  Hareket Yörüngesi

  Vücut ya da vücut parçalarının ilk ve son pozisyon arasın-da kat ettiği yoldur.

  Hareket Zamanı

  Vücudun ilk hareke-ti ile son hareketi arasında geçen süre-dir. Örneğin; 100 m. koşusunda start ile finish çizgisi arasındaki süre hareket zamanıdır. 2.Hareketin baştan sona kadar olan zaman aralığıdır.

  Hareketin Elastizitesi

  Koşan ve atla-yan vücut kütlesinin başlangıçtan itiba-ren bitimine kadar amaca göre elastikliği, yumuşaklığı, gerilimi ve frenlenmesi için verilen kas kuvvetinin dengeliğidir.

+ Yorum Gönder